Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
27/05/2010

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, № 002-01-35, внесен от Министерският съвет на 11.05.2010 г.

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, № 002-01-35, внесен от Министерският съвет на 11.05.2010 г.


  На заседание, проведено на 27 май 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, № 002-01-35, внесен от Министерският съвет на 11.05.2010 г.
  На заседанието присъстваха следните представители на Министерството на финансите: Петрана Павлова – директор на дирекция „Вътрешен контрол”, Стефан Белчев – директор на дирекция „Вътрешен одит”, Десислава Хаджидимитрова – държавен експерт в дирекция „Вътрешен Контрол”, Лиляна Драгиева - И.Д. директор на дирекция „Главен инспекторат” в Министерски съвет, Николай Чаталбашев – председател на Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори, Христо Мавродиев – заместник-председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители;
  От името на вносителя законопроектът беше представен от Петрана Павлова.
  Тя изтъкна, че основно значение в закона има концепцията за управленската отговорност на ръководителите на организации, които се разпореждат със средства от държавния бюджет; с извънбюджетни сметки; с общинските бюджети и фондове; с бюджетите на Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса, на други самостоятелни и автономни бюджети; със средства гарантирани от Република България; със средствата по фондове и програми от Европейския съюз; със средствата на търговски дружества и държавните предприятия, разпореждащи се с публични средства по силата на нормативен акт за изграждането на стабилни системи за финансово управление и контрол при разходването на публичните средства.
  Практиката по прилагането на закона, както и анализът на ежегодно представяната информация от първостепенните разпоредители с бюджетни кредити относно осъществения от тях мониторинг на финансовото управление и контрол показват, че се наблюдава тенденция около 10 на сто от тях да не спазват нормативните изисквания за извършване на самооценка и докладване пред министъра на финансите за функционирането, адекватността, ефективността и ефикасността на системите. По този начин се препятстват необходимите последващи действия за подобряване на финансовото управление и контрол, което води до траен процес на незаконосъобразно и неефективно разходване на публични средства.
  С предложения законопроект се въвежда административнонаказателна отговорност за ръководителите - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, които до 31 март не са изпълнили задължението си за представяне на информация на министъра на финансите, съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗФУКПС. С административнонаказателните разпоредби се цели засилване на управленската отговорност на ръководителите - първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, които отговарят за осъществяването на финансовото управление и контрол във всички ръководени от тях структури, програми, процеси и дейности, включително за мониторинга и отчетността за състоянието му.
  В законопроекта е предвидена отмяна на чл. 19, който регламентира създаването и част от функциите на консултативните съвети за финансово управление и контрол. Тези функции се покриват с функциите на одитните комитети, чието създаване в организациите от публичния сектор се предлага с изменението и допълнението на Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
  Предлаганите промени за подобряване на процеса по финансово управление и контрол в публичния сектор като цяло ще се осъществят под ръководството на министъра на финансите.

  След приключване на обсъждането на законопроекта се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „За” – 12 народни представители, „Против” – 2 народни представители и „Въздържали се” – 4 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, № 002-01-35, внесен от Министерският съвет на 11 май 2010 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА  Форма за търсене
  Ключова дума