Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
04/11/2010

  Д О К Л А Д
  законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 002-01-87, внесен от Министерския съвет, приет на първо гласуване на 21.10.2010 г.


  Проект
  Второ гласуване

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
  (Обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г. и бр. 55 от 2010 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 7 след думата „акциз” се добавя „за освободените за потребление акцизни стоки”.
  2. Точка 15 се изменя така:
  „15. Частни развлекателни полети и плаване” е използването на плавателен съд или въздухоплавателно средство от неговия собственик или от физическо или юридическо лице, което го ползва или под наем, или по друг начин, за цели, различни от търговските, и по-специално различни от транспортиране на пътници или стоки или предоставяне на услуги срещу заплащане или за нуждите на държавни органи.”
  3. В т. 45 след думата „склад” се поставя точка и текстът до края се заличава.
  4. Създава се т. 46:
  „46. „Нередовност” е настъпването на определени обстоятелства при движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, с изключение на случаите на липси и безвъзвратна загуба вследствие на непреодолима сила, в резултат на които цялото или част от количеството акцизни стоки не пристигнат на мястото на получаване в съответствие с правилата за движение на акцизни стоки под режим отложено плащане.”


  Предложение на н.п. Костадин Язов, Иван Колев и Диан Червенкондев:

  1. В чл. 4, т. 4 се изменя така:
  „4. Създава се т. 46:
  „46. „Нередовност” е настъпването на определени обстоятелства при движение на акцизни стоки, под режим отложено плащане на акциз или освободени за потребление на територията на друга държава членка, с изключение на случаите на липси и безвъзвратна загуба, вследствие на непреодолима сила, в резултат на които цялото или част от количеството акцизни стоки не пристигат на мястото на получаване в съответствие с правилата за движение на акцизни стоки.”

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:

  § 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 7 след думата „акциз” се добавя „за освободените за потребление акцизни стоки”.
  2. Точка 15 се изменя така:
  „15. „Частни развлекателни полети и плаване” е използването на плавателен съд или въздухоплавателно средство от неговия собственик или от физическо или юридическо лице, което го ползва или под наем, или по друг начин, за цели, различни от търговските, и по-специално различни от транспортиране на пътници или стоки или предоставяне на услуги срещу заплащане или за нуждите на държавни органи.”
  3. В т. 45 след думата „склад” се поставя точка и думите до края на изречението се заличават.
  4. Създава се т. 46:
  „46. „Нередовност” е настъпването на определени обстоятелства при движение на акцизни стоки, под режим отложено плащане на акциз или освободени за потребление на територията на друга държава членка, с изключение на случаите на липси и безвъзвратна загуба, вследствие на непреодолима сила и загубите от естествени фири, вследствие на промяна на физико-химичните свойства, в резултат на които цялото или част от количеството акцизни стоки не пристигат на мястото на получаване в съответствие с правилата за движение на акцизни стоки.”

  § 2. В чл. 10 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) „Пури и пурети” са цилиндрични тела от тютюн, изключително предназначени и годни за пушене предвид техните свойства и нормалните очаквания на потребителите, и които:
  1. са обвити с покриващ лист от естествен тютюн, или
  2. съдържат пълнеж от смес от тютюни (бленд) и са обвити с външен лист от възстановен тютюн с нормалния цвят на пура, покриващ продукта изцяло, включително, където е подходящо, и филтъра, но не и мундщука, ако има такъв, при условие че единичното им тегло, без филтър или мундщук, е най-малко 2,3 г и не повече от 10 г и обиколката по продължение най-малко на една трета от дължината е не по-малка от 34 мм.”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) За „пури и пурети” се смятат и изделия, съставени частично от вещества, различни от тютюн, но отговарящи на изискванията на ал. 1.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §2:

  § 2. В чл. 10 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) „Пури и пурети” са цилиндрични тела от тютюн, изключително предназначени и годни за пушене предвид техните свойства и нормалните очаквания на потребителите, и които:
  1. са обвити с покриващ лист от естествен тютюн, или
  2. съдържат пълнеж от смес от тютюни (бленд) и са обвити с външен лист от възстановен тютюн с нормалния цвят на пура, покриващ продукта изцяло, включително, където е подходящо, и филтъра, но не и мундщука, ако има такъв, при условие че единичното им тегло, без филтър или мундщук, е най-малко 2,3 г и не повече от 10 г и обиколката по продължение най-малко на една трета от дължината е не по-малка от 34 мм.”
  2. В ал. 2 след думите „ал. 1” се поставя точка, а думите докрая на изречението се заличават.

  § 3. В чл. 11 ал. 3 се изменя така:
  „(3) За целите на облагането с акциз продуктите за пушене по ал. 1 и 2 се смятат като две цигари, ако без филтъра или мундщука са по-дълги от
  8 см, но не по-дълги от 11 см, съответно като три цигари, ако без филтъра или мундщука са по-дълги от 11 см, но не по-дълги от 14 см, и така нататък.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 12, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. Точка 2 се изменя така:
  „2. отпадъци от тютюн, предлагани за продажба на дребно, които могат да се пушат и не попадат в обхвата на чл. 10 и 11; за „отпадъци от тютюн” се считат и остатъците от тютюневи листа и вторични продукти, получени при обработката на тютюн или при промишленото производство на тютюневи изделия;”.
  2. В т. 3 думите „1 мм” се заменят с „1,5 мм”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В чл. 20, ал. 2, т. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „освен когато стоките се транспортират до друг данъчен склад на същия лицензиран складодържател при предстоящо прекратяване действието на лиценза за управление на данъчния склад, от който стоките се извеждат, и след разрешение на директора на Агенция „Митници” по ред, определен с правилника за прилагане на закона”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 24 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 1 се отменя.
  2. В ал. 3 думите „ал. 1, т. 1 и” се заличават.


  Предложение на н.п. Костадин Язов, Иван Колев и Диан Червенкондев:

  § 6 се изменя така.

  § 6. В чл. 24 се правят следните изменения:
  1. Ал. 1, т. 1 се изменя така:
  „1. за зареждане на въздухоплавателни средства и плавателни съдове (включително за риболов), освен когато се използват за частни развлекателни полети и плаване по ред и начин определени с правилника.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:

  § 6. В чл. 24 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
  „1. за зареждане на въздухоплавателни средства и плавателни съдове (включително за риболов), освен когато се използват за частни развлекателни полети и плаване по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона;”.
  2. В ал. 3 думите „ал. 1, т. 1 и” се заличават.


  Комисията предлага да се създаде нов § 7:

  § 7. В чл. 25 се създава ал. 3:
  „(3) Редът и начинът за унищожаване на акцизни стоки по ал. 1, т. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.”


  Комисията предлага да се създаде нов § 8:

  § 8. Създава се чл. 25б:
  „Чл. 25б.(1) Допуска се унищожаване на негодни за производство на тютюневи изделия суровини (необработен тютюн), съхраняван в данъчен склад.
  (2) Унищожаването по ал. 1 се извършва под контрола на митническите органи, по ред и начин, определени в правилника за прилагане на закона.”


  § 7. В чл. 26 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Доставката на енергийни продукти за зареждане на плавателни съдове и въздухоплавателни средства се смята за изнасяне. Обезпеченият/платеният за стоките акциз се освобождава/възстановява по ред и в срокове, определени с правилника за прилагане на закона. Това не се отнася за плавателни съдове и въздухоплавателни средства, които се използват за частни развлекателни полети и плаване.”

  Предложение на н.п. Костадин Язов, Иван Колев и Диан Червенкондев:

  § 7 се изменя така :
  1. Досегашният текст става т.1.
  2. Създава се т. 2:
  „2. Ал. 3 се заличава.”

  Комисията подкрепя предложението по т. 2.
  Предложението по т. 1 беше оттеглено на заседание на комисията.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 9:

  § 9. В чл. 26 ал. 3 се отменя.


  § 8. В чл. 27 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Недължимо платен или подлежащ на възстановяване акциз се възстановява или прихваща за погасяване на изискуеми публични задължения на лицето, събирани от Агенция „Митници”, въз основа на писмено искане или по инициатива на митническите органи.”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Искането по ал. 1 се подава до началника на митницата по седалището на лицето или по местонахождението на данъчния склад в случаите, когато лицето е лицензиран складодържател, или до компетентното митническо учреждение, издало удостоверението за регистрация. Към искането се прилагат и документите, определени с правилника за прилагане на закона.”
  3. В ал. 3 изречение първо се изменя така:
  „(3) Органът по ал. 2 в 30-дневен срок от постъпване на искането, съответно от отстраняване на нередовностите в него, се произнася с мотивирано решение, с което уважава или отказва искането - изцяло или частично, като възстановява или прихваща подлежащата на възстановяване сума.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 10:

  § 10. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Недължимо платен или подлежащ на възстановяване акциз се възстановява или прихваща за погасяване на изискуеми публични задължения на лицето, събирани от Агенция „Митници”, въз основа на писмено искане или по инициатива на митническите органи.”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Искането по ал. 1 се подава до началника на митницата по седалището на лицето или по местонахождението на данъчния склад в случаите, когато лицето е лицензиран складодържател, или до компетентното митническо учреждение, издало удостоверението за регистрация. Към искането се прилагат и документите, определени с правилника за прилагане на закона.”
  3. В ал. 3 думите „ал. 1” се заменят с „ал. 2”, след думата „частично” се поставя запетая и се добавя „като възстановява или прихваща подлежащата на възстановяване сума.”


  § 9. В чл. 32, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 2 числото „685” се заменя с „710”.
  2. В т. 3 и 4 числото „600” се заменя с „615”.
  3. В т. 8 думите „от 4 до 5 на сто включително - 664 лв.” се заменят с „от 4 до 5 процента обемни включително – 688 лв.”.
  4. В т. 9 думите „от 4 до 5 на сто включително – 582 лв.” се заменят с „от 4 до 5 процента обемни включително – 596 лв.“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 11.

  § 10. В чл. 34, ал. 1, след думите „по чл. 33” се поставя запетая и се добавя „с изключение на керосина с код по КН 2710 19 21 0, предназначен за въздухоплавателни средства”.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 10 да бъде отхвърлен.

  § 11. В чл. 38 числото „100” се заменя със „152”.

  Предложение на н.п. Алиосман Имамов:
  § 11 да отпадне
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 12:

  § 12. В чл. 38 числото „100” се заменя със „130” и след думата „килограм” се поставя запетая и се добавя „а от 1 януари 2012 г. - 152 лв. за килограм”.


  § 12. В чл. 44 ал. 6 се изменя така:
  „(6) В случаите по чл. 64, ал. 2 компетентно митническо учреждение по ал. 1, т. 2 е и митническото учреждение, в което лицата са заявили бандероли. Това митническо учреждение освобождава предоставеното от вносителя обезпечение след потвърждение от митническото учреждение, където са извършени формалностите за внасяне, че дължимият акциз е внесен в републиканския бюджет.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 13:

  § 13. В чл. 44, ал. 6 изречение второ се изменя така: „Това митническо учреждение освобождава предоставеното от вносителя обезпечение след потвърждение от митническото учреждение, където са извършени формалностите за внасяне, че дължимият акциз е внесен в републиканския бюджет.”


  § 13. В чл. 48, ал. 2, т. 13 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Буква „д” се отменя.
  2. Създават се букви „е” и „ж”:
  „е) средномесечно прогнозно количество на освободените за потребление акцизни стоки – по видове стоки и акцизни ставки;
  ж) средномесечно прогнозно количество стоки в движение под режим отложено плащане на акциз - по видове стоки и акцизни ставки.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 14:

  § 14. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) в т. 1 думите ”актуално удостоверение за вписване в търговския регистър” се заменят с „удостоверение за актуално състояние”.
  б) в т. 13:
  аа) буква „д” се отменя;
  бб) създават се букви „е” и „ж”:
  „е) средномесечно прогнозно количество на освободените за потребление акцизни стоки – по видове стоки и акцизни ставки;
  ж) средномесечно прогнозно количество стоки в движение под режим отложено плащане на акциз - по видове стоки и акцизни ставки.”
  2. В ал. 5 след думите „средства за измерване” се добавя „и контрол”.


  § 14. В чл. 53, ал. 1 т. 1 се изменя така:
  „1. при прехвърляне на фирмата на едноличния търговец или заличаването му или при прекратяване на юридическото лице с изключение на преобразуване чрез промяна на правната форма;”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 15.

  § 15. В чл. 57в, ал. 1, т. 5 накрая се добавя „с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 16:

  § 16. В чл. 57в се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 5 накрая се добавя „с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение”;
  б) в т. 9 след думите „средства за измерване” се добавя „и контрол”.
  2. В ал. 2, т. 1 думите ”актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър” се заменят с „удостоверение за актуално състояние”;

  § 16. В чл. 58а, ал. 1, т. 3 накрая се добавя „с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 17:

  § 17. В чл. 58а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 3 след думата „закон” се добавя „с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение;
  б) в т. 6 след думите „средства за измерване” се добавя „и контрол”;
  2. В ал. 2, т. 1 думите „актуално удостоверение за вписване в търговския регистър” се заменят с „удостоверение за актуално състояние”.


  § 17. В чл. 58в, ал. 1, т. 5 накрая се добавя „с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 18.

  § 18. В чл. 58г, ал. 2, т. 1 думите „Търговски регистър” се заменят със „Закона за търговския регистър”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 19:

  § 19. В чл. 58г, ал. 2, т. 1 думите „актуално удостоверение за вписване в търговския регистър” се заменят с „удостоверение за актуално състояние”, а думите „Търговския регистър” се заменят със „Закона за търговския регистър”.


  § 19. В чл. 60, ал. 1 след думите „по чл. 59” се поставя запетая, добавя се „с изключение на добива на природен газ” и се поставя запетая.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 20.


  § 20. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 10:
  „(10) Три месеца преди датата на въвеждане на нов образец на бандерол лицата по ал. 8 могат да заявяват брой бандероли по действащия образец, ненадвишаващ средномесечното количество на освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол. В тези случаи разпоредбите на ал. 8 и 9 не се прилагат.”
  1. Досегашните ал. 10 - 14 стават съответно ал. 11 - 15.
  2. Създава се ал. 16:
  „(16) В случаите на въвеждане на нов образец на бандерол лицензираните складодържатели и лицата по ал. 2 и 3 могат да заявяват бандероли по новия образец най-рано три месеца преди влизането му в сила.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 21:

  § 21. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 10:
  „(10) Три месеца преди датата на въвеждане на нов образец на бандерол лицата по ал. 8 могат да заявяват брой бандероли по действащия образец, ненадвишаващ средномесечното количество на освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол. В тези случаи разпоредбите на ал. 8 и 9 не се прилагат. Средномесечното количество се изчислява като сумата от количествата на освободените за потребление от лицето акцизни стоки през всеки месец от годината се раздели на 12.”
  2. Досегашните ал. 10 и 11 стават съответно ал. 11 и 12.
  3. Досегашната ал. 12 става ал. 13 и в нея думите „ ал. 11” се заменят с „ал. 12”.
  4. Досегашните ал. 13 и 14 стават съответно ал. 14 и 15.
  5. Създава се ал. 16:
  „(16) В случаите на въвеждане на нов образец на бандерол лицензираните складодържатели и лицата по ал. 2 и 3 могат да заявяват бандероли по новия образец най-рано три месеца преди датата на въвеждането му.”


  § 21. В чл. 66 се създават ал. 6 и 7:
  „(6) В срок до три месеца преди влизането в сила на новия образец на бандерол лицензираният складодържател може да съхранява в данъчния склад и акцизни стоки, облепени с новия образец на бандерол, като ги разграничава както в материалната отчетност, така и физически от акцизните стоки, облепени с действащ образец на бандерол.
  (7) В срок до три месеца от влизането в сила на новия образец на бандерол лицензираният складодържател може да съхранява в данъчния склад и акцизни стоки, облепени с отменения образец на бандерол, като ги разграничава както в материалната отчетност, така и физически от акцизните стоки, облепени с действащ образец на бандерол.”  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 22:

  § 22. В чл. 66 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 3 след думите „средства за измерване” се добавя „и контрол”;
  2. Създават се ал. 6 и 7:
  „(6) В срок до три месеца преди датата на въвеждането на новия образец на бандерол лицензираният складодържател може да съхранява в данъчния склад и акцизни стоки, облепени с новия образец на бандерол, като ги разграничава както в материалната отчетност, така и физически от акцизните стоки, облепени с действащ образец на бандерол.
  (7) В срок до три месеца от датата на въвеждането на новия образец на бандерол лицензираният складодържател може да съхранява в данъчния склад и акцизни стоки, облепени с отменения образец на бандерол, като ги разграничава както в материалната отчетност, така и физически от акцизните стоки, облепени с действащ образец на бандерол.”


  § 22. В чл. 67, т. 5 накрая се добавя „по реда на наредбата по
  чл. 124, ал. 4”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 23.


  § 23. В чл. 73а, ал. 1 т. 1 се изменя така:
  „1. от данъчен склад на територията на страната до друг данъчен склад или до място на директна доставка, посочено от лицензирания складодържател, на територията на страната или до лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3 на територията на страната;”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 24.

  § 24. В чл. 73б, ал. 3, т. 1, буква „а” след думата „склад” се добавя „или до място на директна доставка”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 25.

  § 25. В чл. 73в, ал. 2 след думата „склад” се добавя „или до място на директна доставка”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 26.


  § 26. Създава се чл. 74а:
  „Чл. 74а. (1) В случаи на допускане на нередовност при движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, водеща до освобождаването им за потребление по смисъла на чл. 20, ал. 2, т. 2 и 8, задължението за заплащане на акциз възниква в държавата членка, в която е допусната нередовността.
  (2) В случаите, в които не може да се определи мястото на допускане на нередовността, се счита, че тя е допусната в държавата членка на установяване и в момента на установяването.
  (3) В случаите по ал. 1 и 2 митническите органи уведомяват компетентните органи на държавата членка – изпращач, за освободените за потребление акцизни стоки.
  (4) В случаите, когато акцизните стоки не пристигнат на мястото на получаване и по време на движението не е установена никаква нередовност, водеща до тяхното освобождаване за потребление, се счита, че нередовността е допусната в държавата членка на изпращане от момента на започване на движението, освен ако в четиримесечен срок се представи доказателство на компетентните органи на държавата членка - изпращач, доказващо получаването на акцизните стоки или мястото на допускане на нередовността.
  (5) В случаите по ал. 2 и 4, ако в тригодишен срок от датата на започване на движението на акцизните стоки на митническите органи е предоставено достатъчно доказателство, че мястото на допускане на нередовността е в друга държава членка, прилага се разпоредбата на ал. 1.
  (6) В случаите по ал. 5 митническите органи след уведомяване от компетентните органи на държавата членка, където е допусната нередовността, освобождават от задължение за заплащане на акциз лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 или възстановяват недължимо платения акциз по реда на чл. 27.”


  Предложение на н.п. Костадин Язов, Иван Колев и Диан Червенкондев:

  В § 26 се правят следните изменения:

  В чл. 74а, ал.1 се изменя така:
  „Чл. 74а (1) В случаите на допускане на нередовност при движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, водеща до освобождаването им за потребление, по смисъла на чл. 20, ал. 2, т. 2, 8, 11 и 12 задължението за заплащане на акциз възниква в държавата-членка, в която е допусната нередовността.”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 27:

  § 27. Създава се чл. 74а:
  „Чл. 74а. (1) В случаите на допускане на нередовност при движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, водеща до освобождаването им за потребление, по смисъла на чл. 20, ал. 2, т. 2, 8, 11, 12 и 12а задължението за заплащане на акциз възниква в държавата членка, в която е допусната нередовността.
  (2) В случаите, в които не може да се определи мястото на допускане на нередовността, се смята, че тя е допусната в държавата членка на установяване и в момента на установяването.
  (3) В случаите по ал. 1 и 2 митническите органи уведомяват компетентните органи на държавата членка – изпращач, за освободените за потребление акцизни стоки.
  (4) В случаите, когато акцизните стоки не пристигнат на мястото на получаване и по време на движението не е установена никаква нередовност, водеща до тяхното освобождаване за потребление, се смята, че нередовността е допусната в държавата членка на изпращане от момента на започване на движението, освен ако в четиримесечен срок се представи доказателство на компетентните органи на държавата членка - изпращач, доказващо получаването на акцизните стоки или мястото на допускане на нередовността.
  (5) В случаите по ал. 2 и 4, ако в тригодишен срок от датата на започване на движението на акцизните стоки на митническите органи е предоставено доказателство, че мястото на допускане на нередовността е в друга държава членка, прилага се разпоредбата на ал. 1.
  (6) В случаите по ал. 5 митническите органи след уведомяване от компетентните органи на държавата членка, където е допусната нередовността, освобождават от задължение за заплащане на акциз лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 или възстановяват недължимо платения акциз по реда на чл. 27.”


  Комисията предлага да се създаде нов § 28:

  § 28. В глава четвърта „а”, раздел II се създава чл. 76д:
  „Чл. 76д. (1)В случаите на допускане на нередовност при движение на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка, в държава членка, различна от държавата членка, в която стоките са били освободени за потребление, стоките подлежат на облагане с акциз в държавата членка, в която е допусната нередовността.
  (2) В случаите, в които не може да се определи мястото на допускане на нередовността, се смята, че тя е допусната и стоките подлежат на облагане с акциз в държавата членка на установяване и в момента на установяването.
  (3) В случаите по ал. 1 и 2 митническите органи уведомяват компетентните органи на държавата членка получател за освободените за потребление акцизни стоки.
  (4) В случаите, когато е установена/допусната нередовност при движение на акцизните стоки на територията на друга държава членка, лицето по чл. 3, ал. 1, т. 5 или 6 или всяко лице, взело участие в нередовността, е задължено за дължимия акциз.
  (5) В случаите, когато акцизните стоки не пристигнат на мястото на получаване и по време на движението не е установена никаква нередовност, водеща до тяхното освобождаване за потребление, се смята, че освобождаването за потребление е настъпило в държавата членка на получаване.
  (6) В случаите по ал.2 и 5, ако в тригодишен срок от датата на освобождаване за потребление на акцизните стоки, на митническите органи е предоставено доказателство, че мястото на допускане на нередовността е в друга държава членка, то тогава се прилага разпоредбата на ал.1.
  (7) В случаите по ал.6 митническите органи, след уведомяване от компетентните органи на държавата членка, където е допусната нередовността, освобождават от задължение за заплащане на акциз лицето по чл. 3, ал. 1, т. 5 или 6 или възстановяват недължимо платения акциз по реда на чл. 27.”.


  § 27. В чл. 77, ал. 1 след думата „акциз” се поставя точка и текстът до края се заличава.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 29:

  § 29. В чл. 77, ал. 1 след думите „плащане на акциз” се поставя точка и текстът докрая се заличава.


  Предложение на н.п. Костадин Язов, Иван Колев и Диан Червенкондев за нови §:

  1. § …. Създава се чл. 83к:
  „Чл. 83к. (1)В случаите на допускане на нередовност при движение на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка, в държава-членка, различна от държавата-членка, в която стоките са били освободени за потребление, стоките подлежат на облагане с акциз в държавата-членка, в която е допусната нередовността.
  (2) В случаите, в които не може да се определи мястото на допускане на нередовността, се счита, че тя е допусната и стоките подлежат на облагане с акциз в държавата-членка на установяване и в момента на установяването.
  (3) В случаите по ал.1 и 2 митническите органи, уведомяват компетентните органи на държавата-членка получател за освободените за потребление акцизни стоки.
  (4) В случаите, когато е установена/допусната нередовност при движение на акцизните стоки на територията на друга държава членка, лицето по чл.3, т.5 или 6 или всяко лице, взело участие в нередовността, е задължено за дължимия акциз.
  (5) В случаите, когато акцизните стоки не пристигнат на мястото на получаване и по време на движението не е установена никаква нередовност, водеща до тяхното освобождаване за потребление, се счита, че освобождаването за потребление е настъпило в държавата членка на получаване.
  (6) В случаите по ал.2 и 5, ако в тригодишен срок от датата на освобождаване за потребление на акцизните стоки, на митническите органи е предоставено достатъчно доказателство, че мястото на допускане на нередовността е в друга държава-членка, то тогава се прилага разпоредбата на ал.1.
  (7) В случаите по ал.6 митническите органи, след уведомяване от компетентните органи на държавата членка, където е допусната нередовността, освобождават от задължение за заплащане на акциз лицата по чл.3, т. 5 и 6 или възстановяват недължимо платения акциз по реда на чл.27.”.
  2. §……В чл. 87 се създава ал. 8:
  „(8) Акцизната декларация може да се подава и по електронен път по ред и начин, определени в правилника за прилагане на закона.”

  3. § … В чл. 88, ал. 4 се изменя така:
  „(4) В случаите по чл. 87, ал. 8 лицензираният складодържател може да подаде информацията от регистъра по ал. 2 за съответния данъчен период и по електронен път.”.

  Комисията подкрепя предложенията, като предложението по т. 1 е отразено на систематичното му място като нов § 28 и предлага да се създадат нови § 30 и § 31:

  § 30. В чл. 87 се създава ал. 8:
  „(8) Акцизната декларация може да се подава и по електронен път по ред и начин, определени в правилника за прилагане на закона.”


  § 31. В чл. 88 ал. 4 се изменя така:
  „(4) В случаите по чл. 87, ал. 8 лицензираният складодържател може да подаде информацията от регистъра по ал. 2 за съответния данъчен период и по електронен път.”


  § 28. Създава се глава шеста „а” с членове 90а-90ж:
  „Глава шеста „а”
  Издаване на разрешения за търговия с тютюневи изделия

  Чл. 90а. (1) Продажбата, съхранението и предлагането на тютюневи изделия може да се извършват само от лица, получили разрешение за търговия с тютюневи изделия от началника на митницата по местонахождение на търговския склад или обект.
  (2) Право да извършва търговия с тютюневи изделия има лице, което:
  1. е търговец по смисъла на Търговския закон;
  2. е регистрирано по чл. 96, ал. 1 или по чл. 100, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност;
  3. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
  4. се представлява от лица, които:
  а) не са осъждани за престъпление от общ характер;
  б) не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
  5. няма ликвидни и изискуеми митнически задължения, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;
  6. не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон с изключение на случаите, когато административнонаказателното производство е приключило със сключването на споразумение;
  7. разполага със собствени или наети помещения за извършване на съответната дейност;
  8. не е извършвало търговия с тютюневи изделия без разрешение през последните 24 месеца;
  9. не е с отнето разрешение за търговия с тютюневи изделия през последните 36 месеца.
  Чл. 90б. (1) Продажбата, съхранението и предлагането на тютюневи изделия може да се извършват в търговски складове и обекти - специализирани магазини за търговия с тютюневи изделия, магазини за продажба на хранителни и нехранителни стоки, магазини за продажба на вина и спиртни напитки, бензиностанции, павилиони, ресторанти, питейни заведения и барове.
  (2) Търговските складове и обекти по ал. 1 трябва да отговарят на следните условия:
  1. да имат поставен на видно за потребителите място надпис на български език "Цигари" или "Тютюневи изделия";
  2. да имат обособени самостоятелни помещения или части от тях, позволяващи съхраняването и продажбата на тютюневи изделия самостоятелно или с допустими за съвместно съхранение и продажба стоки;
  3. да не са разположени на територията на детски ясли и градини, училища, общежития за ученици, лечебни и здравни заведения и на техните прилежащи площи;
  4. да нямат обособени щандове за самообслужване, от които се предлагат тютюн и тютюневи изделия.
  Чл. 90в. (1) За издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия се подава писмено заявление до началника на митницата по местонахождение на търговския склад или обект или в най-близкото митническо учреждение.
  (2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат документи, определени с правилника за прилагане на закона.
  (3) С едно заявление може да се поиска издаването на разрешения за повече от един търговски склад или обект на територията на една митница.
  Чл. 90г. (1) След извършване на проверка на място при заявителя и когато условията за издаване на разрешение за продажба на тютюневи изделия са изпълнени и подадените документи отговарят на изискванията, началникът на митницата по местонахождение на търговския склад или обект се произнася по заявлението в едномесечен срок от датата на постъпването му.
  (2) Когато представените документи не отговарят на изискванията или предоставената информация е недостатъчна, началникът на митницата по местонахождение на търговския склад или обект в 14-дневен срок от получаване на заявлението уведомява заявителя и му определя срок 14 дни за отстраняване на нередовностите или за предоставяне на допълнителна информация, считано от получаването на уведомлението.
  (3) В срока, определен по ал. 2, заявителят трябва да отстрани нередовностите или да представи необходимата допълнителна информация, като при неизпълнение на това задължение началникът на митницата отказва издаването на разрешение.
  (4) В едномесечен срок от отстраняването на нередовностите или предоставянето на исканата допълнителна информация началникът на митницата разглежда заявлението и приложените към него документи и се произнася по него.
  Чл. 90д. (1) В сроковете по чл. 90г началникът на митницата издава разрешение за търговия с тютюневи изделия или мотивирано отказва издаването на разрешение. Непроизнасянето в срок се смята за отказ за издаване на разрешение.
  (2) Отказът за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (3) За всеки търговски склад или обект се издава отделно разрешение.
  Чл. 90е. Лицето, получило разрешение за търговия с тютюневи изделия, е длъжно:
  1. да уведомява писмено началника на митницата за всяка промяна на данните в заявлението за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия в 14-дневен срок от настъпването й;
  2. да осигурява безпрепятствен достъп на митническите органи за осъществяване на контрол.
  Чл. 90ж. (1) Органът по чл. 90г, ал. 1 прекратява издаденото разрешение:
  1. по молба на лицето;
  2. при прекратяване или ликвидация на лицето;
  3. по своя инициатива, когато лицето не отговаря на изискванията на този закон;
  4. когато лицето е представило неверни данни, които са послужили за издаване на разрешението, както и за изменение на издаденото разрешение;
  5. когато лицето извършва продажба на тютюневи изделия в обект, за който не е издадено разрешение;
  6. когато обектът не отговаря на изискванията на този закон;
  7. когато лицето държи в търговско помещение, предлага, продава в обекта тютюневи изделия без бандерол или облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност.
  (2) В случаите по ал. 1, т. 3, 4, 6 и 7 се прекратява издаденото разрешение за съответния обект.
  (3) В случаите по ал. 1, т. 2 и 5 се прекратяват всички издадени разрешения на лицето с решение на компетентните органи.
  (4) Разрешението се прекратява с решение на началника на митницата по местонахождение на обекта, което подлежи на предварително изпълнение, освен ако съдът разпореди друго.
  (5) При промяна на обстоятелствата, които подлежат на вписване в издаденото разрешение, органът по ал. 1 издава решение, което е неразделна част от издаденото разрешение.
  (6) Решенията по ал. 2, 3 и 4 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 32.


  § 29. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „кодове по КН 2710 19 21 0 и 2710 19 25 0” се заменят с „код по КН 2710 19 25 0”.
  2. В ал. 4 думата „митническата” се заличава.
  3. Създават се ал. 6 и 7:
  „(6) Маркирани енергийни продукти се превозват на територията на страната само:
  1. с транспортни средства, на които лицата са инсталирали за собствена сметка глобална система за позициониране (GPS), и
  2. със съдове за транспортиране, снабдени със средства за измерване, отговарящи на изискванията на този закон, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им.
  (7) Инсталирането и използването на техническите средства по
  ал. 6 се извършва при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 33:

  § 33. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „кодове по КН 2710 19 21 0 и 2710 19 25 0” се заменят с „код по КН 2710 19 25 0”.
  2. В ал. 4 думите „митническата територия” се заменят с „територията”.
  3. Създават се ал. 6 и 7:
  „(6) Маркирани енергийни продукти се превозват на територията на страната само със:
  1. транспортни средства, на които лицата са инсталирали за собствена сметка глобална система за позициониране (GPS), и
  2. съдове за транспортиране, снабдени със средства за измерване, отговарящи на изискванията на този закон, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им.
  (7) Инсталирането и използването на техническите средства по
  ал. 6 се извършва при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.”


  § 30. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Забранява се:
  1. облепването, съхраняването, превозването и продажбата на бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 с бандероли, на които е указано количество хектолитри чист алкохол, измерено при температура
  20°С, по-ниско от действителното количество хектолитри чист алкохол, измерено при температура 20°С в съответната бутилка;
  2. облепването, съхраняването, превозването и продажбата на бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 с бандероли, на които е указано номинално количество в литри, по-ниско или по-високо от вместимостта на съответната бутилка;
  3. съхраняването, превозването и продажбата на бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 без бандерол, когато такъв е задължителен, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност.”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Забранява се продажбата на тютюневи изделия:
  1. на цена, различна от продажната цена, изписана върху бандерола;
  2. без бандерол, когато такъв е задължителен, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност;
  3. в насипно състояние на отделни късове или бройки и в отворени опаковки, върху които няма облепен бандерол, освен в случаите при продажба на ръчно свити пури.”
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) Забранява се след датата на въвеждане на новия образец на бандерол освобождаването за потребление на акцизни стоки, облепени с бандерол по отменения образец.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 34.

  § 31. В чл. 100а ал. 2 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 35.


  Предложение на н.п. Костадин Язов, Иван Колев и Диан Червенкондев за нов §:

  § ... В чл. 104, ал. 3 думите „компетентното териториално митническо управление” се заменят с „компетентната митница”.


  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 36:

  § 36. В чл. 104, ал. 3 думите „компетентното териториално митническо управление” се заменят с „компетентната митница”.


  § 32. В чл. 107в се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „със задържаните” се заменят със „с иззетите и задържаните”.
  2. В ал. 3 думата „продажба” се заменя с „възлагане за преработка”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 37.


  Предложение на н.п. Костадин Язов, Иван Колев и Диан Червенкондев за нов §:

  § ….. В чл. 107з, ал. 4, т. 2 се изменя така:
  „2. размер на глобата или на имуществената санкция:
  а) при първо нарушение – по-нисък от минималния размер, предвиден за конкретното административно нарушение;
  б) при повторно нарушение - по-нисък от 60% от максималния размер, предвиден за конкретното административно нарушение;
  в) при всяко следващо - по-нисък от максималния размер, предвиден за конкретното административно нарушение.”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 38:

  § 38. В чл. 107з, ал. 4 т. 2 се изменя така:
  „2. размер на глобата или на имуществената санкция:
  а) при първо нарушение – по-нисък от минималния размер, предвиден за конкретното административно нарушение;
  б) при повторно нарушение - по-нисък от 60 на сто от максималния размер, предвиден за конкретното административно нарушение;
  в) при всяко следващо - по-нисък от максималния размер, предвиден за конкретното административно нарушение.”.


  § 33. В чл. 123 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „на склад или в търговско помещение, или в превозно средство” се заличават.
  2. В ал. 2 думите „на склад или в търговско помещение, или в превозно средство” се заличават.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Алинея 2 не се прилага за акцизни стоки, необлепени с бандерол, поставени под режим отложено плащане на акциз.”
  4. В ал. 4 след думите „срок на валидност” се добавя „или с бандерол, който не отговаря на изискванията на чл. 64, ал. 4”, а след думата „изготвя” се добавя „незабавно”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 39.

  § 34. В чл. 124 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „чл. 123, ал. 1, 2 и 6” се заменят с „чл. 123, ал. 1, 2, 4 и 6”.
  2. В ал. 4 думите „по ал. 1, 2 и 3 и изоставените акцизни стоки по чл. 106а” се заменят с „по ал. 1, 2 и 3, по чл. 106а и акцизните стоки по чл. 107в”.
  3. В ал. 5 думата „Задържаните” се заменя с „Иззетите и задържаните”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 40.

  § 35. В чл. 124а ал. 1 се изменя така:
  „(1) В случаите по чл. 108, 108а, 109, 114, 114а, 115, 117, 120, 121, 122, чл. 123, ал. 1, 2 и 6, чл. 123а и 126 лицето се лишава и от право да упражнява определена дейност или дейности в обекта или обектите, където е установено нарушението, за срок от един месец.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 41.

  § 36. В чл. 126 думите „на склад или в търговско помещение, или в превозно средство” се заличават.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 42.


  ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.


  § 37. Този закон въвежда изискванията на Директива 2010/12/ЕО на Съвета от 16 февруари 2010 г. за изменение на директиви 92/79/ЕИО, 92/80/ЕИО и 95/59/ЕО относно структурата и ставките на акцизите, прилагани към промишлено обработен тютюн, и на Директива 2008/118/ЕО(ОВ, L 50/1 от 27 февруари 2010 г.).

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 43.  § 38. Навсякъде в закона думите „актуално удостоверение за вписване в търговския регистър” се заменят с „удостоверение за актуално състояние”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 38, който става § 44:

  § 44. В останалите текстове на закона думите „актуално удостоверение за вписване в търговския регистър” се заменят с „удостоверение за актуално състояние”.


  Предложение на н.п. Костадин Язов, Иван Колев и Диан Червенкондев за нов §:
  § …. Навсякъде в закона след думата „измерване” се добавя „ и контрол”.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 45:

  § 45. В останалите текстове на закона след думите „средства за измерване” се добавя „ и контрол”.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на подразделението.

  § 39. Държавната помощ, предвидена в чл. 24а, ал. 1, т. 3, се предоставя след произнасяне на Европейската комисия с положително решение относно съвместимостта и с Общия пазар.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39, който става § 46.


  § 40. (1) Неприключилите производства при Националната агенция за приходите за отнети или изоставени в полза на държавата акцизни стоки за нарушения на този закон се довършват от Агенция „Митници” по реда на наредбата по чл. 124, ал. 4.
  (2) Наредбата по чл. 124, ал. 4 се прилага от Агенция „Митници” и за отнети в полза на държавата за немаловажни случаи на продажба или държане на акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 47.


  § 41. (1) Наредбата по чл. 124, ал. 4 се прилага и за акцизни стоки, иззети или отнети от данъчните органи, както и по отношение на акцизни стоки, иззети от данъчните органи, собственикът на които не е известен и не ги е потърсил в 9-месечен срок от изземването.
  (2) Когато датата на изземването на акцизните стоки не е известна, за такава се счита датата на заприходяването им от данъчната администрация.
  (3) В случаите по ал. 1 действията по наредбата се извършват от Изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от оправомощени от него длъжностни лица.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41, който става § 48.


  § 42. В чл. 220 от Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 89 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 105 от 2006 г., бр. 59 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 44 и 95 от 2009 г. и бр. 54, 55 и 73 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Актовете на директора на Агенция „Митници” подлежат на обжалване по съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова:

  Параграф 42 се изменя така:
  § 42. В Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 6.02.1998 г., изм. и доп., бр. 89 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 105 от 2006 г., бр. 59 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 44 и 95 от 2009 г., изм.бр. 54 и 55 от 2010 г., изм. и доп. бр. 73 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:

  1. Член 41 се отменя.

  2. Член 74, т. 1, изречение второ се изменя така:
  "Митническите органи имат право да изискват от декларатора и от всяко лице, свързано пряко или непряко със съответните операции, извършвани в рамките на търговията със стоки, представянето и на други документи за проверка на истинността на данните в декларацията, включително документи и данни по отношение на транспортни разходи, застраховки, и другите разходи, които се включват при определянето на стойността на стоките;"

  3. В чл. 220 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  "(2) Актовете на директора на Агенция "Митници" подлежат на обжалване по съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс."
  4. Член 238 се изменя така:
  1. В ал. 2 думите "както и лице, което е длъжно по този закон да предостави на тези органи стоки, документи и сведения, но откаже това" се заличават.
  2. Създава се ал. 3:
  "(3) Лице, което е длъжно по този закон да предостави на митническите органи стоки, документи и сведения, но откаже това се наказва с глоба – за физическите лица, или с имуществената санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, до 5 000 лв."

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42, който става § 49:

  § 49. В Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 6.02.1998 г., изм. и доп., бр. 89 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 105 от 2006 г., бр. 59 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 44 и 95 от 2009 г., изм.бр. 54 и 55 от 2010 г., изм. и доп. бр. 73 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Член 41 се отменя.
  2. В чл. 74, т. 1 изречение второ се изменя така: "Митническите органи имат право да изискват от декларатора и от всяко лице, свързано пряко или непряко със съответните операции, извършвани в рамките на търговията със стоки, представянето и на други документи за проверка на истинността на данните в декларацията, включително документи и данни по отношение на транспортни разходи, застраховки, и другите разходи, които се включват при определянето на стойността на стоките."
  3. В чл. 220:
  а) досегашният текст става ал. 1.
  б) създава се ал. 2:
  "(2) Актовете на директора на Агенция "Митници" подлежат на обжалване пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс."
  4. В чл. 238:
  а) в ал. 2 думите "както и лице, което е длъжно по този закон да предостави на тези органи стоки, документи и сведения, но откаже това" се заличават.
  б) създава се ал. 3:
  "(3) Лице, което е длъжно по този закон да предостави на митническите органи стоки, документи и сведения, но не ги представи, се наказва с глоба – за физическите лица, или с имуществената санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, до 5 000 лв."

  § 43. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43, който става § 50.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА

  Форма за търсене
  Ключова дума