Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
04/11/2010

  Д О К Л А Д
  законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 002-01-84, внесен от Министерския съвет, приет на първо гласуване на 21.10.2010 г.  Проект Второ гласуване


  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

  (Обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г.; бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г. и бр. 16 и 49 от 2010 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 11:
  „(11) От източник в Република България са и възнаграждения за услуги или права, както и неустойки и обезщетения от всякакъв вид, начислени от местни юридически лица, от местни еднолични търговци или от чуждестранни юридически лица и еднолични търговци чрез място на стопанска дейност или определена база в страната в полза на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим.”
  2. Досегашната ал. 11 става ал. 12.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1.
  § 1. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 11:
  „(11) От източник в Република България са и следните доходи, начислени от местни юридически лица, местни еднолични търговци или чуждестранни юридически лица и еднолични търговци чрез място на стопанска дейност или определена база в страната в полза на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим:
  1. възнаграждения за услуги или права, с изключение на случаите когато услугите или правата са реално предоставени;
  2. неустойки и обезщетения от всякакъв вид, с изключение на обещетенията, начислени по застрахователни договори.”
  2. Досегашната ал. 11 става ал. 12.

  § 2. В чл. 11, ал. 4 думите „съдебното решение за” се заменят с „вписване на”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  Предложение на н.п. Пламен Орешарски, Захари Георгиев, Румен Овчаров и Димитър Горов за нов § 2а:
  § 2а. Създава се нов член 14а:
  „Чл. 14а. 20 на сто от постъпленията от данъците върху доходите на физическите лица се преотстъпват на общинските бюджети, на чиято територия се облагат съответните данъкоплатци.”

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Янаки Стоилов и Михаил Миков за нов §:
  Създава се нов § 2а:
  § 2а. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Когато годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения, определена по предходната алинея, не надвишава годишния минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, облагаемият доход се намалява освен при условията на ал. 1 и със сума равна на размера на минималната работна заплата за годината.”
  2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

  Комисията не подкрепя предложението.

  § 3. В чл. 37 се правят следните допълнения:

  1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „се облагат” се добавя „доходите по чл. 8, ал. 11 и”.
  2. В ал. 2 след думите „по ал. 1, т. 1 - 9” се добавя „и по чл. 8, ал. 11”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нова ал. 4 и ал. 5:
  „(4) Когато платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. В тези случаи размерът на дължимия авансов данък се определя, като облагаемият доход по чл. 31 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.
  (5) В случаите по ал. 2 лицето, придобиващо дохода, удостоверява степента на намалена работоспособност с валидно към датата/датите на изплащане на дохода експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК, копие от което се представя еднократно пред платеца на дохода, когато той е задължен да удържа и да внася данъка.”
  2. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и се изменя така:
  „(6) Данъкът по ал. 3 и 4 се внася в сроковете и по реда на
  чл. 65 - 68.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Заглавието се изменя така: „Удостоверяване на изплатен облагаем доход и на удържан данък”.
  2. В ал. 4 думите „от стопанска дейност” се заменят с „по чл. 29 или 31”, а думите „на чл. 43” се заменят с „на чл. 43 и 44”.
  3. Създава се ал. 7:
  „(7) Предприятието или самоосигуряващото се лице - платец на доходи от други източници по чл. 35, издава за изплатените доходи служебна бележка по образец, която предоставя на лицето, придобило дохода.”


  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  Предложение на н.п. Мартин Димитров, Кирчо Димитров и Асен Агов за нов §:
  §….В чл. 46, ал. 3 се изменя както следва:
  „(3) Ставката на данъка е 1 на сто за доходите по чл. 38, ал. 1.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Мартин Димитров, Кирчо Димитров и Асен Агов за нов §:
  §……В чл. 48, ал. 2 се изменя както следва:
  „(2)Размерът на данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се определя, като годишната данъчна основа по чл. 28, ал. 2 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.”

  Комисията не подкрепя предложението.

  § 6. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 10:
  „(10) Данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 8, ал. 11 се удържа и внася от платеца на дохода в срок до края на месеца, следващ месеца на начисляването на дохода от местното юридическо лице, от едноличния търговец, от мястото на стопанска дейност или определената база в страната.”
  2. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея думите „по чл. 42, 43 и
  чл. 49, ал. 2 и 5” се заменят с „по чл. 42, 43, 44 и чл. 49, ал. 2 и 5”.
  3. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея думите „по чл. 42, ал. 5” се заменят с „по чл. 42, ал. 6”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. В чл. 73, ал. 1 се създава изречение второ: „При преобразуване или прехвърляне на предприятие справката се изготвя от правоприемника.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. Създава се чл. 80б:
  „Чл. 80б. (1) Физическо лице, което, като е задължено, не издаде документ по чл. 9, ал. 2 за придобитите от него доходи, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв.
  (2) За нарушенията по ал. 1 глобата се налага поотделно за всеки неиздаден документ.
  (3) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 200 до 1000 лв.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните допълнения:
  1. В т. 52 се създава изречение второ: „При определяне на основното трудово правоотношение не се вземат предвид трудовите правоотношения по т. 26, буква „и”.”
  2. Създава се т. 55:
  „55. „Юрисдикции с преференциален данъчен режим” са тези по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Комисията подкрепя наименованието на подразделението.

  § 10. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА

  Форма за търсене
  Ключова дума