Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
04/05/2011

  Д О К Л А Д

  по законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа,
  № 102-02-9, внесен от Министерския съвет на 01.04.2011 г.
  На заседание, проведено на 4 май 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, подписан на 21 май 2010 г. в София.
  На заседанието присъстваха следните представители на Министерството на вътрешните работи: Веселин Вучков – заместник-министър и Мария Рангелова – н-к сектор „Правни въпроси” в Дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество”.
  Меморандумът определя ролята и задачите на Секретариата на конвенцията, сътрудничеството между него и договарящите страни.
  Секретариатът ще е разположен в гр. Любляна, Република Словения и финансово дейността му ще бъде подпомагана от договарящите страни и международните партньори, с които ще се съгласува изготвеният от ръководителя на Секретариата годишен бюджет.
  Разходите по изпълнението на проекта ще бъдат за сметка на бюджета на Министерството на вътрешните работи за съответната година, като за първоначалният период от две години всяка от договарящите страни ще направи годишна вноска в размер на 10 000 евро за подпомагане покриването на оперативните разходи.
  След представянето се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За”- 16 народни представители, „Въздържал се” – един народен представител, без „Против”.
  Въз основа на изразената подкрепа при обсъждането и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България, да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, подписан на 21 май 2010 г. в София.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума