Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
14/01/2011

  Д О К Л А Д

  по законопроект № 002-02-56 за ратифициране на Споразумението относно Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (CEEPUS III),
  внесен от Министерски съвет на 30 декември 2010 година
  На заседание, проведено на 13 януари 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Споразумението относно Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (CEEPUS III), подписано на 25 март 2010 г. в Будва, Черна Гора.
  Законопроектът беше представен от Петя Евтимова - заместник-министър на образованието, младежта и науката.
  Споразумението обхваща 14 държави от Централна и Югоизточна Европа и цели създаването на реални условия за усъвършенстване качеството на висшето образование и е в подкрепа на мобилността на студенти, докторанти и членове на академичния състав, с оглед насърчаване на транснационалното междууниверситетско сътрудничество.
  Споразумението не предвижда трансфер на средства между договарящите страни. Стипендиите по програмата се изплащат от приемащата страна и предвиждат покриването на издръжката, разходите за лабораторни такси, съгласно общоприетата практика в приемащата страна, разходите за квартира и основна медицинска застраховка. Пътните разходи се заплащат от изпращащата страна.
  Всички действия и решения, необходими за осигуряване изпълнението на Споразумението ще се осъществяват от Съвместен комитет на министрите, който ще включва по един представител на всяка договаряща страна.
  Споразумението е открито за присъединяване и на други страни, извън договарящите, както и е предвидена възможност всяка договаряща страна да се оттегли от него по всяко време.
  След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За”- 22 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на изразената подкрепа при обсъждането на законопроекта и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Споразумението относно Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (CEEPUS III), подписано на 25 март 2010 г. В Будва, Черна Гора.



  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:



  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума