Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
14/01/2011 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 054-01-98, внесен от н.п. Мартин Димитров на 07.12.2010 г. и № 154-01-3, внесен от н.п. Менда Стоянова, Ваня Донева, Димитър Главчев и Иван Иванов на 12.01.2011 г.
  На заседание, проведено на 13 януари 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроектите за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесени от н.п. Мартин Димитров и н.п. Менда Стоянова и група народни представители.
  На заседанието присъстваха Владислав Горанов - заместник - министър на финансите, Людмила Петкова - директор на дирекция „Данъчна политика” в Министерството на финансите, Венетка Тодорова и Даниела Нонина - началници на отдели в дирекция „Данъчна политика”, Росен Иванов - директор на дирекция „Данъчно - осигурителна методология” в Националната агенция за приходите.
  Законопроектът на н.п. Мартин Димитров беше представен от н.п. Кирчо Димитров.
  С него се предлага ставката от 9 на сто данък върху добавената стойност за настаняване, предоставено от хотелиер, да се прилага от месец октомври, вместо от месец април, както е предвидено в действащия Закон за данък върху добавената стойност.

  Законопроектът на н.п. Менда Стоянова и група народни представители беше представен от н.п. Менда Стоянова.

  Основните моменти в законопроекта са:

  1. Изменя се чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност, като се въвежда изискване всяко лице, извършващо доставки/продажби на течни горива от търговски обект, с изключение на лицата, извършващи доставка/продажба на течни горива от данъчен склад, да предава по дистанционна връзка с НАП и данни, които позволяват да се определят наличните количества горива в резервоарите за съхранение в обектите за търговия на течни горива.
  2. Предлага се изменение в т. 37 от допълнителните разпоредби на ЗДДС, с което специалният режим за облагане на туристическите услуги ще се прилага в съответствие с характера на извършваната дейност, а не в зависимост от статута на лицата, т.е. от всички лица, предоставящи обща

  туристическа услуга по чл.136 от ЗДДС, независимо дали са регистрирани по реда на Закона за туризма.
  3. Предлагат се изменения в Закона за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили, като се дава възможност решението на началника на компетентната митница за прекратяване на производството по чл. 8, ал. 2 от закона, да се обжалва пред директора на Агенция”Митници”.
  4. Предлага се промяна в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с която се опростява процедурата за събиране и внасяне на данъка върху лихвите по заеми, придобити от членове на кооперации.
  5. Предлага се промяна в чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане, касаещ данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители, като се разширява обхвата на мерките, към които действа забраната за ползване на данъчното облекчение с всички форми на публична финансова помощ от националния бюджет и/или бюджета на Европейския съюз.
  6. Предлагат се промени и в Закона за акцизите и данъчните складове:
  - отменят се разпоредбите, регламентиращи използването на придружителен административен документ (т.е хартиен документ), което е във връзка с потвърдената готовност от всички държави членки на ЕС, да използват EMCS (система за движение и контрол на акцизни стоки), считано от 01.01.2011 г.;
  - изключват се от обхвата на чл. 24, ал.2, т.3 малките производители на електрическа енергия, които притежават централа с обща инсталирана електрическа мощност до 5 МW, и съгласно чл.39, ал.4 от Закона за енергетиката не подлежат на лицензиране;
  - предлага се изменение в чл. 93, което е продиктувано от факта, че в случаите на използване на система за автоматично маркиране, контрола на процеса е обезпечен чрез одобряването на тази система, при което отпада необходимостта от присъствие на митнически служител.

  7. Предлага се промяна на Закона за местните данъци и такси, като се внася по-голяма яснота относно реда, по който следва да се обжалват актовете, свързани със установяването, обезпечаването и събирането на местните такси.

  8. Предлага се промяна в Закона за счетоводството, която е във връзка с удължаването на срока за пререгистрация на предприятията в Закона за търговския регистър до 31.12.2011 г.

  След представяне на законопроекта се проведе обсъждане, при което членовете на комисията се обединиха около становището за подкрепа като цяло на законопроекта, внесен от н.п. Менда Стоянова и група народни представители, като между първото и второто му гласуване се направи изменение в редакцията на § 10, така, че всички разпоредби на закона да
  влязат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник”. По законопроекта с вносител н.п. Мартин Димитров се изразиха становища да не се подкрепя законопроекта, предвид разпоредбите на чл. 2, ал. 3 и 4 от Закона за устройство на държавния бюджет.
  След обсъждането на законопроектите се проведе гласуване което приключи при следните резултати:
  1. по законопроекта, внесен от н.п. Мартин Димитров: „За” - 3 народни представители, „Против” – 12 народни представители и „Въздържали се”- 7 народни представители.
  2. по законопроекта, внесен от н.п. Менда Стоянова и група народни представители: „За” - 18 народни представители, „Въздържали се”- 5 народни представители, без „Против”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 054-01-98, внесен от н.п. Мартин Димитров и да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 154-01-3, внесен от н.п. Менда Стоянова и група народни представители.

  София, 14 януари 2011 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума