Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
19/02/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  Относно: законопроекти за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 254-01-53, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 5 април 2012 г., № 354-01-10, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 1 февруари 2013 г. и № 354-01-19, внесен от Красимир Велчев и група народни представители на 15 февруари 2013 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроекти за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 254-01-53, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 5 април 2012 г., № 354-01-10, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 1 февруари 2013 г. и № 354-01-19, внесен от Красимир Велчев и група народни представители на 15 февруари 2013 г.


  На свое извънредно заседание, проведено на 19 февруари 2013 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроектите за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 254-01-53, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 5 април 2012 г., № 354-01-10, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 1 февруари 2013 г. и № 354-01-19, внесен от Красимир Велчев и група народни представители на 15 февруари 2013 г.
  На заседанието присъстваха Делян Добрев – министър на икономиката, енергетиката туризма, Теменужка Петкова – директор на Агенция за държавна финансова инспекция, представители на Сметната палата, НЕК, БЕХ, ЕСО, Енерго-про ЕАД, ЧЕЗ България, EVN, КНСБ, КРИБ, Българска ветроенергийна асоциация, Българска фотоволтаична асоциация, Движение „ДНЕС“ и други.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен от Волен Сидеров и гр. н. п. прецизира текстове в Закона за енергетиката и ги привежда в съответствие с европейското законодателство и по-специално с третия либерализационен пакет, според мотивите на вносителите към него.
  Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен от Корнелия Нинова и гр. н. п. се предлага промяна в процедурата по формиране на персоналния състав на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Това се налага, с цел гарантиране независимостта на държавния енергиен регулатор и привеждането в съответствие на процедурата с Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 13 юли 2009 г., а именно всяка държава-членка да гарантира, че „регулаторният орган действа независимо от пазарни интереси и не търси и не получава преки инструкции от правителството или друго публично или частно образувание при изпълнение на своите регулаторни функции”. Тези изисквания предвидени в Директивата няма как да бъдат изпълнени предвид, че според действащите текстове председателят и членовете на ДКЕВР се назначават от Министерския съвет, със заповед на министър-председателя. Вносителите посочиха, че такова е и становището на Главна дирекция "Енергетика" на Европейската комисия. Ето защо се предлага персоналният състав на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да се избира от Народното събрание с мнозинство от две трети от народните представители. Така ще се гарантира независимостта на комисията от изпълнителната власт. Предлага се също така да бъде въведена прозрачна процедура за избор на председател и членове на комисията. Разписана е и промяна на разпоредбите по отношение на правилника за дейността на комисията, като изготвянето му преминава в правомощията на самия регулаторен орган, вместо в правомощията на Министерски съвет. Целта е да се гарантира възможността на органа за вземане на автономни решения в рамките на своята компетентност.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен от Красимир Велчев и гр. н. п. беше представен от н. п. Диан Червенкондев.
  Според вносителите регулирането на дейностите в енергетиката и във водоснабдяването и канализацията следва да се осъществява от независим регулаторен орган. Той, според Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 13 юли 2009 г., трябва да действа независимо от пазарни интереси и да е независим от изпълнителната власт.
  Ето защо с настоящите изменения и допълнения се предлага нов ред за избиране на състава на комисията, както и промяна на броя на членовете й от седем на единадесет, като шест от тях да са специалисти в областта на енергетиката, а четири – в областта на В и К сектора.
  Предвижда се всички членове, включително и председателят, да бъдат избирани от Народното събрание с квалифицирано мнозинство от две трети от всички народни представители. Предложенията за членове на комисията, включително председател, могат да бъдат направени от парламентарни групи и от народни представители.
  Предлага се и комисията да извършва ежегоден регулаторен одит на дружествата – лицензианти при утвърждаването на цените, като съответно се създават и правила за контрол от страна на Сметната палата, Агенцията за държавна финансова инспекция, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите и други органи.
  Предвижда се комисията ежегодно да представя доклад за дейността си пред Народното събрание.

  В хода на дискусията беше поставен въпрос относно това доколко избора на състава на комисията с мнозинство от две трети е в нарушение на Конституцията на Република България.
  Заместник - председателят на Сметната палата и директорът на Агенцията за държавна финансова инспекция изразиха становища, че във връзка с предвидените им със законопроекта задължения, трябва да се разшири обхватът на задълженията им по закон, а също така и да се прецизират целите на одитите, поради сериозния времеви и финансов ресурс, който се изисква за това.
  След представяне и обсъждане на законопроектите се проведе гласуване, което приключи при следните резултати:
  - по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 254-01-53, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 5 април 2012 г. – без “За” и “Против”, и “Въздържали се” – 15 народни представители;
  - по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 354-01-10, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 1 февруари 2013 г. - “За” – 2 , без “Против” и “Въздържали се” - 13 народни представители;
  - по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 354-01-19, внесен от Красимир Велчев и група народни представители на 15 февруари 2013 г. - “За” - 15, без “Против” и “Въздържали се” народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 354-01-19, внесен от Красимир Велчев и група народни представители на 15 февруари 2013 г. и да не приеме на първо гласуване законопроектите за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, № 254-01-53, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 5 април 2012 г. и № 354-01-10, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 1 февруари 2013 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума