Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
07/11/2012 второ гласуване

  Д О К Л А Д за второ гласуване
  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, № 202-01-34, внесен от Министерския съвет на 26 юни 2012 г., приет на първо гласуване на 12 септември 2012 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, № 202-01-34, внесен от Министерския съвет на 26 юни 2012 г., приет на първо гласуване на 12 септември 2012 г.


  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол
  на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии
  с двойна употреба

  (обн., ДВ, бр. 26 от 2011 г., изм., бр. 56 от 2012 г.)

  Предложение от н. п. Лили Боянова и група н. п.:
  Да се създаде нов § 1:
  § 1. В чл. 6 ал. 9 се изменя така:
  „(9) Лицата по чл. 5, т. 1 могат да получат продукти, свързани с отбраната, от доставчик, който има издадено индивидуално или глобално разрешение за трансфер от държавата членка по произход, след получаване на удостоверение за регистрация за трансфер, издадено от Междуведомствения съвет, и след регистриране на трансфера от министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от оправомощени от него длъжностни лица по ред, определен с правилника за прилагане на закона.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 1:
  § 1. В чл. 6, ал. 9 след думата „произход” се добавя „след получаване на удостоверение за регистрация за трансфер, издадено от Междуведомствения съвет и ”.

  § 1. В чл. 10, ал. 1, т. 2 след думите „български граждани“ се добавя „с изключение на установените постоянно на територията на друга държава“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, който става § 2.

  § 2. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) създава се нова т. 12:
  „12. описание на утвърдената от служител на висша ръководна длъжност система за вътрешен контрол и съответствие и на системата за управление на износа и вноса; описанието трябва да съдържа данни за организационните, човешките и техническите ресурси, заделени за управлението на износа и вноса, веригата на отговорност в структурата на дружеството, процедурите за вътрешен одит, системата за повишаване на информираността в дружеството, правилата и реда за осигуряване на физическа и техническа сигурност, изградена система за съхраняване на документи и за проследяване на износа и вноса;“
  б) досегашната т. 12 става т. 13.
  2. В ал. 2:
  а) в т. 2 думите „т. 2, 4 - 12“ се заменят с „т. 2, 4 - 11 и 13“;
  б) създава се т. 4:
  „4. описание на утвърдената от служител на висша ръководна длъжност система за вътрешен контрол и съответствие и на системата за управление на транспортната дейност; описанието трябва да съдържа данни за организационните, човешките и техническите ресурси, заделени за управлението на транспортната дейност, веригата на отговорност в структурата на дружеството, процедурите за вътрешен одит, системата за повишаване на информираността в дружеството, правилата и реда за осигуряване на физическа и техническа сигурност, изградена система за съхраняване на документи и за проследяване на транспортната дейност.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 3.

  § 3. В чл. 15 се правят следните изменения:
  1. В т. 2 думите „т. 2, 4 - 12“ се заменят с „т. 2, 4 - 11 и 13“.
  2. Точка 6 се изменя така:
  „6. описание на утвърдената от лицето по т. 5 система за вътрешен контрол и съответствие и на системата за управление на износа или трансфера; описанието трябва да съдържа данни за организационните, човешките и техническите ресурси, заделени за управлението на трансферите и износа, веригата на отговорност в структурата на дружеството, процедурите за вътрешен одит, системата за повишаване на информираността в дружеството, правилата и реда за осигуряване на физическа и техническа сигурност, изградена система за съхраняване на документи и за проследяване на трансферите и износа.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 4.

  § 4. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 думите „ т. 2 - 12“ се заменят с „т. 2 - 11 и 13“.
  2. Създава се т. 3:
  „3. описание на утвърдената от служителя на висша ръководна длъжност система за вътрешен контрол и съответствие и на системата за управление на трансфера; описанието трябва да съдържа данни за организационните, човешките и техническите ресурси, заделени за управлението на трансфера, веригата на отговорност в структурата на дружеството, процедурите за вътрешен одит, системата за повишаване квалификацията на персонала, правилата и реда за осигуряване на физическа и техническа сигурност, изградена система за съхраняване на документи и за проследяване на трансфера.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 5.

  § 5. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2 думите „т. 2 и 4 - 12“ се заменят с „т. 2, 4 - 11 и 13“;
  б) създава се т. 3:
  „3. описание на утвърдената от служител на висша ръководна длъжност система за вътрешен контрол и съответствие и на системата за управление на брокерската дейност; описанието трябва да съдържа данни за организационните, човешките и техническите ресурси, заделени за управлението на брокерската дейност, веригата на отговорност в структурата на дружеството, процедурите за вътрешен одит, системата за повишаване на информираността в дружеството, правилата и реда за осигуряване на физическа и техническа сигурност, изградена система за съхраняване на документи и за проследяване на брокерските сделки.“
  2. В ал. 2:
  а) създава се нова т. 10:
  „10. описание на системата за вътрешен контрол и съответствие и на системата за управление на брокерска дейност, утвърдена от лицата по
  чл. 10, ал. 2 - 5; описанието трябва да съдържа данни за организационните и техническите ресурси, заделени за управлението на брокерска дейност, мерките за повишаване на информираността, правилата и реда за осигуряване на физическа и техническа сигурност, изградена система за съхраняване на документи и за проследяване на брокерската дейност.“;
  б) досегашната т. 10 става т. 11.
  3. В ал. 3 думите „т. 1 и 12“ се заменят с „т. 1 и 13“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 6:
  § 6. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 2 думите „т. 2 и 4 - 12“ се заменят с „т. 2, 4 - 11 и 13“;
  б) създава се т. 3:
  „3. описание на утвърдената от служител на висша ръководна длъжност система за вътрешен контрол и съответствие и на системата за управление на брокерската дейност; описанието трябва да съдържа данни за организационните, човешките и техническите ресурси, заделени за управлението на брокерската дейност, веригата на отговорност в структурата на дружеството, процедурите за вътрешен одит, системата за повишаване на информираността в дружеството, правилата и реда за осигуряване на физическа и техническа сигурност, изградена система за съхраняване на документи и за проследяване на брокерските сделки.“
  2. В ал. 2:
  а) създава се нова т. 10:
  „10. описание на системата за вътрешен контрол и съответствие и на системата за управление на брокерска дейност, утвърдена от лицата по чл. 10, ал. 1, т. 2 - 5; описанието трябва да съдържа данни за организационните и техническите ресурси, заделени за управлението на брокерска дейност, мерките за повишаване на информираността, правилата и реда за осигуряване на физическа и техническа сигурност, изградена система за съхраняване на документи и за проследяване на брокерската дейност;“
  б) досегашната т. 10 става т. 11.
  3. В ал. 3 думите „т. 1 и 12“ се заменят с „т. 1 и 13“.

  § 6. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 4:
  „(4) При промяна на обстоятелствата, които не изискват изменение на издадения лиценз, сертификат за получател или удостоверение за регистрация, заявителят не дължи такса по чл. 71, ал. 1.“
  2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 7.

  § 7. В чл. 20, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 2:
  „2. не е представен някой от изискуемите документи по чл. 14 - 17 и/или 19;“
  2. Досегашната т. 2 става т. 3 и се изменя така:
  „3. информацията в заявлението и в приложените към него документи не съответства на изискванията на чл. 14 - 17 или 19, е непълна или е невярна.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 8.

  Предложение от н. п. Лили Боянова и група н. п.:
  В чл. 32 се създава нова ал. 6:
  „(6) Лице, на което е издадено удостоверение за внос, износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната е длъжно да върне в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма оригинала на удостоверението след изпълнението на сделката или след изтичане срока на валидността му, но не по-късно от 14 дни след изтичане срока на удостоверението. Лицето, на което е издадено удостоверението, уведомява Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, в случай че удостоверението няма да се използва. В такъв случай лицето представя писмено в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма причините за неизползването на удостоверението и връща издаденото удостоверение.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 9:
  § 9. В чл. 32 се създава ал. 6:
  „(6) Лице, на което е издадено удостоверение за внос, износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната, е длъжно да върне в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма оригинала на удостоверението след изпълнението на сделката или след изтичането на срока на валидността му, но не по-късно от 14 дни след изтичането на срока на удостоверението. Лицето, на което е издадено удостоверението, уведомява Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, в случай че удостоверението няма да бъде използвано. В този случай лицето представя писмено в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма причините за неизползването на удостоверението и връща издаденото удостоверение.”

  § 8. В глава трета наименованието на раздел ІІ се изменя така: „Регистрация за износ и трансфер и за брокерска дейност с изделия
  с двойна употреба”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 10.

  § 9. В чл. 38, ал. 1 думите „и 12“ се заменят с „и 13“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 11.

  § 10. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) При промяна на обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за регистрация, регистрираното лице е длъжно да подаде заявление в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в 14-дневен срок от настъпване на промяната.“
  2. В ал. 2 думите „за вписването й“ се заменят с „по чл. 71, ал. 1“.
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) При промяна на обстоятелствата, които не изискват изменение на издаденото удостоверение за регистрация, заявителят не дължи такса по чл. 71, ал. 1.“
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 12.

  § 11. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) В регистъра по ал. 1 се вписват:
  1. наименование на физическото или юридическото лице съгласно търговската регистрация;
  2. единният идентификационен код на лицата по чл. 37, ал. 1 и 2;
  3. номерът и датата на издаденото удостоверение за регистрация и срокът му на валидност;
  4. датата на изменяне, прекратяване или заличаване на регистрацията.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 13:
  § 13. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) В регистъра по ал. 1 се вписват:
  1. наименованието на физическото или юридическото лице съгласно търговската регистрация;
  2. единният идентификационен код на лицата по чл. 37, ал. 1 и 2;
  3. номерът и датата на издаденото удостоверение за регистрация и срокът му на валидност;
  4. датата на прекратяване или заличаване на регистрацията.“

  § 12. В чл. 45 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „генерално разрешение на Общността“ се заменят с „генерални разрешения на Съюза“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) За износ на изделия с двойна употреба за държавите, посочени в Приложения IІa - ІIе на Регламент (ЕО) № 428/2009, се прилагат генерални разрешения на Съюза за износ съгласно чл. 2, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 428/2009.“
  3. В ал. 5 думите „част 2 от Приложение II“ се заменят с „Приложение IIж“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 14.

  § 13. В чл. 51 се създава ал. 10:
  „(10) При трансфер на изделия с двойна употреба, които са включени в категория 0 от Приложение I на Регламент (ЕО) № 428/2009, за територията на Република България от територията на друга държава членка лицето е длъжно да декларира извършения трансфер в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по ред, определен с правилника за прилагане на закона.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 15.

  § 14. В чл. 54, ал. 4, т. 1 думите „част 3 от Приложение II“ се заменят с „част 2 от Приложение IIа“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 16.

  § 15. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Междуведомствената комисия може да забрани с мотивирано решение използването на генерално разрешение на Съюза за износ съгласно чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 428/2009 от лица по чл. 37, ал. 1 в случаите, посочени в ал. 1, т. 1-4, и/или когато е налице риск от неизпълнение на разпоредбите на този закон.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
  „(4) Наложените ограничения в обхвата по ал. 1 и 3 се отменят, в случай че обстоятелствата, послужили за налагането им, отпаднат.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 17.

  § 16. В чл. 64, ал. 9 думите „61 и 63“ се заменят с „61, 62 и 63“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 18.

  § 17. В чл. 73 в основния текст след думата „справки” се добавя „или предоставят неверни и/или непълни такива”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 19:
  § 19. В чл. 73 в текста преди т. 1 след думата „справки” се добавя „или предоставят неверни и/или непълни такива”.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.

  § 18. В Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО)
  № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (обн., ДВ, бр. 23 от 2008 г.; изм., бр. 82 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 2:
  а) в ал. 1 думите „Приложение II" и „Приложение III" се заменят съответно с „Приложение I" и „Приложение II";
  б) в ал. 2 думите „Приложение II" се заменят с „Приложение I".
  2. В чл. 11 думите „Приложение II" и „Приложение III" се заменят съответно с „Приложение I" и „Приложение II".
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 18 и предлага да се отхвърли.

  Предложение от н. п. Лили Боянова и група н. п.:
  Създават се § 19 и 20:
  § 19. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от.2006 г., , бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г. и бр. 38 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 30 се създава ал. 4:
  „(4) Цените за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, включително и тези, които заплащат производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, ползващи преференциални цени, се определят ежегодно от комисията в срок до 30 юни на съответната година.”
  2. В чл. 35 се създава ал. 7:
  „(7) Приходите от цените за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, заплащани от производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, ползващи преференциални цени, могат да се използват и за компенсиране на разходи по чл. 35, ал. 2, т. 3, предложение второ, на обществения доставчик и крайните снабдители по методика, одобрена от ДКЕВР.”
  3. В преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 38 от 2012 г.) се създава § 205:
  „§ 205. Определените от ДКЕВР временни цени за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, които заплащат производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, ползващи преференциални цени,запазват действието си до определянето на окончателните цени, като в срок до 6 месеца, считано от датата на влизането на този закон в сила, комисията довършва започнатите пред нея административни производства и определя окончателни цени.”
  § 20. В Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011г., изм. бр.29 и 54 от 2012 г.) в чл. 31 се създава ал. 12:
  „(12) В случай, че с влязъл в сила акт на компетентен орган се констатира незаконосъобразност на акт за одобряване на подробен устройствен план/виза за проектиране, на констативен акт за завършване изграждането на енергиен обект съгласно чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията, издаден в периода 3 май 2011 г. - 10 април 2012 г., разрешение за строеж, разрешение за ползване по чл. 177, ал. 3 от Закона за устройство на територията, или сключен предварителен договор или договор за присъединяване без да са налице основанията за това, производителят на електрическа енергия от възобновяеми източници не ползва предвидените в този закон преференции по отношение на цена и срок за задължително изкупуване на произведената електрическа енергия, и възстановява на обществения доставчик/крайния снабдител разликата между цената, по която е изкупена произведената от него електрическа енергия и базисната цена, определена по реда на методиката по чл. 6, ал. 2.”
  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията предлага да се създадат § 20, 21, 22 и 23:
  § 20. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г. , бр. 38, 54 и 82 от 2012 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 30 се създава ал. 4:
  „(4) Цените за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, включително и тези, които заплащат производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, ползващи преференциални цени, се определят ежегодно от комисията в срок до 30 юни на съответната година.“
  2. В чл. 35 се създава ал. 7:
  „(7) Приходите от цените за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, заплащани от производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, ползващи преференциални цени, могат да се използват и за компенсиране на разходи, произтичащи от задължение за изкупуване на електрическа енергия на преференциални цени по Закона за енергията от възобновяеми източници, на обществения доставчик и крайните снабдители по методика, одобрена от комисията.“

  § 21. Определените до влизането в сила на този закон от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката временни цени за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, които заплащат производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, ползващи преференциални цени, запазват действието си до определянето на окончателните цени.

  § 22. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране довършва започнатите до влизането в сила на този закон административни производства и определя окончателните цени за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, които заплащат производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, ползващи преференциални цени, в 6-месечен срок от влизането му в сила.

  § 23. В Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.; изм., бр. 29 и 54 от 2012 г.) в чл. 31 се създава ал. 12:
  „(12) В случай че с влязъл в сила акт на компетентен орган се констатира незаконосъобразност на акт за одобряване на подробен устройствен план/виза за проектиране, на констативен акт за завършване изграждането на енергиен обект съгласно чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията, издаден в периода 3 май 2011 г. – 10 април 2012 г., разрешение за строеж, разрешение за ползване по чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство на територията/ удостоверение за въвеждане в експлоатация по чл. 177, ал. 3 от Закона за устройство на територията, или сключен предварителен договор или договор за присъединяване, без да са налице основанията за това, производителят на електрическа енергия от възобновяеми източници не ползва предвидените в този закон преференции по отношение на цена и срок за задължително изкупуване на произведената електрическа енергия, и възстановява на обществения доставчик/крайния снабдител разликата между цената, по която е изкупена произведената от него електрическа енергия, и базисната цена, определена по методиката по чл. 6, т. 2.“

  § 19. Параграфи 1-17 влизат в сила от 30 юни 2012 г.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 19 и предлага да се отхвърли.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума