Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
05/02/2013 второ гласуване

  Д О К Л А Д
  Относно: общ проект на приетите на първо гласуване на 23 януари 2013 г. законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 202-01-83/12.12.2012 г., внесен от Министерския съвет и законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 354-01-5/15.01.2013 г., внесен от Диан Червенкондев и група н. п., изготвен на основание чл. 71, ал. 2 от ПОДНС.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  Относно: общ проект на приетите на първо гласуване на 23 януари 2013 г. законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 202-01-83/12.12.2012 г., внесен от Министерския съвет и законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 354-01-5/15.01.2013 г., внесен от Диан Червенкондев и група н. п., изготвен на основание чл. 71, ал. 2 от ПОДНС.

  ОБЩ ПРОЕКТ!
  Второ гласуване
  З А К О Н

  за изменение и допълнение на
  Закона за приватизация и следприватизационен контрол

  (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г., бр. 39 от 2003 г. - Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г. и бр. 19 и 98 от 2011 г., и бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В раздел VІ „Министерство на културата” т. 12 се отменя.
  2. В раздел ІХ „Министерство на икономиката, енергетиката и туризма”:
  а) точка 7 се отменя;
  б) създава се т. 22:
  „22. „София тех парк” - ЕАД, София.

  Предложение от н. п. Георги Пирински:
  В § 1, т. 2, буква „а” да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В приложение № 2 към чл. 35а, ал. 1 т. 12 се отменя.

  Предложение от н. п. Георги Пирински:
  В § 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.

  § 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума