Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
18/11/2010

  Д О К Л А Д

  законопроекти за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 054-01-91, внесен от н.п. Драгомир Стойнев, Михаил Миков и Димитър Горов на 12.11.2010 г. и № 002-01-102, внесен от Министерския съвет на 15.11.2010 г.  На заседание, проведено на 18 ноември 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроектите за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, внесени от н. п.Драгомир Стойнев, Михаил Миков и Димитър Горов и от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха Владислав Горанов - заместник-министър на финансите, Даниела Нонина - началник на отдел в дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите, Красимир Стефанов - изпълнителен директор на Националната агенция за приходите и Росен Иванов - директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в Националната агенция за приходите.
  Законопроектът на н.п. Драгомир Стойнев, Михаил Миков и Димитър Горов беше представен от н.п. Димитър Горов.
  Със законопроекта се предлагат следните промени в Раздел ІІІ на Закона за местните данъци и такси:
  1. Да не се заплаща такса за детски ясли и градини за децата, чиито родители са лица с трайно увреждане, децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен дълг, децата с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра на здравеопазването и др.
  2. Таксата да е с 50 на сто намаление за сираци или за деца с един родител, за деца, чиито родители са редовни студенти или за деца, на които и двамата родители са безработни в последната една година и др.

  Законопроектът на Министерския съвет беше представен от заместник-министъра на финансите Владислав Горанов.
  Основните моменти в законопроекта са:
  - предлага се въвеждането на нов местен данък – туристически данък, който ще замести туристическата такса. Размерът на данъка ще се определя в граници от 0,20 до 3,00 лв. за всяка нощувка съобразно категорията на средствата за подслон, местата за настаняване и туристическите хижи;
  - увеличава се горната граница за определяне размера на данъка върху недвижимите имоти - от 2,5 на 4,5 на хиляда;
  - предлага се лицата, извършващи до три патентни дейности през цялата година с личен труд да дължат само данъка с най-висок размер от тези дейности;
  - предлага се при прехвърляне собствеността върху МПС прехвърлителя да представя документ, че е заплатил дължимия местен данък за автомобила към датата на сделката;
  - предлага се установяването, обезпечаването и събирането на местните такси да се извършва по реда на ДОПК, с което се уеднаквяват процедурите с тези за местните данъци;
  - предлага се плащането на данъците и таксите да става на две равни вноски от 1 март до 30 юни и до 30 октомври;
  - прецизирани са текстовете за елементите на таксата за битови отпадъци с оглед измененията на Закона за управление на отпадъците;
  - дава се възможност при маловажни случаи на административни нарушения по закона, установени при извършването им да се налагат глоби от 10 до 50 лв., за които да се издава фиш, ако нарушителя е съгласен да плати глобата доброволно.
  След представяне на законопроектите се проведе дискусия, при която членовете на комисията се обединиха около становището за подкрепа като цяло на законопроекта, внесен от Министерския съвет и неподкрепа на законопроекта, внесен от н.п. Драгомир Стойнев, Михаил Миков и Димитър Горов, тъй като съгласно чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси правомощията за освобождаване на определени категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси са на общинските съвети.
  След дискусията се проведе гласуване което приключи при следните резултати:
  1. по законопроекта на н.п. Драгомир Стойнев, Михаил Миков и Димитър Горов: „За” - 4 народни представители, „Против” – 11 народни представители и „Въздържал се” – 1 народен представител.
  2. по законопроекта на Министерския съвет: „За” – 11 народни представители, „Против” – 3 народни представители и „Въздържали се” - 3 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 002-01-102, внесен от Министерския съвет и да не приеме законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 054-01-91, внесен от н.п. Драгомир Стойнев, Михаил Миков и Димитър Горов.

  София, 19 ноември 2010 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА


  Форма за търсене
  Ключова дума