Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
28/02/2013 първо гласуване

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 254-01-98, внесен от Захари Георгиев и група н. п. на 12 октомври 2012 г., законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 254-01-114, внесен от Иван Вълков и група н. п. на 29 ноември 2012 г. и законопроект за допълнение на Закона за защита на потребителите, № 354-01-26, внесен от Ваньо Шарков и група н. п. на 27 февруари 2013 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 254-01-98, внесен от Захари Георгиев и група н. п. на 12 октомври 2012 г., законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 254-01-114, внесен от Иван Вълков и група н. п. на 29 ноември 2012 г. и законопроект за допълнение на Закона за защита на потребителите, № 354-01-26, внесен от Ваньо Шарков и група н. п. на 27 февруари 2013 г.

  На свое извънредно заседание, проведено на 28 февруари 2013 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, внесен от Захари Георгиев и група н. п. на 12 октомври 2012 г., законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, внесен от Иван Вълков и група н. п. на 29 ноември 2012 г. и законопроекта за допълнение на Закона за защита на потребителите, внесен от Ваньо Шарков и група н. п. на 27 февруари 2013 г.
  На заседанието присъстваха Силвана Любенова – директор на дирекция „ Техническа хармонизация и защита на потребителите“ в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Христо Трендафилов - главен юрисконсулт в Комисията за защита на потребителите и Павлина Цинцова – началник на отдел в дирекциа „Правна“ в Комисията за регулиране на съобщенията.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, внесен от Захари Георгиев и група н. п., беше представен от н. п. Румен Такоров. Според мотивите, изложени от вносителя, законопроектът има за цел да предотврати възможността за извършване на злоупотреби от страна на мобилни оператори, които са подновявали или променяли едностранно сключени преди това договори. Отделно промените следва да избегнат двусмисленото тълкуване на чл. 229а от Закона за електронните съобщения от органите по прилагането му.
  На следващо място със законопроекта се предлагат промени свързани с дейността на кабелните телевизионни оператори. Различните пакети за потребителите на кабелна телевизия се определят на базата на брой канали, като операторът по всяко време може да променя програмната схема и да заменя едни канали с други. Тези действия на операторите нарушават конкуренцията и ограничават потребителите в правото им на свободен избор да се откажат от услугата, ако не получат договорената по вид, качество и обем услуга. Сега операторът може едностранно да промени обема на услугата, в ущърб на потребителя, който пък от своя страна не може да прекрати договора си без заплащане на солидни неустойки.
  Законопроектът допълнително има за цел да прекрати практиката рекламни и други търговски съобщения да се излъчват със сила на звука по-голяма от тази на останалата част от предаването.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 254-01-114, внесен от Иван Вълков и група н. п. беше представен от н. п. Иван Божилов.
  Според вносителя настоящият законопроект има за цел да уреди проблема със зачестилите оплаквания от страна на потребители срещу нелоялни търговски практики, прилагани при продажба от разстояние и най-вече при тези, които сключват договори по телефона. Целта на предлаганите изменения е да се създаде правна сигурност при възникване на договорните отношения между доставчиците и крайния потребител и да се възпрепятства възможността за злоупотреби при сключване на договори от разстояние. Основната цел е да се даде допълнително уточнение на момента на влизане на договора в сила. Също така е предвидена и административно – наказателна санкция за тези доставчици, които не могат да докажат наличие на получено съгласие от потребителя за сключването на такъв договор. Вносителите подчертаха, че законопроектът е съобразен с актуалното европейско законодателство в областта.
  Законопроектът за допълнение на Закона за защита на потребителите, № 354-01-26, внесен от Ваньо Шарков и група н. п. беше представен от н. п. Мартин Димитров. Той изтъкна, че повод за изготвяне и предлагане на Народното събрание на настоящия законопроект е информацията за наличието на редица недобросъвестни практики и злоупотреби при дистанционното сключване на договори с крайни потребители. Предлаганите законодателни промени следва да доведат до ограничаване на тази възможност с цел да се защитят в пълна степен интересите на потребителите. В предлагания законопроект се въвежда и административна отговорност както за лицето, предоставящо електронни съобщителни услуги, така и за лицето допуснало нарушението.
  От Министерството на икономиката, енергетиката и туризма се обявиха в подкрепа на предложените законопроекти, като направиха предложение в закона да се създаде нова разпоредба, която да е приложима за всички видове договори, а не само за тези сключени от разстояние. За спазването й беше предложена нова разпоредба, която предвижда административно наказателна отговорност в случай на нарушение.
  След представяне и обсъждане на законопроектите се проведе гласуване, което приключи при следните резултати:
  - по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 254-01-98, внесен от Захари Георгиев и група народни представители на 12 октомври 2012 г. – “За” -15 народни представители, без “Против” и “Въздържали се”;
  - по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 254-01-114, внесен от Иван Вълков и група народни представители на 29 ноември 2012 г. – “За” -15 народни представители, без “Против” и “Въздържали се”;
  - по законопроекта за допълнение на Закона за защита на потребителите, № 354-01-26, внесен от Ваньо Шарков и група народни представители на 27 февруари 2013 г. - “За” -15 народни представители, без “Против” и “Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 254-01-98, внесен от Захари Георгиев и група н. п. на 12 октомври 2012 г., законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, № 254-01-114, внесен от Иван Вълков и група н. п. на 29 ноември 2012 г. и законопроекта за допълнение на Закона за защита на потребителите, № 354-01-26, внесен от Ваньо Шарков и група н. п. на 27 февруари 2013 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума