Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
20/05/2010

  ЗАКОН

  за изменение и допълнение на Закона за
  Комисията за финансов надзор

  (Обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г., изм., бр. 31 от 2003 г., изм. и доп., бр. 67 от 2003 г., изм., бр. 112 от 2003 г., изм. и доп., бр. 85 от 2004 г., бр. 39 и 103 от 2005 г., изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 56 и 59 от 2006 г., изм. и доп., бр. 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., доп., бр. 67 от 2008 г., изм., бр. 24 от 2009 г., доп., бр. 42 от 2009 г.)

  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Проект
  Второ четене


  ЗАКОН

  за изменение и допълнение на Закона за
  Комисията за финансов надзор

  (Обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г., изм., бр. 31 от 2003 г., изм. и доп., бр. 67 от 2003 г., изм., бр. 112 от 2003 г., изм. и доп., бр. 85 от 2004 г., бр. 39 и 103 от 2005 г., изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 56 и 59 от 2006 г., изм. и доп., бр. 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., доп., бр. 67 от 2008 г., изм., бр. 24 от 2009 г., доп., бр. 42 от 2009 г.)


  Комисията подкрепя наименованието на законопроекта.

  § 1. В чл. 1, ал. 2 се правят следните допълнения:
  а) в т. 1 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа” се поставя запетая и се добавя „Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел”;
  б) създава се т. 4:
  „4. дейността на агенциите за кредитен рейтинг, съгласно Регламент № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг.”

  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за § 1 и предлага следната редакция:
  § 1. В чл. 1, ал. 2 се правят следните допълнения:
  1. В т. 1 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа” се поставя запетая и се добавя „Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел”.
  2. Създава се т. 4:
  „4. дейността на агенциите за кредитен рейтинг, съгласно Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L 302/1 от 17 ноември 2009 г.), наричан по-нататък „Регламент 1060/2009”.”

  § 2. Член 3 се изменя така:
  „Чл. 3. Комисията се състои от петима членове:
  1. председател;
  2. заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”;
  3. заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор”;
  4. заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор”;
  5. член на комисията, подпомагащ политиката й по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.”

  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Членове на комисията могат да бъдат само български граждани с висше образование, които притежават подходяща професионална квалификация и опит в сферата на правото, икономиката и финансите. Професионален опит по смисъла на изречение първо е налице, ако през последните петнадесет години преди встъпване в длъжност лицето е работило не по-малко от:
  1. пет години в банки или в предприятия на небанковия финансов сектор и задълженията му са били непосредствено свързани с основната дейност на тези предприятия, или
  2. пет години в държавни институции или други публичноправни субекти в сферата на икономиката и финансите.”
  2. В ал. 2 се създава т. 7:
  „7. не притежават пряко или чрез свързани лица право на глас в общото събрание или участие в капитала на поднадзорно лице.”
  3. В ал.3 думите „Председателят, заместник-председателите и останалите членове” се заменят с „Членовете”.
  4. В ал.5 думите „ал. 2, т. 2 – 6” се заменят с „ал. 2, т. 2 – 7”.

  Предложение на н.п. Стоян Мавродиев и гр. н.п.:
  В чл. 4 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1)Членове на комисията могат да бъдат само български граждани с висше икономическо или юридическо образование с минимална образователно-квалификационна степен "магистър", които притежават добра професионална репутация, професионален опит и с трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от 5 години в сферата на правото, икономиката или финансите през последните 10 години”.
  2. В ал. 2, т. 7 се изменя така:
  „7. не притежават пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на поднадзорно лице.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за § 3 и предлага следната редакция:
  “§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Членове на комисията могат да бъдат само български граждани с висше икономическо или юридическо образование с минимална образователно-квалификационна степен "магистър", които притежават добра професионална репутация, професионален опит и с трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от 5 години в сферата на правото, икономиката или финансите през последните 10 години.”
  2. В ал. 2 се създава т. 7:
  „7. не притежават пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на поднадзорно лице.”
  3. В ал. 3 думите „Председателят, заместник-председателите и останалите членове” се заменят с „Членовете”.
  4. В ал. 5 думите „ал. 2, т. 2 – 6” се заменят с „ал. 2, т. 2–7”.

  § 4. В чл. 5, ал. 1 думите „Председателят, заместник-председателите и другите членове” се заменят с „Членовете”.

  Предложение на н.п. Стоян Мавродиев и гр. н.п.:
  § 4 се изменя така:
  „§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Председателят на Комисията за финансов надзор се избира от Народното събрание.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Народното събрание избира останалите членове на комисията, по предложение на председателя й.”
  Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя предложението на вносителя за § 4
  Комисията предлага следната редакция на § 4:
  „§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Председателят на Комисията се избира от Народното събрание.”
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Народното събрание избира останалите членове на комисията, по предложение на председателя й.”
  3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.”

  § 5. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1:
  а) в изречение първо думата „шест” се заменя с „пет”;
  б) създава се ново изречение второ: „Изборът на нови членове на комисията се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на действащите членове.”;
  в) досегашното изречение второ става изречение трето.
  2. Създава се нова ал.2:
  „(2) Едно лице не може да бъде член на комисията повече от два последователни мандата.”
  3. Досегашните ал.2 и 3 стават съответно ал.3 и 4.

  Предложение на н.п. Стоян Мавродиев и гр.н.п.:
  В § 5, т. 2 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за § 5 и предлага следната редакция:
  § 5. В чл. 6 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Мандатът на членовете на комисията е 6 години. Изборът на нови членове на комисията се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на действащите членове. Членовете на комисията изпълняват функциите си и след изтичане на техния мандат до встъпване в длъжност на новите членове.”

  § 6. В чл. 7 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Останалите членове на комисията получават основно месечно възнаграждение в размер 90 на сто от възнаграждението на председателя на комисията.”
  2. Алинея 3 се отменя.

  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 6.

  § 7. В чл.8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Комисията заседава най-малко четири пъти в месеца”.
  2. В ал. 4 думата „четири” се заменя с „три”.

  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 7.

  § 8. В чл.10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.3 думите „друг член” се заменят с „друг заместник-председател или член”.
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) За изпълнение на правомощията си по този закон членът на комисията по чл. 3, т. 5 се подпомага от едно или повече структурни звена на комисията, определени в правилника на комисията.”
  3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.

  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 8.

  § 9. В чл.11 се правят следните допълнения:
  1. В т.2 накрая се добавя „включително чрез правила и системи за управление на рисковете на тези пазари”.
  2. Създава се т.3:
  „3. осигуряване на адекватна и стабилна инфраструктура на финансовите пазари.”

  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 9.

  § 10. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 накрая се добавя: „съобразно целите по чл. 11”.
  2. В т. 2 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа” се поставя запетая и се добавя „Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел”;
  3. Създават се т. 5 и 6:
  „5. осъществява държавния надзор по Регламент № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг.”
  6. разработва и прилага правила и системи за управление на рисковете на финансовите пазари.”

  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за § 10 и предлага следната редакция:
  § 10. В чл. 12 се правят следните допълнения:
  1. В т. 1 накрая се добавя: „съобразно целите по чл. 11”.
  2. В т. 2 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа” се поставя запетая и се добавя „Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел”;
  3. Създават се т. 5 и 6:
  „5. е компетентен орган от страна на Република България по прилагането на Регламент 1060/2009;
  6. разработва и прилага правила и системи за управление на рисковете на финансовите пазари.”

  § 11. В чл.13 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 4-6, 10 и 11 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа” се добавя „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел” и се поставя запетая.
  б) в т. 8 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа” се добавят „и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел”.
  в) създават се нови т. 12 и т. 13:
  „12. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията, предвидени за компетентния орган съгласно чл. 5, параграф 2 - 5, чл. 6, параграф 3, чл. 15, параграф 5, чл. 16, чл. 17, чл. 18, параграф 1 и 2, чл. 20 и чл. 29, параграф 1 от Регламент № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг.”
  13. по предложение на ресорния заместник-председател предприема мерките по чл. 24, параграф 1, буква „а”, „б” и „в” и по чл. 25, параграф 1, буква в) и г) от Регламент № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг.”
  г) в т.18 след думите „финансовите пазари” се добавят думите „включително и с компетентните органи съгласно чл.4, параграф 3, буква „з” и чл.5, параграф 7 от Регламент № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг” и се създава изречение второ: „В меморандумите за сътрудничество се определят обстоятелствата, реда и условията за взаимно уведомяване и извършването на съвместни действия.”
  д) в т.20 накрая се добавят думите „следваната надзорна политика и създадената практика по прилагане на нормативните актове и докладите за финансова стабилност”;
  е) създава се нова т.21:
  „21. по предложение на члена на комисията по чл. 3, т. 5 обсъжда периодично анализите и оценките за рисковете на финансовите пазари.»
  ж) досегашните т.21 и 22 стават съответно т.22 и 23.
  2. В ал. 2 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа” се добавя „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел” и се поставя запетая, а след думите „Закона за здравното осигуряване” се поставя запетая и се добавя „Регламент № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг.”
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) При жалби и оплаквания, подадени срещу решения на комисията или на нейни органи, докладчик за тяхното проучване може да е само членът на комисията по чл. 3, т. 5, с изключение на случаите по чл. 10 ал.3, в които комисията избира докладчик измежду заместник-председателите.”
  4. В ал. 5, изречение първо накрая се добавят думите „включително да изисква и получава информация и документи по случая от комисията, нейните органи и администрация, други държавни органи и институции, физически и юридически лица, както и неправителствени организации, които имат отношение към финансовите пазари.”.
  5. В ал. 6 накрая се добавят думите „а при необходимост - да предприеме действия по промяна в следваната надзорна политика и създадената практика по прилагане на нормативните актове и огласи същите по реда на чл. 9. Органът на комисията, чието решение се обжалва, не участва в обсъждането и гласуването.”

  Предложение на н.п. Стоян Мавродиев и гр.н.п.:
  В § 11, в чл. 13, ал. 1, т. 11 думите „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел” отпадат.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за § 11 и предлага следната редакция:
  § 11. В чл.13 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 4, 5 и 6 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа” се добавя „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел” и се поставя запетая;
  б) в т. 8 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа” се добавя „и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел”;
  в) в т. 10 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа” се добавя „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел” и се поставя запетая;
  г) създава се нова т. 12:
  „12. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията и предприема мерките, предвидени в Регламент № 1060/2009;”
  д) в т. 18 след думите „ дейността на финансовите пазари” се добавя „включително и с компетентните органи съгласно чл. 4, параграф 3, буква „з)” и чл. 5, параграф 7 от Регламент 1060/2009 и се създава изречение второ: „В споразуменията за сътрудничество се определят обстоятелствата, реда и условията за взаимно уведомяване и извършването на съвместни действия.”;
  е) в т. 20 накрая се добавят думите „следваната надзорна политика и създадената практика по прилагане на нормативните актове и докладите за финансова стабилност”;
  ж) създава се нова т. 21:
  „21. по предложение на члена на комисията по чл. 3, т. 5 обсъжда периодично анализите и оценките за рисковете на финансовите пазари;”
  з) досегашните т. 21 и 22 стават съответно т. 22 и 23.
  2. В ал. 2 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа” се добавя „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел”, след думите „Кодекса за застраховането” съюзът „и” се заменя със запетая и накрая се добавя „ и Регламент 1060/2009”
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) При жалби и оплаквания, подадени срещу решения на комисията или на нейни органи, докладчик за тяхното проучване може да е само членът на комисията по чл. 3, т. 5, с изключение на случаите по чл. 10 ал.3, в които комисията избира докладчик измежду заместник-председателите.”
  4. В ал. 5, изречение първо накрая се добавя „включително да изисква и получава информация и документи по случая от комисията, нейните органи и администрация, други държавни органи и институции, физически и юридически лица, както и неправителствени организации, които имат отношение към финансовите пазари.”
  5. В ал. 6 накрая се добавя „а при необходимост - да предприеме действия по промяна в следваната надзорна политика и създадената практика по прилагане на нормативните актове и огласи същите по реда на чл. 9” и се създава изречение второ: „Органът на комисията, чието решение се обжалва, не участва в обсъждането и гласуването.”

  Предложение на н.п. Стоян Мавродиев и гр.н.п. за нов § 12:
  “§ 12. В чл. 14, ал. 1 думите „заместник-председателите на комисията или на нейните членове” се заменят с „друг член на комисията”.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага създаването на нов § 12:
  “§ 12. В чл. 14, ал. 1 думите „заместник-председателите на комисията или на нейните членове” се заменят с „друг член на комисията”.”

  § 12. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 числото „11” се заменя с „13”;
  б) в т. 2, т. 3 и т. 8 , буква „в” след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа” се поставя запетая и се добавя „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел”;
  в) в т. 6 и 7 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа” се поставя запетая и се добавя „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел”, а накрая се поставя запетая и се добавя „както и на Регламент № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг.”;
  г) в т.15 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа” се поставя запетая и се добавя „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел”, а след „пазара на ценни книжа” се добавят думите „както и в Регламент № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг”.
  2. В ал. 2:
  а) в буква „а” накрая се поставя запетая и се добавя „а по Закона за дружествата за специална инвестиционна цел – до 14 дни”;
  б) в буква „б” след думите „инвестиционно дружество” се поставя запетая и се добавя „договорен фонд и дружество със специална инвестиционна цел”.

  Предложение на н.п. Стоян Мавродиев и гр. н.п.:
  В § 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1, букви „б”и „в”, в чл. 15, ал. 1, т. 2, 3, 6, 7, 8, буква „в”, думите „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел” отпадат.
  2. В т. 2, в чл. 15, ал. 2, изменението в букви „а” и „б” отпада.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 13:
  § 13. В чл. 15, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 числото „11” се заменя с „12”;
  2. В т. 6 и 7 накрая се поставя запетая и се добавя „както и на Регламент 1060/2009;”;
  3. В т. 15 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа” се поставя запетая и се добавя „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел”, а след „пазара на ценни книжа” се добавят думите „както и в Регламент 1060/2009;”.

  § 13. Създава се чл.17а:
  „Чл. 17а. (1) Членът на комисията по чл. 3, т. 5 подпомага комисията при разработване и прилагане на правила и системи за управление на рисковете на финансовите пазари.
  (2) Членът на комисията по чл. 3, т. 5, координирано със съответния заместник-председател разглежда по ред, определен в правилника на комисията:
  1. жалби, подадени срещу поднадзорни на комисията лица;
  2. предложения за усъвършенстване на дейността на съответните органи на комисията.
  (3) Членът на комисията по чл. 3, т. 5 самостоятелно разглежда жалби и оплаквания, подадени срещу решения на комисията или на нейни органи.
  (4) Във връзка с дейността по ал. 2 и ал. 3 отправя предложения и препоръки до комисията и съответните заместник - председатели относно следваната надзорна политика и създадената практика по прилагането на нормативните актове.”

  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 13, който става § 14.

  § 14. В чл.18 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1:
  а) т. 1 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа” се поставя запетая и се добавя „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел”, съюзът „и” след „Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти” се заличава, а след „Закона за здравното осигуряване” се добавя „и Регламент № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг”.
  б) в т.6 след думата „помещения” се добавя „и до информационните системи”, а след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа” се поставя запетая и се добавя „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел”, съюзът „и” след „Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти” се заличава, и след „Закона за здравното осигуряване” се добавя „и Регламент № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг”;
  в) в т.7 накрая се добавят думите „като изразяват становища, които се отразяват в протокола на заседанието.”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) За целите на осъществявания надзор, като разходите са за сметка на поднадзорното лице, ресорният заместник- председател може да назначи:
  1. външен одитор на поднадзорното лице, съгласно определени от комисията изисквания.
  2. външни независими експерти за извършването на оценка на активите на поднадзорното лице и да изисква от поднадзорното лице да отрази резултатите от оценката във финансовите отчети.”
  3. В ал. 3, в изречение първо думите „или на” се заличават и се поставя запетая, а след думите „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел” се добавя „или на Регламент № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг.”
  4. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Във връзка с упражняването на правомощията й по този закон комисията може да поиска от подуправителя на Българската народна банка, ръководещ управление "Банков надзор":
  1. извършването на целеви проверки на банки и представяне на резултатите от тях при спазване на ограниченията по чл. 62 от Закона за кредитните институции;
  2. при необходимост извършването на съвместни проверки на банки или други финансови институции, които са поднадзорни лица на комисията и Българската народна банка.”
  5. В ал.8 думите „Държавна агенция "Национална сигурност"” се заменят с „Държавната агенция "Национална сигурност" и на други компетентни органи”.
  6. Създава се нова ал.9:
  „(9) За осъществяване на надзора на консолидирана основа комисията има право да изисква от предприятията-майки и от дъщерните дружества на лицата по чл. 1, ал. 2 всички необходими документи и информация.”
  7. Досегашната ал.9 става ал.10.

  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за § 14, който става § 15 и предлага следната редакция:
  § 15. В чл.18 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал.1:
  а) т. 1 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа” се добавя „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел”, след думите „Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти” съюзът „и” се заменя със запетая, а след думите „Закона за здравното осигуряване” се добавя „и Регламент 1060/2009”;
  б) в т. 6 след думата „помещения” се добавя „и до информационните системи”, след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа” се поставя запетая и се добавя „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел”, след думите „Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти” съюзът „и” се заменя със запетая, а след думите „Закона за здравното осигуряване” се добавя „и Регламент 1060/2009”;
  в) в т. 7 накрая се добавя „като изразяват становища, които се отразяват в протокола на заседанието”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) За целите на осъществявания надзор, като разходите са за сметка на поднадзорното лице, ресорният заместник-председател може да назначи:
  1. външен одитор на поднадзорното лице съгласно определени от комисията изисквания;
  2. външни независими експерти за извършването на оценка на активите на поднадзорното лице и да изисква от поднадзорното лице да отрази резултатите от оценката във финансовите отчети.”
  3. В ал. 3 в изречение първо думите „или на” се заменят със запетая, а след думите „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел” се добавя „или на Регламент 1060/2009”.
  4. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Във връзка с упражняването на правомощията й по този закон комисията може да поиска от подуправителя на Българската народна банка, ръководещ управление "Банков надзор":
  1. извършването на целеви проверки на банки и представяне на резултатите от тях при спазване на ограниченията по чл. 62 от Закона за кредитните институции;
  2. при необходимост извършването на съвместни проверки на банки или други финансови институции, които са поднадзорни лица на комисията и Българската народна банка.”
  5. В ал. 8 думите „ и на Държавна агенция "Национална сигурност"” се заменят с „на Държавната агенция "Национална сигурност" и на други компетентни органи”.
  6. Създава се нова ал. 9:
  „(9) За осъществяване на надзора на консолидирана основа комисията има право да изисква от предприятията-майки и от дъщерните дружества на лицата по чл. 1, ал. 2 всички необходими документи и информация.”
  7. Досегашната ал. 9 става ал. 10.

  § 15. В чл. 19, ал. 2, т. 1 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа” се поставя запетая и се добавя „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел”, а накрая се поставя запетая и се добавят думите: „както и на Регламент № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг съгласно чл. 23 от него”.

  Предложение на н.п. Стоян Мавродиев и гр. н.п.:
  В § 15 се правят следните допълнения:
  В чл. 19, ал. 5, т. 3, след думата „помещения” се добавя „и до информационни системи”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за § 15, който става § 16 и предлага следната редакция:
  „§ 16. В чл. 19 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2, т. 1 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа” се поставя запетая и се добавя „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел”, а накрая се поставя запетая и се добавя „както и на Регламент 1060/2009, съгласно чл. 23 от него”.
  2. В ал. 5, т. 3, след думата „помещения” се добавя „и до информационни системи”.”

  § 16. В чл.20, ал. 3, т. 2 и 3 се изменят така:
  „2. упражняват контрол върху поднадзорното лице, и/ или притежават пряко или чрез свързани лица право на глас в общото събрание или участие в капитала на поднадзорно лице;
  3. са членове на управителни или контролни органи на поднадзорното лице, или са оправомощени да управляват или представляват поднадзорното лице без да са членове на неговите управителни или контролни органи;”

  Предложение на н.п. Стоян Мавродиев и гр. н.п.:
  В § 16, т. 2 се изменя така:
  „2. упражняват контрол върху поднадзорното лице, или притежават пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на поднадзорно лице;”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за § 16, който става § 17 и предлага следната редакция:
  § 17. В чл. 20, ал. 3 т. 2 и 3 се изменят така:
  „2. упражняват контрол върху поднадзорното лице, или притежават пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на поднадзорно лице;
  3. са членове на управителни или контролни органи на поднадзорното лице, или са оправомощени да управляват или представляват поднадзорното лице без да са членове на неговите управителни или контролни органи;”.

  Предложение на н.п. Стоян Мавродиев и гр. н.п. за нов § …:
  § ..В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се добавя ново изречение второ:
  „Трудовото възнаграждение на служителите на комисията не може да е по-ниско от средното възнаграждение на служители със съответни функции в предприятия на небанковия финансов сектор в страната.”

  Комисията не подкрепя предложението.

  § 17. В чл. 24, ал. 5, т. 1 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа” се поставя запетая и се добавя „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел”.

  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 17, който става § 18.

  § 18. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 1 думите „както и” се заличават, накрая се поставя запетая и се добавят думите „както и за извършване на регистрация на агенция за кредитен рейтинг съгласно Регламент № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг.”
  2. В ал. 2 думите „приложение към закона” се заменят с „приета от Министерски съвет по предложение на комисията”.

  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 18, който става § 19.

  § 19. В чл. 29, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т.5:
  „5. обобщена информация за дейността по чл. 17а;”
  2. Досегашните т. 5-7 стават съответно т.6-8.

  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 19, който става § 20.

  § 20. В чл. 30, ал. 1 се създава се т. 13:
  „13. агенциите за кредитен рейтинг съгласно Регламент № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг.”


  Предложение на н.п. Стоян Мавродиев и гр. н.п.:
  § 10. В § 20 в чл. 30, ал. 1 т. 13 се изменя така:
  „13. агенциите за кредитен рейтинг регистрирани от комисията съгласно Регламент № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за § 20, който става § 21 и предлага следната редакция:
  § 21. В в чл. 30, ал. 1 се създава т. 13:
  „13. агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани от комисията съгласно Регламент 1060/2009.”

  § 21. В заглавието на глава десета думата „консултативен” се заличава.

  Предложение на н.п Стоян Мавродиев и гр.н.п.:
  § 21 отпада.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя предложението на вносителя и предлага § 21 да отпадне.

  § 22. Член 31 се изменя така:
  „Функции и състав
  Чл. 31.(1) Създава се Съвет за финансова стабилност, наричан по-нататък „съвета” който:
  1. координира политиката за осигуряване на устойчиво развитие на икономиката и за гарантиране на сигурността, стабилността и развитието на финансовите пазари;
  2. наблюдава и управлява системните рискове в икономиката и финансовата система и при необходимост предлага конкретни мерки;
  3. координира политиката във връзка с приемането на Република България в Европейския валутен механизъм и Европейския икономически и паричен съюз.
  4. съдейства за изграждането на обща политика, сътрудничество и координация между действията на членовете на съвета при упражняването на надзор върху поднадзорните им лица.
  (2) В изпълнение на функциите си по ал. 1 съветът:
  1. осигурява обмен на информация между членовете на съвета, при условия и ред, определени в правилника по ал. 11.
  2. съдейства за усъвършенстване и повишаване на ефективността на надзора върху участниците на финансовите пазари, включително чрез правила за управление на системните рискове в икономиката и финансовата система.
  3. отправя препоръки и предложения до членовете за усъвършенстване на практиката по прилагане и подобряване на нормативната уредба на финансовите пазари.
  (3) Членове на съвета са министърът на финансите, председателят на комисията и управителят на Българската народна банка, като негов председател е министърът на финансите.
  (4) По покана на съвета и в зависимост от характера на разглежданите въпроси на неговите заседания могат да присъстват и заместник – министри на финансите, подуправителите на БНБ, членовете на комисията, председатели на постоянните комисии към Народното събрание, представители на други държавни органи и институции, неправителствени и браншови организации и други лица.
  (5) Съветът се свиква на редовни заседания от председателя поне веднъж на 3 месеца. Всеки един от членовете може писмено да поиска свикване на извънредно заседание, както и да поиска мнение или становище по определени въпроси от компетентността на съвета.
  (6) Съветът може да заседава ако присъстват всички негови членове. Съветът приема решения с консенсус, като не се допуска въздържане от гласуване.
  (7) За заседанията на съвета се води протокол със съдържание, определно в правилника по ал. 11, като задължително се посочват мотивите за гласуване на всеки от членовете и изразените становища на присъствалите на заседанието лица.
  (8) Решенията на съвета се огласяват по ред, определен в правилника по ал. 11.
  (9) При изпълнение на функциите си съветът се подпомага от секретар към председателя.
  (10) Всички държавни органи и длъжностни лица са длъжни да оказват в рамките на своите правомощия съдействие на съвета и да му предоставят необходимата информация при осъществяване на неговите функции.
  (11) По предложение на министъра на финансите съветът приема правилник за дейността си.


  Предложение на н.п. Стоян Мавродиев и гр.н.п:
  § 22, член 31 се изменя така:
  „Функции и задачи
  Чл. 31. (1) Създава се Консултативен съвет по финансова стабилност като съвещателен орган, наричан по-нататък Съвета.
  (2) Основната цел на съвета е да съдейства за по-ефективно сътрудничество за поддържане на финансовата стабилност чрез обмяна на информация и оценка на състоянието и развитието на финансовата система и финансовите пазари в страната, потенциалното влияние на външни и вътрешни фактори върху нея и координиране на дейността в тази насока.
  (3) Съветът има следните задачи:
  1. Оценява състоянието на националната финансова система и финансовите пазари и осигурява взаимна информираност между членовете на съвета по отношение на участниците на пазара, основните събития и тенденции, които могат да окажат влияние върху националната финансова система;
  2. Наблюдава и анализира системните рискове за стабилността на националната финансова система и обсъжда мерки за въздействие в случай на заплаха за стабилността на националната финансова система или финансова криза;
  3. Координира дейността в съответствие с правомощията на членовете на съвета в случай на непосредствена заплаха или криза в националната финансова система и пазари.
  4. Обсъжда предложения за усъвършенстване на практиката по прилагане и подобряване на нормативната уредба на финансовите пазари и съдейства за усъвършенстване и повишаване на ефективността на надзора върху участниците на финансовите пазари.
  (4) Съветът може да отправя предложения и препоръки към членовете си във връзка с правомощията на представляваните от тях институции по защита и поддържане на финансовата стабилност, предотвратяване и управление на финансова криза.
  (5) В изпълнение на своите правомощия съветът приема решения. Решенията се приемат с единодушие.
  (6) Членове на съвета са министърът на финансите, председателят на комисията и управителят на Българската народна банка, като негов председател е министърът на финансите. По покана на съвета на неговите заседания могат да присъстват и други лица, чиито функции и задачи имат отношение към финансовата стабилност.
  (7) Заседанията на съвета се ръководят от министъра на финансите
  (8) Съветът се свиква на редовни заседания от председателя минимум четири пъти в годината. Съветът може да бъде свикан и по искане на който и да е от членовете му, които участват в заседанието лично. Ако личното участие е невъзможно, съответният член определя свой заместник, за което уведомява писмено останалите членове.
  (9) Подготовката и организацията на заседанията се извършва от министерството на финансите. При изпълнение на функциите си съветът се подпомага от секретар към председателя.
  (10) Съветът приема правилник за дейността си. За заседанията на съвета се води протокол със съдържание, определено в правилника.
  (11) Съветът може да създава работни групи с експерти от представляваните институции и други лица.
  (12) Информацията във връзка с работата на съвета и публичното й оповестяване става с единодушно решение.
  (13) Всички държавни органи и длъжностни лица са длъжни да оказват в рамките на своите правомощия съдействие на съвета и да му предоставят необходимата информация при осъществяване на неговите функции.
  (14) За улесняване на международното сътрудничество във връзка с финансовата стабилност, членовете на съвета могат да сключват споразумения за сътрудничество с институции, осъществяващи задачи в тази област в страни членки на Европейската общност и други страни.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за § 22 и предлага следната редакция:
  “§ 22. Член 31 се изменя така:
  „Функции и задачи
  Чл. 31. (1) Създава се Консултативен съвет по финансова стабилност като съвещателен орган, наричан по-нататък Съвета.
  (2) Основната цел на съвета е да съдейства за по-ефективно сътрудничество за поддържане на финансовата стабилност чрез обмяна на информация и оценка на състоянието и развитието на финансовата система и финансовите пазари в страната, потенциалното влияние на външни и вътрешни фактори върху нея и координиране на дейността в тази насока.
  (3) Съветът има следните задачи:
  1. оценява състоянието на националната финансова система и финансовите пазари и осигурява взаимна информираност между членовете на съвета по отношение на участниците на пазара, основните събития и тенденции, които могат да окажат влияние върху националната финансова система;
  2. наблюдава и анализира системните рискове за стабилността на националната финансова система и обсъжда мерки за въздействие в случай на заплаха за стабилността на националната финансова система или финансова криза;
  3. координира дейността в съответствие с правомощията на членовете на съвета в случай на непосредствена заплаха или криза в националната финансова система и пазари;
  4. обсъжда предложения за усъвършенстване на практиката по прилагане и подобряване на нормативната уредба на финансовите пазари и съдейства за усъвършенстване и повишаване на ефективността на надзора върху участниците на финансовите пазари.
  (4) Съветът може да отправя предложения и препоръки към членовете си във връзка с правомощията на представляваните от тях институции по защита и поддържане на финансовата стабилност, предотвратяване и управление на финансова криза.
  (5) В изпълнение на своите правомощия съветът приема решения. Решенията се приемат с единодушие.
  (6) Членове на съвета са министърът на финансите, председателят на комисията и управителят на Българската народна банка, като негов председател е министърът на финансите. По покана на съвета на неговите заседания могат да присъстват и други лица, чиито функции и задачи имат отношение към финансовата стабилност.
  (7) Заседанията на съвета се ръководят от министъра на финансите.
  (8) Съветът се свиква на редовни заседания от председателя минимум четири пъти в годината. Съветът може да бъде свикан и по искане на който и да е от членовете му, които участват в заседанието лично. При невъзможност за участие в заседанието членовете на Съвета се представляват от съответния заместник-министър, подуправител или заместник-председател на комисията, за което се уведомяват писмено останалите членове.
  (9) Подготовката и организацията на заседанията се извършва от министерството на финансите. При изпълнение на функциите си съветът се подпомага от секретар към председателя.
  (10) Съветът приема правилник за дейността си. За заседанията на съвета се води протокол.
  (11) Съветът може да създава работни групи с експерти на Министерството на финансите, Българска народна банка и комисията.
  (12) Решението за публично оповестяване на информация във връзка с работата на съвета се приема с единодушие.
  (13) Всички държавни органи и длъжностни лица са длъжни да оказват в рамките на своите правомощия съдействие на съвета и да му предоставят необходимата информация при осъществяване на неговите функции.
  (14) За улесняване на международното сътрудничество във връзка с финансовата стабилност, членовете на съвета могат да сключват споразумения за сътрудничество с институции, осъществяващи задачи в тази област в държави-членки на Европейския съюз и други държави.”

  § 23. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т.5:
  „5. "Свързани лица" са:
  а) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до трета степен включително;
  б) съдружниците;
  в) лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно дружество;
  г) лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също юридическо или физическо лице, включително когато физическото лице представлява юридическо лице;
  д) дружество и лице, което притежава повече от 10 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството;
  е) лицата, едното от които упражнява контрол спрямо другото;
  ж) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или от негово дъщерно дружество;
  з) лицата, които съвместно контролират трето лице или негово дъщерно дружество;
  и) лицата, едното от които е търговски представител на другото.”
  2. Досегашните т. 5, 6, 7 и 8 стават съответно т. 6, 7, 8 и 9.

  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 23.

  § 24. Приложението към чл. 27, ал. 2 се отменя.

  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 24.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя наименованието.

  § 25. (1) В двуседмичен срок от влизането в сила на този закон Народното събрание избира нови членове на комисията с петгодишен мандат. Мандатът на заварените при влизането в сила на този закон членове на комисията се прекратява с встъпването в длъжност на новите членове.
  (2) Индивидуалните административни актове, издадени от досегашния състав на комисията и нейните органи, запазват действието си.
  (3) При необходимост по заварените при влизането в сила на този закон административни производства компетентният орган по съответното производство може да удължи произнасянето си с не повече от 1 месец.
  (4) Комисията предлага на Министерския съвет да приеме тарифата за таксите по чл. 27, ал.2 в двумесечен срок от избирането й.
  (5) § 24 влиза в сила от дата на влизане в сила на тарифата по чл. 27, ал. 2. Внесените такси по заварените до влизането в сила на тарифата по чл. 27, ал. 2 административни производства не подлежат на връщане.
  (6) Агенциите за кредитен рейтинг заплащат такса за извършване на регистрация в размер на 10 000 лв. до влизане в сила на тарифата по чл. 27, ал. 2.
  (7) В двумесечен срок от избирането й комисията привежда правилника за устройството и дейността си в съответствие с този закон.
  (8) Комисията отразява информацията за акционерната структура на поднадзорните лица съгласно § 26, 27 и 28 в публичните регистри по чл. 30.
  (9) В двумесечен срок от влизане в сила на този закон Съветът за финансова стабилност приема правилник за дейността си.
  (10) В едномесечен срок от влизане в сила на този закон министърът на финансите свиква заседание на Съвета за финансова стабилност.

  Предложение на н.п. Стоян Мавродиев и гр.н.п:
  § 13. В § 25 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Членовете на първия състав на комисията, формиран съгласно този закон, се избират с мандат:
  1. председателят - за 5 години;
  2. заместник-председателят, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" - за 5 години;
  3. заместник-председателят, ръководещ управление "Осигурителен надзор" - за 4 години;
  4. заместник-председателят, ръководещ управление "Застрахователен надзор" - за 3 години;
  5. членът на комисията по чл. 3, т.5 - за 3 години;”

  2. Създава се нова алинея 9:
  „(9) В едномесечен срок от избирането й комисията утвърждава образците на декларации по § 26, ал. 2, § 27, ал. 2 и § 28, ал. 2.”
  2. Досегашните алинеи се преномерират съответно.

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за § 25, който става § 25 и 26 и предлага следната редакция:
  § 25. (1) В 14-дневен срок от влизането в сила на този закон Народното събрание избира нови членове на комисията. Мандатът на заварените при влизането в сила на този закон членове на комисията се прекратява с встъпването в длъжност на новите членове.
  (2) Членовете на първия състав на комисията, формиран съгласно този закон, се избират с мандат:
  1. председателят - за 6 години;
  2. заместник-председателят, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" - за 5 години;
  3. заместник-председателят, ръководещ управление "Осигурителен надзор" - за 4 години;
  4. заместник-председателят, ръководещ управление "Застрахователен надзор" - за 3 години;
  5. членът на комисията по чл. 3, т. 5 - за 3 години;
  (3) При необходимост, по заварените при влизането в сила на този закон административни производства компетентният орган по съответното производство може да удължи произнасянето си с не повече от 1 месец.
  (4) В двумесечен срок от избирането й комисията предлага на Министерския съвет да приеме тарифата за таксите по чл. 27, ал. 2.
  (5) В едномесечен срок от избирането й комисията утвърждава образците на декларации по § 27, ал. 2, § 28, ал. 2 и § 29, ал. 2.
  (6) В двумесечен срок от избирането й комисията привежда правилника за устройството и дейността си в съответствие с този закон.

  § 26. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на финансите свиква заседание на Съвета за финансова стабилност.
  (2) В двумесечен срок от влизането в сила на този закон Съветът за финансова стабилност приема правилник за дейността си.”

  § 26. (1) Регулираните пазари, инвестиционните посредници и управляващите дружества са длъжни в срок от 3 месеца от влизането в сила на този закон да представят в комисията списък на лицата до действителен собственик, които притежават пряко или непряко 5 и над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на съответното дружество.
  (2) Към списъка по ал. 1 се прилага декларация по образец, утвърден от комисията, която съдържа изчерпателни данни за действителните собственици на съответното поднадзорно лице. Ако е необходимо, заместник - председателят, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, може да поиска допълнителна информация или документи.
  (3) При неизпълнение на изискването по ал. 1 и 2, както и когато представената информация или документи не позволяват да се извърши идентификация на действителните собственици:
  1. заместник - председателят може да приложи мерките по чл. 118, ал. 1, т. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, съответно по чл. 212, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
  2. при неизпълнение на мерките по т.1 заместник –председателят може да приложи мерките по чл. 40, ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, съответно по чл. 210, ал.5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 40, ал 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти.
  3. при неизпълнение на мерките по т.1 и т.2 комисията може да приложи мерките по чл. 20, ал. 1, т. 5 от Закона за пазарите на финансови инструменти, съответно по чл. 208, ал. 1, т. 6, предл. първо от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
  (4) Разпоредбите на ал. 1 - 3 не се прилагат за публичните дружества по смисъла на ЗППЦК, освен когато комисията по своя преценка реши да изиска такава информация за целите на търговите предлагания по глава XI, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

  Предложение на н.п. Стоян Мавродиев и гр. н.п.:
  В § 26 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Към списъка по ал. 1 се прилага декларация по образец, утвърден от комисията, която съдържа изчерпателни данни за действителните собственици на съответното поднадзорно лице. Ако е необходимо, заместник - председателят, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, в срок до един месец от получаване на списъка по ал. 1, може писмено да поиска допълнителна информация или документи. В искането се определя срок за отстраняване на непълнотите и предоставянето на допълнителната информация, който не може да бъде по-дълъг от един месец.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за § 26, който става § 27 и предлага следната редакция:
  § 27. (1) Регулираните пазари, инвестиционните посредници и управляващите дружества са длъжни в тримесечен срок от влизането в сила на този закон да представят в комисията списък на лицата до действителен собственик, които притежават пряко или непряко 5 и над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на съответното дружество.
  (2) Към списъка по ал. 1 се прилага декларация по образец, утвърден от комисията, която съдържа изчерпателни данни за действителните собственици на съответното поднадзорно лице. Ако е необходимо, заместник - председателят, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, в срок до един месец от получаване на списъка по ал. 1 може писмено да поиска допълнителна информация или документи. В искането се определя срок за отстраняване на непълнотите и предоставянето на допълнителната информация, който не може да бъде по-дълъг от един месец.
  (3) При неизпълнение на изискването по ал. 1 и 2, както и когато представената информация или документи не позволяват да се извърши идентификация на действителните собственици:
  1. заместник-председателят може да приложи мерките по чл. 118, ал. 1, т. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, съответно по чл. 212, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
  2. при неизпълнение на мерките по т. 1 заместник –председателят може да приложи мерките по чл. 40, ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, съответно по чл. 210, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 40, ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
  3. при неизпълнение на мерките по т. 1 и т. 2 комисията може да приложи мерките по чл. 20, ал. 1, т. 5 от Закона за пазарите на финансови инструменти, съответно по чл. 208, ал. 1, т. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
  (4) Разпоредбите на ал. 1-3 не се прилагат за публичните дружества по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, освен когато комисията по своя преценка реши да изиска такава информация за целите на търговите предлагания по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
  (5) Комисията актуализира информацията за собствеността на поднадзорните лица по ал. 1 в публичните регистри по чл. 30, ал. 1.”

  § 27. (1) Застрахователите, презастрахователите, застрахователните брокери и здравноосигурителните дружества са длъжни в срок от 3 месеца от влизането в сила на този закон да представят в комисията списък на лицата до действителен собственик, които притежават пряко или непряко 5 и над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на съответното дружество.
  (2) Към списъка по ал. 1 се прилага декларация по образец, утвърден от комисията, която съдържа изчерпателни данни за действителните собственици на съответното поднадзорно лице. Ако е необходимо, заместник - председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, може да поиска допълнителна информация или документи.
  (3) При неизпълнение на изискването по ал. 1 и 2, както и когато представената информация или документи не позволяват да се извърши идентификация на действителните собственици:
  1. заместник - председателят може да приложи мерките по чл. 302, ал. 2, т. 1 от Кодекса за застраховането, съответно чл. 99н, ал. 2, т. 1 от Закона за здравното осигуряване.
  2. при неизпълнение на мерките по т.1, заместник –председателят може да приложи мерките по чл. 302, ал. 2, т. 9 от Кодекса за застраховането, съответно чл. 99н, ал. 2, т. 7 от Закона за здравното осигуряване.
  3. при неизпълнение на мерките по т.1 и т.2 комисията може да приложи мерките по чл. 36, ал. 1, т. 7 или чл. 302, ал. 3, т. 2 от Кодекса за застраховане, съответно по чл. 99б, ал. 1, т. 10 от Закона за здравното осигуряване.
  (4) Разпоредбите на ал. 1 - 3 не се прилагат за взаимозастрахователните коопераци по смисъла на Кодекса за застраховането.


  Предложение на н.п. Стоян Мавродиев и гр.н.п.:
  В § 27, ал. 2 се изменя така:
  „(2) Към списъка по ал. 1 се прилага декларация по образец, утвърден от комисията, която съдържа изчерпателни данни за действителните собственици на съответното поднадзорно лице. Ако е необходимо, заместник - председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, в срок до един месец от получаване на списъка по ал. 1, може писмено да поиска допълнителна информация или документи. В искането се определя срок за отстраняване на непълнотите и предоставянето на допълнителната информация, който не може да бъде по-дълъг от един месец.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за § 27, който става § 28 и предлага следната редакция:
  § 28. (1) Застрахователите, презастрахователите, застрахователните брокери и здравноосигурителните дружества са длъжни в тримесечен срок от влизането в сила на този закон да представят в комисията списък на лицата до действителен собственик, които притежават пряко или непряко 5 и над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на съответното дружество.
  (2) Към списъка по ал. 1 се прилага декларация по образец, утвърден от комисията, която съдържа изчерпателни данни за действителните собственици на съответното поднадзорно лице. Ако е необходимо, заместник - председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, в срок до един месец от получаване на списъка по ал. 1 може писмено да поиска допълнителна информация или документи. В искането се определя срок за отстраняване на непълнотите и предоставянето на допълнителната информация, който не може да бъде по-дълъг от един месец.
  (3) При неизпълнение на изискването по ал. 1 и 2, както и когато представената информация или документи не позволяват да се извърши идентификация на действителните собственици:
  1. заместник - председателят може да приложи мерките по чл. 302, ал. 2, т. 1 от Кодекса за застраховането, съответно чл. 99н, ал. 2, т. 1 от Закона за здравното осигуряване.
  2. при неизпълнение на мерките по т. 1, заместник –председателят може да приложи мерките по чл. 302, ал. 2, т. 9 от Кодекса за застраховането, съответно чл. 99н, ал. 2, т. 7 от Закона за здравното осигуряване.
  3. при неизпълнение на мерките по т.1 и т.2 комисията може да приложи мерките по чл. 36, ал. 1, т. 7 или чл. 302, ал. 3, т. 2 от Кодекса за застраховане, съответно по чл. 99б, ал. 1, т. 10 от Закона за здравното осигуряване.
  (4) Разпоредбите на ал. 1-3 не се прилагат за взаимозастрахователните коопераци по смисъла на Кодекса за застраховането.
  (5) Комисията актуализира информацията за собствеността на поднадзорните лица по ал. 1 в публичните регистри по чл. 30, ал. 1.”

  § 28. (1) Дружествата за допълнително социално осигуряване са длъжни в срок от 3 месеца от влизането в сила на този закон да представят в комисията списък на лицата до действителен собственик, които притежават пряко или непряко 5 и над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на съответното дружество.
  (2) Към списъка по ал. 1 се прилага декларация по образец, утвърден от комисията, която съдържа изчерпателни данни за действителните собственици на дружеството. Ако е необходимо, заместник - председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, може да отправи писмено искане за предоставяне на допълнителна информация или документи.
  (3) При неизпълнение на изискването по ал. 1 и 2, както и когато представената информация или документи не позволяват да се извърши идентификация на действителните собственици:
  1. заместник – председателят може да приложи мярката по чл. 344, ал. 1, т. 1 от Кодекса по социално осигуряване
  2. при неизпълнение на мярката по т.1 заместник-председателят може да приложи мярката по чл. 344, ал. 1, т.7 от Кодекса по социално осигуряване
  3. при неизпълнение на мерките по т.1 и т.2 комисията може да приложи мерките по чл. 122е, ал. 2, т. 2 от Кодекса по социално осигуряване.

  Предложение на н.п. Стоян Мавродиев и гр.н.п.:
  В § 28, ал. 2 се изменя така:
  „(2) Към списъка по ал. 1 се прилага декларация по образец, утвърден от комисията, която съдържа изчерпателни данни за действителните собственици на съответното поднадзорно лице. Ако е необходимо, заместник - председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, в срок до един месец от получаване на списъка по ал. 1, може писмено да поиска допълнителна информация или документи. В искането се определя срок за отстраняване на непълнотите и предоставянето на допълнителната информация, който не може да бъде по-дълъг от един месец.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за § 28, който става § 29 и предлага следната редакция:
  „§ 29. (1) Дружествата за допълнително социално осигуряване са длъжни в тримесечен срок от влизането в сила на този закон да представят в комисията списък на лицата до действителен собственик, които притежават пряко или непряко 5 и над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на съответното дружество.
  (2) Към списъка по ал. 1 се прилага декларация по образец, утвърден от комисията, която съдържа изчерпателни данни за действителните собственици на съответното поднадзорно лице. Ако е необходимо, заместник-председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, в срок до един месец от получаване на списъка по ал. 1 може писмено да поиска допълнителна информация или документи. В искането се определя срок за отстраняване на непълнотите и предоставянето на допълнителната информация, който не може да бъде по-дълъг от един месец.
  (3) При неизпълнение на изискването по ал. 1 и 2, както и когато представената информация или документи не позволяват да се извърши идентификация на действителните собственици:
  1. заместник–председателят може да приложи мярката по чл. 344, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване;
  2. при неизпълнение на мярката по т. 1 заместник-председателят може да приложи мярката по чл. 344, ал. 1, т.7 от Кодекса за социално осигуряване;
  3. при неизпълнение на мерките по т.1 и т.2 комисията може да приложи мерките по чл. 122е, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване.
  (4) Комисията актуализира информацията за собствеността на поднадзорните лица по ал. 1 в публичните регистри по чл. 30, ал. 1.”

  § 29. В Закона за пазарите на финансови инструменти (ДВ, бр. 52 от 2007 г., изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., изм. и доп., бр. 24 от 2009 г., изм., бр. 93 от 2009 г., бр. 95 от 2009 г., ) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 13, ал. 2, т. 7 след думата „относно” се добавя „действителните им собственици и”.
  2. В чл. 16:
  а) в ал. 1:
  аа) създават се нова т. 11 и т. 12 и 13:
  „11. по нейна преценка дейността, която заявителят възнамерява да извършва, не осигурява необходимата му надеждност и финансова стабилност;
  12. по нейна преценка размерът на притежаваното имущество на лицата, записали 10 и над 10 на сто от капитала, и/или развиваната от тях дейност по своя мащаб и финансови резултати не съответстват на заявеното за придобиване акционерно участие в заявителя и създават съмнение относно надеждността и пригодността на тези лица при необходимост да окажат капиталова подкрепа на заявителя;
  13. произходът на средствата, с които лицата, записали 10 и над 10 на сто от капитала, са направили вноски, не е ясен и законен;”
  бб) досегашната т. 11 става т. 14;
  б) в ал. 2 думите „т. 11“ се заменят с „т. 14“;
  в) създава се нова ал. 4:
  „(4) Комисията може да откаже издаването на лиценз, ако не могат да се идентифицират действителните собственици на акционер с квалифицирано участие.”
  г) досегашната ал. 4 става ал. 5.
  3. В чл. 26г, ал. 1 след думите „невярно съдържание“ се добавя „или ако не може да се идентифицират действителните собственици на акционер с квалифицирано участие.
  4. В чл. 81:
  а) създава се нова ал. 2:
  „(2) Комисията може да откаже издаването на лиценз, ако не могат да се идентифицират действителните собственици на акционер с квалифицирано участие.”;
  б) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 29, който става § 30.

  § 30. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., изм. и доп., бр. 23 от 2009 г., изм., бр. 24 от 2009 г., доп., бр. 42 от 2009 г., изм., бр. 93 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 204, ал. 2, т. 6 след думата „относно” се добавят думите „действителните им собственици и”.
  2. В чл. 205 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 1 се създава нова т. 8, 9 и 10:
  8. по нейна преценка дейността, която заявителят възнамерява да извършва, не осигурява необходимата му надеждност и финансова стабилност;
  9. по нейна преценка размерът на притежаваното имущество на лицата, записали 10и над 10 на сто от капитала, и/или развиваната от тях дейност по своя мащаб и финансови резултати не съответстват на заявеното за придобиване акционерно участие в заявителя и създават съмнение относно надеждността и пригодността на тези лица при необходимост да окажат капиталова подкрепа на заявителя;
  10. произходът на средствата, с които лицата, записали 10 и над 10 на сто от капитала, са направили вноски, не е ясен и законен.
  б) досегашните т. 8 и 9 стават съответно т. 11 и т. 12.
  в) в ал. 2, думите „и 9“ се заменят с „и 12“.
  г) създава се нова ал. 4:
  „(4) Комисията може да откаже издаването на лиценз, ако не могат да се идентифицират действителните собственици на акционер с квалифицирано участие.”
  д) досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.

  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за § 30, който става § 31 със следната редакция:
  § 31. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., изм. и доп., бр. 23 от 2009 г., изм., бр. 24 от 2009 г., доп., бр. 42 от 2009 г., изм., бр. 93 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 204, ал. 2, т. 6 след думата „относно” се добавя „действителните им собственици и”.
  2. В чл. 205:
  а) в ал. 1 се създават нови т. 8 и 9 и т. 10:
  „8. по нейна преценка дейността, която заявителят възнамерява да извършва, не осигурява необходимата му надеждност и финансова стабилност;
  9. по нейна преценка размерът на притежаваното имущество на лицата, записали 10 и над 10 на сто от капитала, и/или развиваната от тях дейност по своя мащаб и финансови резултати не съответстват на заявеното за придобиване акционерно участие в заявителя и създават съмнение относно надеждността и пригодността на тези лица при необходимост да окажат капиталова подкрепа на заявителя;
  10. произходът на средствата, с които лицата, записали 10 и над 10 на сто от капитала, са направили вноски, не е ясен и законен;”
  б) досегашните т. 8 и 9 стават съответно т. 11 и 12;
  в) в ал. 2 думите „и 9“ се заменят с „и 12“;
  г) създава се нова ал. 4:
  „(4) Комисията може да откаже издаването на лиценз, ако не могат да се идентифицират действителните собственици на акционер с квалифицирано участие.”;
  д) досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.
  3. В чл. 212 се създават ал. 8 и 9:
  „(8) Комисията прилага и мерките, предвидени по чл. 24, параграф 1, букви „а)”, „б)” и „в)” и по чл. 25, параграф 1, букви „в)” и „г)” от Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L 302/1 от 17 ноември 2009 г.), наричан по-нататък „Регламент 1060/2009”.”
  (9) Заместник- председателят прилага и мерките, предвидени в чл. 24, параграф 1, букви „г)”, „д)” и „е)” и по чл. 25, параграф 1, букви „а)” и „б)” от Регламент 1060/2009.”
  4. В чл. 213:
  а) в ал. 1 след думите „чл. 212, ал. 1, т. 5, 6 и 7” се поставя запетая и се добавя „както и по чл. 212, ал. 8”;
  б) в ал. 4 след думите „чл. 212, ал. 1, т. 1-4, 8 и 9” се добавя „както и по чл. 212, ал. 9”, а след думите „чл. 212, ал. 1, т. 5, 6 и 7” се добавя „ както и по чл. 212, ал. 8”;
  5. В чл. 221:
  а) в ал. 1 се създава т. 5:
  „5. Регламент 1060/2009 се наказва с глоба в размер от 10 000 до 20 000 лв.”;
  б) в ал. 2 се създава т. 5:
  „5. за нарушения по ал. 1, т. 5 - от 20 000 до 30 000 лв.”;
  в) в ал. 6 след думите „чл. 212, ал. 1, т. 1, 2, 4, 6 и 8” се поставя запетая и се добавя „както и по чл. 212, ал. 8 и 9”;
  г) в ал. 8:
  аа) създава се нова т. 5:
  „5. за нарушения по ал. 1, т. 5- от 20 000 до 30 000 лв., а при повторно нарушение - от 30 000 до 40 000 лв.;”
  бб) досегашните т. 5 и 6 стават съответно т. 6 и 7.”

  § 31. В чл. 212 се създават ал. 8 и 9:
  „(8) Комисията прилага и мерките предвидени по чл. 24, параграф 1, б. „а” , „б” и „в” и по чл. 25, параграф 1, буква в) и г) от Регламент № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг.”
  (9) Заместник- председателя прилага и мерките предвидени в чл. 24, параграф 1, б. „г”, „д” и „е” и по чл. 25, параграф 1, буква „а” и „б” от Регламент № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг”.

  Комисията предлага § 31 на вносителя да отпадне, тъй като систематично е отразен като т. 3 на § 31 в редакция на комисията.

  § 32. В чл. 213 се правят следните допълнения:
  1. в ал. 1 след думите „чл. 212, ал. 1, т. 5, 6 и 7” се поставя запетая и се добавят думите „както и по чл. 212, ал. 8.”
  2. в ал. 4 след думите „чл. 212, ал. 1, т. 1-4, 8 и 9” се добавя „както и по чл. 212, ал. 9”, а след думите „чл. 212, ал. 1, т. 5, 6 и 7” се добавя „ както и по чл. 212, ал. 8”.

  Комисията предлага § 32 на вносителя да отпадне, тъй като систематично е отразен като т. 4 на § 31 в редакция на комисията.

  § 33. В чл. 221 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 се създава т. 5:
  „5. Регламент № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг се наказва с глоба в размер от 10 000 до 20 000 лв.”
  2. В ал. 2 се създава т. 5:
  „т. 5 за нарушения по ал. 1, т. 5- от 20 000 до 30 000 лв.”.
  3. В ал. 6 след думите „чл. 212, ал. 1, т. 1, 2, 4, 6 и 8” се поставя запетая и се добавя „както и по чл. 212, ал. 8 и 9”.
  4. В ал. 8 се правят следните изменения:
  а) създава се нова т. 5:
  „т. 5 за нарушения по ал. 1, т. 5- от 20 000 до 30 000 лв., а при повторно нарушение от 30 000 до 40 000 лв.”
  б) досегашните т. 5 и т. 6 стават съответно т. 6 и т. 7.

  Комисията предлага § 33 на вносителя да отпадне, тъй като систематично е отразен като т. 5 на § 31 в редакция на комисията.

  § 34. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г., доп., бр. 105 от 2005 г., изм., бр. 30 и 33 от 2006 г., изм. и доп., бр. 34 от 2006 г., изм., бр. 54, бр. 59, 80, 82 и 105 от 2006 г., изм. и доп., бр. 48 от 2007 г., изм., бр. 53 от 2007 г., изм. и доп., бр. 97 от 2007 г., доп., бр. 100 от 2007 г., изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., изм. и доп., бр. 24 от 2009 г., доп., бр. 41 от 2009 г. и 19 от 2010г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 16а се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 5, изречение първо след думата „непълна” се добавят думите „или не могат да се идентифицират действителните му собственици”;
  б) алинея 13 се изменя така:
  „(13) Лице, което придобива едно или повече на сто от акциите на застрахователно акционерно дружество или увеличава участието си така, че то надхвърля едно на сто от акциите на дружеството, е длъжно в срок не по-късно от 14 дни от придобиването или увеличаването на участието да се идентифицира до действителен собственик пред заместник-председателя и да представи декларациите по ал. 1, т. 1 и 2 и декларация за липсата на задължения към държавата и общините и документ за платените от него данъци през последните 3 години.”
  2. В 16б, ал. 4, т.1 думите „краен бенефициент” се заменят с „действителен собственик”.
  3. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 1 точки 4 и 5 се изменят така:
  „4. заявленията заедно с приложенията по чл. 16а, ал.1 и декларация по образец относно действителните собственици – за лицата, които придобиват участие по чл. 16 ал.1;
  5. декларациите по чл. 16а, ал. 1, т. 1 и 2, декларация за липса на задължения към държавата и общините, документ за платените от тях данъци през последните 3 години - за лицата, които придобиват едно или повече на сто от акциите на застрахователното акционерно дружество;”
  б) в ал. 4 точка 3 се изменя така:
  „3. декларациите по чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 16а, ал. 1, т. 1 и 2 и декларация за липса на задължения към държавата и общините и документ за платените от тях данъци през последните 3 години - за лицата, които придобиват едно или повече на сто от акциите на презастрахователното акционерно дружество;”
  4. В чл. 34, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:
  а) точка 2 се изменя така:
  „2. някой от членовете на управителния и контролния орган на заявителя или лицата, оправомощени да го управляват и представляват, не отговарят на изискванията на този кодекс или ако с дейността си или с влиянието си върху вземането на решения може да навреди на сигурността на дружеството или на неговите операции;
  б) в т.3:
  аа) в буква „в” накрая се добавят думите „до действителен собственик”;
  бб) създава се буква „г”:
  „г) размерът на притежаваното от тях имущество и/или развиваната от тях дейност по своя мащаб и финансови резултати не съответстват на заявеното за придобиване акционерно участие в заявителя и създават съмнение относно надеждността и пригодността на тези лица при необходимост да окажат капиталова подкрепа на заявителя.”
  в) в т. 8 накрая се добавят думите „или когато дейността, която заявителят възнамерява да извършва, не осигурява необходимата му надежност и финансова стабилност”;
  г) създава се нова т.9:
  „9. средствата, с които лицата, записали 1 и над 1 на сто от капитала, са направили вноски, са заемни или са с неясен или незаконен произход;”
  д) досегашната т.9 става т.10.

  Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя за § 34, който става § 32 и предлага следната редакция:
  § 32. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г., доп., бр. 105 от 2005 г., изм., бр. 30 и 33 от 2006 г., изм. и доп., бр. 34 от 2006 г., изм., бр. 54, бр. 59, 80, 82 и 105 от 2006 г., изм. и доп., бр. 48 от 2007 г., изм., бр. 53 от 2007 г., изм. и доп., бр. 97 от 2007 г., доп., бр. 100 от 2007 г., изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., изм. и доп., бр. 24 от 2009 г., доп., бр. 41 от 2009 г. и 19 от 2010г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 16а:
  а) в ал. 5, изречение първо след думата „непълна” се добавя „или не могат да се идентифицират действителните му собственици”;
  б) алинея 13 се изменя така:
  „(13) Лице, което придобива едно или повече на сто от акциите на застрахователно акционерно дружество или увеличава участието си така, че то надхвърля едно на сто от акциите на дружеството, е длъжно в срок не по-късно от 14 дни от придобиването или увеличаването на участието да се идентифицира до действителен собственик пред заместник-председателя и да представи декларациите по ал. 1, т. 1 и 2 и декларация за липсата на задължения към държавата и общините и документ за платените от него данъци през последните 3 години.”
  2. В 16б, ал. 4, т.1 думите „краен бенефициент” се заменят с „действителен собственик”.
  3. В чл. 30:
  а) в ал. 1 т. 4 и 5 се изменят така:
  „4. заявленията заедно с приложенията по чл. 16а, ал.1 и декларация по образец относно действителните собственици – за лицата, които придобиват участие по чл. 16, ал. 1;
  5. декларациите по чл. 16а, ал. 1, т. 1 и 2, декларация за липса на задължения към държавата и общините, документ за платените от тях данъци през последните 3 години - за лицата, които придобиват едно или повече на сто от акциите на застрахователното акционерно дружество;”
  б) в ал. 4 т. 3 се изменя така:
  „3. декларациите по чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 16а, ал. 1, т. 1 и 2 и декларация за липса на задължения към държавата и общините и документ за платените от тях данъци през последните 3 години - за лицата, които придобиват едно или повече на сто от акциите на презастрахователното акционерно дружество;”
  4. В чл. 34:
  а) в ал. 1:
  аа) точка 2 се изменя така:
  „2. някой от членовете на управителния и контролния орган на заявителя или лицата, оправомощени да го управляват и представляват, не отговаря на изискванията на този кодекс или ако с дейността си или с влиянието си върху вземането на решения може да навреди на сигурността на дружеството или на неговите операции;”
  бб) в т. 3:
  аа) в буква „в” накрая се добавя „до действителен собственик”;
  бб) създава се буква „г”:
  „г) размерът на притежаваното от тях имущество и/или развиваната от тях дейност по своя мащаб и финансови резултати не съответстват на заявеното за придобиване акционерно участие в заявителя и създават съмнение относно надеждността и пригодността на тези лица при необходимост да окажат капиталова подкрепа на заявителя;”
  вв) в т. 8 накрая се добавя „или когато дейността, която заявителят възнамерява да извършва, не осигурява необходимата му надежност и финансова стабилност”;
  гг) създава се нова т. 9:
  „9. средствата, с които лицата, записали едно и над едно на сто от капитала, са направили вноски, са заемни или са с неясен или незаконен произход;”
  дд) досегашната т. 9 става т. 10.
  б) в ал. 2 думите „и 9” се заменят с „и 10”;
  в) в ал. 5, изречение първо думите „и 9” се заменят с „и 10”.

  § 35. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г., бр. 55 от 2000 г. - Решение № 5 на Конституционния съд на РБ от 29.06.2000 г., изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., изм., бр. 1 от 2001 г., доп., бр. 35 от 2001 г., изм., бр. 41 от 2001 г., изм. и доп., бр. 1 от 2002 г., изм., бр. 10 от 2002 г., изм. и доп., бр. 45 от 2002 г., бр. 74 от 2002 г., доп., бр. 112 от 2002 г., изм. и доп., бр. 119 от 2002 г., доп., бр. 120 от 2002 г., изм. и доп., бр. 8 от 2003 г., доп., бр. 42 от 2003 г., изм. и доп., бр. 67 от 2003 г., доп., бр. 95 от 2003 г., изм. и доп., бр. 112 от 2003 г., изм., бр. 114 от 2003 г., изм. и доп., бр. 12 от 2004 г., изм., бр. 21 от 2004 г., доп., бр. 38 от 2004 г., изм. и доп., бр. 52, бр. 53, бр. 69 от 2004 г., изм., бр. 70 от 2004 г., изм. и доп., бр. 112 от 2004 г., изм., бр. 115 от 2004 г., изм. и доп., бр. 38 от 2005 г., изм., бр. 39 от 2005 г., бр. 76 от 2005 г., бр. 102 от 2005 г., изм. и доп., бр. 103, бр. 104, бр. 105 от 2005 г., изм. и доп., бр. 17 от 2006 г., изм., бр. 30, бр. 34 от 2006 г., изм. и доп., бр. 56, бр. 57, бр. 59, бр. 68 от 2006 г., попр., бр. 76 от 2006 г., изм., бр. 80, бр. 82, бр. 95 от 2006 г., доп., бр. 102 от 2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., изм., бр. 52, бр. 53, бр. 64, бр. 77 от 2007 г., доп., бр. 97, бр. 100 от 2007 г., изм. и доп., бр. 109, бр. 113 от 2007 г., изм., бр. 33 от 2008 г., изм. и доп., бр. 43 от 2008 г., изм., бр. 67 от 2008 г., доп., бр. 69 от 2008 г. изм., бр. 89 и 102 от 2008 г., изм. и доп., бр. 109 от 2008 г., изм., бр. 23 от 2009 г., доп., бр. 25 от 2009 г., изм. и доп., бр. 35 и 41 от 2009 г., доп., бр. 42 от 2009 г., изм., бр. 93 и 95 от 2009 г., изм. и доп., бр. 99 от 2009 г., доп., бр. 103 от 2009 г., изм., бр. 16 от 2010 г., изм. и доп., бр. 19 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 121ж се създава ал. 7:
  „(7) Заместник-председателят на комисията може да откаже издаване на разрешение, ако не може да идентифицира действителните собственици на лицето.”
  2. В чл. 122а, ал. 3, т. 1 се изменя така:
  „1. декларации по утвърден от заместник-председателя на комисията образец относно действителните им собственици и произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записани акции, и че те не са заемни;”
  3. В чл. 122в:
  а) досегашният текст става ал.1 и в него:
  аа) точка 3 се изменя така:
  „3. някой от членовете на управителните и контролните органи или акционерите, които притежават пряко или чрез свързани лица 10 и над 10 на сто от капитала на дружеството, не отговаря на изискванията на чл. 121д и чл. 121ж, ал. 1, или ако с дейността си или с влиянието си върху вземането на решения може да навреди на сигурността на дружеството или на неговите операции;”
  бб) създават се т. 5-9:
  „5. по нейна преценка дейността, която заявителят възнамерява да извършва, не осигурява необходимата му надеждност и финансова стабилност;
  6. по нейна преценка размерът на притежаваното имущество на лицата, записали 10и над 10 на сто от капитала, и/или развиваната от тях дейност по своя мащаб и финансови резултати не съответстват на заявеното за придобиване акционерно участие в заявителя и създават съмнение относно надеждността и пригодността на тези лица при необходимост да окажат капиталова подкрепа на заявителя;
  7. произходът на средствата, с които лицата, записали 10 и над 10 на сто от капитала, са направили вноски, не е ясен и законен;
  8. поради свързаност между заявителя и други лица могат да възникнат съществени затруднения за упражняването на ефективен надзор;
  9. по нейна преценка изискванията или трудностите при прилагането на отделни нормативни или административни актове на трета държава, регулиращи едно или повече юридически или физически лица, с които заявителят има тесни връзки, ще възпрепятстват ефективното упражняване на надзора на комисията;”
  б) създава се ал. 2:
  „(2) Комисията може да откаже издаването на пенсионна лицензия, ако не могат да се идентифицират действителните собственици на акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица 10 и над 10 на сто от капитала на дружеството.”

  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 35, който става § 33.

  § 36. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г., изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62 и 65 от 1999 г., изм. и доп., бр. 67 от 1999 г., изм., бр. 69 от 1999 г., изм. и доп., бр. 110 и 113 от 1999 г., изм., бр. 1 от 2000 г., доп., бр. 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., изм. и доп., бр. 1 и 54 от 2002 г., доп., бр. 74 от 2002 г., изм. и доп., бр. 107 от 2002 г., доп., бр. 112 от 2002 г., изм. и доп., бр. 119 от 2002 г., изм., бр. 120 от 2002 г., изм. и доп., бр. 8 от 2003 г., доп., бр. 50 от 2003 г., изм., бр. 107 от 2003 г., доп., бр. 114 от 2003 г., изм. и доп., бр. 28 от 2004 г., доп., бр. 38 от 2004 г., изм. и доп., бр. 49 от 2004 г., изм., бр. 70 от 2004 г., изм. и доп., бр. 85 и 111 от 2004 г., изм., бр. 39 от 2005 г., изм. и доп., бр. 45 от 2005 г., изм., бр. 76 и 99 от 2005 г., изм. и доп., бр. 102 и 103 от 2005 г., изм., бр. 105 от 2005 г., доп., бр. 17 от 2006 г., изм. и доп., бр. 18 и 30 от 2006 г., изм., бр. 33 от 2006 г., изм. и доп., бр. 34 от 2006 г., изм., бр. 59 и 80 от 2006 г., изм. и доп., бр. 95 и 105 от 2006 г., доп., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 от 2007 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53 и 59 от 2007 г., доп., бр. 97 и 100 от 2007 г., изм. и доп., бр. 113 от 2007 г., бр. 37 и 71 от 2008 г., изм., бр. 110 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., изм. и доп., бр. 41 и 42 от 2009 г., доп., бр. 93 от 2009 г., изм. и доп., бр. 99 и 101 от 2009 г., изм., бр. 19 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 95, ал. 2 т. 1 накрая се добавя „както и списък на действителните собственици – за юридическите лица”.
  2. В чл. 99а:
  а) в т. 2 накрая се добавя „както и ако не могат да се идентифицират действителните собственици на акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица 10 и над 10 на сто от капитала на дружеството.”
  б) Създават се т. 6-9:
  „6. по преценка на комисията дейността, която заявителят възнамерява да извършва, не осигурява необходимата му надеждност и финансова стабилност;
  7. по преценка на комисията размерът на притежаваното имущество на лицата, записали 10 и над 10 на сто от капитала, и/или развиваната от тях дейност по своя мащаб и финансови резултати не съответстват на заявеното за придобиване акционерно участие в заявителя и създават съмнение относно надеждността и пригодността на тези лица при необходимост да окажат капиталова подкрепа на заявителя;
  8. произходът на средствата, с които лицата, записали 10 и над 10 на сто от капитала, са направили вноски, не е ясен и законен;
  9. поради свързаност между заявителя и други лица могат да възникнат съществени затруднения за упражняването на ефективен надзор.”

  Комисията подкрепя предложението на вносителя за § 36, който става § 34.

  Предложение на Комисията за нов § 35:
  „§ 35. (1) Параграф 24 влиза в сила от дата на влизане в сила на тарифата по чл. 27, ал. 2.
  (2) Внесените такси по заварените до влизането в сила на тарифата по чл. 27, ал. 2 административни производства не подлежат на връщане.
  (3) До влизането в сила на тарифата по чл. 27, ал. 2 агенциите за кредитен рейтинг заплащат такса за извършване на регистрация в размер на 10 000 лв.”

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА

  Форма за търсене
  Ключова дума