Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
03/11/2010

  Д О К Л А Д
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 054-01-84, внесен от н.п. Иван Вълков и група народни представители на 21.10.2010 г.  На заседание, проведено на 3 ноември 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, внесен от н.п. Иван Вълков и група народни представители.
  Законопроектът беше представен от н.п. Иван Вълков.


  Основните моменти в законопроекта са:

  - създава се възможност за налагане на глоби с електронен фиш за нарушения, установени с технически средства и системи;
  - предлагат се изменения и допълнения в административнонаказателните разпоредби, като се завишават санкциите за водачи, които управляват моторно превозно средство с превишена скорост или по "ВUS" лента; предлага се при доброволно плащане на глоба, наложена с фиш, да се плаща 70 на сто от размера на наложената глоба;
  - прецизира се уредбата на правилата за паркиране;
  - предлагат се промени в Закона за административните нарушения и наказания, като се въвежда понятието „електронен фиш” и се разширява обхвата на закона в частта относно правилата за обжалване на наказателните постановления;
  - предлага се създаването на Фонд за безопасност на движението, който ще се управлява от министъра на вътрешните работи. Средствата по фонда ще се набират от глоби за нарушения, установени с технически средства и системи, средства от дарения и други приходи, предвидени в нормативен акт. Средствата ще се разходват за дейности по контрола на движението по пътищата и подобряване на пътната безопасност. Редът и условията за управление на средствата от фонда ще се определят с акт на Министерския съвет.
  След представяне на законопроекта се проведе обсъждане, при което се изказаха становища за прецизиране текста на § 9, в частта на ал. 9, като се определи срока, в който, ако се плати доброволно, дължимата сума ще е 70 на сто от размера на глобата. Предложи се при допуснато нарушение отговорността да е на собственика на МПС, както и да се предвиди ред за събиране на глобите при нарушения допуснати от чужди граждани. По отношение на § 10 относно създаването на Фонд за безопасност на движението се изказаха становища, че практиката за създаване на фондове отдавна е преустановена в страната и че това не е добър подход. В този смисъл е и становището на Министерство на финансите, в което се посочва, че глобите са традиционен приходоизточник на държавния бюджет, а разходите, които се предлагат да бъдат финансирани от тези глоби, попадат в дейността на съответните държавни органи и съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за устройство на държавния бюджет, те следва да са част от бюджета. В случай, че се вземе решение за създаване на този фонд, в становището на Министерство на финансите се посочва, че следва в законопроекта да се уреди статута на фонда, приходоизточниците, начина на разходване на средствата, ръководството и реда за осъществяване на неговата дейност. В хода на дискусията членовете на Комисията по бюджет и финанси се обединиха около становището за подкрепа на законопроекта като цяло. Но ако § 10 не отпадне от законопроекта, трябва да се предложи нова редакция, с оглед бележките на Министерство на финансите, която следва да се обсъди в Комисията по бюджет и финанси преди второто гласуване на законопроекта от водещата комисия.
  След обсъждане на законопроекта се проведе гласуване което приключи при следните резултати: „За” – 12 народни представители, „Против”- 1 народен представител и „Въздържали се” - 2 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 054-01-84, внесен от н.п. Иван Вълков и група народни представители на 21.10.2010 г.


  София, 9 ноември 2010 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА

  Форма за търсене
  Ключова дума