Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
27/05/2010

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, № 002-01-42, внесен от Министерския съвет на19 май 2010 г.

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, № 002-01-42, внесен от Министерския съвет на19 май 2010 г.


  На заседание, проведено на 27 май 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
  На заседанието присъстваха следните представители на Министерството на финансите: Петрана Павлова – директор на дирекция „Вътрешен контрол”, Стефан Белчев – директор на дирекция „Вътрешен одит”, Десислава Хаджидимитрова – държавен експерт в дирекция „Вътрешен Контрол”, както и Лиляна Драгиева - И.Д. директор на дирекция „Главен инспекторат” в Министерски съвет, Николай Чаталбашев – председател на Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори, Христо Мавродиев – заместник-председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители;
  От името на вносителя законопроектът беше представен от Петрана Павлова, която изтъкна, че приетият през 2006 г. закон е въвел децентрализиран модел на вътрешния одит в публичния сектор и е регламентирал задължителното му осъществяване във всички организации от публичния сектор.

  В доклад на СИГМА (Съвместна инициатива на Европейската комисия и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие) от септември 2009 г., свързан с оценка на степента на прилагане на новия модел на вътрешен одит в България, са направени препоръки за оптимизиране на дейността на звената за вътрешен одит, на вътрешните одитори и на Одитния орган по оперативните програми. С цел изпълнение на дадените препоръки Министерският съвет е изготвил настоящият законопроект, с който се цели оптимизиране на дейността по вътрешния одит в публичния сектор и подобряване работата на Изпълнителна агенция „Одит на средства от Европейския съюз”.
  С предложените промени се постига пълно съответствие на функцията по вътрешен одит в публичния сектор в България със стандартите за вътрешен одит на Международния институт на вътрешните одитори и добрите европейски практики.
  Съществуващата до момента възможност за осъществяване на вътрешния одит от един вътрешен одитор нарушава екипния принцип и прави невъзможно прилагането на голяма част от стандартите за вътрешен одит в публичния сектор. Предложеният проект регламентира осъществяването на дейността по вътрешния одит само от звена за вътрешен одит (ЗВО) и посочва организациите от публичния сектор, които са задължени да изграждат такива звена. Предвидена е и възможността по решение на министъра на финансите звена за вътрешен одит да бъдат създавани и в други организации в резултат на мотивирано искане от съответния ръководител – първостепенен разпоредител с бюджетни кредити (ПРБК). В този случай се предвижда назначаването и освобождаването на ръководителя на звеното за вътрешен одит да се извършва с писменото съгласие на министъра на финансите.
  Извън тези случаи законопроектът допуска дейността по вътрешен одит да бъде възлагана на външни за организацията физически лица, които трябва да отговарят на определени изисквания.
  Със законопроекта се предлага да се намали задължителната минимална численост на звената за вътрешен одит в общините.Предлага се конкретната численост да се определя от кмета на всяка община, предвид спецификата на дейността по вътрешен одит.
  Предлага се разширяване обхвата на дейността на звената за вътрешен одит в първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, като в него се включат и търговските дружества по чл. 61 от Търговския закон (ТЗ), държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от ТЗ, както и лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, в които няма ЗВО. Тази промяна се налага във връзка с честото възлагане на одитни ангажименти на звената за вътрешен одит в министерствата и общините, свързани с търговски дружества, на които съответният ПРБК е принципал (упражнява правата на собственик). Дейността на тези дружества е пряко свързана с постигане на целите на ПРБК, като в много случаи те разходват значителен обем средства, получени от ПРБК.
  С промените се създава възможност ЗВО на ПРБК да одитира дейности на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити (ВРБК), когато това е свързано с рискови дейности и процеси.
  За осигуряване на подготвени кадри се допуска за вътрешни одитори и одитори в Одитния орган да бъдат назначавани и лица, които нямат сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, но притежават друг международно признат сертификат за вътрешен одитор/одитор – CIA и CGAP.
  Част от предложените промени представляват прецизиране на съществуващите законови разпоредби с цел избягване на неточно тълкуване при прилагането им на практика.
  Проектът съдържа и специфични текстове, осигуряващи подобряване на прилагането на Глава пета „Специфични одитни дейности по фондове и програми на европейския съюз”. С изменението се постига съответствие на разпоредбите на закона с изискванията на Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета по отношение на функциите на Одитния орган и се конкретизират програмите, по които Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” осъществява специфични одитни дейности.
  Предложено е въвеждането на такса за явяване на изпит, за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, за издаване на сертификат или дубликат на сертификата. Размерът на таксата се определя с тарифа, одобрена от Министерския съвет. Въвеждането на таксата за посочените дейности ще създаде възможност част от извършените от министерството на финансите разходи по организиране и провеждане на изпитите да се възстановяват.
  Създадена е нова Глава седма „Административнонаказателни разпоредби”, в която се описват отделните видове административни нарушения и административни наказания.
  В Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта е предвидено изменение на Закона за администрацията във връзка с оптимизиране на дейността на инспекторатите и избягване на дублиране на функции с вътрешния одит.
  Предвидена е промяна в Закона за митниците и в Закона за Националната агенция по приходите с цел обединяване на инспекторатите в системата на Министерството на финансите в единен инспекторат към министъра на финансите.
  Проведе се дискуссия, на която се изказаха становища в подкрепа на законопроекта. Изказване направи и госпожа Лиляна Драгиева, която каза, че направеното предложение с § 29 на законопроекта за отмяна на текстове от чл.46 и 46а в Закона за администрацията не е в съответствие с приетия от Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията, целта на която промяна е била да осигури действен административен контрол за изпълнение на нормативните актове и задачите, възложени на инспекторатите от органа на изпълнителната власт. Затова § 29 следва да отпадне от законопроекта.
  Предложения за изменения бяха направени и от н.п. Ваня Донева в чл. 4, чл. 16, 21, 22, 30 и 48 да се направят също изменения и допълнения, които по-конкретно ще бъдат разгледани между първо и второ гласуване.
  След дискусията се проведе гласуване при което се получиха следните резултати: “За” – 13 народни представители; “Въздържали се” - 5 народни представители, без “Против”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, № 002-01-42, внесен от Министерския съвет на 19 май 2010 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА  Форма за търсене
  Ключова дума