Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
14/01/2011

  Д О К Л А Д

  по проект за решение за приемане на Стратегия за национална сигурност на Република България, № 002-03-18, внесен от Министерския съвет на 10.12.2010 г.
  Комисията по бюджет и финанси на редовно заседание, проведено на 13 януари 2011 г., разгледа проект за решение за приемане на Стратегия за национална сигурност на Република България, внесен от Министерския съвет.
  От името на вносителя проекта за решение беше представен от господин Румен Миланов, секретар на Работната група към Министерският съвет за изготвяне на стратегията.
  Стратегията за национална сигурност на Република България се внася в Народното събрание в изпълнение на чл. 16, т. 5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, където е записано, че Народното събрание приема Стратегия за национална сигурност на Република България по предложение на Министерския съвет.
  В Стратегията е подчертано, че политиката на Република България в сферата на сигурността се формира върху ценностите на демокрацията, на националната ни култура, правата на човека и гражданина, на равните възможности за развитие на личността, както и на Конституцията на страната и основополагащите актове за гарантиране на международната сигурност.
  Предложената стратегия се явява основополагащ документ за единно формиране, планиране, осъществяване, координиране и контрол на политиката за национална сигурност, провеждана от държавните институции в сътрудничество с гражданите и техните организации.
  Изпълняването на стратегията ще гарантира правата, свободите, сигурността и благосъстоянието на гражданина и обществото, ще запази суверенитета, териториалната цялост на страната и единството на нацията, ще защити конституционно установения ред и демократичните ценности и ще предпази населението и критичната инфраструктура при кризи, бедствия, аварии, катастрофи и други рискове и заплахи.
  Действието на стратегията е с времеви хоризонт 2020 година.  В стратегията са включени и политики за финансова и икономическа сигурност като:
  -осигуряване стабилност на финансовата система чрез разработване на мерки за ранно предупреждение за наличието или вероятността от възникване на рискови процеси за паричната политика, финансовата стабилност и стопанския оборот, както и чрез упражняване на постоянен контрол за изпълнение на тези мерки;
  - запазване на макроикономическата стабилност, устойчивост на икономиката и финансовата система на страната спрямо международни финансови и икономически кризисни процеси; Поддържане на приетия обменен курс спрямо еврото до влизането на страната ни в еврозоната и насърчаване конкуренцията на финансовия пазар;
  - финансовите органи провеждат ефикасна фискална политика в сътрудничество с други държавни органи и в партньорство с организациите на гражданското общество и частните икономически субекти за осигуряване на постъпленията в приходната част на републиканския бюджет;
  - органите за финансов контрол насочват усилията си към дейности и обекти, които оказват съществено влияние върху доверието в банковата система и нейната стабилност, върху спестяванията на населението и функционирането на системата за национална сигурност;
  - защита на финансовите интереси на ЕС чрез ефективна превенция и противодействие срещу опитите за измами и злоупотреби, както и срещу неефективното управление или използване на средства на ЕС. Изгражда се общ подход за подобряване на взаимодействието с европейските партньори;
  - подържане на ефективен надзор и непрекъснатост на процеса на работа на платежните системи и финансовата инфраструктура. Прилагане на комплекс от мерки за предотвратяване изпирането и фалшифицирането на пари, както и финансирането на екстремистка, терористична и друга забранена дейност;
  - икономическият потенциал се развива чрез провеждане на политика за повишаване производителността на труда, намаляване потреблението на енергия и материали, преодоляване на технологичната изостаналост и обновяване на производствената база;
  - предприемане на действия за създаване на среда за привличане на инвестиции и стимулиране на вътрешното потребление, както и за увеличаване износа на стоки и услуги с висока добавена стойност;

  - балансираното икономическо развитие на регионите в Република България се осъществява чрез проекти по програми, финансирани от републиканския бюджет и от фондовете на ЕС.
  След експозето и станалите разисквания се проведе гласуване при което се получиха следните резултати: „ЗА” - 15 народни представители, без „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от проведеното гласуване Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме следния проект на

  Р Е Ш Е Н И Е:

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, т. 5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

  Р Е Ш И:

  Приема Стратегия за национална сигурност на Република България.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума