Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
14/01/2011 второ гласуване

  Д О К Л А Д

  Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 002-01-80, внесен от Министерския съвет на 16.09.2010 г., приет на първо гласуване на 28.10.2010 г.
  З А К О Н


  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

  (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г. и бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. Член 19 се изменя така:
  „Чл. 19. (1) Когато член на орган на управление, управител, прокурист, търговски представител, търговски пълномощник, както и всяко друго лице, което е упълномощено по общ начин да управлява или представлява задължено лице по чл. 14, т. 1 и 2, укрие факти и обстоятелства, които по закон е било длъжно да обяви пред органа по приходите или публичния изпълнител и вследствие от това не могат да бъдат събрани публични задължения, то отговаря за несъбраното задължение.
  (2) Член на орган на управление, управител, прокурист, търговски представител, търговски пълномощник, както и всяко друго лице, което е упълномощено по общ начин да управлява или представлява задължено лице, което недобросъвестно извърши плащания в натура или в пари от имуществото на задължено юридическо лице по чл. 14, т. 1 или 2, представляващи скрито разпределение на печалбата или дивидент, или отчужди имущество на задълженото лице безвъзмездно или по цени, значително по-ниски от пазарните, вследствие на което имуществото на задълженото лице е намаляло и по тази причина не са изплатени публични задължения, отговаря за задължението до размера на извършените плащания, съответно до размера на намалението на имуществото.”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Иван Колев, Костадин Язов и Ваня Донева:
  § 1 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 1 да се отхвърли.


  Предложение на н.п. Диан Червенкондев:

  1. Да се създаде нов § 1а:
  §1а. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 7:
  „(7) По писмено искане на директор на ТД на НАП, банките осигуряват на посочените в искането органи по приходите достъп до представените пред банката от ревизирано или проверявано лице документи, въз основа на които е отпуснат кредит на лицето, с изключение на документи, съдържащи банкова тайна. Банката предоставя заверени копия на документите, посочени от органите по приходите, с изключение на документи, съдържащи банкова тайна, документи, съдържащи се в публични регистри, както и такива издадени или заверени от орган на НАП.
  2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 1 със следната редакция:

  §1. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 7:
  „(7) По писмено искане на директор на териториална дирекция на Националната агенция за приходите, банките осигуряват на посочените в искането органи по приходите достъп до представените пред банката от ревизирано или проверявано лице документи, въз основа на които е отпуснат кредит на лицето, с изключение на документи, съдържащи банкова тайна. Банката предоставя заверени копия на документите, посочени от органите по приходите, с изключение на документи, съдържащи банкова тайна, документи, съдържащи се в публични регистри, както и такива издадени или заверени от орган на Националната агенция за приходите.
  2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.


  § 2. Член 77 се изменя така:
  Уведомяване при прекратяване, прехвърляне и преобразуване на предприятие
  „Чл. 77. (1) В случаите на заличаване на едноличен търговец от търговския регистър, както и при прекратяване на юридическо лице - търговец, прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон или при преобразуване по реда на глава шестнадесета от Търговския закон търговецът уведомява териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по седалището на търговеца преди подаване на съответното заявление за вписване на подлежащото на вписване обстоятелство. Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите издава на търговеца удостоверение за уведомяването в 60-дневен срок от постъпване на уведомлението.
  (2) Удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция се прилага към внесеното в Агенцията по вписванията заявление за вписване и е условие за разглеждането му.”

  Предложение на н.п. Юлиана Колева:
  § 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Лили Боянова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от ПОДНС:
  В ал. 1 думите ”в 60-дневен срок” се заменят с „в срок до 60 дни”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 2 и предлага следната редакция:

  § 2. Член 77 се изменя така:
  Уведомяване при прекратяване, прехвърляне и преобразуване на предприятие
  „Чл. 77. (1) В случаите на заличаване на едноличен търговец от търговския регистър, както и при прекратяване на юридическо лице - търговец, прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон или при преобразуване по реда на глава шестнадесета от Търговския закон търговецът уведомява териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по седалището на търговеца преди подаване на съответното заявление за вписване на подлежащото на вписване обстоятелство. Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите издава на търговеца удостоверение за уведомяването в срок до 60 дни от постъпване на уведомлението.
  (2) Удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция се прилага към внесеното в Агенцията по вписванията заявление за вписване и е условие за разглеждането му.”


  § 3. В чл. 92, ал. 2 накрая се добавя “или ал. 2”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.


  § 4. В чл. 112 се създава ал. 3:
  „(3) При възлагане на ревизия по реда на ал. 2, т. 2 не се
  прилага чл. 8.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.


  Комисията предлага да се създаде § 4а, който става § 5:

  § 5. В чл. 114, ал. 1 се създава изречение второ: „Когато заповедта за възлагане на ревизията е връчена по реда на чл. 143и, ал. 2, срокът за извършване на ревизията започва да тече от датата на получаване на уведомлението за извършено връчване от компетентния орган на другата държава членка на Европейския съюз.

  § 5. В чл. 122, ал. 1 се създават т. 8 и 9:
  „8. когато ревизираното или проверяваното лице не осигури достъп до подлежащ на контрол обект или до счетоводни, търговски или други данни от значение за производството, съхранявани на електронен носител;
  9. когато е налице несъответствие с повече от 10 на сто между касовата и счетоводната наличност и при условие че повече от половината получени плащания към лицето са в брой за период една календарна година.”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Иван Колев, Костадин Язов и Ваня Донева:
  В чл. 122, ал. 1 нова т. 8 думите „или други” да отпаднат, а в т. 9 думата „счетоводната” да се замени с „документалната”.

  Комисията подкрепя предложението за т. 8. Предложението за т. 9 е оттеглено на заседанието на комисията.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5, който става § 6 и предлага следната редакция:

  § 6. В чл. 122, ал. 1 се създава т. 8:
  „8. когато ревизираното или проверяваното лице не осигури достъп до подлежащ на контрол обект или до счетоводни и/или търговски данни от значение за производството, съхранявани на електронен носител.”


  § 6. Създава се чл. 124а:
  „Установяване на задължения за задължителни осигурителни вноски при особени случаи
  Чл. 124а. Разпоредбите на чл. 122 - 124 се прилагат съответно и за установяване на задължителни осигурителни вноски.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 7.

  Предложение на н.п. Диан Червенкондев за създаване на § 6а:

  §6а. В чл. 129 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 6
  „(6) Определените за възстановяване суми по реда на ал. 5, подлежат на прихващане само със задължения за данъци и осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходи, които са изискуеми към датата на издаване на акта за прихващане или възстановяване и не могат да служат за предварително обезпечение на бъдещи задължения по реда на чл. 121.”
  2. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 7 и 8.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 6а, който става § 8 със следната редакция:

  § 8. В чл. 129 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 6
  „(6) Определените за възстановяване суми по реда на ал. 5, подлежат на прихващане само със задължения за данъци и осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите, които са изискуеми към датата на издаване на акта за прихващане или възстановяване и не могат да служат за предварително обезпечение на бъдещи задължения по реда на чл. 121.”
  2. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 7 и 8.


  § 7. В чл. 142, ал. 1 и 2 числото „100 000” се заменя с „500 000”.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Иван Колев, Костадин Язов и Ваня Донева:

  Параграф 7 се изменя така:
  § 7. В чл. 142 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 и 2 числото „100 000” се заменя с „500 000”;
  2. Създава се ал. 5:
  „(5) Когато се прилага особения ред по ал. 1, за удостоверяване на основанията за ползване на данъчни облекчения съгласно СИДДО, платецът на доходи на чуждестранни физически или юридически лица, който е задължен да удържа и внася окончателен данък съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица или Закона за корпоративното подоходно облагане, декларира до 31 март на следващата годината размера на изплатените доходи и на предоставените данъчни облекчения. Декларирането се извършва чрез подаване на декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, в териториалната дирекция, където е регистриран или подлежи на регистрация платецът на доходите.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 7, който става § 9 и предлага следната редакция:

  § 9. В чл. 142 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 и 2 числото „100 000” се заменя с „500 000”;
  2. Създава се ал. 5:
  „(5) Когато се прилага особения ред по ал. 1, за удостоверяване на основанията за ползване на данъчни облекчения съгласно СИДДО, платецът на доходи на чуждестранни физически или юридически лица, който е задължен да удържа и внася окончателен данък съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица или Закона за корпоративното подоходно облагане, декларира до 31 март на следващата година размера на изплатените доходи и на предоставените данъчни облекчения. Декларирането се извършва чрез подаване на декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, в териториалната дирекция, където е регистриран или подлежи на регистрация платецът на доходите.”


  Комисията предлага да се създаде § 7а, който става § 10:

  § 10. В чл. 143л се създава ал. 6:
  (6) Информацията по ал. 1 може да бъде използвана и в наказателно производство от лица и органи, които са компетентни да разглеждат въпроси, свързани с наказателни преследвания, със съгласието на компетентния орган, изпратил информацията, при условията, при които е дадено това съгласие.


  § 8. В чл. 155 ал.1 се изменя така:
  „(1) Решаващият орган разглежда жалбата по същество и се произнася с мотивирано решение в 60-дневен срок от постъпването на жалбата при решаващия орган, съответно от отстраняване на нередовностите по чл. 145 или от одобряване на споразумението по чл. 154. Когато жалбата е подадена чрез лицензиран пощенски оператор, по писмено искане на жалбоподателя се издава удостоверение за датата на постъпването й при решаващия орган.”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Иван Колев, Костадин Язов и Ваня Донева:
  § 8 се изменя така:
  § 8. В чл. 155 ал.1 се изменя така:
  „(1) Решаващият орган разглежда жалбата по същество и се произнася с мотивирано решение в 60-дневен срок от постъпването на жалбата по чл. 152, ал. 3, съответно от отстраняване на нередовностите по чл. 145 или от одобряване на споразумението по чл. 154. Когато жалбата е подадена чрез лицензиран пощенски оператор, по писмено искане на жалбоподателя се издава удостоверение за датата на постъпването й при решаващия орган.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 8, който става § 11 и предлага следната редакция:

  § 11. В чл. 155 ал.1 се изменя така:
  „(1) Решаващият орган разглежда жалбата по същество и се произнася с мотивирано решение в 60-дневен срок от изтичане на срока по чл. 146, съответно от отстраняване на нередовностите по чл. 145 или от одобряване на споразумението по чл. 154. Когато жалбата е подадена чрез лицензиран пощенски оператор, по писмено искане на жалбоподателя се издава удостоверение за датата на постъпването й при решаващия орган.”


  § 9. В чл. 160, ал. 6 се създава изречение второ:
  „Не подлежат на обжалване решенията на административния съд, ако главницата на спорното задължение е по-малка от 5000 лв.”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Иван Колев, Костадин Язов и Ваня Донева:
  § 9 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 9 да се отхвърли.


  § 10. В чл. 183 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 т. 2 се отменя.
  2. В ал. 5, т. 4 накрая се добавя „с изключение на задълженията по влезли в сила ревизионни актове”.
  3. В ал. 7 накрая се добавя „и влезли в сила ревизионни актове”.
  4. В ал. 8, т. 4 думите „по ал. 2, т. 2 и 3” се заменят с „по ал. 2, т. 3”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 12.


  § 11. В чл. 185 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 3:
  „3. положителното решение на Европейската комисия за съвместимост на помощта с Общия пазар, когато такова се изисква по Закона за държавните помощи.”
  2. В ал. 4, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „както и положителното решение на Европейската комисия, когато такова се изисква по Закона за държавните помощи”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 13.


  § 12. В чл. 195, ал. 5 думите „по реда на чл. 78, ал. 1” се заменят с „по реда на чл. 77, ал. 1 и чл. 78, ал. 1”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 14.


  § 13. В чл. 205, ал. 1 изречение трето се заличава.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 15.


  § 14. В чл. 206, ал. 3 думите „Съдът по регистрацията” се заменят с „Агенцията по вписванията”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 16.


  Комисията предлага да се създаде § 14а, който става § 17:

  § 17. В чл. 275, изречение първо след думите „ не представи” се добавя „или не подаде”, а след думите „по чл. 124, ал. 3” се добавя „или по чл. 142, ал. 5”.


  § 15. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. В т. 16, буква „г” и в изречение трето думите „40 на сто” се заменят с „25 на сто”.
  2. Точка 21 се изменя така:
  „21. „Правила за координация на системите за социална сигурност” са правилата, въведени с регламентите на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз за координация на системите за социална сигурност и с международните спогодби/договори за социално осигуряване/социална сигурност, по които Република България е страна.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 18.


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 16. В чл. 68 от Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г. и бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) По писмено искане на директор на териториална дирекция на Националната агенция за приходите банките предоставят данните и заверени копия от документите, въз основа на които е отпуснат кредит, във връзка с проверка или ревизия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на лицето.”

  Предложение на н.п. Юлиана Колева:
  § 16 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Диан Червенкондев:
  § 16 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Юлиана Колева:

  § 16 да се измени така:
  §16. В Закона за кредитните институции (Обн., ДВ, бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., доп., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 52 от 29.06.2007 г., в сила от 1.11.2007 г., изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., бр. 69 от 5.08.2008 г., изм. и доп., бр. 23 от 27.03.2009 г., в сила от 1.11.2009 г., бр. 24 от 31.03.2009 г., в сила от 31.03.2009 г., бр. 44 от 12.06.2009 г., в сила от 12.06.2009 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., бр. 95 от 1.12.2009 г., в сила от 1.12.2009 г.) в чл. 62, ал. 2 се изменя така:
  „(2) Банкова тайна са фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите, операциите по сметките, влоговете на клиентите и информацията в техните кредитни досиета.”

  Предложението е оттеглено на заседанието на комисията.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 16 и предлага § 16 да се отхвърли.  17. В Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм. и доп.,
  бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70 от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19, 31 и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 103 и 105 от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 59, 92 и 104 от 2007 г., бр. 50, 67, 70, 100 и 108 от 2008 г., бр. 12, 23, 32, 47 и 82 от 2009 г. и бр. 41 от 2010 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 21 се създава ал. 3:
  „(3) Не може да бъде прокурист лице, обявено в несъстоятелност, както и лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.”
  2. В чл. 57 се създава т. 4:
  „4. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.”
  3. В чл. 141 се създава ал. 8:
  „(8) Не може да бъде управител лице, обявено в несъстоятелност, или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.”


  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 19.  § 18. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 18, който става § 20 и предлага следната редакция:
  § 20. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”, с изключение на § 18, т. 1, който влиза в сила от 1 януари 2011 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума