Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
21/11/2012 второ гласуване

  Д О К Л А Д за второ гласуване
  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, № 202-01-54, внесен от Министерския съвет на 12 септември 2012 г., приет на първо гласуване на 12 октомври 2012 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д


  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, № 202-01-54, внесен от Министерския съвет на 12 септември 2012 г., приет на първо гласуване на 12 октомври 2012 г.


  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите

  (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99 от 1997 г.; изм., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110 от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 40 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 34, 59, 65, 80, 82 и 86 от 2006 г., бр. 42 и 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 18, 88 и 100 от 2010 г. и бр. 38, 45 и 82 от 2012 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 накрая запетаята и съюзът „и” се заменят с точка и запетая.
  2. Създава се нова т. 6:
  „6. финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от инвеститора за негова сметка в качеството му на работодател задължителни осигурителни вноски във фондовете на държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване и задължителното здравно осигуряване за новоназначени работници и служители;”.
  3. Досегашната т. 6 става т. 9.
  4. Създава се т. 10:
  „10. предоставяне право на пребиваване на чужденци за осъществяване на икономическа дейност в страната по реда на Закона за чужденците в Република България и възможност за получаване на българско гражданство по реда на Закона за българското гражданство, ако отговарят на предвидените в тези закони условия и при спазване изискванията на този закон.”

  Предложение от н. п. Диан Червенкондев:
  В § 1 точка 4 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 накрая запетаята и съюзът „и” се заменят с точка и запетая.
  2. Създава се нова т. 6:
  „6. финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от инвеститора за негова сметка, в качеството му на работодател, задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за задължителното здравно осигуряване за новоназначените работници и служители за осъществяването на инвестиционния проект;”.
  3. Досегашната т. 6 става т. 9.

  § 2. В чл. 2а, ал. 1 думите „по глава трета” се заменят с „по глави трета и четвърта”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 3 ал. 2 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 10, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 6:
  „6. прави предложения за включване в оперативните програми на мерки за насърчаване на инвестициите по реда на този закон;”.
  2. Досегашната т. 6 става т. 7 и в нея след думите „за клас инвестиция” се добавя „и за приоритетен проект”.
  3. Досегашната т. 7 става т. 8.

  Предложение от н. п. Диан Червенкондев:
  В чл. 10, ал. 2, т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „във връзка с т. 6 и 7”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  § 4. В чл. 10, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 5 думите „този закон” се заменят с „т. 7 и 8”.
  2. Създава се нова т. 6:
  „6. прави предложения за включване в оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, на мерки за насърчаване на инвестициите по т. 7 и 8;”.
  3. Досегашната т. 6 става т. 7 и в нея след думите „за клас инвестиция” се добавя „и за приоритетен инвестиционен проект”.
  4. Досегашната т. 7 става т. 8.

  § 5. В чл. 11 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 4:
  „4. упражнява контрол по смисъла на чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация при прилагането на разпоредбите на глава четвърта, раздел ІІ от този закон.”
  2. В ал. 2 се създава т. 3:
  „3. издава сертификат за инвестиционни проекти с общинско значение и прилага насърчителните мерки от неговата компетентност.”
  3. В ал. 3 след думите „по ал. 2” се поставя запетая и се добавя
  „т. 1 и 2”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
  § 5. В чл. 11 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 4:
  „4. упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация при прилагането на разпоредбите на глава четвърта, раздел ІІ.”
  2. В ал. 2 се създава т. 3:
  „3. издава сертификат за инвестиционни проекти с общинско значение и прилага насърчителните мерки от неговата компетентност.”
  3. В ал. 3 след думите „по ал. 2” се поставя запетая и се добавя „т. 1 и 2”.

  § 6. В чл. 11б, т. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В буква „в” думата „клас” се заличава.
  2. Създава се нова буква „г”:
  „г) информация за издадените сертификати по реда на закона;”.
  3. Създава се буква „д”:
  „д) връзки с интернет страниците на общините, съдържащи съответните общински наредби за издаване на сертификат за инвестиция клас В и информация за сертифицираните инвестиционни проекти с общинско значение;”.
  4. Досегашната буква „г” става буква „е”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
  § 6. В чл. 11б, т. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В буква „в” думите „ клас инвестиция” се заменят с „инвестиция клас А, клас Б и приоритетен инвестиционен проект”.
  2. Създава се нова буква „г”:
  „г) издадените сертификати по реда на този закон;”.
  3. Създава се буква „д”:
  „д) интернет страниците на общините, на които е публикувана информацията по чл. 22и, т. 7;”.
  4. Досегашната буква „г” става буква „е”.

  § 7. В чл. 11в, ал. 3 думата „обобщени” се заличава.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В глава трета, раздел І се създава подзаглавие „ОБЩИ УСЛОВИЯ”.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 8 и предлага да се отхвърли.

  § 9. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „По реда на тази” се добавя „и на четвърта”.
  2. В ал. 2:
  а) в т. 5:
  аа) в основния текст накрая се добавя „намален”;
  бб) буква „а” се изменя така:
  „а) до три пъти за инвестиционни проекти, които ще се реализират изцяло в административните граници на икономически необлагодетелстваните региони, определени с правилника за прилагане на закона;”
  вв) в буква „б” думите „по-нисък” се заличават;
  гг) в буква „в” думите „по-нисък” се заличават;
  дд) създава се буква „г”:
  „г) над пет пъти, когато се създава и поддържа заетост по смисъла на т. 7 във високотехнологични дейности или в икономически необлагодетелстваните региони и до 3 пъти в останалите икономически дейности, изискванията към която са определени с правилника за прилагане на закона;”
  б) в т. 6 думата „инвестиции” се заменя с „активи”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 8:
  § 8. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „глава” се добавя „и на глава четвърта”.
  2. В ал. 2:
  а) в т. 5:
  аа) в текста преди буква „а” накрая се добавя „намален”;
  бб) буква „а” се изменя така:
  „а) до три пъти за инвестиционни проекти, които ще се реализират изцяло в административните граници на икономически необлагодетелстваните региони, определени с правилника за прилагане на закона;”
  вв) в буква „б” думите „по-нисък” се заличават;
  гг) в буква „в” думите „по-нисък” се заличават;
  дд) създава се буква „г”:
  „г) над пет пъти, когато се създава и поддържа заетост по смисъла на т. 7 във високотехнологични дейности или в икономически необлагодетелстваните региони и до три пъти в останалите икономически дейности, като изискванията към заетостта се определят с правилника за прилагане на закона;”
  б) в т. 6 думата „инвестиции” се заменя с „активи”;
  в) в т. 7 в текста преди буква „а“ думата „кумулативно” се заменя с „едновременно”.

  Предложение от н. п. Стоян Гюзелев и група н. п.:
  Създава се нов § 10:
  „§ 10. В чл. 13, ал. 1 се създава т. 5:
  5. което има неизплатени трудови възнаграждения към работници и служители, установени с влязло в сила наказателно постановление на съответната дирекция към изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 9:
  § 9. В чл. 13, ал. 1 се създава т. 5:
  „5. което има неизплатени трудови възнаграждения към работници и служители, установени с влязло в сила наказателно постановление.”

  § 10. Преди чл. 14 се създава подзаглавие „КЛАСОВЕ ИНВЕСТИЦИИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ”.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 10 и предлага да се отхвърли.

  § 11. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „ал. 1, т. 1” и запетаята след тях се заличават, а накрая се поставя тире и се добавя цифрата „3”.
  2. В ал. 2 след думите „на инвестициите” се добавя „и заетостта” и се създава изречение второ:
  „Издава се сертификат от министъра на икономиката, енергетиката и туризма по чл. 20, ал. 1 за ползване на мерките по чл. 15, ал. 1.”
  3. Създават се ал. 3 и 4:
  „(3) Инвестициите по ал. 1 се определят като приоритетен инвестиционен проект въз основа на критериите за минимален размер на инвестициите и заетостта по чл. 22е, ал. 1. Сертификатът за приоритетен инвестиционен проект се издава въз основа на решение на Министерския съвет по чл. 22е, ал. 3. Сертификатът за приоритетен инвестиционен проект се подписва от министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и друго/и оправомощено/и лице/а, включително областен управител или кмет, или представляващ организация от академичната общност за технологични паркове съгласно чл. 22е, ал. 4 за ползване на мерките по чл. 15, ал. 2.
  (4) Инвестициите по ал. 1 се определят като клас В с общинско значение въз основа на критериите за минимален размер на инвестициите и заетостта по чл. 22з, ал. 2. Сертификатът се издава от кмета на общината въз основа на решение на общинския съвет по чл. 22и за ползване на мерките по чл. 15, ал. 3.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 10:
  § 10. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „ал. 1, т. 1” и запетаята след тях се заличават, а думите „чл. 15, ал. 1” се заменят с „чл. 15, ал. 1-3”.
  2. В ал. 2 след думите „на инвестициите” се добавя „и заетостта” и се създава изречение второ: „Издава се сертификат от министъра на икономиката, енергетиката и туризма по чл. 20, ал. 1 за ползване на мерките по чл. 15, ал. 1.”
  3. Създават се ал. 3 и 4:
  „(3) Инвестициите по ал. 1 се определят като приоритетен инвестиционен проект въз основа на критериите за минимален размер на инвестициите и заетостта по чл. 22е, ал. 1. Сертификатът за приоритетен инвестиционен проект се издава въз основа на решение на Министерския съвет по чл. 22е, ал. 3. Сертификатът за приоритетен инвестиционен проект се подписва от министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и друго оправомощено лице, включително областен управител или кмет или представляващ организация от академичната общност за технологични паркове съгласно чл. 22е, ал. 4 за ползване на мерките по чл. 15, ал. 2.
  (4) Инвестициите по ал. 1 се определят като клас В с общинско значение въз основа на критериите за минимален размер на инвестициите и заетостта по чл. 22з, ал. 2. Сертификатът се издава от кмета на общината въз основа на решение на общинския съвет по чл. 22и, т. 3 за ползване на мерките по чл. 22з, ал. 3.”

  § 12. Преди чл. 15 се създава подзаглавие „НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ПО КЛАСОВЕ ИНВЕСТИЦИИ”.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 12 и предлага да се отхвърли.

  § 13. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в основния текст след думите „по чл. 20, ал. 1, т. 1” се добавя „като клас А или клас Б”;
  б) създават се т. 6 и 7:
  „6. финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от инвеститора за негова сметка в качеството му на работодател задължителни осигурителни вноски във фондовете на държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване и задължителното здравно осигуряване за новоназначени работници и служители по реда на чл. 22д;
  7. предоставяне право на пребиваване на чужденци за осъществяване на икономическа дейност в страната по реда на Закона за чужденците в Република България и възможност за получаване на българско гражданство по реда на Закона за българското гражданство, ако отговарят на предвидените в тези закони условия и при спазване изискванията на този закон.”
  2. Създават се нови ал. 2 и 3:
  „(2) Приоритетните инвестиционни проекти по чл. 22е могат да се насърчават с пакет от мерки по реда на чл. 22е, ал. 2. Средствата, необходими за прилагане на финансовите мерки, се предвиждат въз основа на решението на Министерския съвет по чл. 22е, ал. 3.
  (3) Инвестиционните проекти с общинско значение с издаден сертификат клас В от кмета на община се насърчават с мерките по реда на
  чл. 22з, ал. 3.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея след думата „Инвестициите” се добавя „по ал. 1-3” и думите „Закона за данък върху добавената стойност и Закона за насърчаване на заетостта” се заменят със „Закона за данък върху добавената стойност, Закона за насърчаване на заетостта и други закони”.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите „прилагането на мерките по ал. 1, т. 4 и 5” се заменят с „прилагането на финансовите мерки по ал. 1, т. 4 – 6”.
  5. Създава се ал. 6:
  „(6) Средства за прилагане на финансовите мерки по ал. 1 и 2 се предоставят и по Оперативните програми.”

  Предложение от н. п. Диан Червенкондев:
  В § 13, т. 1 буква б, т. 7 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 11:
  § 11. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 след думите „по чл. 20, ал. 1, т. 1” се добавя „като клас А или клас Б”;
  б) създава се т. 6:
  „6. финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от инвеститора за негова сметка в качеството му на работодател задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за задължителното здравно осигуряване за новоназначени работници и служители по реда на чл. 22д.”
  2. Създават се нови ал. 2 и 3:
  „(2) Приоритетните инвестиционни проекти по чл. 22е могат да се насърчават с пакет от мерки по реда на чл. 22е, ал. 2. Средствата, необходими за прилагане на финансовите мерки, се предвиждат въз основа на решението на Министерския съвет по чл. 22е, ал. 3.
  (3) Инвестиционните проекти с общинско значение с издаден сертификат клас В от кмета на община се насърчават с мерките по реда на чл. 22з, ал. 3.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея след думата „Инвестициите” се добавя „по ал. 1-3” и думите „Закона за данък върху добавената стойност и Закона за насърчаване на заетостта” се заменят със „Закона за данък върху добавената стойност, Закона за насърчаване на заетостта и Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи”.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите „прилагането на мерките по ал. 1, т. 4 и 5” се заменят с „прилагането на финансовите мерки по ал. 1, т. 4 – 6”.
  5. Създава се ал. 6:
  „(6) Средства за прилагане на финансовите мерки по ал. 1 и 2 се предоставят и по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.”

  § 14. В чл. 16 в основния текст думите „по чл. 15, ал. 1, т. 4 и 5” се заменят с „по чл. 15, ал. 1, т. 4 – 6 и чл. 22е, ал. 2, т. 1, букви „а” и „б”.

  Предложение от н. п. Стоян Гюзелев и група н. п.:
  Параграф 14 се изменя така:
  „§ 14. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В текста преди т. 1 думите „по чл. 15, ал. 1, т. 4 и 5” се заменят с „по чл. 15, ал. 1, т. 4 – 6 и чл. 22е, ал. 2, т. 1, букви „а” и „б”.
  2. Създава се т. 5:
  „5. инвеститорът и лицата по смисъла на чл. 17, ал. 1 декларират, че не са в забава по отношение на дължими плащания към доставчици на стоки и услуги по изпълнението на инвестиционния проект.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 12:
  § 12. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
  а) в текста преди т. 1 думите „чл. 15, ал. 1, т. 4 и 5” се заменят с „чл. 15, ал. 1, т. 4 – 6 и чл. 22е, ал. 2, т. 1";
  б) създава се т. 5:
  „5. инвеститорът и юридическите лица по чл. 17, ал. 1 декларират, че не са в забава по отношение на дължими плащания към доставчици на стоки и услуги по изпълнението на инвестиционния проект.”.
  2. Създава се ал.2:
  „(2) Когато се заявява мярка за насърчаване на инвестициите по чл. 15, ал. 1, т. 3 или ал. 4 във връзка със Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, се представя документ, който удостоверява предварителното съгласие на собственика на имота.”

  § 15. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „сертификат за клас инвестиция” се заменят със „сертификат за инвестиция клас А, клас Б или приоритетен проект по чл. 14, ал. 2 и 3” и думите „чл. 15, ал. 1” се заменят с „чл. 15, ал. 1, 2 и 4”.
  2. Създава се ал. 5:
  „(5) Инвеститорът подава заявление до кмета на общината за получаване на сертификат за инвестиция клас В, в което посочва мерките по чл. 15, ал. 3 и 4, съгласно условията по ал. 2 - 4.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 13:
  § 13. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „клас инвестиция” се заменят със „инвестиция клас А, клас Б или приоритетен инвестиционен проект по чл. 14, ал. 2 и 3” и думите „чл. 15, ал. 1” се заменят с „чл. 15, ал. 1, 2 и 4”.
  2. Създава се ал. 5:
  „(5) Инвеститорът подава заявление до кмета на общината за получаване на сертификат за инвестиция клас В, в което посочва мерките по чл. 15, ал. 3 и 4, при спазване на ал. 2 - 4.”

  § 16. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея в т. 1 след думите „по чл. 18” се поставя запетая и се добавя „ал. 1 - 4”.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Кметът на общината:
  1. оценява постъпилите документи по чл. 18, ал. 5;
  2. уведомява инвеститора за констатирани несъответствия и/или непълноти на документите по чл. 18, ал. 5 и дава срок за отстраняването им;
  3. изготвя въз основа на оценката по т. 1 мотивирано предложение до общинския съвет за издаване или за отказ за издаване на сертификат за инвестиция клас В в случаите по чл. 19а;
  4. изпраща до общинския съвет предложението по т. 3 заедно с окомплектованите документи по чл. 18, ал. 5 в 30-дневен срок от подаването им.”

  Комисията подкрепя п принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 14:
  § 14. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея в т. 1 след думите „по чл. 18” се поставя запетая и се добавя „ал. 1 - 4”.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Кметът на общината:
  1. оценява постъпилите документи по чл. 18, ал. 5;
  2. уведомява инвеститора за констатирани несъответствия и/или непълноти на документите по чл. 18, ал. 5 и дава срок за отстраняването им;
  3. изготвя въз основа на оценката по т. 1 мотивирано предложение до общинския съвет за издаване на сертификат за инвестиция клас В или за отказ в случаите по чл. 19а;
  4. изпраща до общинския съвет предложението по т. 3 заедно с окомплектованите документи по чл. 18, ал. 5 в 30-дневен срок от подаването им.”

  § 17. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 след думите „класът на инвестицията” се добавя „като клас А, клас Б или като приоритетен инвестиционен проект по чл. 22е на основание решение на Министерския съвет”;
  б) точка 3 се изменя така:
  „3. публикува информация за сертифицираните и насърчени по този закон инвестиции чрез интернет страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и/или на агенцията.”
  2. В ал. 2 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма министърът на финансите и министърът на труда и социалната политика” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма или на кмета на общината министърът на финансите, министърът на труда и социалната политика и други компетентни органи” и думите „чл. 15, ал. 2” се заменят с „чл. 15, ал. 4”.
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) Кметът на общината:
  1. издава сертификат за инвестиция клас В въз основа на решение на общинския съвет по реда на чл. 22з – 22и;
  2. отказва издаването на сертификат за инвестиция клас В в случаите по чл. 19а;
  3. предоставя информация за сертифицираните и насърчени по този закон инвестиции клас В чрез интернет страницата на общината и с годишен доклад.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 15:
  § 15. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 след думите „класът на инвестицията” се добавя „като клас А, клас Б или като приоритетен инвестиционен проект по чл. 22е на основание решение на Министерския съвет”;
  б) точка 3 се изменя така:
  „3. публикува информация за сертифицираните и насърчени по този закон инвестиции на интернет страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма или на агенцията.”
  2. В ал. 2 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма министърът на финансите и министърът на труда и социалната политика” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма или на кмета на общината министърът на финансите, министърът на труда и социалната политика и другите компетентни органи” и думите „чл. 15, ал. 2” се заменят с „чл. 15, ал. 4”.
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) Кметът на общината:
  1. издава сертификат за инвестиция клас В въз основа на решение на общинския съвет по реда на чл. 22з и 22и;
  2. отказва издаването на сертификат за инвестиция клас В в случаите по чл. 19а;
  3. предоставя информация за сертифицираните и насърчени по този закон инвестиции клас В на интернет страницата на общината и с годишния доклад по чл. 22и, т. 8.”

  § 18. Създава се чл. 20а:
  „Чл. 20а. По искане на инвеститор министърът на икономиката, енергетиката и туризма може еднократно да удължи срока на действие на сертификат по чл. 20, ал. 1, т. 1 до две години по реда на издаването му, когато:
  1. административното обслужване не е извършено в сроковете по чл. 21 по причина, за която инвеститорът не отговаря;
  2. мярката по чл. 22а не е осъществена по причина, за която инвеститорът не отговаря;
  3. инвестиционният проект не е изпълнен пълно или частично вследствие на непреодолима сила, посочена в договор или в споразумение с инвеститора по този закон, или по приложимото право на Европейския съюз.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 16:
  § 16. В глава трета, раздел II се създава се чл. 20а:
  „Чл. 20а. По искане на инвеститор министърът на икономиката, енергетиката и туризма може еднократно да удължи срока на действие на сертификат по чл. 20, ал. 1, т. 1 до две години по реда на издаването му, когато:
  1. административното обслужване не е извършено в сроковете по чл. 21 по причина, за която инвеститорът не отговаря;
  2. мярката по чл. 22а не е осъществена по причина, за която инвеститорът не отговаря;
  3. инвестиционният проект не е изпълнен пълно или частично вследствие на непреодолима сила, посочена в договор или в споразумение с инвеститора по този закон, или по приложимото право на Европейския съюз.”

  § 19. В чл. 22а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 се създават изречения трето и четвърто:
  „Инвестицията се счита за неизпълнена, когато размерът й е под изискуемия минимален размер, определен по чл. 12, ал. 2, т. 5, и не е изпълнено условието по ал. 14, установено с финансови отчети и справка, заверени от регистриран одитор, съгласно Закона за независимия финансов одит. Разходите по дейността на одитора са за сметка на инвеститора.”
  2. Създава се ал. 13:
  „(13) Правата върху имотите по ал. 1 и ал. 10, т. 2 могат да се прехвърлят или учредяват само ако размерът на планираната инвестиция като разходи за дълготрайни материални активи е над 5 пъти по-голям от пазарната оценка на имота по ал. 2. Неизпълнението на изискването се включва в съответния договор с инвеститора като основание за развалянето му по ал. 3.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 17:
  § 17. В чл. 22а се правят следните допълнения:
  1. В ал. 3 се създават изречения трето и четвърто: „Инвестицията се смята за неизпълнена, когато размерът й е под изискуемия минимален размер, определен по чл. 12, ал. 2, т. 5, и не е изпълнено условието по ал. 13, установено с финансови отчети и справка, заверени от регистриран одитор, съгласно Закона за независимия финансов одит. Разходите по дейността на одитора са за сметка на инвеститора.”
  2. Създава се ал. 13:
  „(13) Правата върху имотите по ал. 1 и ал. 10, т. 2 могат да се прехвърлят или учредяват само ако размерът на планираната инвестиция като разходи за дълготрайни материални активи е над 5 пъти по-голям от пазарната оценка на имота по ал. 2. Неизпълнението на изискването се включва в съответния договор с инвеститора като основание за развалянето му по ал. 3.”

  § 20. В чл. 22в ал. 4 се отменя.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 18:
  § 18. В чл. 22в се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 2 думата „кумулативно” се заменя с „едновременно”.
  2. Алинея 4 се отменя.

  § 21. Член 22д се изменя така:
  „Чл. 22д. (1) По предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Министерският съвет може да отпуска средства за частично възстановяване на направените от инвеститора за негова сметка в качеството му на работодател задължителни осигурителни вноски във фондовете на държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване и задължителното здравно осигуряване за работниците и служителите, заели новите работни места, за период не повече от 24 месеца от разкриването на съответното работно място, когато са изпълнени кумулативно следните условия:
  1. инвестицията е с издаден сертификат за приоритетен проект клас А или клас Б;
  2. създадената с осъществяването на инвестиционния проект заетост, определена като средносписъчна численост на персонала, отговаря на условията по чл. 12, ал. 2, т. 5 и т. 7, букви „а” и „б”;

  3. годишното трудово възнаграждение на заетите по трудово правоотношение в предприятието на инвеститора е по-високо от средното в страната за съответната икономическа дейност, в която се осъществява инвестиционният проект, по данни на Националния статистически институт за срока на поддържане на заетостта по чл. 12, ал. 2, т. 7, буква „в”;
  4. лицето, осъществяващо инвестицията по т. 1, няма задължения за неизпълнение на сключени договори по програми, мерки и обучения съгласно Закона за насърчаване на заетостта;
  5. за същите разходи не са получени средства от други публични източници на финансиране.
  (2) За прилагането на мярката по ал. 1 новоразкритите работни места трябва да са заети от български граждани, граждани на държавите - членки на Европейския съюз, на страните по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на Конфедерация Швейцария или лица по чл. 18, ал. 3 от Закона за насърчаване на заетостта.
  (3) Инвестициите по ал. 1, т. 1, които се осъществяват във високотехнологичните дейности или в административните граници на икономически необлагодетелствани райони, се насърчават приоритетно.
  (4) Отпускането на средствата по ал. 1 се извършва при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 800/2008 г.
  (5) Условията и редът за прилагане на ал. 1 - 4 се уреждат с правилника за прилагане на закона.”

  Предложение от н. п. Любен Татарски:
  В § 21, чл. 22д, ал. 1, т. 1 думите „клас А или клас Б” се заменят с „клас А, клас Б или клас В”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 19:
  § 19. Член 22д се изменя така:
  „Чл. 22д. (1) По предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Министерският съвет може да отпуска средства за частично възстановяване, за период не по-дълъг от 24 месеца от разкриването на съответното работно място, на направените от инвеститора за негова сметка в качеството му на работодател задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за задължителното здравно осигуряване за работниците и служителите, заели новите работни места, когато са изпълнени едновременно следните условия:
  1. инвестицията е с издаден сертификат за инвестиция клас А, клас Б или приоритетен инвестиционен проект;
  2. създадената с осъществяването на инвестиционния проект заетост, определена като средносписъчна численост на персонала, отговаря на условията по чл. 12, ал. 2, т. 5 и т. 7, букви „а” и „б”;
  3. годишното трудово възнаграждение на заетите по трудово правоотношение в предприятието на инвеститора е по-високо от средното в страната за съответната икономическа дейност, в която се осъществява инвестиционният проект, по данни на Националния статистически институт за срока на поддържане на заетостта по чл. 12, ал. 2, т. 7, буква „в”;
  4. лицето, осъществяващо инвестицията по т. 1, няма задължения за неизпълнение на сключени договори по програми, мерки и обучения по Закона за насърчаване на заетостта;
  5. за същите разходи не са получени средства от други публични източници на финансиране.
  (2) За прилагането на мярката по ал. 1 новоразкритите работни места трябва да са заети от български граждани, граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на Конфедерация Швейцария или от лица по чл. 18, ал. 3 от Закона за насърчаване на заетостта.
  (3) Инвестициите по ал. 1, т. 1, които се осъществяват във високотехнологичните дейности или в административните граници на икономически необлагодетелствани региони, се насърчават приоритетно.
  (4) Отпускането на средствата по ал. 1 се извършва при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 800/2008.
  (5) Условията и редът за прилагане на ал. 1 - 4 се определят с правилника за прилагане на закона.”

  § 22. Наименованието на глава четвърта се изменя така: „ПРИОРИТЕТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 20.

  § 23. В глава четвърта се създава раздел І „Приоритетни инвестиционни проекти с национално или регионално значение”, включващ чл. 22е и 22ж.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 21:
  § 21. В глава четвърта преди чл. 22е се създава наименование „Раздел І Приоритетни инвестиционни проекти с национално или регионално значение”.

  § 24. В чл. 22е, ал. 2, т. 1 думите „по чл. 15, ал. 1 и 2” се заменят с „по чл. 15, ал. 1 и 4 за инвестиции клас А и клас Б”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 22:
  § 22. В чл. 22е, ал. 2, т. 1 в текста преди буква „а” думите „чл. 15, ал. 1 и 2” се заменят с „ чл. 15, ал. 1 и 4 за инвестиции клас А и клас Б”.

  § 25. Създава се раздел ІІ:
  „Раздел ІІ
  Инвестиционни проекти с общинско значение
  Чл. 22з. (1) Общинският съвет може да приеме наредба за насърчаване на инвестиции с общинско значение, в която се определят условията и редът за издаване на сертификат клас В и прилагането на мерките съгласно изискванията на глава трета и на правилника за прилагане на закона.
  (2) Проекти с общинско значение могат да се насърчават като инвестиции клас В по чл. 14, ал. 4, когато се реализират в административните граници на определена община и отговарят на условията на наредбата по ал. 1. Те:
  1. могат да се изпълняват във всички сектори на икономиката с изключение на посочените в чл. 13а, т. 3; икономическите дейности са определени съгласно действащата Статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE), съответно нейното пряко приложение в Република България чрез съответстващата класификация;
  2. предвиждат размер на инвестицията, ненадвишаващ минималния размер за клас Б по чл. 12, ал. 2, т. 5, определен с правилника за прилагане на закона;
  3. създават заетост по смисъла на чл. 12, ал. 2, т. 7 и минималният брой на заетите лица може да бъде критерий за издаване на сертификат
  клас В едновременно с размера на инвестицията.
  (3) Инвестициите с общинско значение, получили сертификат за клас В, се насърчават за изпълнение на инвестиционния проект чрез:
  1. съкратени срокове за административно обслужване, предоставяно от общината, на чиято територия се осъществява инвестицията;
  2. индивидуално административно обслужване, предоставяно от общината, на чиято територия се осъществява инвестицията;
  3. придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти - частна общинска собственост, по реда на чл. 22а, ал. 1, т. 2 и 4 при спазване на условията по чл. 22а, ал. 2-8 и 13; мярката се прилага, в случай че не е заявена от инвеститор по реда на чл. 18 при издаване на сертификат за инвестиция клас А, клас Б или за приоритетен проект за същия имот - частна общинска собственост.
  Чл. 22и. Кметът на общината:
  1. разработва по решение на общинския съвет и му предлага да приеме наредбата по чл. 22з, ал. 1;
  2. публикува наредбата по чл. 22з, ал. 1 на интернет страницата на общината в срок до 14 дни от приемането й от общинския съвет;
  3. издава или отказва издаването на сертификат за инвестиция
  клас В след решение на общинския съвет на основание чл. 19а и 20 във връзка с чл. 18, ал. 5 и чл. 19, ал. 2;
  4. прилага насърчителните мерки по чл. 22з, ал. 3 по ред, определен с наредбата по чл. 22з, ал. 1;
  5. в случаите на прилагане на мярката по чл. 22а, ал. 1, т. 2 и 4 за имоти - частна общинска собственост, възлага изготвянето на оценка по смисъла на чл. 22а, ал. 2;
  6. предоставя информация на областния управител за постъпилите инвестиционни предложения, издадените сертификати клас В и прилагането на мярката по чл. 22а, ал. 1, т. 2 и 4;
  7. поддържа на интернет страницата на общината:
  а) актуален списък със свободните терени и други недвижими имоти за осъществяване на инвестиции;
  б) формуляри и образци за кандидатстване за получаване на сертификат за инвестиция клас В и ползване на насърчителните мерки съгласно наредбата по чл. 22з, ал. 1;
  в) информация за издадените сертификати за инвестиция клас В от общината;
  8. изготвя годишен доклад за издадените сертификати за инвестиция от клас В и предоставените насърчителни мерки, който представя на областния управител и изпълнителния директор на агенцията и който се включва в годишния доклад за инвестициите в страната по чл. 11б, т. 5.”

  Предложение от н. п. Любен Татарски:
  В § 25, чл. 22з, ал. 3 се създават т. 4 и 5:
  „4. финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от инвеститора за негова сметка в качеството му на работодател задължителни осигурителни вноски във фондовете на държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване и задължителното здравно осигуряване за новоназначени работници и служители по реда на чл. 22д;
  5. предоставяне право на пребиваване на чужденци за осъществяване на икономическа дейност в страната по реда на Закона за чужденците в Република България и възможност за получаване на българско гражданство по реда на Закона за българското гражданство, ако отговарят на предвидените в тези закони условия и при спазване изискванията на този закон.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 23:
  § 23. В глава четвърта се създава раздел ІІ с чл. 22з и 22и:
  „Раздел ІІ
  Инвестиционни проекти с общинско значение
  Чл. 22з. (1) За насърчаване на инвестициите с общинско значение, общинският съвет приема наредба, в която се определят условията и редът за издаване на сертификат клас В и прилагането на мерките съгласно изискванията на глава трета и на правилника за прилагане на закона.
  (2) Проектите с общинско значение се насърчават като инвестиции клас В по чл. 14, ал. 4, когато се реализират в административните граници на определена община и отговарят на условията на наредбата по ал. 1. Проектите:
  1. могат да се изпълняват във всички сектори на икономиката с изключение на посочените в чл. 13а, т. 3; икономическите дейности се определят съгласно действащата Статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE), съответно нейното пряко приложение в Република България чрез съответстващата класификация;
  2. предвиждат размер на инвестицията, ненадвишаващ минималния размер за клас Б по чл. 12, ал. 2, т. 5, определен с правилника за прилагане на закона;
  3. създават заетост по смисъла на чл. 12, ал. 2, т. 7 и минималният брой на заетите лица може да бъде критерий за издаване на сертификат клас В едновременно с размера на инвестицията.
  (3) Инвестициите с общинско значение, получили сертификат за клас В, се насърчават за изпълнение на инвестиционния проект чрез:
  1. съкратени срокове за административно обслужване, предоставяно от общината, на чиято територия се осъществява инвестицията;
  2. индивидуално административно обслужване, предоставяно от общината, на чиято територия се осъществява инвестицията;
  3. придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти - частна общинска собственост, по реда на чл. 22а, ал. 1, т. 2 и 4 при спазване на условията по чл. 22а, ал. 2-8 и 13; мярката се прилага, в случай че не е заявена от инвеститор по реда на чл. 18 при издаване на сертификат за инвестиция клас А, клас Б или за приоритетен инвестиционен проект за същия имот - частна общинска собственост.
  Чл. 22и. Кметът на общината:
  1. разработва по решение на общинския съвет и предлага за приемане наредбата по чл. 22з, ал. 1;
  2. публикува наредбата по чл. 22з, ал. 1 на интернет страницата на общината в срок до 14 дни от приемането й от общинския съвет;
  3. издава или отказва издаването на сертификат за инвестиция клас В след решение на общинския съвет на основание чл. 20;
  4. прилага насърчителните мерки по чл. 22з, ал. 3 по ред, определен с наредбата по чл. 22з, ал. 1;
  5. в случаите на прилагане на мярката по чл. 22а, ал. 1, т. 2 и 4 за имоти - частна общинска собственост, възлага изготвянето на оценка по смисъла на чл. 22а, ал. 2;
  6. предоставя информация на областния управител за постъпилите инвестиционни предложения, издадените сертификати клас В и прилагането на мярката по чл. 22а, ал. 1, т. 2 и 4;
  7. поддържа на интернет страницата на общината:
  а) актуален списък със свободните терени и други недвижими имоти за осъществяване на инвестиции;
  б) формуляри и образци за кандидатстване за получаване на сертификат за инвестиция клас В и ползване на насърчителните мерки съгласно наредбата по чл. 22з, ал. 1;
  в) информация за издадените сертификати за инвестиция клас В от общината;
  8. изготвя годишен доклад за издадените сертификати за инвестиция от клас В и предоставените насърчителни мерки, който представя на областния управител и изпълнителния директор на агенцията и който се включва в годишния доклад за инвестициите в страната по чл. 11б, т. 5.”

  Предложение от н. п. Диан Червенкондев:
  Създава се чл. 32а:
  Чл. 32а. (1) Инвестиции в нематериални активи, представляващи права върху обекти на интелектуалната собственост по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права могат да се насърчават, когато са свързани с извършването на квалифицирани разходи в размер от над 1 500 000 лв. на територията на страната.
  (2) Редът за прилагането на ал. 1 се определя с наредба на министъра на културата и министъра на финансите. В тези случаи не се прилагат разпоредбите на глава III и IV.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създадат нови § 24 и 25:
  § 24. Създава се нова глава шеста „ОСОБЕНА РАЗПОРЕДБА” с нов чл. 27:
  „Глава шеста
  ОСОБЕНА РАЗПОРЕДБА

  Чл. 27. (1) Инвестиции в нематериални активи, представляващи права върху обекти на интелектуалната собственост по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права могат да се насърчават, когато са свързани с извършването на квалифицирани разходи в размер не по-малък от 1 500 000 лв. на територията на страната.
  (2) Редът за насърчаване на инвестициите по ал. 1 се определя с наредба, издадена съвместно от министъра на културата и министъра на финансите. В тези случаи не се прилагат разпоредбите на глави трета и четвърта.

  § 25. Създава се глава шеста „а” с нови чл. 28, 29 и 30:

  „Глава шеста „а”
  КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

  Чл. 28. (1) Контролът по изпълнението на инвестиционните проекти, получили сертификат за инвестиция клас А и клас Б, се извършва от:
  1. министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от оправомощено от него длъжностно лице от администрация към него или от друг орган на изпълнителната власт, предоставящ насърчителната мярка;
  2. оправомощено от министъра на труда и социалната политика длъжностно лице по отношение на изпълнението на договор с инвеститора за предоставяне на средства за обучението и изпълнението на параметрите на инвестиционния проект, свързани със заетостта.
  (2) Контролът по ал. 1, т. 1 се осъществява по отношение на изпълнението на инвестицията като минимален размер и срок в съответната икономическа дейност.
  (3) Размерът на извършените инвестиции се удостоверява за отчетния период чрез междинен и годишни финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, придружени с описание на активите за основната икономическа дейност и тяхната стойност в справка по образец. Финансовите отчети и справката се заверяват от регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит. Разходите по дейността на одитора са за сметка на инвеститора.
  (4) Размерът на създадената заетост се удостоверява за отчетния период с документ от Национална агенция за приходите и с други документи, посочени в правилника за прилагане на закона.
  Чл. 29. Контролът по изпълнението на приоритетните инвестиционни проекти се извършва от:
  1. определения с решение на Министерския съвет орган, или
  2. министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от оправомощено от него длъжностно лице от администрация към него или от друг орган на изпълнителната власт, предоставящ помощта;
  3. оправомощено от министъра на труда и социалната политика лице по отношение на изпълнението на проекта за обучението и изпълнението на параметрите на инвестиционния проект, свързани със заетостта.
  Чл. 30. Контролът по изпълнението на инвестиционните проекти от общинско значение се извършва от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице и се удостоверява с документите по чл. 32а, ал. 3 и 4.

  § 26. В чл. 34 се създава ал. 5:
  „(5) Длъжностно лице, което наруши или не изпълни задължение по чл. 22з, ал. 3, т. 1 или 2, се наказва с глоба в размер до 200 лв., ако деянието не съставлява престъпление.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26.

  § 27. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Актовете за установяване на извършени нарушения по чл. 34, ал. 5 и наказателните постановления се съставят по реда, определен с наредбата по чл. 22з, ал. 1. Приходите от наложените глоби постъпват в общинския бюджет.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27.

  § 28. Създават се глави осма и девета:
  „Глава осма
  КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
  Чл. 36. (1) Контролът по изпълнението на инвестиционните проекти, получили сертификат за инвестиция клас А и клас Б, се извършва от:
  1. министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от упълномощено от него длъжностно лице от администрация към него или друг орган на изпълнителната власт, предоставящ насърчителната мярка;
  2. упълномощено от министъра на труда и социалната политика длъжностно лице по отношение на изпълнението на договор с инвеститора за предоставяне на средства за обучението и изпълнението на параметрите на инвестиционния проект, свързани със заетостта.
  (2) Контролът по ал. 1, т. 1 се осъществява по отношение на изпълнението на инвестицията като минимален размер и срок в съответната икономическа дейност.
  (3) Размерът на извършените инвестиции се удостоверява за отчетния период чрез междинен и годишни финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, придружени с описание на активите за основната икономическа дейност и тяхната стойност в справка по образец. Финансовият/те отчет/и и справката се заверяват от регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит. Разходите по дейността на одитора са за сметка на инвеститора.
  (4) Размерът на създадената заетост се удостоверява за отчетния период с документ от Национална агенция за приходите и с други документи, описани в правилника за прилагане на закона.
  Чл. 37. Контролът по изпълнението на приоритетните инвестиционни проекти се извършва от:
  1. определения с решение на Министерския съвет орган, или
  2. министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от упълномощено от него длъжностно лице от администрация към него или друг орган на изпълнителната власт, предоставящ помощта;
  3. упълномощено от министъра на труда и социалната политика лице по отношение на изпълнението на проекта за обучението и изпълнението на параметрите на инвестиционния проект, свързани със заетостта.
  Чл. 38. Контролът по изпълнението на инвестиционните проекти от общинско значение се извършва от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно/и лице/а.

  Глава девета
  ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ЧУЖДЕНЦИ - ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, ПРИ ИЗВЪРШВАНИ ИНВЕСТИЦИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  Раздел І
  Възможности за пребиваване в Република България

  Чл. 39. (1) Чужденец, който извършва дейност по инвестиционен проект, сертифициран по реда на чл. 14, ал. 1-3, или инвестиционна дейност по смисъла на чл. 12, може да влезе и да пребивава в страната, ако притежава виза, разрешение за продължително пребиваване или разрешение за постоянно пребиваване, издадени по реда на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) на основанията в него, свързани със Закона за насърчаване на инвестициите.
  (2) Чужденецът по ал. 1 трябва да попада в една от категориите лица, а проектът или инвестиционната дейност да отговарят на изискванията, определени с наредбата по чл. 40.
  (3) За издаване на виза за дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване по ал. 1 Министерството на икономиката, енергетиката и туризма издава удостоверение до компетентния орган, че са изпълнени условията на наредбата по чл. 40.
  (4) Чужденецът по ал. 1, получил съответната виза или разрешение за продължително пребиваване като командирован или нает по трудово правоотношение, може да извършва трудова дейност в тригодишния период на осъществяване на сертифицирания инвестиционен проект след регистрация от органите на Министерството на труда и социалната политика съгласно чл. 33, ал. 2 от ЗЧРБ.
  (5) За чужденец, който е съдружник или акционер с поименни акции в българско или чуждестранно търговско дружество и в съответствие с корпоративна социална отговорност по смисъла на приложимото право на Европейския съюз, реално извършил дарение в размер, не по-малък от 200 000 лв. в полза на Националния иновационен фонд, може да бъде изготвено удостоверение за получаване на разрешение за постоянно пребиваване по чл. 25а от ЗЧРБ. Дарението може да бъде предоставено от чужденеца лично или чрез дружеството. Когато дарение в посочения размер е направено от юридическо лице, то може да послужи като основание за изготвяне на удостоверение за получаване на разрешение за постоянно пребиваване само за един чужденец. Условията за установяване на обстоятелствата по тази алинея се определят с наредбата по чл. 40.
  Чл. 40. (1) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма издава наредба за условията и реда за прилагане на чл. 39, ал. 2 - 4, съгласувано с министъра на вътрешните работи, министъра на външните работи и министъра на труда и социалната политика.
  (2) В наредбата по ал. 1 се посочват условията и редът за издаване на удостоверението по чл. 39, ал. 2 и 4, както и:
  1. категориите лица, за които може да бъде издадено удостоверението, са собственик на капитала в българското предприятие, представляващ или прокурист, изпълняващ ключова и/или контролна функция в научноизследователската, производствената, маркетинговата и друга основна дейност на предприятието или друга, необходима за целите на проекта;
  2. изискванията към чужденеца и към извършваната от него дейност по чл. 39, ал. 1;
  3. критериите за установяване на конкретния принос на чужденеца за осъществяване и поддържане на инвестицията и свързаната с нея заетост по смисъла на чл. 12;
  4. допустимият брой на чужденците, за които може да бъде изготвено удостоверение по чл. 39, ал. 2 във връзка с осъществяване и поддържане на един инвестиционен проект;
  5. случаите, при които основанията за разрешеното право на пребиваване са отпаднали и се прилага чл. 40, ал. 1 от ЗЧРБ;
  6. условията и редът за изготвяне на удостоверението в случаите по чл. 39, ал. 5.

  Раздел ІІ
  Възможности за придобиване на българско гражданство за извършени инвестиции и създадена заетост

  Чл. 41. (1) За придобиване на българско гражданство по чл. 16 от Закона за българското гражданство (ЗБГ) за особени заслуги към Република България в икономическата сфера министърът на икономиката, енергетиката и туризма изготвя мотивирано предложение по чл. 30 от същия закон при условия и по ред, определени с наредба на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
  (2) В наредбата по ал. 1 се посочват изискванията, на които следва да отговарят лицата по чл. 16 от ЗБГ, както и критериите за установяване на особените заслуги към Република България в икономическата сфера. Критериите се отнасят до инвестициите и свързаната с тях заетост по смисъла на чл. 12, както и други икономически критерии, чрез които са изпълняват целите на този закон, определени в чл. 1.”

  Предложение от н. п. Явор Нотев и група н. п.:
  Глава девета „Допълнителни мерки за чужденци - граждани на трети страни, при извършвани инвестиции в Република България” да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Екатерина Михайлова:
  В § 28 глава девета да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Иван Костов:
  В § 28, глава девета, раздел II, чл. 41, ал. 1 и ал. 2 да добият следния вид:
  Чл. 41. (1) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма може да изготви мотивирано предложение по чл. 30 от Закона за българското гражданство за придобиване на българско гражданство по чл. 16 от същия закон, на чужденци-граждани на трети страни, извършили инвестиция в Република България на стойност над 1 млн. лева.
  (2) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма издава наредба по ал. 1, в която посочва допълнителните икономически изисквания към инвестицията, извършена от лицата, кандидатстващи за българско гражданство по този член.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Любен Татарски:
  В § 28, глава девета, раздел I, чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „чл. 14, ал. 1-3” се заменят с „чл. 14, ал. 1-4”.
  2. Създава се ал. 6:
  „(6) Удостоверение за получаване на разрешение за постоянно пребиваване по чл. 25а от Закона за чужденците в Република България може да бъде изготвено и за чужденец, който е направил инвестиция с общинско значение, сертифицирана със сертификат за клас В, в размер не по-малък от 1 000 000 лв. Условията за установяване на обстоятелствата по тази алинея се определят с наредбата по чл. 40.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Диан Червенкондев:
  В § 28 глава девета да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 28 относно създаването на глава осма, който е отразен на систематичното му място като нов § 25 и не подкрепя текста на вносителя за § 28 относно създаването на глава девета. Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 28 и предлага да се отхвърли.

  § 29. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 16:
  „16. „Средносписъчна численост на персонала” е създадената и поддържана заетост за съответната финансова година, определена съгласно методиката за изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на персонала на Националния статистически институт и отразена в годишния отчет за дейността по реда на Закона за статистиката, Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 28.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.

  § 30. Разпоредбите на § 21 относно чл. 22д, ал. 1-4 влизат в сила на датата, на която Европейската комисия удостовери получаването на обобщената информация съгласно чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕО)
  № 800/2008 г. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма оповестява публично тази дата.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 30 и предлага да се отхвърли.

  § 31. Разпоредбата на чл. 22д се прилага към инвестиционни проекти, заявени и сертифицирани след влизането му в сила по реда на § 30.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става § 29:
  § 29. Разпоредбите на чл. 12, т. 5, буква „г” и чл. 22д не се прилагат за инвестиционни проекти, сертифицирани и заявени за сертифициране до влизането в сила на този закон.

  § 32. В срок до 4 месеца от влизането в сила на този закон министърът на икономиката, енергетиката и туризма издава наредбите по
  чл. 40 и 41.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 30:
  § 30. В срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон министърът на културата и министърът на финансите издават наредбата по чл. 27, ал. 2.

  § 33. В Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г. - бр. 64 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; решения № 7 и 8 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 59 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. - бр. 103 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 15 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г. и бр. 25 и 44 от 2012 г.) в чл. 25, ал. 3, т. 2 след думите „инвестиции клас А или клас Б” се добавя „или за приоритетен проект”.

  Предложение от н. п. Любен Татарски:
  В § 33 думите „клас А или клас Б” се заменят с „клас А, клас Б или клас В”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 31:
  § 31. В Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г. - бр. 64 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; решения № 7 и 8 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 59 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. - бр. 103 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 15 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г. и бр. 25 и 44 от 2012 г.) в чл. 25, ал. 3, т. 2 думите „по Закона за насърчаване на инвестициите” се заменят с „или за приоритетен инвестиционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите, когато това е заявено при сертифицирането на проекта”.

  § 34. В Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г. и бр. 21 и 44 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 15, ал. 2 след думите „командировани от чуждестранен работодател за осъществяване“ се добавя „и поддържане“.
  2. В чл. 24, ал. 1, в т. 6 накрая се добавя „или осъществяват инвестиционна дейност по смисъла на чл. 12 от Закона за насърчаване на инвестициите, като условията за инвестиционната дейност се определят по реда на глава девета от същия закон”.
  3. В чл. 25, ал. 1:
  а) в т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „като за същия срок влогът не се използва за обезпечаване на други парични кредити от същата или друга българска кредитна институция”;
  б) в т. 13 накрая се поставя запетая и се добавя „като условията за дейността и сертифицирания проект се определят по реда на глава девета от същия закон”.

  Предложение от н. п. Явор Нотев и група н. п.:
  В § 34, т. 3 буква „а” да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Диан Червенкондев:
  В § 34:
  - текстът на т. 2 се заличава;
  - текстът на т. 3 става текст на т. 2 и в нея:
  а) текстът на буква „б” да се замени с: „в т. 13 накрая се поставя запетая и се добавя „удостоверено от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма в съответствие с чл. 25в”;
  б) добавя се буква „в” със следното съдържание:
  „в) създава се нова т. 16:
  „16. вложили сума, не по-малка от 400 000 лв., за придобиване на право на собственост върху недвижими имоти на територията на Република България, като към датата на подаване на заявлението за разрешение за постоянно пребиваване цената следва да е изплатена напълно, а ако имотът е придобит със заемни средства, непогасената част от заема не трябва да надвишава 25%;”
  - текстът на т. 3 става:
  „Създава се нов чл. 25в:
  „Чл. 25в (1) За получаване на разрешение за постоянно пребиваване на чужденец на основание чл. 25, ал. 1, т. 13 за извършване на дейност по изпълнение и/или поддържане на инвестиция, получила сертификат за клас А, клас Б или за приоритетен проект по реда на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите, трябва да са спазени изискванията и на този член.
  (2) В българското търговско дружество с инвестиция, получила сертификат по чл. 20, ал. 1, т. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите чужденецът по ал.1 трябва да има следното качество:
  1. съдружник/акционер с поименни акции;
  2. представляващ дружеството или прокурист, вписан в търговския регистър, или
  3. нает по трудов договор за изпълнението на ключова и/или контролна функция в научноизследователската, производствената, маркетинговата и друга основна дейност на предприятието или друга такава, необходима за целите на инвестицията.
  (3) Не по-късно от третата година от датата на започване на работата по проекта, компетентният орган на търговското дружество по ал. 2, следва да удостовери, че е достигнат минималният праг за издаване на сертификат за клас Б инвестиция по реда на Закона за насърчаване на инвестициите по отношение на извършените и въведени в експлоатация инвестиции и/или създадената заетост като средносписъчен брой на персонала.
  (4) Общият брой на лицата по ал. 2, които могат да получат разрешение за пребиваване в страната на основание чл. 25, ал. 1, т. 13 във връзка с изпълнението и поддържането на един инвестиционен проект е:
  1. до изпълнение на изискването по ал. 3 – до три лица;
  2. след изпълнение изискването по ал. 3, през периода на поддържане на инвестицията и работните места – до осем лица.
  (5) Спазени са изискванията на чл. 13 от Закона за насърчаване на инвестициите.
  (6) Министерство на икономиката, енергетиката и туризма издава удостоверение за изпълнението на изискванията по ал. 2 - 5, което да послужи пред службите за административен контрол на чужденците.
  (7) Удостоверението по ал. 6 се издава въз основа на заявление от българското търговско дружество по ал.2:
  1. в което е мотивирана необходимостта от пребиваване на чужденеца/чужденците за изпълнението и поддържането инвестицията и се поема задължение за незабавно информиране на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма в случай на прекратяване на членственото, договорното или друго отношение с физическото лице;
  2. придружено със заверени от одитор, регистриран по Закона за независимия финансов одит годишни финансови отчети и доклади за дейността на предприятието, справки от Националната агенция по приходите, общините, както и други относими документи, представени от инвеститора или чужденеца по ал. 2 или събрани по реда на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър или друг официален ред.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 34, който става § 32:
  § 32. В Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г. и бр. 21 и 44 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 15, ал. 2 след думите „командировани от чуждестранен работодател за осъществяване“ се добавя „и поддържане“.
  2. В чл. 25:
  a) в ал. 1:
  аа) в т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „като за същия срок влогът не се използва за обезпечаване на други парични кредити от същата или друга българска кредитна институция”;
  бб) в т. 13 преди думата „извършват” се добавя „които” и накрая се добавя „удостоверено от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в съответствие с чл. 25в”;
  вв) създават се т. 16, 17 и 18:
  „16. внесли в капитала на българско търговско дружество не по-малко от 1 000 000 лв. като съдружници или акционери с поименни акции и притежаващи не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството, в резултат на което са извършени инвестиции за придобиване на нови дълготрайни материални и нематериални активи в размер не по-малък от 1 000 000 лв. и са разкрити най-малко 25 работни места за български граждани, поддържани за срока на пребиваването, удостоверено от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма;
  17. внесли в капитала на българско търговско дружество не по-малко от 3 000 000 лв. като съдружници или акционери с поименни акции и притежаващи не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството, в резултат на което са извършени инвестиции за придобиване на нови дълготрайни материални и нематериални активи в размер не по-малък от 3 000 000 лева, удостоверено от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма;
  18. вложили сума не по-малка от 1 000 000 лв. - за всеки чужденец, за придобиване на право на собственост върху недвижими имоти на територията на Република България или за чужденец, който е собственик на повече от 50 на сто от капитала на българско търговско дружество, придобило право на собственост върху недвижими имоти в страната на същата стойност; към датата на подаване на заявлението за разрешение за постоянно пребиваване чужденецът или юридическото лице трябва да е изплатило напълно сумата, която да е постъпила по сметка в българска лицензирана кредитна институция, а ако имотите са придобити със заемни средства, непогасената част от заема не трябва да надвишава 25 на сто.”
  б) създава се ал. 4:
  „(4) В случаите на ал. 1, т. 13, 16 и 17, за целите на оценката при издаването на удостоверението от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма могат да послужат годишните финансови отчети и доклади за дейността на предприятието, заверени от одитор, регистриран по Закона за независимия финансов одит, справките от Националната агенция за приходите, общините, и/или други относими документи, представени от инвеститора или чужденеца, или събрани служебно.
  3. Създава се чл. 25в:
  “Чл. 25в. (1) Разрешение за постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 13 може да получи чужденeц, който извършва дейност по изпълнение и/или поддържане на инвестиция, получила сертификат за клас А, клас Б, или за приоритетен инвестиционен проект по реда на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите.
  (2) В българското търговско дружество с инвестиция, получила сертификат по чл. 20, ал. 1, т. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите чужденецът по ал. 1 трябва да е:
  1. съдружник или акционер с поименни акции, притежаващ 50 на сто или повече от регистрирания капитал на дружеството;
  2. представляващ дружеството или прокурист, вписан в търговския регистър, или
  3. нает по трудов договор за изпълнението на ключова и/или контролна функция в научноизследователската, производствената, маркетинговата или друга основна дейност на предприятието или друга дейност, необходима за целите на инвестицията.
  (3) Не по-късно от третата година от датата на започване на работата по инвестиционния проект, компетентният орган на търговското дружество по ал. 2, удостоверява че е достигнат минималният праг за издаване на сертификат за клас Б инвестиция по реда на Закона за насърчаване на инвестициите по отношение на извършените и въведени в експлоатация инвестиции и/или създадената заетост като средносписъчен брой на персонала.
  (4) Общият брой на лицата по ал. 2, които могат да получат разрешение за пребиваване в страната на основание чл. 25, ал. 1, т. 13 във връзка с изпълнението и поддържането на един инвестиционен проект е:
  1. до изпълнение на изискването по ал. 3 – до три лица;
  2. след изпълнение изискването по ал. 3, през периода на поддържане на инвестицията и работните места – до осем лица.
  (5) За българското търговско дружество и за лицето по ал. 2 се прилагат изискванията на чл. 13 от Закона за насърчаване на инвестициите.
  (6) Министерството на икономиката, енергетиката и туризма издава удостоверение за изпълнението на изискванията по ал. 2 - 5, което да послужи пред службите за административен контрол на чужденците. Удостоверението се издава след мотивиране от българското търговско дружество по ал. 2 на необходимостта от пребиваване на чужденеца за изпълнението и поддържането на инвестицията и след поемане на задължение от дружеството за незабавно информиране на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в случай на прекратяване на отношенията с физическото лице.“
  4. В чл. 40, ал. 1:
  а) в т. 1 думите „и 13” се заменят с „13, 16, 17 и 18”, а след думите „чл. 25б” се добавя „25в”;
  б) в т. 5 думите „и 8” се заменят с „8, 13, 16, 17 и 18”;
  в) в т. 6 навсякъде думите „и 13” се заменят с „13, 16, 17 и 18”.


  § 35. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г. и бр. 40 от 2012 г.) в чл. 177, ал. 3 накрая се добавя „и по реда на чл. 22д от Закона за насърчаване на инвестициите”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 33.

  Предложение от н. п. Диан Червенкондев:
  Създава се нов § 36 със следното съдържание:
  „§ 36. В Закона за българското гражданство( Обн. ДВ. бр.136 от 18 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., доп. ДВ. бр.54 от 31 Май 2002г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.33 от 30 Април 2010г., изм. ДВ. бр.11 от 7 Февруари 2012г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2012г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се чл. 14а:
  „Чл. 14а. Лице, което не е български гражданин, отговаря на условията по чл. 12, ал. 1, т. 1 и 3 и преди не по-малко от една година към датата на подаване на молбата за натурализация е получило разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България, може да придобие българско гражданство по натурализация, ако:
  1. лицето е получило разрешението за постоянно пребиваване в Република България на основание чл. 25, ал. 1, т. 6 и 8 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) – удостоверено от Министерство на финансите;
  2. лицето е получило разрешението за дългосрочно пребиваване в Република България и е отговаряло на условията по чл. 25, ал. 1, т. 6 и 8 от ЗЧРБ – удостоверено от Министерство на финансите;
  3. лицето е получило разрешението за постоянно пребиваване в Република България на основание чл. 25, ал. 1, т. 13 във връзка с чл.25в, ал. 2, т.1 от ЗЧРБ и към датата на подаване на молбата за натурализация е достигнат минималният праг за издаване на сертификат за клас Б инвестиция по реда на Закона за насърчаване на инвестициите по отношение на извършените и въведени в експлоатация инвестиции и/или създадената заетост като средносписъчен брой на персонала – удостоверено от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.”
  2. Отменя се чл.16.
  3.Създават се чл. 16а и 16б:
  „Чл. 16а (1) Лице, което не е български гражданин, може да придобие българско гражданство, без да са налице условията по чл. 12, т. 2, 4, 5 и 6, ако има особени заслуги към Република България в икономическата сфера.
  (2) Основни показатели за оценка на заслугите на лицето по ал.1 в икономическата сфера са размерът на осъществените инвестициите в дълготрайни материални и нематериални активи и броят на създадените в резултат на тези инвестиции работни места през последните 2 приключени финансови години, спрямо текущата година на подаване на молбата.
  (3) За разглеждане на молба за изготвяне на предложение по чл.30 за особени заслуги на лицето по ал.1 в икономическата сфера:
  1. извършените инвестиции в българско предприятие, в което участва лицето по ал.2 следва да са в размер не по-малък от 4 000 000 лв. и разкритите работни места да са не по-малко от 50, отчетени като средносписъчна годишна численост;
  2. лицето посочва личния си принос за извършените инвестиции и създадената заетост;
  3. лицето мотивира и доказва ползата за българската икономика от извършваната от него дейност, която трябва да е пряка и непосредствена;
  4. лицето посочва цялата извършвана от него икономическа дейност в страната;
  5. за оценка на дейността на лицето допълнително могат да се вземат предвид и:
  а) размерът на осъществения износ или вътрешнообщностни доставки от българското предприятие през последните 2 приключени финансови години;
  б) размерът на платените данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица и/или Закона за корпоративното подоходно облагане за последните 2 приключени финансови години.
  (4) Не може да кандидатства за изготвяне на мотивирано предложение по чл. 30 от ЗБГ лице, което извършва дейност в страната чрез българско предприятие, което:
  1. е обявено в несъстоятелност или в открито производство по несъстоятелност, или е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
  2. е в ликвидация;
  3. е с парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.
  4. има неизплатени трудови възнаграждения към работници и служители, установени с влязло в сила наказателно постановление на съответната дирекция към изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.
  (5) Проверката на обстоятелствата и условията по ал. 2- 4 се осъществя въз основа на заверени от одитор, регистриран по Закона за независимия финансов одит годишни финансови отчети и доклади за дейността на предприятието, справки от Националната агенция по приходите, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, общините, както и други относими документи, представени от лицето или събрани по реда на чл.23, ал.4 от Закона за търговския регистър или друг официален ред.
  Чл. 16б. Лице, което не е български гражданин, може да придобие българско гражданство, без да са налице условията по чл. 12, т. 2, 4, 5 и 6, ако Република България има интерес от натурализацията му или ако лицето има особени заслуги към Република България в обществената сфера, в областта на науката, технологията, културата или спорта.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 34:
  § 34. В Закона за българското гражданство (обн., ДВ, бр. 136 от 1998 г.; изм., бр. 41 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 52 и 109 от 2007 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 и бр. 11 и 21 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се чл. 14а:
  „Чл. 14а. (1) Лице, което не е български гражданин и отговаря на условията по чл. 12, т. 1 и 3, може да придобие българско гражданство по натурализация, ако:
  1. преди не по-малко от една година е получило разрешение за постоянно пребиваване в Република България на основание чл. 25, ал. 1, т. 6 или 8 от Закона за чужденците в Република България и е вложило не по-малко от 1 млн. лв. в капитала на българско търговско дружество, което изпълнява приоритетен инвестиционен проект, сертифициран по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;
  2. преди не по-малко от една година е получило разрешение за постоянно пребиваване в Република България на основание чл. 25, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 25в, ал. 2, т. 1 от Закона за чужденците в Република България, през която извършените и въведени в експлоатация инвестиции и/или създадената заетост като средносписъчен брой на персонала са поддържани над минималния праг за издаване на сертификат за инвестиция клас Б по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, което се удостоверява от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма;
  3. преди не по-малко от една година е получило разрешение за постоянно пребиваване в Република България на основание чл.25, ал.1, т. 16 или 17 от Закона за чужденците в Република България и продължава да отговаря на условията по него, което се удостоверява от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.
  (2) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 българското дружество не трябва да:
  1. е обявено в несъстоятелност или в открито производство по несъстоятелност, или сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
  2. е в производство по ликвидация;
  3. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
  4. има неизплатени трудови възнаграждения към работници и служители, установени с влязло в сила наказателно постановление.
  (3) Проверката и контролът на всички обстоятелства и условия по ал. 1, т. 2 и 3 се осъществява, въз основа на заверени от одитор, регистриран по Закона за независимия финансов одит годишни финансови отчети и доклади за дейността на предприятието, справки от Националната агенция за приходите, общините, както и други относими документи, представени от лицето по ал. 1 или събрани служебно.“
  2. В чл. 22, ал. 1:
  a) в т. 2 накрая се добавя „ и/или”;
  б) създава се т. 3:
  „3. не е поддържало инвестициите и/или работните места, станали основание за придобиване на българско гражданство, за поне две годишен период, считано от датата на натурализацията – в случаите по чл. 14а, ал. 1.“
  3. В чл. 35:
  a) в ал. 1:
  аа) създава се нова т. 5:
  „5. шест месеца – по молбите за придобиване на българско гражданство по натурализация по чл. 14а;”
  бб) досегашната т. 5 става т. 6;
  б) в ал. 3:
  аа) създава се нова т. 4:
  „4. по ал. 1, т. 5 - в срок не по-късно от 4 месеца преди изтичането на срока - за Министерството на вътрешните работи, съответно два месеца преди изтичането на срока - за Държавна агенция "Национална сигурност";”
  бб) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея думите „т. 5” се заменят с „т. 6”.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума