Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
25/02/2013 второ гласуване

  Д О К Л А Д за второ гласуване
  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност № 202-01-82, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2012 г., приет на първо гласуване на 1 февруари 2013 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност № 202-01-82, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2012 г., приет на първо гласуване на 1 февруари 2013 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност
  (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм., бр. 6, 19, 42 и 82 от 2009 г.,
  бр. 15, 52 и 97 от 2010 г., бр. 35 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 2, т. 2 думите „от търговците с енергия” се заличават.

  Предложение от н. п. Р. Аталай, Й. Цонев, А. Агуш и Е. Андреев:
  § 1 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение от н.п. К. Нинова, П. Димитров, Р. Овчаров:
  Създава се нов § 1:
  „§ 1. В чл. 1 се създава нова ал. 4 със следното съдържание:
  “Чл. 1, ал. 4. Законът се прилага и за обекти от значение за националната сигурност, определени в специален нормативен акт, доколкото това не противоречи на системите им за сигурност.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  Комисията предлага да се създаде нов § 2.
  § 2. В чл. 3, ал. 2 думата „индикативна” се заличава.

  § 2. В чл. 4, ал. 2 се създава т. 5а:
  „5а. утвърждава методики за оценяване на енергийните спестявания, изготвени съгласно изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, по предложение на изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие;”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 3.

  § 3. Създава се чл. 4а:
  „Чл. 4а. Министърът на регионалното развитие и благоустройството:
  1. провежда държавната политика по енергийна ефективност в жилищните сгради като част от Националната жилищна стратегия на Република България, Националната програма за обновяване на жилищните сгради и при стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие на страната;
  2. участва в разработването на националната стратегия по чл. 3,
  ал. 2 и националните планове за действие за енергийна ефективност по чл. 8, ал. 1 и предоставя ежегодно на министъра на икономиката, енергетиката и туризма информация за тяхното изпълнение в рамките на своята компетентност;
  3. съвместно с министъра на икономиката, енергетиката и туризма разработва, актуализира, внася за приемане от Министерския съвет и нотифицира пред Европейската комисия Национален план за увеличаване на броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия;
  4. издава съвместно с министъра на икономиката, енергетиката и туризма подзаконови нормативни актове по този закон, отнасящи се до енергийната ефективност в сгради.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 4.


  § 4. В чл. 5, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 13 думите „чл. 23, ал. 4 и чл. 34, ал. 4“ се заменят с „чл. 23а, ал. 1 и чл. 34а, ал. 1”.
  2. Създава се нова т. 18:
  „18. участва в разработването на методики за оценяване на енергийните спестявания;”.
  3. Създава се т. 19:
  „19. изготвя, поддържа и публикува на интернет страницата на агенцията списък на финансови механизми и схеми за насърчаване на енергийната ефективност, който се актуализира на всеки три години;”.
  4. Досегашната т. 18 става т. 20.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 5:
  § 5. В чл. 5, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 13 думите „чл. 23, ал. 4 и чл. 34, ал. 4“ се заменят с „чл. 23а, ал. 1 и чл. 34а, ал. 1”.
  2. В т. 17 думите “водогрейните котли” се заменят с „отоплителните инсталации с водогрейни котли”.
  3. Създава се нова т. 18:
  „18. участва в разработването на методики за оценяване на енергийните спестявания;”.
  4. Създава се т. 19:
  „19. изготвя, поддържа и публикува на интернет страницата на агенцията списък на финансови механизми и схеми за насърчаване на енергийната ефективност, който се актуализира на всеки три години;”.
  5. Досегашната т. 18 става т. 20.

  Комисията предлага да се създаде нов § 6.
  § 6. В чл. 7, т. 2 и 3 думата „индикативни” се заличава.

  § 5. В чл. 8 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Националните планове за действие за енергийна ефективност се разработват въз основа на националната стратегия по чл. 7 и съдържат:
  1. анализ и оценка на изпълнението на предходния национален план за действие;
  2. националната цел за енергийни спестявания, включително националната междинна индикативна цел за енергийни спестявания;
  3. индивидуалните цели за енергийни спестявания, включително индивидуалните междинни индикативни цели за енергийни спестявания;
  4. предвидените за изпълнение дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност;
  5. задълженията на органите на държавната власт и органите на местното самоуправление във връзка с изпълнението на предвидените мерки;
  6. сроковете за изпълнение;
  7. източниците на финансиране, както и списък на финансови механизми и схеми за насърчаване на енергийната ефективност в сгради;
  8. индикаторите за отчитане на постигнатите резултати, както и други необходими данни.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 7.

  § 6. Създава се чл. 8а:
  „Чл. 8а. Националният план за увеличаване на броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия по чл. 4а, т. 3 съдържа:
  1. националното определение и техническите показатели за сгради с близко до нулево потребление на енергия, което отразява националните условия;
  2. периода на действие на плана;
  3. национални цели за увеличаване на броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия в зависимост от класификацията на видовете сгради съгласно наредбата по чл.15, ал. 3;
  4. политиките и механизмите, в т.ч. финансови, за насърчаване изграждането на сградите по т. 3.”

  Предложение от н. п. Р. Аталай, Й. Цонев, А. Агуш и Е. Андреев:
  В § 6 чл. 8а, т. 4 се изменя така: „4. политиките и механизмите, в т.ч. финансови, за насърчаване привеждането на сгради в експлоатация към критериите за сгради с близко до нулево потребление на енергия и за изграждането на нови сгради при спазване на същите критерии.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 8.

  § 7. В глава втора, в наименованието на раздел III думите „Национални индикативни” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 9.

  § 8. Членове 9 и 10 се изменят така:
  „Чл. 9. (1) Националните цели за енергийни спестявания, националните междинни индикативни цели и редът за тяхното определяне, начинът за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания, както и редът и условията за актуализиране списъка на лицата и определените им индивидуални цели се определят с наредба на Министерския съвет.
  (2) Допустимите мерки за повишаване на енергийната ефективност, изискванията към методиките за оценяване на енергийните спестявания след изпълнението на допустимите мерки, формата и редът за издаване на удостоверения за енергийни спестявания, както и редът и условията за разработване и утвърждаване на методиките се определят с наредба на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
  Чл. 10. (1) Националните цели за енергийни спестявания и националните междинни индикативни цели за енергийни спестявания се разпределят като индивидуални цели за енергийни спестявания и индивидуални междинни индикативни цели за енергийни спестявания с плановете за действие по чл. 8 между:
  1. търговците с енергия;
  2. собствениците на сгради по чл. 19;
  3. собствениците на промишлени системи по чл. 33, ал. 2.
  (2) При изпълнение на индивидуалните цели и индивидуалните междинни индикативни цели търговците с енергия могат да осигуряват предлагането на енергийни услуги на своите клиенти на конкурентни цени или да правят вноски във Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ или в други специализирани фондове, програми, мерки, схеми и механизми, с които да се финансират мерки за повишаване на енергийната ефективност при крайни потребители на енергия, включително да сключват споразумения с бенефициенти.
  (3) Търговците с енергия са длъжни да се въздържат от всякакви дейности, които могат да възпрепятстват търсенето, предлагането и развитието на енергийни услуги и на други дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност.
  (4) За изпълнение на своите цели търговците с енергия могат да изпълняват хоризонтални мерки, целящи повишаване на енергийната ефективност при крайните потребители, като информационни и рекламни кампании.
  (5) Лицата по ал. 1 отчитат изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания след оценка на тези спестявания по реда на чл. 52.”

  Предложение от н. п. Р. Аталай, Й. Цонев, А. Агуш и Е. Андреев:
  § 8 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Д. Червенкондев, Ц. Караянчева, Г. Андонов, Б. Грозданов, Л. Иванова, Н. Митева, Р. Данев, Е. Стоев, Ст. Гюзелев, Ив. Божилов:
  В § 8 се правят следните изменения:
  В чл. 10, ал. 2 думите „на своите клиенти“ се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.

  Êîìèñèÿòà ïîäêðåïÿ ïî ïðèíöèï òåêñòà íà âíîñèòåëÿ çà § 8, íî ïðåäëàãà íà îñíîâàíèå ÷ë. 50, àë. 1 îò Óêàç ¹ 883 çà ïðèëàãàíå íà Çàêîíà çà íîðìàòèâíèòå àêòîâå ñúäúðæàíèåòî íà § 8 äà ñå ðàçäåëè íà îòäåëíè ïàðàãðàôè § 10 è § 11 ñúñ ñëåäíàòà ðåäàêöèÿ:
  § 10. Член 9 се изменя така:
  „Чл. 9. (1) Националните цели за енергийни спестявания, националните междинни индикативни цели и редът за тяхното определяне, начинът за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания, както и редът и условията за актуализиране списъка на лицата и определените им индивидуални цели се определят с наредба на Министерския съвет.
  (2) Допустимите мерки за повишаване на енергийната ефективност, изискванията към методиките за оценяване на енергийните спестявания след изпълнението на допустимите мерки, формата и редът за издаване на удостоверения за енергийни спестявания, както и редът и условията за разработване и утвърждаване на методиките се определят с наредба на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.”
  § 11. Член 10 се изменя така:
  „Чл. 10. (1) Националните цели за енергийни спестявания и националните междинни индикативни цели за енергийни спестявания се разпределят като индивидуални цели за енергийни спестявания и индивидуални междинни индикативни цели за енергийни спестявания с плановете за действие по чл. 8 между:
  1. търговците с енергия;
  2. собствениците на сгради по чл. 19;
  3. собствениците на промишлени системи по чл. 33, ал. 2.
  (2) При изпълнение на индивидуалните цели и индивидуалните междинни индикативни цели търговците с енергия могат да осигуряват предлагането на енергийни услуги на конкурентни цени или да правят вноски във Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ или в други специализирани фондове, програми, мерки, схеми и механизми, с които да се финансират мерки за повишаване на енергийната ефективност при крайни потребители на енергия, включително да сключват споразумения с бенефициенти.
  (3) Търговците с енергия са длъжни да се въздържат от всякакви дейности, които могат да възпрепятстват търсенето, предлагането и развитието на енергийни услуги и на други дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност.
  (4) За изпълнение на своите цели търговците с енергия могат да изпълняват хоризонтални мерки, целящи повишаване на енергийната ефективност при крайните потребители, като информационни и рекламни кампании.
  (5) Лицата по ал. 1 отчитат изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания след оценка на тези спестявания по реда на чл. 52.”

  § 9. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  „1. сертифициране за енергийна ефективност на нови сгради;”.
  2. В т. 2 думите „на сгради” се заменят със „за енергийна ефективност на сгради в експлоатация;”.
  3. Точка 4 се изменя така:
  „4. проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли и на климатични инсталации в сгради;”.
  4. Създава се т. 6:
  „6. подобряване на енергийните характеристики на външно осветление (улично, парково и други).”

  Предложение от н. п. Р. Аталай, Й. Цонев, А. Агуш и Е. Андреев:
  В § 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл.13, т. 1 се изменя така: „т. 1 сертифициране на нови сгради преди въвеждането им в експлоатация”
  2. В чл. 13, т. 4 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Ив. Иванов:
  В § 9 се правят следните изменения и допълнения:
  Чл.13 се изменя така:
  „Чл. (13) Дейностите за повишаване на енергийната ефективност са дейностите, свързани с:
  1. оценка за съответствие на инвестиционните проекти с нормативните изисквания за енергийна ефективност в т.ч. анализ за въвеждането на алтернативни високоефективни инсталации за производство и/или доставка на енергия; обследване за енергийна ефективност /или енергиен одит/; издаване на сертификати за енергийни характеристики на сградите;
  2. обследване за енергийна ефективност /или енергиен одит/ на промишлени системи;
  3. проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации в сгради, и
  4. енергиен мениджмънт.
  5. подобряване на енергийните характеристики на външно осветление (улично, парково и др.)”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. К. Нинова, П. Димитров, Р. Овчаров:
  В § 9 се правят следните изменения и допълнения:
  Член 13 се изменя така:
  „Чл. (13) Дейностите за повишаване на енергийната ефективност са дейностите, свързани с:
  1. оценка за съответствие на инвестиционните проекти с нормативните изисквания за енергийна ефективност в т.ч. анализ за въвеждането на алтернативни високоефективни инсталации за производство и/или доставка на енергия; обследване за енергийна ефективност /или енергиен одит/;издаване на сертификати за енергийни характеристики на сградите;
  2. обследване за енергийна ефективост/или енергиен одит/ на промишлени системи;
  3. проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации в сгради, и
  4. енергиен мениджмънт.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 12.

  § 10. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „предвидени в този закон” се добавя „и в Закона за устройство на територията”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Инвестиционните проекти за нови сгради по ал. 1 трябва да са съобразени с техническата, екологичната и икономическа осъществимост на алтернативни високоефективни инсталации за използване на:
  1. децентрализирани системи за производство и потребление на енергия от възобновяеми източници;
  2. инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;
  3. инсталации за централно или локално отопление и охлаждане, както и на такива които изцяло или частично използват енергия от възобновяеми източници;
  4. термопомпи.”
  3. В ал. 3 думите „по ал. 1” се заменят с „и скалата на класовете на енергопотребление”.
  4. Създават се ал. 4 - 6:
  „(4) Техническите изисквания за енергийна ефективност, както и методите за определяне на годишния разход на енергия в сградите, включително на сградите с близко до нулево потребление на енергия, се определят с наредбата по чл. 169, ал. 4 във връзка с чл. 169, ал. 1, т. 6 от Закона за устройство на територията.
  (5) Изискванията към енергийните характеристики на техническите сградни инсталации, в т. ч. системите за отопление, вентилация и охлаждане на сградите и системите за гореща вода и осветление, се определят с наредби на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
  (6) Изискванията за енергийните характеристики подлежат на преглед на редовни интервали, които не може да надвишават пет години, и ако е необходимо, се актуализират с цел отразяване на техническия прогрес в сградния сектор.”

  Предложение от н. п. Р. Аталай, Й. Цонев, А. Агуш и Е. Андреев:
  В § 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т.3:
  „3. Създава се нова ал.3:
  „(3) Спазването на изискването по ал. 2 е условие за одобряване на инвестиционния проект на новата сграда.”
  2. Досегашните точки 3 и 4 на § 10 стават точки 4 и 5.
  3. Досегашните алинеи 3, 4, 5 и 6 на чл.15 стават ал.4, 5, 6 и 7.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 13:
  § 13. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „предвидени в този закон” се добавя „и в Закона за устройство на територията”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Инвестиционните проекти за нови сгради по ал. 1 трябва да са съобразени с техническата, екологичната и икономическа осъществимост на алтернативни високоефективни инсталации за използване на:
  1. децентрализирани системи за производство и потребление на енергия от възобновяеми източници;
  2. инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;
  3. инсталации за централно или локално отопление и охлаждане, както и на такива които изцяло или частично използват енергия от възобновяеми източници;
  4. термопомпи.”
  3. В ал. 3 думите „по ал. 1” се заменят с „и скалата на класовете на енергопотребление”.
  4. Създават се ал. 4, 5 и 6:
  „(4) Минималните изисквания към енергийните характеристики на сградите или на обособени части от тях, с оглед определяне на равнищата на оптималните разходи, техническите изисквания и показатели за енергийна ефективност, както и методите за определяне на годишния разход на енергия в сградите, включително на сградите с близко до нулево потребление на енергия, се определят с наредбата по чл. 169, ал. 4 във връзка с чл. 169, ал. 1, т. 6 от Закона за устройство на територията.
  (5) Изискванията към енергийните характеристики на техническите сградни инсталации, в т. ч. системите за отопление, вентилация и охлаждане на сградите и системите за гореща вода и осветление, се определят с наредби на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
  (6) Изискванията за енергийните характеристики подлежат на преглед на редовни интервали, които не може да надвишават 5 години, и ако е необходимо, се актуализират с цел отразяване на техническия прогрес в сградния сектор.”

  § 11. Създават се чл. 15а - 15г:
  „Чл. 15а. (1) Енергийните характеристики на нова сграда преди въвеждане в експлоатация се удостоверяват със сертификат за проектни енергийни характеристики.
  (2) Сертификатът по ал. 1 се издава въз основа на инвестиционния проект на сградата от:
  1. лицата по чл. 23, ал. 1;
  2. лицата по чл. 23, ал. 2 – само за сгради пета категория, съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията, с изключение на сградите за обществено ползване от тази категория.
  (3) Сертификат по ал. 1 не се издава за:
  1. молитвени домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;
  2. временни сгради с планирано време за използване до две години;
  3. стопанските сгради на земеделски производители, използвани за селскостопанска дейност;
  4. производствени сгради;
  5. жилищни сгради, които се използват по предназначение до 4 месеца годишно;
  6. единични сгради с разгъната застроена площ до 50 кв. м.
  Чл. 15б. (1) Възложителят/собственикът на нова сграда придобива сертификат за проектни енергийни характеристики на сградата преди въвеждането й в експлоатация.
  (2) Собствениците на самостоятелни обекти в сграда имат право да получат нотариално заверено копие от оригинала на сертификата за проектни енергийни характеристики на сградата. Оригиналът на сертификата се съхранява от упълномощено от собствениците лице.
  Чл. 15в. (1) При продажба на нова сграда в нейната цялост продавачът предоставя на купувача оригинала на сертификата за проектни енергийни характеристики.
  (2) При продажба на самостоятелни обекти в нова сграда продавачът предоставя на купувача нотариално заверено копие на сертификата за проектни енергийни характеристики на сградата.
  (3) При отдаване под наем на нова сграда или на самостоятелни обекти в нея наемодателят предоставя на наемателя копие от сертификата за проектни енергийни характеристики на сградата.
  (4) Когато нова сграда, за която е издаден сертификат за проектни енергийни характеристики, или самостоятелен обект в нея се обявява за продажба или за отдаване под наем, показателят специфичен годишен разход на първична енергия - kWh/m2, посочен в сертификата, се отбелязва във всички обяви.
  Чл. 15г. Условията и редът за издаване на сертификат за проектни енергийни характеристики се определят с наредбата по чл. 25.”

  Предложение от н. п. Р. Аталай, Й. Цонев, А. Агуш и Е. Андреев:
  В § 11 се правят следните изменения:
  В чл. 15б, ал. 1 думата „собственикът” се заличава.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Ив. Иванов:
  В § 11 се правят следните изменения и допълнения:
  Членове от 15а до 15г се изменят така:
  „Чл. 15а. (1) Енергийните характеристики на сграда преди построяването й се удостоверяват със сертификат за проектни енергийни характеристики на сграда.
  (2) Енергийните характеристики на нова сграда преди въвеждане в експлоатация се удостоверяват със сертификат за енергийни характеристики на нова сграда.
  (3) Сертификатите по ал. 1 се издават въз основа на инвестиционния проект на сградата от:
  1. лицата по чл. 23, ал. 1;
  2. лицата по чл. 23, ал. 2 - само за сгради пета категория, съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията, с изключение на сградите за обществено ползване от тази категория.
  (4) Сертификатите по ал. 2 се издават въз основа на актуалното състояние на построената сградата от:
  1. лицата по чл. 23, ал. 1;
  2. лицата по чл. 23, ал. 2 - само за сгради пета категория, съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията, с изключение на сградите за обществено ползване от тази категория.
  (5) Сертификати по ал. 1 и 2 не се издават за:
  1. молитвени домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;
  2. временни сгради с планирано време за използване до две години;
  3. стопанските сгради на земеделски производители, използвани за селскостопанска дейност;
  4. производствени сгради;
  5. жилищни сгради, които се използват по предназначение до 4 месеца годишно;
  6. единични сгради с разгъната застроена площ до 50 кв. м.
  Чл. 15б. (1)Възложителят/собственикът на сграда в строеж придобива сертификат за проектни енергийни характеристики на сградата до завършване строежа на същата.
  (2) Възложителят/собственикът на сграда придобива сертификат за енергийни характеристики на нова сградата след завършване на строежа на същата и преди въвеждането й в експлоатация.
  (3) Собствениците на самостоятелни обекти в сгради по ал.1 и 2 имат право да получат нотариално заверено копие от оригинала на сертификата енергийни характеристики на сградата. Оригиналът на сертификата се съхранява от упълномощено от собствениците лице.
  Чл. 15в. (1) При продажба на сграда в нейната цялост - ново строителство или в строеж продавачът е задължен да предостави на купувача съответно оригинала на сертификат за енергийни характеристики на нова сграда или сертификат за проектни енергийни характеристики.
  (2) При продажба на самостоятелни обекти в сграда ново строителство или в строеж продавачът е задължен да предостави на купувача съответно нотариално заверено копие на сертификат за енергийни характеристики на нова сграда или сертификат за проектни енергийни характеристики.
  (3) При отдаване под наем на сграда в строеж или на нова сграда или на самостоятелни обекти в нея наемодателят е задължен да предостави на наемателя копие от сертификата за проектни енергийни характеристики на сградата и съответно на сертификат за енергийни характеристики на нова сграда.
  (4) Когато нова сграда, за която е издаден сертификат енергийни характеристики по чл.15а ал. 1 и 2, или самостоятелен обект в нея се обявява за продажба или за отдаване под наем, показателят специфичен годишен разход на първична енергия - kWh/m2, посочен в сертификата, се отбелязва във всички обяви.
  Чл. 15г. Условията и редът за издаване на сертификати по чл.15а ал.1 и 2 се определят с наредбата по чл. 25."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. К. Нинова, П. Димитров, Р. Овчаров:
  В § 11 се правят следните изменения и допълнения:
  Членове от 15а до 15г се изменят така:
  „Чл. 15а. (1) Енергийните характеристики на сграда преди построяването й се удостоверяват със сертификат за проектни енергийни характеристики на сграда.
  (2) Енергийните характеристики на нова сграда преди въвеждане в експлоатация се удостоверяват със сертификат за енергийни характеристики на нова сграда.
  (3) Сертификатите по ал. 1 се издават въз основа на инвестиционния проект на сградата от:
  1. лицата по чл. 23, ал. 1;
  2. лицата по чл. 23, ал. 2 – само за сгради пета категория, съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията, с изключение на сградите за обществено ползване от тази категория.
  4) Сертификатите по ал. 2 се издават въз основа на актуалното състояние на построената сградата от:
  1. лицата по чл. 23, ал. 1;
  2. лицата по чл. 23, ал. 2 – само за сгради пета категория, съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията, с изключение на сградите за обществено ползване от тази категория.
  (3) Сертификати по ал. 1 и 2 не се издават за:
  1. молитвени домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;
  2. временни сгради с планирано време за използване до две години;
  3. стопанските сгради на земеделски производители, използвани за селскостопанска дейност;
  4. производствени сгради;
  5. жилищни сгради, които се използват по предназначение до 4 месеца годишно;
  6. единични сгради с разгъната застроена площ до 50 кв. м.
  Чл. 15б. (1)Възложителят/собственикът на сграда в строеж придобива сертификат за проектни енергийни характеристики на сградата до завършване строежа на същата.
  (2) Възложителят/собственикът на сграда придобива сертификат за енергийни характеристики на нова сградата след завършване на строежа на същата и преди въвеждането й в експлоатация.
  (3) Собствениците на самостоятелни обекти в сгради по ал. 1 и 2 имат право да получат нотариално заверено копие от оригинала на сертификата енергийни характеристики на сградата. Оригиналът на сертификата се съхранява от упълномощено от собствениците лице.
  Чл. 15в. (1) При продажба на сграда в нейната цялост - ново строителство или в строеж продавачът е задължен да предостави на купувача съответно оригинала на сертификат за енергийни характеристики на нова сграда или сертификат за проектни енергийни характеристики.
  (2) При продажба на самостоятелни обекти в сграда ново строителство или в строеж продавачът е задължен да предостави на купувача съответно нотариално заверено копие на сертификат за енергийни характеристики на нова сграда или сертификат за проектни енергийни характеристики.
  (3) При отдаване под наем на сграда в строеж или на нова сграда или на самостоятелни обекти в нея наемодателят е задължен да предостави на наемателя копие от сертификата за проектни енергийни характеристики на сградата и съответно на сертификат за енергийни характеристики на нова сграда.
  (4) Когато нова сграда, за която е издаден сертификат енергийни характеристики по чл. 15а ал. 1 и 2, или самостоятелен обект в нея се обявява за продажба или за отдаване под наем, показателят специфичен годишен разход на първична енергия - kWh/m2, посочен в сертификата, се отбелязва във всички обяви.
  Чл. 15г. Условията и редът за издаване на сертификати по чл.15а ал.1 и 2 се определят с наредбата по чл. 25.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 14:
  § 14. Създават се чл. 15а-15г:
  „Чл. 15а. (1) Енергийните характеристики на нова сграда преди въвеждане в експлоатация се удостоверяват със сертификат за проектни енергийни характеристики.
  (2) Сертификатът по ал. 1 се издава въз основа на инвестиционния (екзекутивния) проект на сградата от лицата по :
  1. член 23, ал. 1;
  2. член 23, ал. 2 – само за сгради пета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията, с изключение на сградите за обществено ползване от тази категория.
  (3) Сертификат по ал. 1 не се издава за:
  1. молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;
  2. временните сгради с планирано време за използване до две години;
  3. стопанските сгради на земеделски производители, използвани за селскостопанска дейност;
  4. производствените сгради;
  5. жилищните сгради, които се използват по предназначение до 4 месеца годишно или се използват през ограничен период от време в годината и са с очаквано потребление на енергия по-малко от 25 на сто от очакваното при целогодишно използване;
  6. единични сгради с разгъната застроена площ до 50 кв. м.
  Чл. 15б. (1) Възложителят/собственикът на нова сграда придобива сертификат за проектни енергийни характеристики на сградата преди въвеждането й в експлоатация.
  (2) Собствениците на самостоятелни обекти в сграда имат право да получат нотариално заверено копие от оригинала на сертификата за проектни енергийни характеристики на сградата. Оригиналът на сертификата се съхранява от упълномощено от собствениците лице.
  Чл. 15в. (1) При продажба на нова сграда в нейната цялост продавачът предоставя на купувача оригинала на сертификата за проектни енергийни характеристики.
  (2) При продажба на самостоятелни обекти в нова сграда продавачът предоставя на купувача нотариално заверено копие на сертификата за проектни енергийни характеристики на сградата.
  (3) При отдаване под наем на нова сграда или на самостоятелни обекти в нея наемодателят предоставя на наемателя копие от сертификата за проектни енергийни характеристики на сградата.
  (4) Когато нова сграда, за която е издаден сертификат за проектни енергийни характеристики, или самостоятелен обект в нея се обявява за продажба или за отдаване под наем, показателят специфичен годишен разход на първична енергия - kWh/m2, посочен в сертификата, се отбелязва във всички обяви.
  Чл. 15г. Условията и редът за издаване на сертификат за проектни енергийни характеристики се определят с наредбата по чл. 25.”

  § 12. Член 16 се изменя така:
  „Чл. 16. (1) Енергийните характеристики на сгради в експлоатация се установяват с обследване за енергийна ефективност.
  (2) Обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация има за цел да установи нивото на потребление на енергия, да определи специфичните възможности за намаляването му и да препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност.
  (3) Обследването завършва с доклад, който се съставя при условията и по реда на наредбата по чл. 25.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 15.

  § 13. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „ефективност на сгради” се добавя „в експлоатация”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Сертифицирането за енергийна ефективност на сгради в експлоатация се извършва въз основа на извършено обследване за енергийна ефективност на сградата.”
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) Собствениците на сгради за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 500 кв. м, а от 9 юли 2015 г. – с разгъната застроена площ над 250 кв. м, за които има издаден сертификат за енергийни характеристики, са длъжни да поставят сертификата на видно място в сградата.”

  Предложение от н. п. Ив. Иванов:
  В § 13 се правят следните изменения и допълнения:
  Член 17 се изменят така:
  „Чл. 17. (1) Енергийното сертифициране на сгради в експлоатация има за цел удостоверяване на актуалното състояние на потреблението на енергия в сградите, енергийните характеристики и съответствието им със скалата на класовете на енергопотребление от наредбата по чл. 15, ал. 3.
  (2) Енергийното сертифициране на сгради се извършва след енергиен одит/обследване за енергийна ефективност."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. К. Нинова, П. Димитров, Р. Овчаров:
  В § 13 се правят следните изменения и допълнения:
  Член 17 се изменят така:
  „Чл. 17. (1) Енергийното сертифициране на сгради в експлоатация има за цел удостоверяване на актуалното състояние на потреблението на енергия в сградите, енергийните характеристики и съответствието им със скалата на класовете на енергопотребление от наредбата по чл. 15, ал. 3.
  (2) Енергийното сертифициране на сгради се извършва след енергиен одит/обследване за енергийна ефективност.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 16.

  § 14. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В текста преди т. 1 след думите „Всяка сграда” се добавя „в експлоатация”.
  2. Точка 1 се изменя така:
  „1. сгради и културни ценности, включени в обхвата на Закона за културното наследство и на Закона за защитените територии, доколкото изпълнението на някои минимални изисквания за енергийни характеристики би довело до нарушаване на архитектурните и/или художествените характеристики на сградата;”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 17.

  § 15. В чл. 19 ал. 2 се изменя така:
  „(2) На задължително сертифициране подлежат всички сгради за обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена площ над
  500 кв. м, а от 9 юли 2015 г. – с разгъната застроена площ над 250 кв. м.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 18.

  § 16. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „Възложителите по смисъла на чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията” се заменят със „Собствениците на сгради в експлоатация”.
  2. В ал. 2 думите „с енергиен паспорт, който е част от техническия паспорт на сградата и удостоверява изпълнението на изискването по чл. 169, ал. 1, т. 6 от Закона за устройство на територията” се заменят със „със сертификат за проектни енергийни характеристики”.
  3. Алинея 3 се отменя.
  4. В ал. 5 думата „части” се заменя със „самостоятелен обект”, думата „блокове” се заменя със „сгради” и след „обща отоплителна” се добавя „и/или охладителна”.

  Предложение от н. п. Ив. Иванов:
  В § 16 се правят следните изменения и допълнения:
  Член 20 се изменят така:
  „Чл. 20 (1) Собствениците на нови сгради са длъжни да придобият по реда на този закон сертификат за енергийни характеристики на сградата в срок не по-рано от една година и не по-късно от три години от датата на въвеждането й в експлоатация, ако не разполагат с вече издаден и валиден сертификат за енергийни характеристики на нова сграда, различен от енергийния паспорт и от сертификат за проектни енергийни характеристики. Ако собствениците разполагат с валиден серитификат за енергийни характеристики са длъжни в срок от два месеца преди изтичането на срока му да го актуализират.
  (2) Възложителите по смисъла на чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията, които не са изпълнили задълженията си по Закона за енергийната ефективност за всички построени сгради в периода 1 септември 2005 година до 1 февруари 2013 г., се задължават до 31 декември 2013 година да придобият сертификат за енергийни характеристики за всеки един от обектите. Възложителите регистрират сертификатите в АУЕР и ги предоставят на собствениците на сгради.
  (3) Собствениците на съществуващи сгради са длъжни да придобият по реда на този закон сертификат за енергийни характеристики на сградата, най-късно до крайния срок за придобиване на технически паспорти на съответните категории сгради.
  (4) Когато при издаване на сертификата за енергийни характеристики на сградата по ал. 1 се установят отклонения на показателите, отразени в издадения енергиен паспорт, сертификат за проектни енергийни характеристики или в сертификат за енергийни характеристики на новопостроена сграда с повече от 10 %, лицата, които извършват енергийно обследване, уведомяват в 5-дневен срок от датата на установяване на отклонението Агенцията за предприемане на съответните действия по проверка на тези случаи и налагане на санкции на виновните лица. При започване на проверката по настоящата алинея, АУЕР изисква от компетентните органи доклада от оценката за съответствието на инвестиционните проекти с нормативните изисквания за енергийна ефективност, изготвен по реда на чл. 13 т. 1 и чл. 15, както и друга проектна документация, имаща отношение към обективността на проверката.
  (5) Сертификатът за енергийни характеристики на сградата се актуализира във всички случаи на:
  1. реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сградата;
  2. текущ ремонт на инсталации на сградата;
  3. изпълнението на мерки за енергийна ефективност или на други дейности, водещи до промяна на цялостните енергийни характеристики на сградата.
  (6) В случаите на ал. 5 собствениците на сгради са длъжни да придобият актуализиран сертификат не по-рано от една и не по-късно от две години от датата на въвеждането й в експлоатация.
  (7) Сертификатът за енергийни характеристики на обособени части от сградата се издава въз основа на общ сертификат за цялата сграда и след оценка на друга представителна обособена част от сградата със същите енергийни характеристики, след преценка и решение на лицата по чл. 23 ал. 1 и 2.
  (8) Сертификат на еднофамилна къща може да се издаде въз основа на сертификат на друга представителна сграда с подобни конструкция и размер и със сходни действителни енергийни характеристики, след преценка и решение на лицата по чл. 23.
  (9) Когато сграда, за която е издаден сертификат за енергийни характеристики в т.ч. сертификат по чл. 15а ал. 1 и 2, или самостоятелен обект в нея се обявява за продажба или за отдаване под наем, показателят за енергийните характеристики, посочен в сертификата и съответстващият му клас на енергопотребление трябва да бъдат посочени във всички обяви.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. К. Нинова, П. Димитров, Р. Овчаров:
  В § 16 се правят следните изменения и допълнения:
  Член 20 се изменят така:
  „Чл. 20 (1) Собствениците на нови сгради са длъжни да придобият по реда на този закон сертификат за енергийни характеристики на сградата в срок не по-рано от една година и не по-късно от три години от датата на въвеждането й в експлоатация, ако не разполагат с вече издаден и валиден сертификат за енергийни характеристики на нова сграда, различен от енергийния паспорт и от сертификат за проектни енергийни храктеристики. Ако собствениците разполагат с валиден серитификат за енергийни характеристики са длъжни в срок от два месеца преди изтичането на срока му да го актуализират.
  (2) Възложителите по смисъла на чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на терторията, които не са изпълнили задълженията си по Закона за енергийната ефективност за всички построени сгради в периода 1 септември 2005 година до 1 февруари 2013 г., се задължават до 31 декември 2013 година да придобият сертификат за енергийни характеристики за всеки един от обектите. Възложителите регистрират сертификатите в АУЕР и ги предоставят на собствениците на сгради.
  (3) Собствениците на съществуващи сгради са длъжни да придобият по реда на този закон сертификат за енергийни характеристики на сградата, най-късно до крайния срок за придобиване на технически паспорти на съответните категории сгради.
  (4) Когато при издаване на сертификата за енергийни характеристики на сградата по ал. 1 се установят отклонения на показателите, отразени в издадения енергиен паспорт, сертификат за проектни енергийни характеристики или в сертификат за енергийни характеристики на новопостроена сграда с повече от 10 %, лицата, които извършват енергийното обследване, уведомяват в 5-дневен срок от датата на установяване на отклонението Агенцията за предприемане на съответните действия по проверка на тези случаи и налагане на санкции на виновните лица. При започване на проверката по настоящата алинея, АУЕР изисква от компетентните органи доклада от оценката за съответствието на инвестиционните проекти с нормативните изисквания за енергийна ефективност, изготвен по реда на чл. 13 т. 1 и чл. 15, както и друга проектна документация, имаща отношение към обективността на проверката.
  (5) Сертификатът за енергийни характеристики на сградата се актуализира във всички случаи на:
  1. реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сградата;
  2. текущ ремонт на инсталации на сградата;
  3. изпълнението на мерки за енергийна ефективност или на други дейности, водещи до промяна на цялостните енергийни характеристики на сградата.
  (6) В случаите на ал. 5 собствениците на сгради са длъжни да придобият актуализиран сертификат не по-рано от една и не по-късно от две години от датата на въвеждането й в експлоатация.
  (7) Сертификатът за енергийни характеристики на обособени части от сградата се издава въз основа на общ сертификат за цялата сградаи след оценка на друга представителна обособена част от сградата със същите енергийни характеристики, след преценка и решение на лицата по чл. 23 ал. 1 и 2.
  (8) Сертификат на еднофамилна къща може да се издаде въз основа на сертификат на друга представителна сграда с подобни конструкция и размер и със сходни действителни енергийни характеристики, след преценка и решение на лицата по чл.23.
  (9) Когато сграда, за която е издаден сертификат за енергийни характеристики в т.ч. сертификат по чл. 15а ал. 1 и 2, или самостоятелен обект в нея се обявява за продажба или за отдаване под наем, показателят за енергийните характеристики, посочен в сертификата и съответстващия му клас на енергопотребление, трябва да бъдат посочени във всички обяви.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Д. Червенкондев, Ц. Караянчева, Г. Андонов, Б. Грозданов, Л. Иванова, Н. Митева, Р. Данев, Е. Стоев, Ст. Гюзелев, Ив. Божилов:
  В § 16 се правят следните изменения:
  1. Точка 1 се заличава.
  2. Досегашните точки 2, 3 и 4 стават съответно 1, 2 и 3.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 19:
  § 19. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите „с енергиен паспорт, който е част от техническия паспорт на сградата и удостоверява изпълнението на изискването по чл. 169, ал. 1, т. 6 от Закона за устройство на територията” се заменят със „със сертификат за проектни енергийни характеристики”.
  2. Алинея 3 се отменя.
  3. В ал. 5 думата „части” се заменя със „самостоятелен обект”, думата „блокове” се заменя със „сгради”, а след думите „обща отоплителна” се добавя „и/или охладителна”.

  § 17. Създава се чл. 20а:
  „Чл. 20а. (1) Мерките за повишаване на енергийна ефективност, които се препоръчват при всяка реконструкция, основно обновяване, основен ремонт на сграда или на части от сграда в експлоатация, се оценяват по отношение на техническата и икономическата целесъобразност за използване на алтернативни системи по чл. 15, ал. 2.
  (2) След изпълнение на реконструкция, основно обновяване, основен ремонт на сграда, енергийните й характеристики трябва да са подобрени така, че да съответстват на минималните нормативни изисквания, определени в наредбата по чл. 15, ал. 4.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 20.

  § 18. Член 21 се изменя така:
  „Чл. 21. (1) При продажба на сграда в експлоатация продавачът предоставя на купувача сертификата за енергийни характеристики на сградата, а при продажба на самостоятелен обект в сграда с обща отоплителна и/или охладителна инсталация – нотариално заверено копие на сертификата за енергийни характеристики на сградата.
  (2) При отдаване под наем на сграда в експлоатация или на самостоятелен обект в сграда наемодателят предоставя на наемателя копие на сертификата за енергийни характеристики на сградата.
  (3) Когато сграда в експлоатация, за която е издаден сертификат за енергийни характеристики, или самостоятелен обект в нея се обявява за продажба или за отдаване под наем, показателят специфичен годишен разход на първична енергия - kWh/m2, посочен в сертификата, се отбелязва във всички обяви.”

  Предложение от н. п. Ив. Иванов:
  В § 18 се правят следните изменения и допълнения:
  Член 21 се изменят така:
  „Чл. 21 (1) При продажба на сграда в експлоатация продавачът е задължен да предостави на купувача сертификата за енергийни характеристики на сградата, а при продажба на самостоятелен обект в сграда с обща отоплителна и/или охладителна инсталация - нотариално заверено копие на сертификата за енергийни характеристики на сградата.
  (2) При отдаване под наем на сграда в експлоатация или на самостоятелен обект в сграда наемодателят е задължен да предостави на наемателя копие на сертификата за енергийни характеристики на сградата.
  (3) При изповядване на нотариални сделки по ал. 1 и 2 и чл. 15в ал. 1-3, Нотариусът е задължен да изготвя протокол удостоверяващ наличието на сертификат за енергийни характеристики.
  (4) Когато сграда в експлоатация, за която е издаден сертификат за енергийни характеристики, или самостоятелен обект в нея се обявява за продажба или за отдаване под наем, показателят специфичен годишен разход на първична енергия - kWh/m2, посочен в сертификата, се отбелязва във всички обяви."
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. К. Нинова, П. Димитров, Р. Овчаров:
  В § 18 се правят следните изменения и допълнения:
  Член 21 се изменя така:
  „Чл. 21 (1) При продажба на сграда в експлоатация продавачът е задължен да предостави на купувача сертификата за енергийни характеристики на сградата, а при продажба на самостоятелен обект в сграда с обща отоплителна и/или охладителна инсталация – нотариално заверено копие на сертификата за енергийни характеристики на сградата.
  (2) При отдаване под наем на сграда в експлоатация или на самостоятелен обект в сграда наемодателят е задължен да предостави на наемателя копие на сертификата за енергийни характеристики на сградата.
  (3) При изповядване на нотариални сделки по ал. 1 и 2 и чл. 15в ал. 1-3, Нотариусът е задължен да изготвя протокол удостоверяващ наличието на сертификат за енергийни характеристики.
  (4) Когато сграда в експлоатация, за която е издаден сертификат за енергийни характеристики, или самостоятелен обект в нея се обявява за продажба или за отдаване под наем, показателят специфичен годишен разход на първична енергия - kWh/m2, посочен в сертификата, се отбелязва във всички обяви.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 21:
  § 21. Член 21 се изменя така:
  „Чл. 21. (1) При продажба на сграда по чл. 19 продавачът предоставя на купувача сертификата за енергийни характеристики на сградата, а при продажба на самостоятелен обект в сграда с обща отоплителна и/или охладителна инсталация – нотариално заверено копие на сертификата за енергийни характеристики на сградата.
  (2) При отдаване под наем на сграда по чл. 19 или на самостоятелен обект в сграда наемодателят предоставя на наемателя копие на сертификата за енергийни характеристики на сградата.
  (3) Когато сграда в експлоатация, за която е издаден сертификат за енергийни характеристики, или самостоятелен обект в нея се обявява за продажба или за отдаване под наем, показателят специфичен годишен разход на първична енергия - kWh/m2, посочен в сертификата, се отбелязва във всички обяви.”

  § 19. В чл. 22 думите „ал. 2” се заменят с „ал. 4”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 22.

  § 20. Член 23 се изменя така:
  „Чл. 23. (1) Обследването за енергийна ефективност, сертифицирането на сгради и изготвянето на оценки за енергийни спестявания се извършва от лица, вписани в регистъра по чл. 23а, ал. 1, които:
  1. са търговци по смисъла на Търговския закон или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария;
  2. притежават необходимите технически средства, определени с наредбата по чл. 23а, ал. 9;
  3. разполагат с необходимия персонал - консултанти по енергийна ефективност, определени с наредбата по чл. 23а, ал. 9, които:
  а) имат завършено висше техническо образование, придобито в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария;
  б) имат придобит стаж по специалността - не по-малко от две години за лицата с образователно-квалификационна степен „магистър" и не по-малко от три години стаж по специалността - за лицата с образователно-квалификационна степен „бакалавър";
  в) са положили успешно изпит за придобиване на необходимата квалификация за извършване на дейностите по ал. 1 в акредитирани по реда на Закона за висшето образование или по реда на съответното законодателство на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, висши технически училища или в Конфедерация Швейцария;
  4. имат валидна застраховка за времето на своята дейност за вреди, които могат да настъпят вследствие на дейността, с размер на минималната застрахователна сума 100 000 лв.
  (2) Обследването за енергийна ефективност, сертифицирането на сгради и изготвянето на оценки за енергийни спестявания за сгради пета категория съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията, с изключение на сгради, предназначени за обществено обслужване от тази категория, може да се извършва и от лица, вписани в регистъра по чл. 23а, ал. 1, които:
  1. са физически лица - консултанти по енергийна ефективност;
  2. разполагат с необходимите технически средства, определени с наредбата по чл. 23а, ал. 9;
  3. имат завършено висше техническо образование, придобито в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария;
  4. имат придобит стаж по специалността - не по-малко от две години за лицата с образователно-квалификационна степен „магистър", и не по-малко от три години стаж по специалността - за лицата с образователно-квалификационна степен „бакалавър";
  5. са положили успешно изпит за придобиване на необходимата квалификация за извършване на дейностите по ал. 2 в акредитирани по реда на Закона за висшето образование или по реда на съответното законодателство на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, висши технически училища или в Конфедерация Швейцария;
  6. имат валидна застраховка за времето на своята дейност за вреди, които могат да настъпят вследствие на дейността, с размер на минималната застрахователна сума 30 000 лв.
  (3) Квалификацията на консултантите по енергийна ефективност се придобива на две нива:
  1. Ниво 1 - имат компетентност за извършване на дейностите по
  ал. 1 за всички категории сгради съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ и номенклатурата на видовете строежи по отделните категории, определена с наредбата по чл. 137, ал. 2 от ЗУТ;
  2. Ниво 2 - имат компетентност за извършване на дейностите по
  ал. 1 за сградите пета категория съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ и номенклатурата на видовете строежи по отделните категории, определена с наредбата по чл. 137, ал. 2 от ЗУТ, без сградите за обществено обслужване от същата категория.
  (4) Лицата по ал. 1, включително наетият от тях персонал, както и лицата по ал. 2 нямат право да извършват обследване и сертифициране за енергийна ефективност и/или оценка за съответствието на проектите на сградата, когато са:
  1. проектанти на сградата;
  2. строители и/или доставчици на машини, съоръжения и технологично оборудване;
  3. участници в експлоатацията на сградата;
  4. участници в изпълнението на енергоспестяващи мерки в сградата.
  (5) Консултантите по енергийна ефективност могат да участват в екипите на не повече от две лица по ал. 1, т. 1 и по чл. 34, ал. 1, т. 1.”

  Предложение от н. п. Р. Аталай, Й. Цонев, А. Агуш и Е. Андреев:
  В § 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 23, ал. 1, т. 4 се изменя така:
  „4. имат валидна застраховка, покриваща професионалната им отговорност за вреди, които могат да причинят на възложители, собственици или ползватели на сгради или на обособени части от сгради.”
  2. В чл. 23 се създава нова ал. 2:
  „(2) Условията и редът за задължително застраховане на лицата по ал. 1, т. 4, включително застрахователното покритие, изключените рискове, минималните застрахователни суми и премии, се определят с наредба на Министерски съвет.”
  3. В чл. 23 досегашните алинеи 2, 3, 4 и 5 стават ал.3, 4, 5 и 6.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. К. Нинова, П. Димитров, Р. Овчаров:
  В § 20 се правят следните изменения и допълнения:
  Член 23 се изменя така:
  „Чл. 23. (1) Дейностите по чл. 13 т. 1, 3 се извършват от физически или юридически лица, наречени „Бюра за енергийни одити /енергийни обследвания”, вписани в регистъра по чл. 23а, ал. 1, които:
  1. са търговци по смисъла на Търговския закон или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария;
  2. притежават собствени технически средства, определени с наредбата по чл. 23а, ал. 9;
  3. разполагат с необходимите наети по трудов договор физически лица-персонал, с професионална квалификация по регулирана професия „енергиен одитор/ консултант по енергийна ефективност, определени с наредбата по чл. 23а, ал. 9, които:
  а) имат завършено висше техническо образование, придобито в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария;
  б) имат придобит стаж по специалността - не по-малко от две години за лицата с образователно-квалификационна степен „магистър" и не по-малко от три години стаж по специалността - за лицата с образователно-квалификационна степен „бакалавър";
  в) са положили успешно изпит за придобиване на необходимата професионална квалификация по регулирана професия „енергиен одитор/консултант по енергийна ефективност за извършване на дейностите по ал. 1 в акредитирани по реда на Закона за висшето образование или по реда на съответното законодателство на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, висши технически училища или в Конфедерация Швейцария;
  г)членуват в професионалната организация на лицата извършващи дейности по чл. 13 – Камарата на енергийните одитори, в качеството си на физически лица-персонал;
  4. имат валидна застраховка за времето на своята дейност за вреди, които могат да настъпят вследствие на дейността, с размер на минималната застрахователна сума 100 000 лв.
  5.членуват в професионалната организация на лицата извършващи дейности по чл. 13 – Камарата на енергийните одитори, в качеството си на физически или юридически лица по смисъла на Търговския закон;
  (2) Обследването за енергийна ефективност, сертифицирането на сгради и изготвянето на оценки за енергийни спестявания за сгради пета категория съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията, с изключение на сгради, предназначени за обществено обслужване от тази категория, може да се извършва и от лица, вписани в регистъра по чл. 23а, ал. 1, които:
  1. са физически лица по смисъла на Търговския закон – енергийни одитори/ консултанти по енергийна ефективност;
  2. разполагат с необходимите собствени технически средства, определени с наредбата по чл. 23а, ал. 9;
  3. имат завършено висше техническо образование, придобито в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария;
  4. имат придобит стаж по специалността - не по-малко от две години за лицата с образователно-квалификационна степен „магистър", и не по-малко от три години стаж по специалността - за лицата с образователно-квалификационна степен „бакалавър";
  5. са положили успешно изпит за придобиване на необходимата професионална квалификация по регулирана професия „енергиен одитор/консултант по енергийна ефективност на малки еднофамилни сгради, за извършване на дейностите по ал. 2 в акредитирани по реда на Закона за висшето образование или по реда на съответното законодателство на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, висши технически училища или в Конфедерация Швейцария;
  6.членуват в професионалната организация на лицата извършващи дейности по чл.13 – Камарата на енергийните одитори, в качеството си на физически или юридически лица по смисъла на Търговския закон
  7. имат валидна застраховка за времето на своята дейност за вреди, които могат да настъпят вследствие на дейността, с размер на минималната застрахователна сума 30 000 лв.
  (3) Професионалната квалификация по регулирана професия „енергиен одитор/консултант по енергийна ефективност и регулирана професия енергиен одитор/ консултант по енергийна ефективност на еднофамилни жилищни сгради се придобива съответно на две нива:
  1. Ниво 1 - имат компетентност за извършване на дейностите по чл. 13 т. 1, 3 за всички категории сгради съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ и номенклатурата на видовете строежи по отделните категории, определена с наредбата по чл. 137, ал. 2 от ЗУТ;
  2. Ниво 2 - имат компетентност за извършване на дейностите по чл. 13 т. 1 за сградите пета категория съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ и номенклатурата на видовете строежи по отделните категории, определена с наредбата по чл. 137, ал. 2 от ЗУТ, без сградите за обществено обслужване от същата категория.
  (4) Лицата по ал. 1, включително наетият от тях персонал, както и лицата по ал. 2 нямат право да извършват обследване и сертифициране за енергийна ефективност и/или оценка за съответствието на проектите на сградата, когато са:
  1. свързани лица по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон със собственика на сградата, обект на дейност по чл. 13 от настоящия закон, и/или с Възложителя по чл. 161 ал. 1 от ЗУТ на новострояща се сграда и/или с участник в инвестиционния процес;
  2. проектанти на сградата;
  3. участници в инвестиционния процес, консултанти и/или доставчици на машини, съоръжения и технологично оборудване;
  4. участници в експлоатацията на сградата;
  5. участници в изпълнението на енергоспестяващи мерки в сградата.
  6. в конфликт на интереси с лица по т.2,3,4,5 от настоящата алинея.
  (5) Енергийните одитори /консултантите по енергийна ефективност могат да участват в екипите на не повече от две лица по ал. 1, т. 1 и по чл. 34, ал. 1, т. 1. „
  (6) Лицата по ал. 1 вписват във всички договори за предоставяне на услуги, кореспонденция и реклама освен името по търговска регистрация и израза „Бюра за енергийни одити /енергийни обследвания.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Д. Червенкондев, Ц. Караянчева, Г. Андонов, Б. Грозданов, Л. Иванова, Н. Митева, Р. Данев, Е. Стоев, Ст. Гюзелев, Ив. Божилов:
  В § 20 се правят следните изменения:
  В чл. 23, ал. 1, т. 4 и ал. 2, т. 6 се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 23:
  § 23. Член 23 се изменя така:
  „Чл. 23. (1) Обследването за енергийна ефективност, сертифицирането на сгради, изготвянето на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвянето на оценки за енергийни спестявания се извършва от лица, вписани в регистъра по чл. 23а, ал. 1, които:
  1. са търговци по смисъла на Търговския закон или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария;
  2. притежават необходимите технически средства, определени с наредбата по чл. 23а, ал. 9;
  3. разполагат с необходимия персонал - консултанти по енергийна ефективност, определени с наредбата по чл. 23а, ал. 9, които:
  а) имат завършено висше техническо образование, придобито в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария;
  б) имат придобит стаж по специалността - не по-малко от две години за лицата с образователно-квалификационна степен „магистър" и не по-малко от три години стаж по специалността - за лицата с образователно-квалификационна степен „бакалавър";
  в) са положили успешно изпит за придобиване на необходимата квалификация за извършване на дейностите по ал. 1 в акредитирани по реда на Закона за висшето образование или по реда на съответното законодателство на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, висши технически училища или в Конфедерация Швейцария;
  (2) Обследването за енергийна ефективност, сертифицирането на сгради, изготвянето на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвянето на оценки за енергийни спестявания за сгради пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията, с изключение на сгради, предназначени за обществено обслужване от тази категория, може да се извършва и от лица, вписани в регистъра по чл. 23а,
  ал. 1, които:
  1. са физически лица - консултанти по енергийна ефективност;
  2. разполагат с необходимите технически средства, определени с наредбата по чл. 23а, ал. 9;
  3. имат завършено висше техническо образование, придобито в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария;
  4. имат придобит стаж по специалността - не по-малко от две години за лицата с образователно-квалификационна степен „магистър", и не по-малко от три години стаж по специалността - за лицата с образователно-квалификационна степен „бакалавър";
  5. са положили успешно изпит за придобиване на необходимата квалификация за извършване на дейностите по ал. 2 в акредитирани висши технически училища по реда на Закона за висшето образование или по реда на съответното законодателство на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария;
  (3) Квалификацията на консултантите по енергийна ефективност се придобива на две нива:
  1. ниво 1 - имат компетентност за извършване на дейностите по ал. 1 за всички категории сгради съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията и номенклатурата на видовете строежи по отделните категории, определена с наредбата по чл. 137, ал. 2 от Закона за устройство на територията;
  2. ниво 2 - имат компетентност за извършване на дейностите по ал. 1 за сградите пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията и номенклатурата на видовете строежи по отделните категории, определена с наредбата по чл. 137, ал. 2 от Закона за устройство на територията, без сградите за обществено обслужване от същата категория.
  (4) Лицата по ал. 1, включително наетият от тях персонал, както и лицата по ал. 2 нямат право да извършват обследване и сертифициране за енергийна ефективност и/или оценка за съответствието на проектите на сградата, когато са:
  1. проектанти на сградата;
  2. строители и/или доставчици на машини, съоръжения и технологично оборудване;
  3. участници в експлоатацията на сградата;
  4. участници в изпълнението на енергоспестяващи мерки в сградата.
  (5) Консултантите по енергийна ефективност по ал. 1, т. 3 могат да участват в екипите на не повече от две лица по ал. 1, т. 1 и по чл. 34, ал. 1, т. 1.”

  § 21. Създават се чл. 23а – 23в:
  „Чл. 23а. (1) Агенцията за устойчиво енергийно развитие вписва в публичен регистър лицата по чл. 23, ал. 1 и 2 по тяхно писмено искане.
  (2) Към писменото искане по ал. 1 се прилагат:
  1. документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 23, ал. 1, т. 1, 3, 4 и ал. 2, т. 1, 3 - 6;
  2. декларация за обстоятелствата по чл. 23, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 2 и
  ал. 4;
  3. декларация на физическото лице - участник в персонала на търговеца, за обстоятелствата по чл. 23, ал. 5.
  (3) Агенцията за устойчиво енергийно развитие издава на вписаните в регистъра лица удостоверения срещу заплащане на такса, определена с тарифата по чл. 51.
  (4) Агенцията за устойчиво енергийно развитие отказва да впише в регистъра лицата, които не отговарят на изискванията по чл. 23, ал. 1 и 2.
  (5) Удостоверението за вписване в регистъра или мотивираният писмен отказ за вписване се издават от изпълнителния директор на агенцията при условията и в сроковете, предвидени в Административнопроцесуалния кодекс.
  (6) Срокът на валидност на удостоверението по ал. 5 е 3 години.
  (7) След изтичане на срока по ал. 6 се издава ново удостоверение след успешно положен изпит по чл. 23, ал. 1, т. 3, буква „в“ и ал. 2, т. 5.
  (8) Отказът за вписване в регистъра подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (9) Обстоятелствата, подлежащи на вписване по чл. 23, редът за вписване в регистъра и за получаване на информация, както и условията и редът за придобиване на квалификация по чл. 23, ал. 1, т. 3, буква „в" и ал. 2,
  т. 5 се определят с наредба на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на регионалното развитие и благоустройството.
  Чл. 23б. Агенцията за устойчиво енергийно развитие заличава от регистъра лицата, получили удостоверения с право да извършват обследване за енергийна ефективност, при:
  1. отпадане на някое от условията по чл. 23, ал. 1 и 2;
  2. представяне на неверни декларации по чл. 23, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 2, ал. 5 и 6;
  3. влязло в сила наказателно постановление за извършено нарушение по този закон;
  4. откриване на процедура по обявяване в несъстоятелност или в ликвидация на търговеца.
  Чл. 23в. (1) Лицата по чл. 23, ал. 1 и 2 представят в агенцията ежегодно списък на сградите, на които са извършили обследване за енергийна ефективност, сертифициране на сгради и изготвянето на оценки за енергийни спестявания през предходната година, в срок до 31 януари на текущата календарна година, изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията.
  (2) Списъкът по ал. 1 се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията, и се представя на хартиен и на електронен носител.”

  Предложение от н.п. К. Нинова, П. Димитров, Р. Овчаров:
  В § 21 се правят следните изменения и допълнения:
  Членове от 23а до 23в се изменят така:
  „Чл. 23а. (1) Агенцията за устойчиво енергийно развитие вписва в публичен регистър лицата по чл. 23, ал. 1 и 2 по тяхно писмено искане.
  (2) Към писменото искане по ал. 1 се прилагат:
  1. документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 23, ал. 1, т. 1-5 и ал. 2, т. 1-6
  2. декларация за обстоятелствата по чл. 23, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 2 и ал. 4;
  3. декларация на физическото лице - участник в персонала на търговеца, за обстоятелствата по чл. 23, ал. 5 и 6.
  (3) Агенцията за устойчиво енергийно развитие издава на вписаните в регистъра лица удостоверения срещу заплащане на такса, определена с тарифата по чл. 51.
  (4) Агенцията за устойчиво енергийно развитие отказва да впише в регистъра лицата, които не отговарят на изискванията по чл. 23, ал. 1 и 2.
  (5) Удостоверението за вписване в регистъра или мотивираният писмен отказ за вписване се издават от изпълнителния директор на агенцията при условията и в сроковете, предвидени в Административнопроцесуалния кодекс.
  (6) Срокът на валидност на удостоверението по ал. 5 е 5 години.
  (7) След изтичане на срока по ал. 6 се издава ново удостоверение.
  (8) Отказът за вписване в регистъра подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (9) Обстоятелствата, подлежащи на вписване по чл. 23, редът за вписване в регистъра и за получаване на информация, както и условията и редът за придобиване на квалификация по чл. 23, ал. 1, т. 3, буква „в" и ал. 2, т. 5 се определят с наредба на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на регионалното развитие и благоустройството.“
  Чл. 23б. Агенцията за устойчиво енергийно развитие заличава от регистъра лицата, получили удостоверения с право да извършват обследване за енергийна ефективност, при:
  1. отпадане на някое от условията по чл. 23, ал. 1 и 2;
  2. представяне на неверни декларации по чл. 23, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 2, ал. 5 и 6;
  3. влязло в сила три наказателни постановления за извършено нарушение по този закон или за едно влязло в сила наказателно постановление по чл.78;
  4. откриване на процедура по обявяване в несъстоятелност или в ликвидация на търговеца.
  Чл. 23в. (1) Лицата по чл. 23, ал. 1 и 2 представят в агенцията ежегодно списък на сградите, на които са извършили обследване за енергийна ефективност, сертифициране на сгради и изготвянето на оценки за енергийни спестявания през предходната година, в срок до 31 януари на текущата календарна година, изготвен по образец, утвърден от Изпълнителния директор на Агенцията.
  (2) Списъкът по ал. 1 се изготвя по образец, утвърден от Изпълнителния директор на Агенцията, и се представя на хартиен и на електронен носител.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 24:
  § 24. Създават се чл. 23а-23в:
  „Чл. 23а. (1) Агенцията за устойчиво енергийно развитие вписва в публичен регистър лицата по чл. 23, ал. 1 и 2 по тяхно писмено искане.
  (2) Към писменото искане по ал. 1 се прилагат:
  1. документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 23, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 2, т. 1, 3 - 5;
  2. декларация за обстоятелствата по чл. 23, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 2 и ал. 4;
  3. декларация на консултанта по енергийна ефективност - участник в персонала на търговеца, за обстоятелствата по чл. 23, ал. 5.
  (3) Агенцията за устойчиво енергийно развитие издава на вписаните в регистъра лица удостоверения срещу заплащане на такса, определена с тарифата по чл. 51, ал. 1.
  (4) Агенцията за устойчиво енергийно развитие отказва да впише в регистъра лицата, които не отговарят на изискванията по чл. 23, ал. 1 или 2.
  (5) Удостоверението за вписване в регистъра или мотивираният писмен отказ за вписване се издават от изпълнителния директор на агенцията при условията и в сроковете, предвидени в Административнопроцесуалния кодекс.
  (6) Срокът на валидност на удостоверението по ал. 5 е три години.
  (7) След изтичане на срока по ал. 6 се издава ново удостоверение след успешно положен изпит по чл. 23, ал. 1, т. 3, буква „в“ и ал. 2, т. 5.
  (8) Отказът за вписване в регистъра подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (9) Обстоятелствата, подлежащи на вписване по чл. 23, редът за вписване в регистъра и за получаване на информация, както и условията и редът за придобиване на квалификация по чл. 23, ал. 1, т. 3, буква „в" и ал. 2, т. 5 се определят с наредба на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на регионалното развитие и благоустройството.
  Чл. 23б. Агенцията за устойчиво енергийно развитие заличава от регистъра лицата, получили удостоверения с право да извършват обследване за енергийна ефективност, при:
  1. отпадане на някое от условията по чл. 23, ал. 1 и 2;
  2. представяне на неверни декларации по чл. 23, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 2 и ал. 4 и 5;
  3. влязло в сила наказателно постановление за извършено нарушение по този закон;
  4. откриване на процедура по обявяване в несъстоятелност или в ликвидация на търговеца.
  Чл. 23в. (1) Лицата по чл. 23, ал. 1 и 2 представят в агенцията ежегодно не по-късно от 31 януари на текущата календарна година списък на сградите, за които са извършили дейности по чл. 23, ал. 1 през предходната година.
  (2) Списъкът по ал. 1 се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията, и се представя на хартиен и на електронен носител.”

  § 22. Член 25 се изменя така:
  „Чл. 25. Условията и редът за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, както и условията и редът за изготвяне на оценка на енергийните спестявания се определят с наредба на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на регионалното развитие и благоустройството.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 25 .

  § 23. В глава трета, в наименованието на раздел III след думите „енергийна ефективност на” се добавя „отоплителни инсталации с”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 26.

  § 24. В чл. 26 след думите „енергийна ефективност на” се добавя „отоплителни инсталации с” и след думите „инсталации в сгради” се добавя „за обществено обслужване”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 27.

  § 25. Член 27 се изменя така:
  „Чл. 27. (1) На проверка по реда на този закон подлежат отоплителни инсталации с водогрейни котли с полезна номинална мощност за отопление на помещения над 20 kW в сгради за обществено обслужване.
  (2) В зависимост от инсталираната мощност и вида на използваната енергия отоплителните инсталации с водогрейни котли подлежат на задължителна периодична проверка за енергийна ефективност веднъж на:
  1. всеки 4 години - за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или твърдо гориво с единична номинална мощност от 20 до 50 kW включително;
  2. всеки три години - за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или твърдо гориво с единична номинална мощност от 50 до 100 kW включително;
  3. всеки две години - за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или твърдо гориво с единична номинална мощност над 100 kW включително;
  4. всеки 4 години - за отоплителни инсталации с водогрейни котли на природен газ с единична номинална мощност над 100 kW включително.
  (3) Проверката по ал. 2 включва:
  1. оценка на състоянието и функционирането на достъпните части от отоплителни инсталации на сградите, включително водогрейните котли, системата за управление на топлоподаването и циркулационна/и помпа/и;
  2. оценка на коефициента на полезно действие на водогрейните котли;
  3. оценка на оразмеряването на водогрейните котли в съответствие с нуждите от отопление на сградата.
  (4) Оценката по ал. 3, т. 3 не се извършва, ако в периода между две проверки не са извършени промени в отоплителната система или в изискванията относно отоплението на сградата.
  (5) Проверката на отоплителните инсталации с водогрейни котли се извършва през отоплителния период при работещи отоплителни инсталации с водогрейни котли.
  (6) Първата проверка на инсталирани водогрейни котли в нови сгради се извършва в обхвата на обследване за енергийна ефективност на сградата след въвеждането й в експлоатация.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 28.

  § 26. Член 28 се изменя така:
  „Чл. 28. (1) На проверка по реда на този закон подлежат и климатичните инсталации с номинална електрическа мощност над 12 kW в сгради за обществено обслужване.
  (2) Климатичните инсталации подлежат на задължителна периодична проверка за енергийна ефективност веднъж на всеки 4 години, която включва:
  1. оценка на състоянието и функционирането на достъпните части от климатичната инсталация;
  2. оценка на коефициента на полезно действие на климатичната инсталация;
  3. оценка на оразмеряване на климатичната инсталация в съответствие с нуждите от охлаждане на сградата.
  (3) Оценката по ал. 2, т. 3 не се извършва, ако в периода между две проверки не са извършени промени в инсталацията или не са променени изискванията към охлаждането на сградата, в случаите когато инсталацията работи в режим охлаждане.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 29.


  § 27. В чл. 29 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
  „1. отоплителните инсталации с водогрейни котли по чл. 27, ал. 1;”
  2. В ал. 2 думите „териториалните звена по чл. 6, ал. 2“ се заменят с „агенцията”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 30.

  § 28. В чл. 30 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) За отоплителни инсталации с водогрейни котли със срок на експлоатация над 15 години проверката за енергийна ефективност включва препоръки към собственика за подобряване на ефективността, подмяна на котлите, промени в отоплителната инсталация, други модификации по отоплителната инсталация и/или други алтернативни решения.”
  2. В ал. 2 думите „Оценката на отоплителната инсталация” се заменят с „Проверката”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 31.

  § 29. В чл. 31 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „лицата по чл. 23, ал. 1” се добавя „и ал. 2”.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Докладът по ал. 2 се предоставя на собственика или на наемателя на сградата или на упълномощено от собствениците на сградата лице.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 32:
  § 32. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата „котлите” се заменя с „отоплителните инсталации с водогрейни котли”, а след думите „лицата по чл. 23, ал. 1” се добавя „и ал. 2”.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Докладът по ал. 2 се предоставя на собственика или на наемателя на сградата или на упълномощено от собствениците на сградата лице.”

  § 30. Създава се чл. 31а:
  „Чл. 31а. (1) Лицата по чл. 23, ал. 1 и 2 и чл. 34, ал. 1 представят в агенцията ежегодно не по-късно от 31 януари на текущата календарна година списък на отоплителните инсталации с водогрейни котли и на климатичните инсталации, на които са извършили проверки през предходната година.
  (2) Списъкът по ал. 1 се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията, и се представя на хартиен и на електронен носител.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 33.

  § 31. Член 32 се изменя така:
  „Чл. 32. Условията и редът за извършване на проверката за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с водогрейни котли по чл. 27, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 28, ал. 1, условията и редът за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и редът за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 29 се определят с наредба на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 34.

  § 32. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думата „три” се заменя с „пет”.
  2. Алинея 3 се отменя.
  3. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Собствениците на промишлени системи по ал. 2, за които са определени индивидуални цели за енергийни спестявания, са длъжни да изпълнят мерки, предписани от обследването за енергийна ефективност, които осигуряват енергийни спестявания в съответствие с определените им индивидуални цели, не по-късно от 1 януари 2016 г.”
  4. Създават се ал. 5 - 7:
  „(5) Собствениците на промишлени системи по ал. 2, за които не са определени индивидуални цели за енергийни спестявания, са длъжни да изпълнят мерки, предписани от обследването за енергийна ефективност, които осигуряват енергийни спестявания, съответстващи на не по-малко от 50 на сто от установения при обследването потенциал, не по-късно от 1 януари 2016 г.”
  (6) Собствениците на промишлени системи, които подлежат на задължително обследване по ал. 2, подават в агенцията ежегодно до 31 март декларация по образец за годишното потребление на енергия през предходната календарна година.
  (7) Собственик на промишлени системи - задължено лице по чл. 10, ал. 1, т. 3, чието потребление на енергия в периода на изпълнение на определената му индивидуална цел за енергийни спестявания се намали под 3000 МWh годишно, е длъжен в срок до 31 март през следващата календарна година да подаде в агенцията декларация по образец за годишното потребление на енергия през предходната календарна година.”
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 8 и в нея след думите „енергийна ефективност на промишлени системи” се добавя „и изготвяне на оценка за енергийни спестявания на промишлени системи и/или отделни съоръжения”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 35:
  § 35. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, изречение второ думата „три” се заменя с „5”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) На задължително обследване по реда и при условията на наредбата по ал. 8 подлежат всички системи за външно осветление (улично, парково и други).”
  3. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Собствениците на промишлени системи по ал. 2, за които са определени индивидуални цели за енергийни спестявания, са длъжни да изпълнят мерки, предписани от обследването за енергийна ефективност, които осигуряват енергийни спестявания в съответствие с определените им индивидуални цели, не по-късно от 1 януари 2016 г.”
  4. Създават се ал. 5, 6 и 7:
  „(5) Собствениците на промишлени системи по ал. 2, за които не са определени индивидуални цели за енергийни спестявания, са длъжни да изпълнят мерки, предписани от обследването за енергийна ефективност, които осигуряват енергийни спестявания, съответстващи на не по-малко от 50 на сто от установения при обследването потенциал, не по-късно от 1 януари 2016 г.
  (6) Собствениците на промишлени системи, които подлежат на задължително обследване по ал. 2, подават в агенцията ежегодно до 31 март декларация по образец за годишното потребление на енергия през предходната календарна година.
  (7) Собственик на промишлени системи - задължено лице по чл. 10, ал. 1, т. 3, чието потребление на енергия в периода на изпълнение на определената му индивидуална цел за енергийни спестявания се намали под 3000 МWh годишно, е длъжен в срок до 31 март през следващата календарна година да подаде в агенцията декларация по образец за годишното потребление на енергия през предходната календарна година.”
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 8 и в нея след думите „енергийна ефективност на промишлени системи” се добавя „и изготвяне на оценка за енергийни спестявания на промишлени системи и/или на отделни съоръжения”.

  § 33. Създава се чл. 33а:
  „Чл. 33а. (1) Лицата по чл. 34, ал. 1 представят в агенцията ежегодно в срок до 31 януари на текущата календарна година списък на промишлените системи, на които са извършили обследване през предходната година.
  (2) Списъкът по ал. 1 се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията, и се представя на хартиен и на електронен носител.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 36.

  § 34. Член 34 се изменя така:
  „Чл. 34. (1) Обследването по чл. 33 се извършва от лица, вписани в регистъра по чл. 34а, ал. 1, които:
  1. са търговци по смисъла на Търговския закон или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
  2. притежават необходимите технически средства, определени с наредбата по чл. 23а, ал. 9;
  3. разполагат с необходимия персонал – консултанти по енергийна ефективност, които:
  а) имат завършено висше техническо образование, придобито в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария;
  б) имат придобит стаж по специалността не по-малко от две години - за лицата с образователно-квалификационна степен „магистър", и не по-малко от три години стаж по специалността - за лицата с образователно-квалификационна степен „бакалавър";
  в) са положили успешно изпит за придобиване на необходимата квалификация за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи в акредитирани по реда на Закона за висшето образование или по реда на съответното законодателство на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, висши технически училища или в Конфедерация Швейцария;
  4. имат валидна застраховка за времето на своята дейност за вреди, които могат да настъпят вследствие на дейността, с размер на минималната застрахователна сума 100 000 лв.
  (2) Лицата по ал. 1, включително наетият от тях персонал, нямат право да извършват обследване за енергийна ефективност на промишлената система, когато:
  1. са участвали при проектирането и изграждането на промишлената система;
  2. са участници в експлоатацията на промишлената система;
  3. са участници в изпълнението на енергоспестяващи мерки в промишлената система.
  (3) Консултантите по енергийна ефективност по ал. 1, т. 3 могат да участват в екипите на не повече от две лица по ал. 1, т. 1 и по чл. 23, ал. 1, т. 1.
  (4) Обстоятелствата по ал. 1 - 3, подлежащи на вписване, редът за вписване в регистъра и за получаване на информация от регистъра се определят с наредбата по чл. 23а, ал. 9.”

  Предложение от н. п. Р. Аталай, Й. Цонев, А. Агуш и Е. Андреев:
  В § 34 се правят следните изменения:
  В чл. 34, ал. 1, т. 4 се изменя така: „4. имат валидна застраховка, покриваща професионалната им отговорност за вреди, които могат да причинят на собствениците на промишлени системи и сключена по реда и при условията на наредбата по чл. 23, ал. 2.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. К. Нинова, П. Димитров, Р. Овчаров:
  В § 34 се правят следните изменения и допълнения:
  Член 34 се изменя така:
  „Чл. 34 (1) ) Дейностите по чл. 13 т. 2 се извършват от физически или юридически лица, наречени „Бюра за енергийни одити /енергийни обследвания”, вписани в регистъра по чл. 34а, ал. 1, които:
  1. са търговци по смисъла на Търговския закон или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
  2. притежават необходимите собствени технически средства, определени с наредбата по чл. 23а, ал. 9;
  3. разполагат с необходимите наети по трудов договор физически лица-персонал, с професионална квалификация по регулирана професия „енергиен одитор/ консултант по енергийна ефективност на промишлени системи, определени с наредбата по чл. 23а, ал. 9, които:
  а) имат завършено висше техническо образование, придобито в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария;
  б) имат придобит стаж по специалността не по-малко от две години - за лицата с образователно-квалификационна степен „магистър", и не по-малко от три години стаж по специалността - за лицата с образователно-квалификационна степен „бакалавър";
  в) са положили успешно изпит за придобиване на необходимата професионална квалификация по регулирана професия „енергиен одитор/консултант по енергийна ефективност на промишлени системи за извършване на дейностите по ал. 1 в акредитирани по реда на Закона за висшето образование или по реда на съответното законодателство на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, висши технически училища или в Конфедерация Швейцария;
  г) членуват в професионалната организация на лицата извършващи дейности по чл.13 – Камарата на енергийните одитори, в качеството си на физически лица-персонал;
  4. имат валидна застраховка за времето на своята дейност за вреди, които могат да настъпят вследствие на дейността, с размер на минималната застрахователна сума 100 000 лв.
  5. членуват в професионалната организация на лицата извършващи дейности по чл.13 – Камарата на енергийните одитори, в качеството си на физически или юридически лица по смисъла на Търговския закон;
  (2) Лицата по ал. 1, включително наетият от тях персонал, нямат право да извършват обследване за енергийна ефективност на промишлената система, когато са:
  1. свързани лица по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон със собственика на промишлената система, обект на дейност по чл. 13 от настоящия закон, и/или с участник в инвестиционния процес;
  2. участвали при проектирането и изграждането на промишлената система;
  3. участници в експлоатацията на промишлената система;
  4. са участници в изпълнението на енергоспестяващи мерки в промишлената система.
  (3) енергийните одитори/консултантите по енергийна ефективност на промишлени системи по ал. 1, т. 3 могат да участват в екипите на не повече от две лица по ал. 1, т. 1 и по чл. 23, ал. 1, т. 1.
  (4) Обстоятелствата по ал. 1 - 3, подлежащи на вписване, редът за вписване в регистъра и за получаване на информация от регистъра се определят с наредбата по чл. 23а, ал. 9.
  (5) Лицата по ал. 1 вписват във всички договори за предоставяне на услуги, кореспонденция и реклама освен името по търговска регистрация и израза „Бюра за енергийни одити /енергийни обследвания.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Д. Червенкондев, Ц. Караянчева, Г. Андонов, Б. Грозданов, Л. Иванова, Н. Митева, Р. Данев, Е. Стоев, Ст. Гюзелев, Ив. Божилов:
  В § 34 се правят следните изменения:
  В чл. 34, ал. 1, т. 4 се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 34, който става § 37:
  § 37. Член 34 се изменя така:
  „Чл. 34. (1) Обследването по чл. 33 се извършва от лица, вписани в регистъра по чл. 34а, ал. 1, които:
  1. са търговци по смисъла на Търговския закон или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
  2. притежават необходимите технически средства, определени с наредбата по чл. 23а, ал. 9;
  3. разполагат с необходимия персонал – консултанти по енергийна ефективност, които:
  а) имат завършено висше техническо образование, придобито в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария;
  б) имат придобит стаж по специалността не по-малко от две години - за лицата с образователно-квалификационна степен „магистър", и не по-малко от три години стаж по специалността - за лицата с образователно-квалификационна степен „бакалавър";
  в) са положили успешно изпит за придобиване на необходимата квалификация за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи в акредитирани висши технически училища по реда на Закона за висшето образование или по реда на съответното законодателство на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария;
  (2) Лицата по ал. 1, включително наетият от тях персонал, нямат право да извършват обследване за енергийна ефективност на промишлената система, когато са:
  1. участвали при проектирането и изграждането на промишлената система;
  2. участници в експлоатацията на промишлената система;
  3. участници в изпълнението на енергоспестяващи мерки в промишлената система.
  (3) Консултантите по енергийна ефективност по ал. 1, т. 3 могат да участват в екипите на не повече от две лица по ал. 1, т. 1 и по чл. 23, ал. 1, т. 1.
  (4) Обстоятелствата по ал. 1 - 3, подлежащи на вписване, редът за вписване в регистъра и за получаване на информация от регистъра се определят с наредбата по чл. 23а, ал. 9.”

  § 35. Създават се чл. 34а – 34б:
  „Чл. 34а. (1) Агенцията за устойчиво енергийно развитие вписва в публичен регистър лицата по чл. 34, ал. 1 по тяхно писмено искане.
  (2) Към писменото искане по ал. 1 се прилагат:
  1. документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 34 ал. 1, т. 1, 3 и 4;
  2. декларация за обстоятелствата по чл. 34, ал. 1, т. 2 и ал. 2;
  3. декларация на консултанта по енергийна ефективност - участник в персонала на търговеца, за обстоятелствата по чл. 34, ал. 3.
  (3) Агенцията за устойчиво енергийно развитие издава на вписаните в регистъра лица удостоверения срещу заплащане на такса, определена с тарифата по чл. 51.
  (4) Агенцията за устойчиво енергийно развитие отказва да впише в регистъра лицата, които не отговарят на изискванията по чл. 34, ал. 1.
  (5) Удостоверението за вписване в регистъра или мотивираният писмен отказ за вписване се издават от изпълнителния директор на агенцията при условията и в сроковете, предвидени в Административнопроцесуалния кодекс.
  (6) Срокът на валидност на удостоверението по ал. 5 е 3 години.
  (7) След изтичане на срока по ал. 6 се издава ново удостоверение след успешно положен изпит по чл. 34, ал. 1, т. 3, буква „в“.
  (8) Отказът за вписване в регистъра подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  Чл. 34б. Агенцията за устойчиво енергийно развитие заличава от регистъра лицата, получили удостоверения с право да извършват обследване за енергийна ефективност, при:
  1. отпадане на някое от условията по чл. 34, ал. 1;
  2. представяне на неверни декларации по чл. 34, ал. 1, т. 2, ал. 2 и 3;
  3. влязло в сила наказателно постановление за извършено нарушение по този закон;
  4. откриване на процедура по обявяване в несъстоятелност или в ликвидация на търговеца.”

  Предложение от н.п. К. Нинова, П. Димитров, Р. Овчаров:
  В § 35 се правят следните изменения и допълнения:
  Членове от 34а до 34б се изменят така:
  „Чл. 34а (1) Агенцията за устойчиво енергийно развитие вписва в публичен регистър лицата по чл. 34, ал. 1 по тяхно писмено искане.
  (2) Към писменото искане по ал. 1 се прилагат:
  1. документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 34 ал. 1, т. 1-5;
  2. декларация за обстоятелствата по чл. 34, ал. 1, т. 2 и ал. 2;
  3. декларация на консултанта по енергийна ефективност - участник в персонала на търговеца, за обстоятелствата по чл. 34, ал. 3.
  (3) Агенцията за устойчиво енергийно развитие издава на вписаните в регистъра лица удостоверения срещу заплащане на такса, определена с тарифата по чл. 51.
  (4) Агенцията за устойчиво енергийно развитие отказва да впише в регистъра лицата, които не отговарят на изискванията по чл. 34, ал. 1.
  (5) Удостоверението за вписване в регистъра или мотивираният писмен отказ за вписване се издават от изпълнителния директор на агенцията при условията и в сроковете, предвидени в Административнопроцесуалния кодекс.
  (6) Срокът на валидност на удостоверението по ал. 5 е 5 години.
  (7) След изтичане на срока по ал. 6 се издава ново удостоверение;
  (8) Отказът за вписване в регистъра подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  Чл. 34б. Агенцията за устойчиво енергийно развитие заличава от регистъра лицата, получили удостоверения с право да извършват обследване за енергийна ефективност, при:
  1. отпадане на някое от условията по чл. 34, ал. 1;
  2. представяне на неверни декларации по чл. 34, ал. 1, т. 2, ал. 2 и 3;
  3. влезли в сила три последователни наказателни постановления за извършени нарушения от този закон;
  4. откриване на процедура по обявяване в несъстоятелност или в ликвидация на търговеца.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35, който става § 38:
  § 38. Създават се чл. 34а – 34б:
  „Чл. 34а. (1) Агенцията за устойчиво енергийно развитие вписва в публичен регистър лицата по чл. 34, ал. 1 по тяхно писмено искане.
  (2) Към писменото искане по ал. 1 се прилагат:
  1. документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 34, ал. 1, т. 1 и 3;
  2. декларация за обстоятелствата по чл. 34, ал. 1, т. 2 и ал. 2;
  3. декларация на консултанта по енергийна ефективност - участник в персонала на търговеца, за обстоятелствата по чл. 34, ал. 3.
  (3) Агенцията за устойчиво енергийно развитие издава на вписаните в регистъра лица удостоверения срещу заплащане на такса, определена с тарифата по чл. 51.
  (4) Агенцията за устойчиво енергийно развитие отказва да впише в регистъра лицата, които не отговарят на изискванията по чл. 34, ал. 1.
  (5) Удостоверението за вписване в регистъра или мотивираният писмен отказ за вписване се издават от изпълнителния директор на агенцията при условията и в сроковете, предвидени в Административнопроцесуалния кодекс.
  (6) Срокът на валидност на удостоверението по ал. 5 е три години.
  (7) След изтичане на срока по ал. 6 се издава ново удостоверение след успешно положен изпит по чл. 34, ал. 1, т. 3, буква „в“.
  (8) Отказът за вписване в регистъра подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  Чл. 34б. Агенцията за устойчиво енергийно развитие заличава от регистъра лицата, получили удостоверения с право да извършват обследване за енергийна ефективност, при:
  1. отпадане на някое от условията по чл. 34, ал. 1;
  2. представяне на неверни декларации по чл. 34, ал. 1, т. 2, ал. 2 и 3;
  3. влязло в сила наказателно постановление за извършено нарушение по този закон;
  4. откриване на процедура по обявяване в несъстоятелност или в ликвидация на търговеца.”

  § 36. В чл. 35 думите „чл. 33, ал. 4” се заменят с „чл. 33, ал. 8”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 39.

  § 37. В чл. 39 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 3, т. 1 след думите „чл. 23, ал. 1” се поставя запетая и се добавя „2”.
  2. В ал. 3, т. 2 след думите „чл. 23, ал. 1” се поставя запетая и се добавя „2”.
  3. В ал. 4 след думите „Търговците на енергия“ се добавя „съвместно със собствениците на средствата за търговско измерване на доставяната до крайните потребители енергия”.

  Предложение от н.п. К. Нинова, П. Димитров, Р. Овчаров:
  В § 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  „1. В чл. 39, ал. 3 се изменя така:
  „(3) Когато в обхвата на енергийните услуги по чл. 38, ал.2 се включва изпълнението на дейности по чл. 16 и 33, лицата по ал. 1 и 2 възлагат изпълнението на дейностите на лица, които отговарят на изискванията на чл.23, ал. 1 и 2 и чл. 34, ал. 1 и 2.“
  2. Точка 2 се заличава и досегашната т. 3 става т. 2.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37, който става § 40:
  § 40. В чл. 39 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 3, т. 1 и 2 след думите „чл. 23, ал. 1” се поставя запетая и се добавя „и 2”.
  2. В ал. 4 след думите „Търговците на енергия“ се добавя „съвместно със собствениците на средствата за търговско измерване на доставяната до крайните потребители енергия”.
  § 38. В чл. 40, ал. 2, т. 10 думите „чл. 23, ал. 4“ се заменят с „чл. 23а, ал. 1“ и думите „чл. 34, ал. 4” се заменят с „чл. 34а, ал. 1”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38, който става § 41:
  § 41. В чл. 40, ал. 2 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 думата „индикативна” се заличава.
  2. В т. 10 думите „чл. 23, ал. 4 и чл. 34, ал. 4“ се заменят с „чл. 23а, ал. 1 и чл. 34а, ал. 1”.
  3. В т. 7 думите „котли и климатични инсталации” се заменят с „отоплителните инсталации с водогрейни котли и климатичните инсталации”.

  § 39. В чл. 41, ал. 1, т. 3 след думите „собственици на” се добавя „отоплителни инсталации с водогрейни”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39, който става § 42.

  § 40. Наименованието на глава пета се изменя така: „Механизми за повишаване на енергийната ефективност”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 43.

  § 41. В глава пета наименованието на раздел I се изменя така: „Видове механизми”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41, който става § 44.

  § 42. Член 43 се изменя така:
  „Чл. 43. (1) За повишаване на енергийната ефективност могат да се прилагат схеми и механизми, като:
  1. доброволни споразумения;
  2. договори с гарантиран резултат;
  3. финансиране от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници";
  4. други национални или европейски схеми и механизми за подпомагане.
  (2) Схемите и механизмите за насърчаване на енергийната ефективност, въведени по реда на този закон, се разработват и прилагат при съобразяване със законодателството в областта на държавните помощи.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 45.

  § 43. Член 48 се изменя така:
  „Чл. 48. (1) Договорите с гарантиран резултат (ЕСКО договори) имат за цел изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност в сгради и/или промишлени системи, като възстановяването на направените инвестиции и изплащането на дължимото на изпълнителя възнаграждение се извършват за сметка на реализираните икономии на енергия.
  (2) Възложители по договорите по ал. 1 могат да бъдат крайните потребители на енергия, а изпълнители - дружествата за предоставяне на енергийни услуги. Изпълнителите са лица - търговци по смисъла на Търговския закон или по смисъла на законодателство на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с предмет на дейност, включващ изпълнение на услуги по договори с гарантиран резултат - ЕСКО услуги.
  (3) Изпълнители по договори по ал. 1 не могат да изпълняват дейности по чл. 16, 17 и чл. 33, ал. 1 за сградата или промишлената система - обект на договора.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43, който става § 46:
  § 46. Член 48 се изменя така:
  „Чл. 48. (1) Договорите с гарантиран резултат (ЕСКО договори) имат за предмет изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност в сгради и/или промишлени системи, като възстановяването на направените инвестиции и изплащането на дължимото на изпълнителя възнаграждение се извършват за сметка на реализираните икономии на енергия.
  (2) Възложители по договорите по ал. 1 могат да бъдат крайните потребители на енергия, а изпълнители - дружествата за предоставяне на енергийни услуги. Изпълнителите са лица - търговци по смисъла на Търговския закон или по смисъла на законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария, с предмет на дейност, включващ изпълнение на услуги по договори с гарантиран резултат - ЕСКО услуги.
  (3) Изпълнителите по договори по ал. 1 не могат да изпълняват дейности по чл. 16, 17 и чл. 33, ал. 1 за сградата или промишлената система - обект на договора.”

  § 44. Член 49 се изменя така:
  „Чл. 49. (1) Договор с гарантиран резултат се сключва след извършено обследване за енергийна ефективност и издаден сертификат за енергийни характеристики, удостоверяващ актуалното състояние на енергопотреблението в сградата, или след извършено обследване за енергийна ефективност на промишлената система - обект на договора.
  (2) Възложителят по ЕСКО договор предоставя на изпълнителя на договора резюме на доклада от извършеното обследване за енергийна ефективност на сградата или на промишлената система.
  (3) Услугите по договори с гарантиран резултат се извършват въз основа на писмени договори, които съдържат:
  1. нормализираното енергопотребление, установено с обследване за енергийна ефективност;
  2. гарантираните икономии на енергия и реда за тяхното установяване след изпълнението на договора;
  3. начина на финансиране;
  4. начина на изплащане на възнаграждението;
  5. други клаузи.
  (4) Изпълнителите по чл. 48, ал. 2 осигуряват извършването на услугата, изцяло или частично, със собствени средства и/или поемат задължение да осигурят финансирането им от трето лице.
  (5) Изпълнителите по чл. 48, ал. 2 носят финансовия риск, както и техническия и търговския риск за изпълнение на предвидените в договора дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност и за достигане на гарантирания с договора резултат.
  (6) Услугите по договори с гарантиран резултат осигуряват достигането на нормативно изискващия се клас на енергопотребление за сградата - предмет на договора.
  (7) За сгради - държавна и/или общинска собственост, които са предмет на договор по чл. 48, ал. 1, в бюджетите на министерствата, ведомствата и общините се планират и осигуряват средства, които за срока на изпълнението на договора съответстват на нормализираните разходи за енергия на тези сгради.
  (8) Условията и редът за определяне размера на планираните по
  ал. 6 средства, както и условията и редът за тяхното изплащане се определят с наредба на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на финансите.”

  Предложение от н. п. Р. Аталай, Й. Цонев, А. Агуш и Е. Андреев:
  В § 44 се правят следните изменения:
  В чл. 49, ал. 2 се изменя така: „(2) Лицето/лицата, извършили обследването за енергийна ефективност на сграда или обследването за енергийна ефективност на промишлена система са част от екипа на дружеството за предоставяне на енергийни услуги – изпълнител на ЕСКО договора за съответната сграда или промишлена система.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. К. Нинова, П. Димитров, Р. Овчаров:
  В § 44 се правят следните изменения и допълнения:
  В чл. 49, ал. 2 се изменя така: „(2) Възложителят по ЕСКО договор предоставя на изпълнителя на договора доклада от извършеното обследване за енергийна ефективност на сградата или на промишлената система.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 44, който става § 47:
  § 47. Член 49 се изменя така:
  „Чл. 49. (1) Договор с гарантиран резултат се сключва след извършено обследване за енергийна ефективност и издаден сертификат за енергийни характеристики, удостоверяващ актуалното състояние на енергопотреблението в сградата, или след извършено обследване за енергийна ефективност на промишлената система - обект на договора.
  (2) Възложителят по ЕСКО договор предоставя на изпълнителя на договора резюме на доклада от извършеното обследване за енергийна ефективност на сградата или на промишлената система.
  (3) Договорите с гарантиран резултат се сключват в писмена форма и съдържат:
  1. нормализираното енергопотребление, установено с обследване за енергийна ефективност;
  2. гарантираните икономии на енергия и реда за тяхното установяване след изпълнението на договора;
  3. начина на финансиране;
  4. начина на изплащане на възнаграждението;
  5. други клаузи.
  (4) Изпълнителите по чл. 48, ал. 2 осигуряват извършването на услугата, изцяло или частично, със собствени средства и/или поемат задължение да осигурят финансирането им от трето лице.
  (5) Изпълнителите по чл. 48, ал. 2 носят финансовия риск, както и техническия и търговския риск за изпълнение на предвидените в договора дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност и за достигане на гарантирания с договора резултат.
  (6) Услугите по ЕСКО договори осигуряват достигането на нормативно изискващия се клас на енергопотребление за сградата - предмет на договора.
  (7) За сгради - държавна и/или общинска собственост, които са предмет на договор по чл. 48, ал. 1, в бюджетите на министерствата, ведомствата и общините се планират и осигуряват средства, които за срока на изпълнението на договора съответстват на нормализираните разходи за енергия на тези сгради.
  (8) Условията и редът за определяне размера на планираните по ал. 7 средства, както и условията и редът за тяхното изплащане се определят с наредба на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на финансите.”

  § 45. В чл. 51, ал. 2 думата „индикативни” се заличава.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45, който става § 48.

  § 46. Член 52 се изменя така:
  „Чл. 52. (1) Доказването на постигнатите енергийни спестявания се осъществява от лицата по чл. 23, ал. 1, чл. 34, ал. 1, не по-рано от една година след въвеждането на мерките за повишаване на енергийната ефективност при крайните потребители на енергия, чрез:
  1. обследване за енергийната ефективност на сгради или промишлени системи, проверка на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации, или;
  2. прилагане на методиките, разработени съгласно изискванията, определени с наредбата по чл. 9, ал. 2.
  (2) Формата, условията и редът за издаване на удостоверенията по чл. 50 се определят с наредбата по чл. 9, ал. 2.”

  Предложение от н. п. Д. Червенкондев, Ц. Караянчева, Г. Андонов, Б. Грозданов, Л. Иванова, Н. Митева, Р. Данев, Е. Стоев, Ст. Гюзелев, Ив. Божилов:
  В § 46 се правят следните изменения и допълнения:
  Член 52 се изменя така:
  „Чл. 52. (1) Доказването на постигнатите енергийни спестявания се осъществява не по-рано от една година след въвеждането на мерките за повишаване на енергийната ефективност при крайните потребители на енергия чрез:
  1. обследване за енергийна ефективност на сгради или промишлени системи, проверка на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации или;
  2. прилагане на методиките, разработени, съгласно изискванията определени с наредбата по чл. 9, ал.2.
  (2) В случаите по ал. 1, т. 1, доказването на постигнатите енергийни спестявания се осъществява от лицата по чл. 23, ал. 1, чл. 34, ал. 1, а в случаите по ал. 1, т. 2 и от задължените лица.
  (3) Проверката на използваните методики за оценяване на ефекта от различните видове изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност се извършва от агенцията.
  (4) Формата, условията и редът за издаване на удостоверенията по чл. 50 се определят с наредбата по чл. 9, ал. 2.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 46, който става § 49:
  § 49. Член 52 се изменя така:
  „Чл. 52. (1) Доказването на постигнатите енергийни спестявания се осъществява не по-рано от една година след въвеждането на мерките за повишаване на енергийната ефективност при крайните потребители на енергия чрез:
  1. обследване за енергийна ефективност на сгради или промишлени системи, проверка на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации или;
  2. прилагане на методиките, разработени, съгласно изискванията, определени с наредбата по чл. 9, ал. 2.
  (2) В случаите по ал. 1, т. 1, доказването на постигнатите енергийни спестявания се осъществява от лицата по чл. 23, ал. 1 и 2 и чл. 34, ал. 1, а в случаите по ал. 1, т. 2 и от задължените лица.
  (3) Проверката на използваните методики за оценяване на ефекта от различните видове изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност се извършва от агенцията.
  (4) Условията, редът и формата за издаване на удостоверенията по чл. 50 се определят с наредбата по чл. 9, ал. 2.“

  § 47. В чл. 53 думите „отделен закон” се заменят с „наредба на Министерския съвет”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 50.

  § 48. Създават се чл. 58а и 58б:
  „Чл. 58а. Органи на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ са:
  1. общото събранието на донорите;
  2. управителният съвет.
  Чл. 58б. (1) Общото събрание на донорите, наричано по нататък „Събрание на донорите”, се състои от физически и юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел.
  (2) Събранието на донорите:
  1. приема правила за организацията на работа и дейността на фонда;
  2. избира и освобождава членовете на управителния съвет на фонда по чл. 59, ал. 1, т. 4;
  3. взима решение за прекратяване на дейността на фонда.
  4. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност със закон.”

  Предложение от н. п. Р. Аталай, Й. Цонев, А. Агуш и Е. Андреев:
  В § 48 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 58б, ал. 1 се изменя така:
  „(1) Общото събрание на донорите, наричано по-нататък „Събрание на донорите”, се състои от физически и юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел, направили вноски във Фонда.”
  2. В чл. 58б се създава нова ал. 3:
  „(3) Събранието на донорите взема решения с:
  1. мнозинство 2/3 от гласовете на всички членове – за въпросите по ал. 2, т. 1 и т. 2;
  2. пълно мнозинство от гласовете на всички членове – за въпроса по ал. 2, т. 3;
  3. мнозинство най-малко 1/2 плюс един от гласовете на присъстващите на събранието членове, освен ако в съответния закон не е предвидено друго мнозинство.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 48, който става § 51.
  § 51. Създават се чл. 58а и 58б:
  „Чл. 58а. Органи на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ са:
  1. общото събранието на донорите;
  2. управителният съвет.
  Чл. 58б. (1) Общото събрание на донорите се състои от физически и юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел.
  (2) Събранието на донорите:
  1. приема правила за организацията на работа и дейността на фонда;
  2. избира и освобождава членовете на управителния съвет на фонда по чл. 59, ал. 1, т. 4;
  3. взима решение за прекратяване на дейността на фонда.
  4. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност със закон.”

  § 49. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 6 се отменя.
  2. Създават се ал. 9 и 10:
  „(9) Когато за член на управителния съвет възникне някое от обстоятелствата по ал. 8, той е длъжен в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелството да уведоми председателя на управителния съвет.
  (10) Общото събрание на донорите взема решение за освобождаването на член на управителния съвет при възникване на обстоятелствата по ал. 8.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 49, който става § 52.

  § 50. В чл. 60, ал. 2, т. 1 думите „чл. 59, ал. 5” се заменят с „чл. 58а, т. 1”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, който става § 53.

  § 51. В чл. 63 се правят следните изменения:
  1. В т. 2 след думите „чл. 23, ал. 1” се добавя „и 2”.
  2. Точка 4 се изменя така:
  „4. органите по чл. 12 - за представянето на отчети за изпълнението на годишните планове.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 51, който става § 54.
  § 54. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 след думите „чл. 23, ал. 1” се добавя „и 2”.
  2. Създава се т. 5:
  „5. органите по чл. 12 - за представянето на отчети за изпълнението на годишните планове.”

  § 52. Създава се чл. 63а:
  „×ë. 63à. (1) Êîíòðîëúò âúðõó äåéíîñòòà íà ëèöàòà ïî ÷ë. 23, àë. 1 è 2 âêëþ÷âà:
  1. проверка за валидността на входящите данни за сградата, използвани за издаване на сертификата за енергийни характеристики, както и на посочените в сертификата резултати;
  2. проверка на вписаните в сертификата за енергийни характеристики входящи данни и на резултатите, включително на предписаните мерки за повишаване на енергийната ефективност;
  3. пълна проверка на данните, резултатите и на предписаните мерки за повишаване на енергийната ефективност чрез посещение на място с цел да се провери съответствието между посочените в сертификата за енергийни характеристики данни и сертифицираната сграда;
  4. проверка за изпълнение на изискванията на наредбата по чл. 23а, ал. 9.
  (2) Êîíòðîëúò âúðõó äåéíîñòòà íà ëèöàòà ïî ÷ë. 34, àë. 1 âêëþ÷âà:
  1. проверка за валидността на входящите данни на промишлената система, използвани за извършване на обследването, и на посочените в доклада резултати;
  2. проверка за валидността на входящите данни и на резултатите от обследването, както и на предписаните мерки за повишаване на енергийната ефективност;
  3. пълна проверка на данните, резултатите и на предписаните мерки за повишаване на енергийната ефективност чрез посещение на място с цел да се провери съответствието между посочените в документите от обследването/проверката резултати и състоянието на промишлената система/инсталация;
  4. проверка за изпълнение на изискванията на наредбата по чл. 23а, ал. 9.”

  Предложение от н. п. Р. Аталай, Й. Цонев, А. Агуш и Е. Андреев:
  В § 52 се правят следните изменения и допълнения:
  В чл. 63а се създава нова ал. 3:
  „(3) Контролът върху дейността на лицата по чл. 10, ал. 1, т. 1 включва:
  1. проверка на валидността на данните относно достигнатите нива на енергийни спестявания при крайните потребители на енергия в резултат на изпълнение на определената на съответния търговец с енергия индивидуална индикативна цел за енергийни спестявания;
  2. проверка относно размера на декларираните изразходвани средства за изпълнението на отделни дейности и мерки по повишаване на енергийната ефективност при крайните потребители на енергия, като част от изпълнението на индивидуалната индикативна цел за енергийни спестявания на съответния търговец с енергия.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52, който става § 55.

  § 53. В чл. 64, т. 2 думите „контролни обследвания” се заменят с „проверки на обследванията”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53, който става § 56.

  § 54. В чл. 65, ал. 1 след думите „изпълнителния директор” се добавя „на агенцията”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 54, който става § 57.

  § 55. В чл. 66, ал. 1 т. 3 се изменя така:
  „3. на проверка на обследванията.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 55, който става § 58.

  § 56. В чл. 71 думата „Възложител” се заменя със „Собственик”.

  Предложение от н.п. К. Нинова, П. Димитров, Р. Овчаров:
  В § 56 се изменя така:
  Чл. 71 се изменя така:
  „Чл. (71) Който не изпълни задължение по чл. 15б, чл. 15в, ал. 1 -3, чл. 20 и чл. 21, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв. или с имуществена санкция от 5000 до 50000 лв.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 56 да бъде отхвърлен.

  § 57. В чл. 76 думите „Възложител по смисъла на чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията” се заменят със „Собственик на сграда”.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 57 да бъде отхвърлен.

  § 58. Член 77 се изменя така:
  „Чл. 77. (1) Собственик на сграда по чл. 19, който не изпълни мерките, предписани в доклада от обследването за енергийна ефективност, в срока по чл. 19, ал. 3, се наказва с глоба от 10 000 до 30 000 лв. или с имуществена санкция от 50 000 до 100 000 лв.
  (2) Собственик на промишлена система по чл. 33, ал. 2, който не изпълни задълженията си по чл. 33, ал. 4 и 5, се наказва с глоба от 10 000 до 30 000 лв. или с имуществена санкция от 50 000 до 100 000 лв.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 58, който става § 59:
  § 59. Член 77 се изменя така:
  „Чл. 77. (1) На собственик на сграда по чл. 19, който не изпълни мерките, предписани в доклада от обследването за енергийна ефективност, в срока по чл. 19, ал. 3, се налага глоба от 10 000 до 30 000 лв. или имуществена санкция от 50 000 до 100 000 лв.
  (2) На собственик на промишлена система по чл. 33, ал. 2, който не изпълни задълженията си по чл. 33, ал. 4 или 5, се налага глоба от 10 000 до 30 000 лв. или имуществена санкция от 50 000 до 100 000 лв.”

  § 59. В чл. 78 след думите „чл. 23, ал. 1” се добавя „и 2”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 59, който става § 60.

  § 60. Член 79 се изменя така:
  „Чл. 79. Лице по чл. 23, ал. 1 и 2, което не е изпратило списъка на обследваните сгради в съответствие с определения срок по чл. 23г, се наказва с глоба от 100 до 500 лв. или с имуществена санкция от 1500 до
  3000 лв.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 60, който става § 61:
  § 61. Член 79 се изменя така:
  „Чл. 79. На лице по чл. 23, ал. 1 и 2, което не е изпратило списъка по чл. 23в, ал. 1 в съответствие с определения срок, се налага глоба от 100 до 500 лв. или имуществена санкция от 1500 до 3000 лв.”

  § 61. В чл. 81 думите „чл. 23, ал. 2” се заменят с „чл. 23, ал. 5”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 61, който става § 62.

  § 62. Член 82 се изменя така:
  „Чл. 82. (1) Собственик на отоплителна инсталация с водогреен котел на течно или твърдо гориво с номинална мощност от 20 до 100 kW, който не изпълни задължението си по чл. 27, ал. 2, се наказва с глоба от 150 до 200 лв. или с имуществена санкция от 1500 до 2000 лв.
  (2) Собственик на отоплителна инсталация с водогреен котел на течно гориво, твърдо гориво или на природен газ с номинална мощност над 100 kW, който не изпълни задължението си по чл. 27, ал. 2, се наказва с глоба от 1500 до 2000 лв. или с имуществена санкция от 15 000 до 20 000 лв.
  (3) Собственик на климатична инсталация с номинална мощност над 12 kW, който не изпълни задължението си по чл. 28, ал. 2, се наказва с глоба от 1500 до 2000 лв. или с имуществена санкция от 15 000 до 20 000 лв.
  (4) Собственик на отоплителна инсталация с водогреен котел по
  чл. 27, ал. 1 или на климатична инсталация по чл. 28, ал. 1, който не изпълни задължението си по чл. 29, ал. 2, се наказва с глоба от 150 до 200 лв. или с имуществена санкция от 1500 до 2000 лв.
  (5) Собственик на отоплителна инсталация с водогреен котел по
  чл. 27, ал. 1 или на климатична инсталация по чл. 28, ал. 1, който не изпълни препоръките, предписани в доклада от проверката за енергийна ефективност, в срок до една година след приемането на резултатите от проверката, се наказва с глоба от 150 до 200 лв. или с имуществена санкция от 500 до 1500 лв.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 62, който става § 63:
  § 63. Член 82 се изменя така:
  „Чл. 82. (1) На собственик на отоплителна инсталация с водогреен котел на течно или твърдо гориво с номинална мощност от 20 до 100 kW, който не изпълни задължението си по чл. 27, ал. 2, се налага глоба от 150 до 200 лв. или имуществена санкция от 1500 до 2000 лв.
  (2) На собственик на отоплителна инсталация с водогреен котел на течно гориво, твърдо гориво или на природен газ с номинална мощност над 100 kW, който не изпълни задължението си по чл. 27, ал. 2, се налага глоба от 1500 до 2000 лв. или имуществена санкция от 15 000 до 20 000 лв.
  (3) На собственик на климатична инсталация с номинална мощност над 12 kW, който не изпълни задължението си по чл. 28, ал. 2, се налага глоба от 1500 до 2000 лв. или имуществена санкция от 15 000 до 20 000 лв.
  (4) На собственик на отоплителна инсталация с водогреен котел по чл. 27, ал. 1 или на климатична инсталация по чл. 28, ал. 1, който не изпълни задължението си по чл. 29, ал. 2, се налага глоба от 150 до 200 лв. или имуществена санкция от 1500 до 2000 лв.
  (5) На собственик на отоплителна инсталация с водогреен котел по чл. 27, ал. 1 или на климатична инсталация по чл. 28, ал. 1, който не изпълни препоръките, предписани в доклада от проверката за енергийна ефективност, в срок до една година след приемането на резултатите от проверката, се налага глоба от 150 до 200 лв. или имуществена санкция от 500 до 1500 лв.”

  § 63. В чл. 85 думите „по реда на наредбата по чл. 9, ал. 2” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 63, който става § 64.

  § 64. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1:
  а) точка 2 се изменя така:
  „2. „Енергийно спестяване" е получената икономия на енергия, определена чрез измерване и/или оценка на потреблението на енергия като разлика в потребените количества енергия преди и след прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност, като се извършва коригиране и нормализиране предвид външните условия, които въздействат върху енергийното потребление.”;
  б) точка 4 се изменя така:
  „4. „Енергийна характеристика" е показател, който обозначава измереното количество реално потребена или изчислена като необходима за потребление енергия, използвана за задоволяване на различни енергийни нужди, свързани с нормативно изискуемите параметри на сграда, включващи отопление, подгряване на топла вода, охлаждане, вентилация и осветление.”;
  в) създава се т. 10а:
  „10а. „Крайно потребление на енергия” е потреблението на енергийни продукти, доставяни за енергийни цели на преработващата промишленост, рудодобива, строителството, транспорта, домакинствата, услугите, включително обществените услуги, селското стопанство, горското стопанство и рибното стопанство.”;
  г) създава се т. 11а:
  „11а. „Нова сграда” е всяка новопостроена сграда, която е въведена за първи път в експлоатация.”;
  д) създава се т. 16а:
  „16а. „Полезна номинална мощност“ е максималната топлинна мощност, изразена в kW, за която производителят е посочил и гарантирал, че се постига при продължаващо действие при спазване на указанията за ефективна работа, дадени от производителя.”;
  е) в т. 18 думите „и предоставянето на услуги” се заличават;
  ж) създава се т. 19а:
  „19а. „Сграда с близко до нулево потребление на енергия“ е сграда с много добри енергийни характеристики, определени в съответствие с утвърдена национална методика. Необходимото количество енергия с близка до нулевата или с много ниска стойност следва да бъде произведено в значителна степен от възобновяеми източници на енергия, включително от такива, разположени на място или в близост.”;
  з) точка 20 се изменя така:
  „20. „Сертификат за енергийни характеристики на сграда" е официален документ, издаден от консултантите по енергийна ефективност в кръга на тяхната компетентност, издаден по установената форма и ред, който включва енергийната характеристика на сграда или обособена част на сграда, изчислена според методологията, посочена в наредбата по чл. 15, ал. 3.”;
  и) създават се т. 21а – 21в:
  „21а. „Сертификат за проектни енергийни характеристики на сграда" е официален документ, издаден от консултантите по енергийна ефективност в кръга на тяхната компетентност, издаден по установената форма и ред, който включва оценка на бъдещата енергийна характеристика на сграда или обособена част на сграда, изчислена според методологията, посочена в наредбата по чл. 15, ал. 3.
  21б. „Схеми за насърчаване на енергийната ефективност” е всеки инструмент, схема или механизъм, който насърчава повишаването на енергийната ефективност.
  21в. „Техническа сградна инсталация“ е техническо оборудване за осигуряване на отопление, охлаждане, вентилация, топла вода, осветление или на комбинация от тях на сграда или обособена част от сграда.”;
  к) точка 23 се изменя така:
  „23. „Търговец с енергия" е физическо или юридическо лице - краен снабдител, обществен доставчик, търговец с издадена лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия", топлопреносно предприятие, производител и/или търговец на течни горива от нефтен произход и природен газ, и твърди горива, които продават енергия на крайните потребители повече от еквивалента на 75 GWh годишно или чийто персонал за съответната година наброява повече от 10 души, или чийто общ годишен оборот и/или годишен баланс за предходната година надвишава 4 млн. лв.”;
  л) създават се т. 25 и 26:
  „25. „Хоризонтални мерки“ са разпоредби, данъчни облекчения и други, чиито ефект е намаляване на крайното потребление на енергия, както и информационни кампании, които насърчават повишаването на енергийната ефективност.
  26. „Централно отопление“ или „централно охлаждане“ е подаване на топлинна енергия под формата на пара, топла вода или охладена течност чрез мрежа от централен производствен източник към множество сгради или други места за използване за загряване или охлаждане на помещения или процеси.”
  2. Параграф 3 се изменя така:
  „§ 3. Този закон въвежда изисквания на Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги и за отмяна на Директива 93/76/ЕИО на Съвета и на Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 64, който става § 65:
  § 65. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1:
  а) създава се т. 1а:
  „1а. „Енергийна ефективност в сгради“ е осигуряването и поддържането на нормативните параметри на микроклимата в сградите, топлосъхранението им и икономията на енергийни ресурси за нуждите на сградите, с минимални финансови разходи.“;
  б) точка 2 се изменя така:
  „2. „Енергийно спестяване" е получената икономия на енергия, определена чрез измерване и/или оценка на потреблението на енергия като разлика в потребените количества енергия преди и след прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност, като се извършва коригиране и нормализиране предвид външните условия, които въздействат върху енергийното потребление.”;
  в) точка 4 се изменя така:
  „4. „Енергийна характеристика" е показател, който обозначава измереното количество реално потребена или изчислена като необходима за потребление енергия, използвана за задоволяване на различни енергийни нужди, свързани с нормативно изискуемите параметри на сграда, включващи отопление, подгряване на топла вода, охлаждане, вентилация и осветление.”;
  г) създава се т. 10а:
  „10а. „Крайно потребление на енергия” е потреблението на енергийни продукти, доставяни за енергийни цели на преработващата промишленост, рудодобива, строителството, транспорта, домакинствата, услугите, включително обществените услуги, селското стопанство, горското стопанство и рибното стопанство.”;
  д) създава се т. 11а:
  „11а. „Нова сграда” е всяка новоизградена сграда, която се въвежда в експлоатация за първи път.”;
  е) създава се т. 16а:
  „16а. „Полезна номинална мощност“ е максималната топлинна мощност, изразена в kW, за която производителят е посочил и гарантирал, че се постига при продължаващо действие при спазване на указанията за ефективна работа, дадени от производителя.”;
  ж) в т. 18 думите „и предоставянето на услуги” се заличават;
  з) създава се т. 19а:
  „19а. „Сграда с близко до нулево потребление на енергия“ е сграда с много добри енергийни характеристики, определени в съответствие с утвърдена национална методика. Необходимото количество енергия с близка до нулевата или с много ниска стойност следва да бъде произведено в значителна степен от възобновяеми източници на енергия, включително от такива, разположени на място или в близост.”;
  и) точка 20 се изменя така:
  „20. „Сертификат за енергийни характеристики на сграда" е официален документ, издаден от консултантите по енергийна ефективност в кръга на тяхната компетентност по установената форма и ред, който включва енергийни характеристики на сграда, изчислени според методологията, посочена в наредбата по чл. 15, ал. 3.”;
  к) създават се т. 21а – 21д:
  „21а. „Сертификат за проектни енергийни характеристики на сграда" е официален документ, издаден от консултантите по енергийна ефективност в кръга на тяхната компетентност по установената форма и ред, който включва оценка на проектните енергийни характеристики на сграда, изчислени според методологията, посочена в наредбата по чл. 15, ал. 3.
  21б. „Схеми за насърчаване на енергийната ефективност” е всеки инструмент, схема или механизъм, който насърчава повишаването на енергийната ефективност.
  21в. „Техническа сградна инсталация“ е техническо оборудване за осигуряване на отопление, охлаждане, вентилация, топла вода, осветление или на комбинация от тях на сграда или обособена част от сграда.”
  21г. „Равнища на оптималните разходи“ са енергийните характеристики, които водят до най-ниски разходи по време на прогнозирания икономически жизнен цикъл, като:
  а) най-ниските разходи се определят, като се отчитат разходите за инвестиции, свързани с енергията, разходите за поддръжка и експлоатационните разходи, включително разходите за енергия и спестената енергия, категорията на съответната сграда, приходите от произведена енергия, и разходите за обезвреждане, когато е приложимо;
  б) прогнозираният икономически жизнен цикъл представлява оставащият прогнозиран икономически жизнен цикъл на сграда, когато изискванията за енергийните характеристики са определени за сградата като цяло, или прогнозираният икономически жизнен цикъл на сграден компонент, когато изискванията за енергийните характеристики са определени за сградните компоненти.
  Енергийните характеристики са съобразени с равнището на оптимални разходи, когато анализът на разходите и ползите, изчислени за прогнозирания икономически жизнен цикъл, дава положителен резултат.
  21д. „Основен ремонт“ е ремонт на сграда, който обхваща над 25 на сто от площта на външните ограждащи елементи на сградата.”
  л) точка 23 се изменя така:
  „23. „Търговец с енергия" е физическо или юридическо лице - краен снабдител, обществен доставчик, търговец с издадена лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия", топлопреносно предприятие, производител и/или търговец на течни горива от нефтен произход и природен газ, и твърди горива, който продава енергия на крайните потребители повече от еквивалента на 75 GWh годишно или чийто персонал за съответната година е повече от 10 души, или чийто общ годишен оборот и/или годишен баланс за предходната година надвишава 4 млн. лв.”;
  м) създават се т. 25 и 26:
  „25. „Хоризонтални мерки“ са разпоредби, данъчни облекчения и други, чиито ефект е намаляване на крайното потребление на енергия, както и информационни кампании, които насърчават повишаването на енергийната ефективност.
  26. „Централно отопление“ или „централно охлаждане“ е подаване на топлинна енергия под формата на пара, топла вода или охладена течност чрез мрежа от централен производствен източник към множество сгради или други места за използване за загряване или охлаждане на помещения или процеси.”
  2. Параграф 3 се изменя така:
  „§ 3. Този закон въвежда изискванията на Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги и за отмяна на Директива 93/76/ЕИО на Съвета и на Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите (ОВ, L 153/13 от 18 юни 2010 г.). ”

  § 65. В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Параграф 7 се изменя така:
  „§ 7. В срок до 5 години от влизането в сила на този закон се приема наредба за въвеждане на пазарен механизъм за повишаване на енергийната ефективност чрез изпълнението на енергоефективни дейности и мерки.”
  2. В § 11, ал. 2 думите „по чл. 23, ал. 4” се заменят с „по чл. 23б,
  ал. 1”, а думите „или от контролно обследване” се заличават.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 65, който става § 66:
  § 66. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Параграф 7 се изменя така:
  „§ 7. В срок до 5 години от влизането в сила на този закон се приема наредба за въвеждане на пазарен механизъм за повишаване на енергийната ефективност чрез изпълнението на енергоефективни дейности и мерки.”
  2. В § 11, ал. 2 думите „чл. 23, ал. 4” се заменят с „чл. 23а,
  ал. 1”, а думите „или от контролно обследване” се заличават.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.

  § 66. В Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 30 от 2012 г.; изм., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г.) в чл. 24, ал. 1 т. 18 и 19 се изменят така:
  „18. ñãðàäèòå, âúâåäåíè â åêñïëîàòàöèÿ ïðåäè 1 ÿíóàðè 2005 ã. è ïîëó÷èëè ñåðòèôèêàòè ñ êëàñ íà åíåðãîïîòðåáëåíèå „B”, è ñãðàäèòå, âúâåäåíè â åêñïëîàòàöèÿ ïðåäè 1 ÿíóàðè 1990 ã. è ïîëó÷èëè ñåðòèôèêàòè ñ êëàñ íà åíåðãîïîòðåáëåíèå „C”, èçäàäåíè ïî ðåäà íà Çàêîíà çà åíåðãèéíàòà åôåêòèâíîñò è íà íàðåäáàòà ïî ÷ë. 25 îò Çàêîíà çà åíåðãèéíàòà åôåêòèâíîñò, êàêòî ñëåäâà:
  à) çà ñðîê 7 ãîäèíè - ñ÷èòàíî îò ãîäèíàòà, ñëåäâàùà ãîäèíàòà íà èçäàâàíå íà ñåðòèôèêàòà;
  á) çà ñðîê 10 ãîäèíè - ñ÷èòàíî îò ãîäèíàòà, ñëåäâàùà ãîäèíàòà íà èçäàâàíå íà ñåðòèôèêàòà, àêî ïðèëàãàò è ìåðêè çà îïîëçîòâîðÿâàíå íà âúçîáíîâÿåìè èçòî÷íèöè çà ïðîèçâîäñòâî íà åíåðãèÿ çà çàäîâîëÿâàíå íóæäèòå íà ñãðàäàòà;
  19. ñãðàäèòå, âúâåäåíè â åêñïëîàòàöèÿ ñëåä 1 ÿíóàðè 1990 ã. è ïðåäè 1 ÿíóàðè 2005 ã. è ïîëó÷èëè ñåðòèôèêàòè ñ êëàñ íà åíåðãîïîòðåáëåíèå „C”, è ñãðàäèòå, âúâåäåíè â åêñïëîàòàöèÿ ïðåäè 1 ÿíóàðè 1990 ã. è ïîëó÷èëè ñåðòèôèêàòè ñ êëàñ íà åíåðãîïîòðåáëåíèå „D”, èçäàäåíè ïî ðåäà íà Çàêîíà çà åíåðãèéíàòà åôåêòèâíîñò è íà íàðåäáàòà ïî ÷ë. 25 îò Çàêîíà çà åíåðãèéíàòà åôåêòèâíîñò, êàêòî ñëåäâà:
  à) çà ñðîê òðè ãîäèíè - ñ÷èòàíî îò ãîäèíàòà, ñëåäâàùà ãîäèíàòà íà èçäàâàíå íà ñåðòèôèêàòà;
  á) çà ñðîê 5 ãîäèíè - ñ÷èòàíî îò ãîäèíàòà, ñëåäâàùà ãîäèíàòà íà èçäàâàíå íà ñåðòèôèêàòà, àêî ïðèëàãàò è ìåðêè çà îïîëçîòâîðÿâàíå íà âúçîáíîâÿåìè èçòî÷íèöè çà ïðîèçâîäñòâî íà åíåðãèÿ çà çàäîâîëÿâàíå íóæäèòå íà ñãðàäàòà.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 66, който става § 67.

  Предложение от н. п. Е. Димитров, Ц. Сичанов, Д. Георгиев и П. Русев:
  Създава се нов § 66а:
  „§ 66а. В чл. 81 от Закона за концесиите се правят следните допълнения:
  1. В ал. 4 накрая се добавя „ с изключение на концесионните плащания към общините”.
  2. В ал. 7 се създават т.4, 5, 6 и 7:
  „4. финансиране на дейности по енергийна ефективност на общински обекти;
  3. финансиране на общински лечебни заведения с над 50 процента общинско участие;
  4. съфинансиране по оперативни програми на Европейския съюз;
  5. социални дейности, спорт и култура”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 68:
  § 68. В Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм., бр. 53, 65 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59 и 109 от 2007 г., бр. 50, 67 и 102 от 2008 г., бр. 47, 99 и 103 от 2009 г., бр. 52 и 54 от 2010 г., бр. 50 и 73 от 2011 г., бр. 45 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.) в чл. 81 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2, изречение първо думата „след” се заменя с „преди”.
  2. В ал. 4 накрая се добавя „с изключение на концесионните плащания по ал. 2”.
  3. В ал. 7 се създават т. 4, 5, 6 и 7:
  „4. финансиране на дейности по енергийна ефективност на общински обекти;
  5. финансиране на общински лечебни заведения с над 50 на сто общинско участие;
  6. съфинансиране по оперативни програми на Европейския съюз;
  7. социални дейности, спорт и култура”.

  Комисията предлага да се създаде нов § 69:
  § 69. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 142, ал. 11 думите „чл. 23, ал. 4” се заменят с „чл. 23а, ал. 1”.
  2. В чл. 167, ал. 2, т. 7 думите „буква „б”” се заменят с „буква „в””.

  § 67.  ñðîê äî øåñò ìåñåöà îò âëèçàíåòî â ñèëà íà òîçè çàêîí ëèöàòà ïî ÷ë. 23, àë. 1 è ÷ë. 34, àë. 1, âïèñàíè â ïóáëè÷íèÿ ðåãèñòúð, ïðåäñòàâÿò â àãåíöèÿòà çàâåðåíî êîïèå îò äîãîâîð çà çàñòðàõîâêà „Ïðîôåñèîíàëíà îòãîâîðíîñò”.

  Предложение от н. п. Ив. Иванов:
  Създава се нов § 67 със следното съдържание:
  “§ 67 . В срок от три месеца регистрираните от АЕУР фирми да представят:
  -Трудови договори на наетите физически лица- персонал;
  -Задължителните професионални застраховки;
  -Удостоверения за валидно членство в професионалната браншова организация на лицата по чл. 23, ал.1 и 2.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. К. Нинова, П. Димитров, Р. Овчаров:
  В § 67 се изменя така:
  „§ 67. В срок до три месеца от влизането в сила на този закон лицата по чл. 23, ал. 1 и 2 и чл. 34, ал. 1, вписани в публичния регистър, представят в агенцията:
  1. заверено копие от договор за застраховка „Професионална отговорност“;

  2. удостоверение за валидно членство в професионалната браншова организация на лицата по чл. 23, ал. 1 и 2 и чл. 34, ал. 1 и
  3. копие от трудови договори на физическите лица-персонал по чл. 23, ал. 1 и 2 и чл. 34, ал. 1.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 67 и предлага да бъде отхвърлен.

  § 68. Ïîäçàêîíîâèòå íîðìàòèâíè àêòîâå ïî ïðèëàãàíåòî íà òîçè çàêîí ñå ïðèåìàò è ïðèâåæäàò â ñúîòâåòñòâèå ñ íåãî â ñðîê òðè ìåñåöà îò âëèçàíåòî ìó â ñèëà.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 68, който става § 70.

  § 69. Çàêîíúò âëèçà â ñèëà îò äåíÿ íà îáíàðîäâàíåòî ìó â „Äúðæàâåí âåñòíèê".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 69, който става § 71.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума