Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
05/02/2013 второ гласуване

  Д О К Л А Д
  Относно: повторно обсъждане на оспорените с Указ № 422 от 12 декември 2012 г. на президента на републиката § 24, § 32, т. 2, буква “а“, подбуква „вв” и § 34 от Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, приет от Народното събрание на 29 ноември 2012 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  Относно: повторно обсъждане на оспорените с Указ № 422 от 12 декември 2012 г. на президента на републиката § 24, § 32, т. 2, буква “а“, подбуква „вв” и § 34 от Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, приет от Народното събрание на 29 ноември 2012 г.


  § 24. Създава се нова глава шеста „ОСОБЕНА РАЗПОРЕДБА” с нов чл. 27:
  „Глава шеста
  ОСОБЕНА РАЗПОРЕДБА

  Чл. 27. (1) Инвестиции в нематериални активи, представляващи права върху обекти на интелектуалната собственост по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права могат да се насърчават, когато са свързани с извършването на квалифицирани разходи в размер не по-малък от 400 000 лв. на територията на страната.
  (2) Редът за насърчаване на инвестициите по ал. 1 се определя с наредба, издадена съвместно от министъра на културата и министъра на финансите. В тези случаи не се прилагат разпоредбите на глави трета и четвърта.


  Предложение от н. п. Петър Курумбашев:
  Параграф 24 относно създаването на нова глава шеста „Особена разпоредба” с нов чл. 27 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Мартин Димитров:
  Параграф 24 относно създаването на нова глава шеста „Особена разпоредба” с нов чл. 27 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага § 24 да бъде отхвърлен.

  Комисията предлага досегашните § 25, 26, 27, 28 и 29 да станат съответно § 24, 25, 26, 27 и 28.


  § 30. В срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон министърът на културата и министърът на финансите издават наредбата по чл. 27, ал. 2.

  Комисията предлага § 30 да бъде отхвърлен.

  Комисията предлага досегашният § 31 да стане § 29.


  § 32. В Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г. и бр. 21 и 44 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 15, ал. 2 след думите „командировани от чуждестранен работодател за осъществяване“ се добавя „и поддържане“.
  2. В чл. 25:
  a) в ал. 1:
  аа) в т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „като за същия срок влогът не се използва за обезпечаване на други парични кредити от същата или друга българска кредитна институция”;
  бб) в т. 13 преди думата „извършват” се добавя „които” и накрая се добавя „удостоверено от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в съответствие с чл. 25в”;
  вв) създава се т. 16:
  „16. внесли в капитала на българско търговско дружество не по-малко от 4 000 000 лв. като съдружници или акционери с поименни акции и притежаващи не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството, в резултат на което са извършени инвестиции за придобиване на нови дълготрайни материални и нематериални активи в размер не по-малък от 4 000 000 лв. и са разкрити най-малко 50 работни места за български граждани, поддържани за срока на пребиваването, удостоверено от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма;”
  б) създава се ал. 4:
  „(4) В случаите на ал. 1, т. 13 и 16, за целите на оценката при издаването на удостоверението от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма могат да послужат годишните финансови отчети и доклади за дейността на предприятието, заверени от одитор, регистриран по Закона за независимия финансов одит, справките от Националната агенция за приходите, общините, и/или други относими документи, представени от инвеститора или чужденеца, или събрани служебно.”
  3. Създава се чл. 25в:
  “Чл. 25в. (1) Разрешение за постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 13 може да получи чужденeц, който извършва дейност по изпълнение и/или поддържане на инвестиция, получила сертификат за клас А, клас Б, или за приоритетен инвестиционен проект по реда на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите.
  (2) В българското търговско дружество с инвестиция, получила сертификат по чл. 20, ал. 1, т. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите чужденецът по ал. 1 трябва да е:
  1. съдружник или акционер с поименни акции, притежаващ 50 на сто или повече от регистрирания капитал на дружеството;
  2. представляващ дружеството или прокурист, вписан в търговския регистър, или
  3. нает по трудов договор за изпълнението на ключова и/или контролна функция в научноизследователската, производствената, маркетинговата или друга основна дейност на предприятието или друга дейност, необходима за целите на инвестицията.
  (3) Не по-късно от третата година от датата на започване на работата по инвестиционния проект, компетентният орган на търговското дружество по ал. 2, удостоверява че е достигнат минималният праг за издаване на сертификат за инвестиция клас Б по реда на Закона за насърчаване на инвестициите по отношение на извършените и въведени в експлоатация инвестиции и/или създадената заетост като средносписъчен брой на персонала.
  (4) Общият брой на лицата по ал. 2, които могат да получат разрешение за пребиваване в страната на основание чл. 25, ал. 1, т. 13 във връзка с изпълнението и поддържането на един инвестиционен проект е:
  1. до изпълнение на изискването по ал. 3 – до три лица;
  2. след изпълнение изискването по ал. 3, през периода на поддържане на инвестицията и работните места – до 8 лица.
  (5) За българското търговско дружество и за лицето по ал. 2 се прилагат изискванията на чл. 13 от Закона за насърчаване на инвестициите.
  (6) Министерството на икономиката, енергетиката и туризма издава удостоверение за изпълнението на изискванията по ал. 2 - 5, което да послужи пред службите за административен контрол на чужденците. Удостоверението се издава след мотивиране от българското търговско дружество по ал. 2 на необходимостта от пребиваване на чужденеца за изпълнението и поддържането на инвестицията и след поемане на задължение от дружеството за незабавно информиране на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в случай на прекратяване на отношенията с физическото лице.“
  4. В чл. 40, ал. 1:
  а) в т. 1 думите „и 13” се заменят с „13 и 16”, а след думите „чл. 25б” се добавя „25в”;
  б) в т. 5 думите „и 8” се заменят с „8, 13 и 16”;
  в) в т. 6 навсякъде думите „и 13” се заменят с „13 и 16”.

  Предложение от н. п. Мартин Димитров:
  В § 32, т. 2, буква „а”, подбуква „вв”, т. 16 се създава изречение второ: „За инвестиции осъществени в икономически необлагодетелствани региони по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите - внесли в капитала на българско търговско дружество не по-малко от 250 000 лв. като съдружници или акционери с поименни акции и притежаващи не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството, в резултат на което са извършени инвестиции за придобиване на нови дълготрайни материални и нематериални активи в размер не по-малък от 250 000 лв. и са разкрити най-малко 5 работни места за български граждани, поддържани за срока на пребиваването, удостоверено от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в чл. 24, ал. 1, т. 20.


  Предложение от н. п. К. Нинова и А. Мерджанов:
  В § 32, т. 2, буква „а”, подбуква „вв”, т. 16 в началото се добавя „пребивавали законно и непрекъснато за срок от 6 месеца на територията на страната и”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Борис Грозданов:
  В § 32 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 2:
  „2. В чл. 24, ал. 1 се създава нова т. 19:
  „19. са вложили сума не по-малка от 600 000 лв. - за всеки чужденец, за придобиване на право на собственост върху недвижими имоти на територията на Република България или чужденецът е собственик на повече от 50 на сто от капитала на българско търговско дружество, вложил е същата сума в капитала на дружеството и в резултат на това дружеството е придобило правото на собственост върху недвижими имоти в страната на тази стойност; към датата на подаване на заявлението за разрешение за продължително пребиваване чужденецът или юридическото лице трябва да е изплатило напълно сумата, която да е постъпила по сметка в българска лицензирана кредитна институция, а ако имотите са придобити със заемни средства, непогасената част от заема не трябва да надвишава 25 на сто.”
  2. Текстът на т. 2 става текст на т. 3 и в нея буква „а”, подбуква „вв” се изменя така:
  „вв) създава се т. 16:
  „16. извършили инвестиция в страната чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на не по-малко от 500 000 лв., като чужденецът е съдружник или акционер с поименни акции и притежава не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството и в резултат на вложението са придобити нови дълготрайни материални и нематериални активи на стойност не по-малко от 500 000 лв. и са разкрити най-малко 10 работни места за български граждани, поддържани за срока на пребиваването, удостоверено от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.”
  3. Досегашните т. 3 и 4 стават т. 4 и 5.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Борис Грозданов, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 32, т. 2, буква „а”, подбуква „аа” се изменя така:
  „аа) точка 7 се отменя;”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага следната окончателна редакция на § 32, който става § 30:
  § 30. В Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г. и бр. 21 и 44 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 15, ал. 2 след думите „командировани от чуждестранен работодател за осъществяване“ се добавя „и поддържане“.
  2. В чл. 24, ал. 1 се създават т. 19 и 20:
  „19. са вложили сума не по-малка от 600 000 лв. - за всеки чужденец, за придобиване на право на собственост върху недвижими имоти на територията на Република България или чужденецът е собственик на повече от 50 на сто от капитала на българско търговско дружество, вложил е същата сума в капитала на дружеството и в резултат на това дружеството е придобило правото на собственост върху недвижими имоти в страната на тази стойност; към датата на подаване на заявлението за разрешение за продължително пребиваване чужденецът или юридическото лице трябва да е изплатило напълно сумата, която да е постъпила по сметка в българска лицензирана кредитна институция, а ако имотите са придобити със заемни средства, непогасената част от заема не трябва да надвишава 25 на сто;
  20. са извършили инвестиция в икономически необлагодетелствани региони по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на не по-малко от 250 000 лв., като чужденецът е съдружник или акционер с поименни акции и притежава не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството и в резултат на вложението са придобити нови дълготрайни материални и нематериални активи на стойност не по-малко от 250 000 лв. и са разкрити най-малко 5 работни места за български граждани, поддържани за срока на пребиваването, удостоверено от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.”
  3. В чл. 25:
  a) в ал. 1:
  аа) точка 7 се отменя;
  бб) в т. 13 преди думата „извършват” се добавя „които” и накрая се добавя „удостоверено от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в съответствие с чл. 25в”;
  вв) създава се т. 16:
  „16. извършили инвестиция в страната чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на не по-малко от 500 000 лв., като чужденецът е съдружник или акционер с поименни акции и притежава не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството и в резултат на вложението са придобити нови дълготрайни материални и нематериални активи на стойност не по-малко от 500 000 лв. и са разкрити най-малко 10 работни места за български граждани, поддържани за срока на пребиваването, удостоверено от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.”;
  б) създава се ал. 4:
  „(4) В случаите на ал. 1, т. 13 и 16, за целите на оценката при издаването на удостоверението от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма могат да послужат годишните финансови отчети и доклади за дейността на предприятието, заверени от одитор, регистриран по Закона за независимия финансов одит, справките от Националната агенция за приходите, общините, и/или други относими документи, представени от инвеститора или чужденеца, или събрани служебно.”
  4. Създава се чл. 25в:
  “Чл. 25в. (1) Разрешение за постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 13 може да получи чужденeц, който извършва дейност по изпълнение и/или поддържане на инвестиция, получила сертификат за клас А, клас Б, или за приоритетен инвестиционен проект по реда на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите.
  (2) В българското търговско дружество с инвестиция, получила сертификат по чл. 20, ал. 1, т. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите чужденецът по ал. 1 трябва да е:
  1. съдружник или акционер с поименни акции, притежаващ 50 на сто или повече от регистрирания капитал на дружеството;
  2. представляващ дружеството или прокурист, вписан в търговския регистър, или
  3. нает по трудов договор за изпълнението на ключова и/или контролна функция в научноизследователската, производствената, маркетинговата или друга основна дейност на предприятието или друга дейност, необходима за целите на инвестицията.
  (3) Не по-късно от третата година от датата на започване на работата по инвестиционния проект, компетентният орган на търговското дружество по ал. 2, удостоверява че е достигнат минималният праг за издаване на сертификат за инвестиция клас Б по реда на Закона за насърчаване на инвестициите по отношение на извършените и въведени в експлоатация инвестиции и/или създадената заетост като средносписъчен брой на персонала.
  (4) Общият брой на лицата по ал. 2, които могат да получат разрешение за пребиваване в страната на основание чл. 25, ал. 1, т. 13 във връзка с изпълнението и поддържането на един инвестиционен проект е:
  1. до изпълнение на изискването по ал. 3 – до три лица;
  2. след изпълнение изискването по ал. 3, през периода на поддържане на инвестицията и работните места – до 8 лица.
  (5) За българското търговско дружество и за лицето по ал. 2 се прилагат изискванията на чл. 13 от Закона за насърчаване на инвестициите.
  (6) Министерството на икономиката, енергетиката и туризма издава удостоверение за изпълнението на изискванията по ал. 2 - 5, което да послужи пред службите за административен контрол на чужденците. Удостоверението се издава след мотивиране от българското търговско дружество по ал. 2 на необходимостта от пребиваване на чужденеца за изпълнението и поддържането на инвестицията и след поемане на задължение от дружеството за незабавно информиране на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в случай на прекратяване на отношенията с физическото лице.“
  5. В чл. 40, ал. 1:
  а) в т. 1 думите „и 13” се заменят с „13 и 16”, а след думите „чл. 25б” се добавя „25в”;
  б) в т. 5 думите „и 8” се заменят с „8, 13 и 16”;
  в) в т. 6 навсякъде думите „и 13” се заменят с „13 и 16”.

  Предложение от н.п. Борис Грозданов, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В преходните и заключителните разпоредби след § 32 да се създаде нов параграф:
  § ... Висящите административни производства за издаване на разрешение за постоянно пребиваване на основание отменената т. 7 на чл. 25, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България се довършват по досегашния ред.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 31:
  § 31. Висящите административни производства за издаване на разрешение за постоянно пребиваване на основание отменената т. 7 на чл. 25, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България се довършват по досегашния ред.


  Комисията предлага досегашният § 33 да стане § 32.


  § 34. В Закона за българското гражданство (обн., ДВ, бр. 136 от 1998 г.; изм., бр. 41 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 52 и 109 от 2007 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 и бр. 11 и 21 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се чл. 14а:
  „Чл. 14а. (1) Лице, което не е български гражданин и отговаря на условията по чл. 12, т. 1 и 3, може да придобие българско гражданство по натурализация, ако:
  1. преди не по-малко от една година е получило разрешение за постоянно пребиваване в Република България на основание чл. 25, ал. 1, т. 6 или 8 от Закона за чужденците в Република България и е вложило не по-малко от 1 млн. лв. в капитала на българско търговско дружество, което изпълнява приоритетен инвестиционен проект, сертифициран по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;
  2. преди не по-малко от една година е получило разрешение за постоянно пребиваване в Република България на основание чл. 25, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 25в, ал. 2, т. 1 от Закона за чужденците в Република България, през която извършените и въведени в експлоатация инвестиции и/или създадената заетост като средносписъчен брой на персонала са поддържани над минималния праг за издаване на сертификат за инвестиция клас Б по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, което се удостоверява от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма;
  3. преди не по-малко от една година е получило разрешение за постоянно пребиваване в Република България на основание чл. 25, ал. 1, т. 16 от Закона за чужденците в Република България и продължава да отговаря на условията по него, което се удостоверява от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.
  (2) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 българското дружество не трябва да:
  1. е обявено в несъстоятелност или в открито производство по несъстоятелност, или сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
  2. е в производство по ликвидация;
  3. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
  4. има неизплатени трудови възнаграждения към работници и служители, установени с влязло в сила наказателно постановление.
  (3) Проверката и контролът на всички обстоятелства и условия по ал. 1, т. 2 и 3 се осъществява, въз основа на заверени от одитор, регистриран по Закона за независимия финансов одит годишни финансови отчети и доклади за дейността на предприятието, справки от Националната агенция за приходите, общините, както и други относими документи, представени от лицето по ал. 1 или събрани служебно.“
  2. В чл. 22, ал. 1:
  a) в т. 2 накрая се добавя „ и/или”;
  б) създава се т. 3:
  „3. не е поддържало инвестициите и/или работните места, станали основание за придобиване на българско гражданство, за поне две годишен период, считано от датата на натурализацията – в случаите по чл. 14а, ал. 1.“
  3. В чл. 35:
  a) в ал. 1:
  аа) създава се нова т. 5:
  „5. шест месеца – по молбите за придобиване на българско гражданство по натурализация по чл. 14а;”
  бб) досегашната т. 5 става т. 6;
  б) в ал. 3:
  аа) създава се нова т. 4:
  „4. по ал. 1, т. 5 - в срок не по-късно от 4 месеца преди изтичането на срока - за Министерството на вътрешните работи, съответно два месеца преди изтичането на срока - за Държавна агенция "Национална сигурност";”
  бб) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея думите „т. 5” се заменят с „т. 6”.

  Предложение от н. п. К. Нинова и А. Мерджанов:
  В § 34 се правят следните допълнения:
  1. В т. 1 относно създаването на нов чл. 14а, в чл. 14а, ал. 1:
  а) в т. 1 след израза „от Закона за чужденците в Република България” се поставя запетая и се добавя „пребивавало е на територията на Република България не по-малко от 6 месеца през всяка календарна година, следваща получаването на разрешението”.
  б) в т. 2 накрая се добавя „и е пребивавало на територията на Република България не по-малко от 6 месеца през всяка календарна година, следваща получаването на разрешението”.
  в) в т. 3 накрая се добавя „ и пребивава на територията на Република България не по-малко от 6 месеца през всяка календарна година, следваща получаването на разрешението”.
  2. В т. 2, буква „б”, в т. 3 след думата „натурализация” се добавя „или е пребивавало на територията на Република България по-малко от 6 месеца през една календарна година”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Борис Грозданов:
  Параграф 34 се изменя така:
  „§ 34. В Закона за българското гражданство (обн., ДВ, бр. 136 от 1998 г.; изм., бр. 41 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 52 и 109 от 2007 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 и бр. 11 и 21 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл.12:
  а) Досегашният текст става ал. 1.
  б) Създава се ал.2:
  „(2) Изискването на ал. 1, т. 5 и 6 не се прилага за лице, което е получило разрешение за постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 6, 8, 13 и 16 от Закона за чужденците в Република България.”
  2. В чл. 35:
  a) в ал. 1:
  аа) създава се нова т. 5:
  „5. шест месеца – по молбите за придобиване на българско гражданство по натурализация по чл. 12, ал. 2;”
  бб) досегашната т. 5 става т. 6;
  б) в ал. 3:
  аа) създава се нова т. 4:
  „4. по ал. 1, т. 5 - в срок не по-късно от четири месеца преди изтичането на срока - за Министерството на вътрешните работи, съответно два месеца преди изтичането на срока - за Държавна агенция "Национална сигурност";”
  бб) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея думите „т. 5” се заменят с „т. 6”.
  Предложението е оттеглено.


  Предложение от н.п. Борис Грозданов, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В § 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 1:
  „1. Създава се чл. 12а:
  Чл. 12а. Лице, което е получило разрешение за постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 6, 8 и т. 13 във връзка с чл. 25в, ал. 2, т. 2 или 3 от Закона за чужденците в Република България, може да придобие българско гражданство, ако отговаря на условията по чл. 12, т. 1, 2, 3 и 4.”
  2. Точка 1 става т. 2 и в чл. 14а:
  а) в ал. 1:
  аа) в т. 2 думите „и/или създадената заетост като средносписъчен брой на персонала” се заличават, а думите „клас Б” се заменят с „клас А”;
  бб) точка 3 отпада
  б) в ал. 2 и 3 думите „т. 2 и 3” се заменят с „т. 2”.
  3. Точка 2 става т. 3.
  4. Точка 3 става т. 4 и в нея в буква „а”, подбуква „аа” в т. 5 преди думите „чл. 14а” се добавя „чл. 12а и”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Мартин Димитров, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  1. В чл. 12а след думите „или 3“ да се добави „и чл. 25, ал. 1, т. 16“.
  2. В чл. 22, ал. 1, т. 3 думите „и/или работните места“ да се заличат.
  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията предлага следната окончателна редакция на § 34, който става § 33:
  § 33. В Закона за българското гражданство (обн., ДВ, бр. 136 от 1998 г.; изм., бр. 41 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 52 и 109 от 2007 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 и бр. 11 и 21 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се чл. 12а:
  „Чл. 12а. Лице, което е получило разрешение за постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 6 и 8, т. 13 - във връзка с чл. 25в, ал. 2, т. 2 или 3, и чл. 25, ал. 1, т. 16 от Закона за чужденците в Република България, може да придобие българско гражданство, ако отговаря на условията по чл. 12, т. 1, 2, 3 и 4.”
  2. Създава се чл. 14а:
  „Чл. 14а. (1) Лице, което не е български гражданин и отговаря на условията по чл. 12, т. 1 и 3, може да придобие българско гражданство по натурализация, ако:
  1. преди не по-малко от една година е получило разрешение за постоянно пребиваване в Република България на основание чл. 25, ал. 1, т. 6 или 8 от Закона за чужденците в Република България и е вложило не по-малко от 1 млн. лв. в капитала на българско търговско дружество, което изпълнява приоритетен инвестиционен проект, сертифициран по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;
  2. преди не по-малко от една година е получило разрешение за постоянно пребиваване в Република България на основание чл. 25, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 25в, ал. 2, т. 1 от Закона за чужденците в Република България, през която извършените и въведени в експлоатация инвестиции са поддържани над минималния праг за издаване на сертификат за инвестиция клас А по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, което се удостоверява от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
  (2) В случаите по ал. 1, т. 2 българското дружество не трябва да:
  1. е обявено в несъстоятелност или в открито производство по несъстоятелност, или сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
  2. е в производство по ликвидация;
  3. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
  4. има неизплатени трудови възнаграждения към работници и служители, установени с влязло в сила наказателно постановление.
  (3) Проверката и контролът на всички обстоятелства и условия по ал. 1, т. 2 се осъществява, въз основа на заверени от одитор, регистриран по Закона за независимия финансов одит годишни финансови отчети и доклади за дейността на предприятието, справки от Националната агенция за приходите, общините, както и други относими документи, представени от лицето по ал. 1 или събрани служебно.“
  3. В чл. 22, ал. 1:
  a) в т. 2 накрая се добавя „ и/или”;
  б) създава се т. 3:
  „3. не е поддържало инвестициите, станали основание за придобиване на българско гражданство, за поне две годишен период, считано от датата на натурализацията – в случаите по чл. 14а, ал. 1.“
  4. В чл. 35:
  a) в ал. 1:
  аа) създава се нова т. 5:
  „5. шест месеца – по молбите за придобиване на българско гражданство по натурализация по чл. 12а и чл. 14а;”
  бб) досегашната т. 5 става т. 6;
  б) в ал. 3:
  аа) създава се нова т. 4:
  „4. по ал. 1, т. 5 - в срок не по-късно от 4 месеца преди изтичането на срока - за Министерството на вътрешните работи, съответно два месеца преди изтичането на срока - за Държавна агенция "Национална сигурност";”
  бб) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея думите „т. 5” се заменят с „т. 6”.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума