Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
07/11/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 202-01-70, внесен от Министерски съвет на 26 октомври 2012 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 202-01-70, внесен от Министерски съвет на 26 октомври 2012 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 07 ноември 2012 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането. На заседанието присъстваха представители на Министерство на финансите: Милена Бойкова – директор на Дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”, Цветанка Михайлова – началник на отдел в Дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”, Румяна Герова – държавен експерт в Дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”, както и представители на Комисията за финансов надзор: Борислав Богоев – заместник-председател, ръководещ Управление “Застрахователен надзор”, Николай Петков – началник отдел “Надзорна политика и анализи” и Анна Андонова – началник отдел “Нормативна дейност” към Дирекция “Правна”.

  Законопроектът беше представен от г-жа Милена Бойкова - директор на Дирекция „Държавен дълг и финансови пазари” към Министерство на финансите.

  Основната цел на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането е синхронизирането на българското законодателство с настъпилите промени в Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно прилагане принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги.
  С решение по Дело C-236/09 (Test-Achats), Съдът на Европейския съюз обявява разпоредбата на чл. 5, параграф 2 от Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. за невалидна считано от 21 декември 2012 г. Горецитираната разпоредба допускаше държавите членки да разрешават пропорционални разлики по отношение на премиите и добавките за осигурените лица, когато полът е определящ фактор при изчисляването на рисковете, въз основа на подходящи и точни актюерски и статистически данни.
  Законопроектът предвижда изменение на разпоредбите на чл. 65а, ал. 1 от Кодекса за застраховането (КЗ) и чл. 246, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) с цел въвеждането на пълна забрана за използването на пола като актюерски фактор при определяне на застрахователната премия и при изчисляване размера на пожизнената пенсия от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, без допускане на каквито и да било изключения. Със законопроекта се предвижда и създаването на нова т. 1 в ал. 8 на чл. 246 от КСО, като по този начин се въвежда основание за отказ за одобряването на биометрични таблици, когато те отчитат пола като актюерски фактор.
  Промените в Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. налагат и предложената отмяна със законопроекта на § 11а от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за застраховането и на § 11в от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, с които до момента се предвиждаше задължение за Комисията за финансов надзор да приеме доклад относно отчитането на пола като актюерски фактор.
  В съответствие с решението по Дело C-236/09 (Test-Achats) със законопроекта се предлага създаването на нов § 11б в Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за застраховането. В насоките на Европейската комисия за прилагане на Директива 2004/113/ЕО на Съвета по отношение на застрахователните услуги е посочено, че правилото на чл. 5, параграф 1 за независещите от пола на застрахованите лица премии и плащания на застрахователите следва да се прилага „от 21 декември 2012 г. нататък’’. Това налага очертаването на две групи застрахователни договори – тези, сключени до 20 декември 2012 г. включително, за които ще се допуска определяне на премията с оглед на актюерски фактор пол, и договорите, сключени след 20 декември 2012 г., за които ще се прилага правилото за независещи от пола премии.
  С цел ясно разграничаване на пенсионните договори, по отношение на които се прилагат заварените биометрични таблици, и тези, при които ще се прилага правилото за независещите от пола обезщетения в съответствие с посоченото решение на Съда на Европейския съюз, в Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване се създава нов § 11г.
  За своевременното привеждане на дейността на пенсионноосигурителните дружества в съответствие с измененията в нормативната уредба със законопроекта се определят и сроковете, в които дружествата трябва да представят за одобрение биометричните таблици, които ще бъдат използвани за изчисляване на пенсиите по договорите, сключени след 20 декември 2012 г.

  В последвалата дискусия председателят на Комисията Мартин Димитров постави въпроси относно това дали се извършва автоматично подновяване на застрахователен договор, ако не е постъпило в определен срок уведомление за отказ от подновяване и дали за корекциите по отношение на отделни елементи се изисква съгласието на застрахованото лице.
  Г-н Борислав Богоев отговори, че е възможно едностранна промяна на застрахователен договор от страна на застрахователя само в случай, че в общите условия, които действат към момента, по отношение на определен вид застраховки има клауза, която позволява на застрахователя едностранно да промени договора, вследствие на влезнал в сила закон или друг нормативен акт със силата на закон, действащ на територията на страната. Относно автоматичното подновяване на застрахователен договор г-н Богоев подчерта, че за автоматично подновяване се смята, когато и двете страни в определен период, който е посочен в общите условия по договора за застраховка, не предявят промяна или въвеждане на нови изисквания по отношение на условията, при които е сключен стария договор. В случай, че ако застрахователят след изтичане на срока на застрахователния договор, иска да промени условията, той може едностранно да покани застрахованото лице да се съгласи или да не се съгласи да бъде подновен този договор. При тези условия, ако застрахованото лице изрично не възрази, би могло да има автоматично подновяване на този договор.
  Народният представител Диан Червенкондев попита дали при подновяването на застрахователните договори е по-подходящо да се счита, че има волеизявление за съгласие от страна на застрахования в момента, когато той направи пълно и ли частично плащане на застрахователната премия.
  Г-н Богоев отговори, че самото заплащане на премията не е достатъчно, за да се поднови застрахователен договор. Г-жа Лили Боянова допълни, че след платена застрахователна премия застрахователните договори не се считат за подновени, т.к. по принцип това не е прието в застраховането, защото има и предварителен риск и застрахователят може да носи риск, без да му е платена застрахователната премия.

  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 15 народни представители, без “Против” и без “Въздържали се”.

  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 202-01-70, внесен от Министерски съвет на 26 октомври 2012 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума