Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
24/06/2010

  ЗАКОН

  за изменение и допълнение на
  Закона за независимия финансов одит

  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  Проект
  Второ гласуване


  ЗАКОН

  за изменение и допълнение на
  Закона за независимия финансов одит

  (Обн., ДВ, бр. 101 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2002 г.,
  бр. 96 от 2004 г., бр. 77 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 62 и 105 от 2006 г.,
  бр. 67 от 2008 г. и бр. 95 от 2009 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 думата „препоръка” се заменя с „решение”.
  2. Алинея 5 се отменя.
  3. В началото на ал. 7 се добавя „В срок един месец от настъпване на посочените обстоятелства".

  Предложение на н.п. Ваня Донева и Борис Грозданов:
  В § 1 се правят следните изменения и допълнения:
  а) създава се нова т. 1:
  „1. Алинея 3 се отменя.”
  б) точка 1 става т. 2 и се изменя така:
  „2. В ал. 4 думите „по препоръка” се заменят с „с решение”;
  в) точка 2 става т. 3;
  г) точка 3 става т. 4 и се изменя така|:
  „4. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) В срок един месец от настъпване на посочените обстоятелства, регистрираният одитор съобщава на Комисията за публичен надзор над регистрианите одитори за освобождаването или оставката си, като предоставя и обяснение на причините за това.”

  Комисията подкрепя предложението по букви „а”, „б” и „в”, а предложението по буква „г” беше оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1 и предлага следната редакция:
  § 1. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 3 се отменя.
  2. В ал. 4 думите „по препоръка” се заменят със „с решение”;
  3. Алинея 5 се отменя.
  4. В ал. 7 след думата „съобщават” се добавя „в едномесечен срок”.

  § 2. В чл. 13 ал. 3 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 16 в текста преди т. 1 след думите „като орган на Националната агенция за приходите” се поставя запетая и се добавя „като инспектор в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Изискването за стаж по ал. 1 не се прилага, когато придобитият стаж по чл. 18, ал. 2 е най-малко 3 години.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. Член 21а се изменя така:
  „Чл. 21а. (1) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители вписва в регистъра по чл. 24 всеки одитор и одиторско предприятие от трета държава, които представят одиторски доклад за годишните или консолидираните финансови отчети на дружество, учредено извън общността, чиито прехвърляеми ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар в страната, освен когато дружеството издава единствено дългови ценни книжа по смисъла на чл. 100к, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар, с единична номинална стойност не по-малка от левовата равностойност на 50 000 евро, или в случаите на дългови ценни книжа, деноминирани във валута, различна от евро, с номинална стойност към датата на издаването им не по-малка от левовата равностойност на 50 000 евро.
  (2) Одиторите или одиторските предприятия от трети държави по
  ал. 1 са обект на системата за публичен надзор, системата за гарантиране на качеството, както и на проверките, разследванията и санкциите, предвидени в този закон.
  (3) Алинея 2 не се прилага в случаите, когато система за гарантиране качеството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на трета държава, оценена като равностойна, е извършила проверка на качеството на съответния одитор или одиторско предприятие по ал. 1 през предходните 3 години.
  (4) При спазване на реципрочност Институтът на дипломираните експерт-счетоводители вписва в регистъра одитор от трета държава, след като същият представи доказателства, че отговаря на изисквания, равностойни на предвидените в чл. 15 – 19, и след успешно полагане на изпитите по чл. 18.
  (5) При спазване на реципрочност Институтът на дипломираните експерт-счетоводители вписва в регистъра одиторско предприятие от трета държава, след като представи доказателства, че:
  1. три четвърти от членовете на органите на управление и регистрираните одитори, извършващи одит от името на предприятието, отговарят на изисквания, равностойни на предвидените в чл. 15 - 19;
  2. одиторското предприятие извършва независим финансов одит при спазване на изискванията за независимост и обективност и правила, равностойни на предвидените в чл. 9 и чл. 33, ал. 2;
  3. одиторското предприятие публикува на своята електронна страница годишен доклад за прозрачност, отговарящ на изискванията по
  чл. 40м, или изпълнява други равностойни изисквания за оповестяване, в случай че одитира предприятия, извършващи дейност от обществен интерес.
  (6) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители чрез Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори уведомява Европейската комисия за извършената в съответствие с процедурата по чл. 48 от Директива 2006/43/ЕО оценка на реципрочността по смисъла на ал. 2 и 3, както и за основните договорености за сътрудничество със системите за публичен надзор, гарантиране на качеството и налагане на санкции на тези трети страни.
  (7) Одиторските доклади за финансови отчети и издадени от одитори или одиторски предприятия от трети държави, които не са регистрирани в страната по съответния ред, нямат правна сила.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5 и предлага следната редакция:
  § 5. Член 21а се изменя така:
  „Чл. 21а. (1) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители вписва в регистъра по чл. 24 всеки одитор и одиторско предприятие от трета държава, които представят одиторски доклад за годишните или консолидираните финансови отчети на дружество, учредено извън Европейския съюз, чиито прехвърляеми ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар в страната, освен когато дружеството издава единствено дългови ценни книжа по смисъла на чл. 100к, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар, с единична номинална стойност не по-малка от левовата равностойност на 50 000 евро, или в случаите на дългови ценни книжа, деноминирани във валута, различна от евро, с номинална стойност към датата на издаването им не по-малка от левовата равностойност на 50 000 евро.
  (2) Одиторите или одиторските предприятия от трети държави по ал. 1 са обект на системата за публичен надзор, системата за гарантиране на качеството, както и на проверките, разследванията и санкциите, предвидени в този закон.
  (3) Алинея 2 не се прилага в случаите, когато система за гарантиране качеството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на трета държава, оценена като равностойна, е извършила проверка на качеството на съответния одитор или одиторско предприятие по ал. 1 през предходните 3 години.
  (4) При спазване на реципрочност Институтът на дипломираните експерт-счетоводители вписва в регистъра одитор от трета държава, след като същият представи доказателства, че отговаря на изисквания, равностойни на предвидените в чл. 15 – 19, и след успешно полагане на изпитите по чл. 18.
  (5) При спазване на реципрочност Институтът на дипломираните експерт-счетоводители вписва в регистъра одиторско предприятие от трета държава, след като представи доказателства, че:
  1. три четвърти от членовете на органите на управление и регистрираните одитори, извършващи одит от името на предприятието, отговарят на изисквания, равностойни на предвидените в чл. 15 - 19;
  2. одиторското предприятие извършва независим финансов одит при спазване на изискванията за независимост и обективност и правила, равностойни на предвидените в чл. 9 и чл. 33, ал. 2;
  3. одиторското предприятие публикува на своята електронна страница годишен доклад за прозрачност, отговарящ на изискванията по чл. 40м, или изпълнява други равностойни изисквания за оповестяване, в случай че одитира предприятия, извършващи дейност от обществен интерес.
  (6) Институтът на дипломираните експерт-счетоводители чрез Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори уведомява Европейската комисия за извършената оценка на реципрочността по смисъла на ал. 2 и 3, както и за основните договорености за сътрудничество със системите за публичен надзор, гарантиране на качеството и налагане на санкции на тези трети държави.
  (7) Одиторските доклади за финансови отчети и издадени от одитори или одиторски предприятия от трети държави, които не са регистрирани в страната по съответния ред, нямат правна сила.”

  § 6. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 накрая се добавя „или чрез предприятие на регистриран одитор”.
  2. Точка 2 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. В чл. 24, ал. 2 думите „чл. 19а” се заменят с „чл. 20”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В чл. 26 думите „обнародва в „Държавен вестник” списък на регистрираните одитори” се заменят с „публикува на официалната си интернет страница списъка на регистрираните одитори”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. Член 28а се изменя така:
  „Чл. 28а. Регистрираните одитори могат да участват и да подписват одиторско мнение само в едно специализирано одиторско предприятие.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 9 и предлага следната редакция:
  § 9. В чл. 28а след думата „участват” се добавя „и да подписват одиторско мнение”.

  § 10. В чл. 33, ал. 1 се създава т. 16:
  „16. да съхранява одиторската документация за срок 5 години.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.

  § 11. В чл. 35б, ал. 3, т. 2 думите „да са известни и” се заличават.

  Предложение на н.п. Ваня Донева и Борис Грозданов:
  „§ 11. В чл. 35б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думата „шестима” се заменя с „четирима”.
  2. В ал. 3, т. 2 думите „да са известни и” се заличават.
  3. В ал. 5:
  а) точка 1 се изменя така:
  „1. едно лице се предлага от министъра на финансите;”
  б) в т. 4 думите „две лица се предлагат” се заменят с „едно лице се предлага”.
  4. В ал. 7 думата „Членовете” се заменя с „Членът”.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11:
  „§ 11. В чл. 35б се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думата „шестима” се заменя с „четирима”.
  2. В ал. 3, т. 2 думите „да са известни и” се заличават.
  3. В ал. 5:
  а) точка 1 се изменя така:
  „1. едно лице се предлага от министъра на финансите;”
  б) в т. 4 думите „две лица се предлагат” се заменят с „едно лице се предлага”.
  4. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Членът на комисията, предложен от управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители, може да упражнява дейност, свързана с независимия финансов одит.”

  § 12. В чл. 35в, ал. 6 думите „90 на сто” се заменят с „50 на сто”.

  Предложение на н.п. Ваня Донева и Борис Грозданов:
  Параграф 12 се изменя така:
  „§ 12. В чл. 35в се правят следните изменения:
  1. В ал. 4 думите „щатни служители на комисията” се заменят с „в трудово или служебно правоотношение с комисията”.
  2. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Членовете на комисията, с изключение на председателя, получават възнаграждение за участието си във всяко заседание, в размер на една минимална работна заплата за страната. Полученото възнаграждение не може да превишава 50 на сто от възнаграждението на председателя.””

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12:
  „§ 12. В чл. 35в се правят следните изменения:
  1. В ал. 4 думите „щатни служители на” се заменят с „в трудово или служебно правоотношение с”.
  2. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Членовете на комисията, с изключение на председателя, получават възнаграждение за участието си във всяко заседание, в размер на една минимална работна заплата за страната. Полученото месечно възнаграждение не може да превишава 50 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя.”

  § 13. В чл. 35д се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 3 думата „системата” се заменя със „системите”.
  2. В ал. 2, т. 2 след думата „утвърждава” се добавя „и при необходимост коригира”.

  Предложение на н.п. Ваня Донева и Борис Грозданов:
  В § 13, т. 2 се изменя така:
  „2. В ал. 2:
  а) точка 2 се изменя така:
  „2. утвърждава, а когато те не са в съответствие с Международните одиторски стандарти коригира:
  - правилата и процедурите за извършване на проверки за контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори;
  - лицата, които участват в проверките;
  - годишния план за извършване на проверки;”
  б) точка 7 се изменя така:
  „7. утвърждава или връща с мотивирано искане за преразглеждане правилата по чл. 17, ал. 2, чл. 18, чл. 21, чл. 21а и чл. 22, ал. 1.

  Комисията подкрепя предложението по буква „б”, а предложението по буква „а” беше оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13:
  „§ 13. В чл. 35д се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 3 думата „системата” се заменя със „системите”.
  2. В ал. 2 т. 7 се изменя така:
  „7. утвърждава или връща с мотивирано искане за преразглеждане правилата по чл. 21а;”.

  Предложение на н.п. Ваня Донева и Борис Грозданов за нов § 14:
  „§ 14. В чл. 35e се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата „четирима” се заменя с „двама”.
  2. В ал. 2 думата „четири” се заменя с „три”.
  3. В ал. 3 думата „пет” се заменя с „четири”.”

  Комисията подкрепя предложението за нов § 14 и предлага следната редакция:
  „§ 14. В чл. 35e се правят следните изменения:
  4. В ал. 1 думата „четирима” се заменя с „двама”.
  5. В ал. 2 думата „четири” се заменя с „три”.
  6. В ал. 3 думата „пет” се заменя с „четири”.”

  Комисията предлага да се създаде нов § 15:
  § 15. Член 38 се изменя така:
  „Чл. 38. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители се представлява от неговия председател.”

  § 14. В чл. 39 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Общото събрание приема устав, избира председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители и членове на
  органите му.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 14, който става § 16 и предлага следната редакция:
  § 16. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Общото събрание приема устав, избира председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители и членове на
  органите му.”
  2. В ал. 3 се създава изречение второ: „Председателят ръководи заседанията на управителния съвет.”

  § 15. В чл. 39, ал. 3 се създава изречение второ:
  „Председателят ръководи заседанията на управителния съвет и представлява Института на дипломираните експерт-счетоводители.”

  Комисията предлага § 15 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното си място в § 16.

  § 16. В чл. 40а се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Всички регистрирани одитори и регистрирани одиторски предприятия, които са членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители, както и регистрирани одитори и регистрирани предприятия от държавите – членки на Европейския съюз, или от трети държави, са обект на контрол на качеството на дейността им.”
  2. Алинеи 3, 4 и 5 се изменят така:
  „(3) Системата за контрол на качеството функционира като назначените от комисията инспектори и контрольорите от Института на дипломираните експерт-счетоводители извършват проверките за контрол на качеството под надзора на комисията.
  (4) Инспекторите на комисията са в трудови или извънтрудови правоотношения с комисията. Те се назначават по ред, определен с правилника на комисията.
  (5) Въз основа на резултатите от извършените проверки от инспекторите на комисията, както и от контрольорите на Института на дипломираните експерт-счетоводители, Комисията има право да дава предписания, които са задължителни за изпълнение от регистрираните одитори, и да предприема мерки спрямо тях.”
  3. Алинея 9 се изменя така:
  „(9) Системата за контрол на качеството по ал. 3, се финансира от:
  1. бюджета на комисията - за участието на инспекторите в проверките за контрол на качеството;
  2. средства на Института на дипломираните експерт-счетоводители - за участието на контрольорите в проверките за контрол на качеството.”
  4. Алинеи 10, 11, 12 и 13 се отменят.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 17.

  § 17. В чл. 40б, ал. 1 т. 4 се изменя така:
  „4. лицата, които извършват контрол на качеството, да имат подходящо професионално образование и съответстващ опит в областта на независимия финансов одит и финансовото отчитане и да са преминали обучение за контрол на качеството;”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 18.

  § 18. В чл. 40в, ал. 1 се създава т. 7:
  „7. проверка за спазване на дадените предписания по чл. 40а, ал. 5.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 19.

  § 19. В чл. 40д се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 изречение второ се заличава.
  2. В ал. 2 цифрата „4” се заменя с „6”.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Проверката за контрол на качеството по ал. 1 се осъществява от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Копие от доклада от проверката се изпраща на Института на дипломираните експерт-счетоводители. В проверката може да участват и регистрирани одитори.”
  4. Алинея 4 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 20.

  § 20. В чл. 40е се правят следните изменения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Поне един от членовете на одитния комитет трябва да е независим от надзорния съвет и да има завършено висше образование със специалност счетоводство или финанси и да притежава най-малко 5 години професионален опит по счетоводство или одит.”
  2. Алинея 5 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 21.

  § 21. В чл. 40н ал. 2 се изменя така:
  „(2) Ключовият одитор на одиторско предприятие, както и одитор, който работи пряко чрез индивидуална практика, когато одитират предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, трябва да се оттеглят, след като са извършвали одитни ангажименти в продължение на 7 поредни години от датата на назначаване. Те не могат да участват в одита на същото предприятие преди изтичането на две години от оттеглянето си от ангажимента за одит.”

  Предложение на н.п. Ваня Донева и Борис Грозданов:
  В § 21 числото „7” се заменя с „5”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 21, който става § 22 и предлага следната редакция:
  „§ 22. В чл. 40н ал. 2 се изменя така:
  „(2) Ключовият одитор на одиторско предприятие, както и одитор, който работи пряко чрез индивидуална практика, когато одитират предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, трябва да се оттеглят, след като са извършвали одитни ангажименти в продължение на 5 поредни години от датата на назначаване в одитираното предприятие. Те не могат да участват в одита на същото предприятие преди изтичането на две години от оттеглянето си от ангажимента за одит.”

  § 22. В чл. 40у, ал. 5 думата „одитори” се заличава.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 23.

  § 23. В чл. 41 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „членове на органите на Института на дипломираните експерт-счетоводители или членове на комисията” се заменят с „контрольорите на Института на дипломираните експерт-счетоводители или инспекторите на комисията”.
  2. В ал. 6 думите „членове на органите на Института на дипломираните експерт-счетоводители или член на комисията” се заменят с „лицата, установили нарушението”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 24.

  § 24. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1:
  а) в т. 11:
  аа) буква „е” се изменя така:
  „е) търговски дружества, които предоставят телекомуникационни услуги;”
  бб) буква „з” се отменя;
  б) създават се т. 22, 23, 24, 25 и 26:
  „22. „Инспектор” е лице, извършващо проверките, което не упражнява дейност, свързана с независимия финансов одит, което е в трудови или извънтрудови правоотношения с комисията, отговаря на определените изисквания в този закон за придобита квалификация и опит и е преминало обучение за контрол на качеството.
  23. „Проверки“ са проверяване качеството на дейността на регистрираните одитори или одиторските предприятия и не са разследвания по смисъла на член 32, параграф 5 от Директива 2006/43/ЕО.
  24. „Експерт“ е физическо лице със специфични познания за финансовите пазари, финансовото отчитане, одитиране или други области, свързани с проверките и практиката на извършваните одити по този закон.
  25. „Контрольор” е лице, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители, преминало обучение за контрол на качеството и утвърдено за контрольор.
  26. „Опит в областта на независимия финансов одит” е опитът в областта на счетоводството, финансовото отчитане и одита.”
  2. Създава се § 1б:
  „§ 1б. Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори е компетентният орган по смисъла на чл. 2, параграф 10 във връзка с чл. 33 и 35 от Директива 2006/43/ЕО.”

  Предложение на н.п. Ваня Донева и Борис Грозданов:
  В § 24:
  а) в т. 1, буква „а”, „аа” да отпадне;
  б) създават се т. 27 и 28:
  „27. Проверка” е съвкупност от систематични, планирани процедури за проверяване качеството на дейността на регистрираните одитори и специализирани одиторски предприятия и включва оценка на спазването на приложимите стандарти за одит и на изискванията за независимост, на количеството и качеството на изразходваните ресурси, на полученото одиторско възнаграждение и на системата за вътрешен контрол на качеството;
  28. „Разследване” е изпълнението на съвкупност от процедури за откриване, коригиране и предотвратяване на неправилно извършване на независимия финансов одит, както и на нарушения на приложимите международни стандарти и законови разпоредби от регистрираните одитори и специализираните одиторски предприятия.”

  в) Създава се § 1б:
  „§ 1б. Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори е компетентният орган, на който са възложени регулирането и надзора над регистрираните одитори и одиторски дружества, както и ефективното сътрудничество на общностно ниво, по отношение на надзорните действия на държавите-членки.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 25:
  „§ 25. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1:
  а) в т. 11 буква „з” се отменя;
  б) създават се т. 22, 23, 24, 25, 26 и 27:
  „22. „Инспектор” е лице, което не упражнява дейност, свързана с независимия финансов одит и е в трудови или извънтрудови правоотношения с комисията, отговаря на определените изисквания на този закон за придобита квалификация и опит и е преминало обучение за контрол на качеството.
  23. „Експерт“ е физическо лице със специфични познания за финансовите пазари, финансовото отчитане, одитиране или други области, свързани с проверките и практиката на извършваните одити по този закон.
  24. „Контрольор” е лице, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители, преминало обучение за контрол на качеството и утвърдено за контрольор.
  25. „Опит в областта на независимия финансов одит” е опитът в областта на счетоводството, финансовото отчитане и одита.
  26. Проверка” е съвкупност от систематични, планирани процедури за проверяване качеството на дейността на регистрираните одитори и специализирани одиторски предприятия и включва оценка на спазването на приложимите стандарти за одит и на изискванията за независимост, на количеството и качеството на изразходваните ресурси, на полученото одиторско възнаграждение и на системата за вътрешен контрол на качеството.
  27. „Разследване” е изпълнението на съвкупност от процедури за откриване, коригиране и предотвратяване на неправилно извършване на независимия финансов одит, както и на нарушения на приложимите международни стандарти и законови разпоредби от регистрираните одитори и специализираните одиторски предприятия.”

  2. Създава се § 1б:
  „§ 1б. Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори е компетентният орган, на който е възложен надзора над регистрираните одитори и одиторски дружества, както и ефективното сътрудничество на общностно ниво, по отношение на надзорните действия на държавите-членки.”

  § 25. В Преходните и заключителните разпоредби се създава § 9а:
  „§ 9а. Разпоредбата на чл. 40н, ал. 2 се прилага за одитни ангажименти за годишни финансови отчети, съставени след 1 януари 2009 г.”
  Предложение на н.п. Ваня Донева и Борис Грозданов:
  Параграф 25 става § 26 и се изменя така:
  „§ 26. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 9а:
  „§ 9а. Разпоредбата на чл. 40н, ал. 2 се прилага за одитни ангажименти за годишни финансови отчети, съставени след 31 декември 2008 г.”

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага § 25 да се отхвърли, тъй като е отразен на систематичното си място в § 27.

  Предложение на н.п. Ваня Донева и Борис Грозданов:
  Създава се Преходна разпоредба и § 27:

  „ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА
  § 27. (1) С влизането в сила на този закон мандатът на члена на Комисията - представител на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и мандатите на членовете – представители на ИДЕС, се прекратяват.
  (2) Председателят на Комисията в 14- дневен срок от влизането в сила на този закон предлага на Народното събрание да избере за член на Комисията представител на ИДЕС.”

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създадат ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ с § 26 и 27:


  ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 26. (1) С влизането в сила на този закон мандатът на члена на Комисията - представител на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и мандатите на членовете – представители на Института на дипломираните експерт-счетоводители, се прекратяват.


  (2) Председателят на Комисията в 14-дневен срок от влизането в сила на този закон предлага на Народното събрание да избере за член на Комисията представител на Института на дипломираните експерт-счетоводители.

  § 27. Разпоредбата на чл. 40н, ал. 2 се прилага за одитни ангажименти за годишни финансови отчети, съставени след 31 декември 2008 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА


  Форма за търсене
  Ключова дума