Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
12/05/2011 първо гласуване

  Д O К Л А Д

  по законопроект за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания „Български държавни железници”(България – железопътен проект на Трансевропейската мрежа) и на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания „Български държавни железници”(България – железопътен проект на Трансевропейската мрежа – проект Б), № 102-02-10, внесен от Министерския съвет на 09.05.2011 г.
  На заседание, проведено на 12 май 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания „Български държавни железници”(България – железопътен проект на Трансевропейската мрежа) и на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания „Български държавни железници”(България – железопътен проект на Трансевропейската мрежа – проект Б), внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха следните представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Ивайло Московски – заместник-министър и Илиана Денева – държавен експерт в Дирекция „Координация на програми и проекти”, Петър Дяков – директор на Дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти” в Национална компания „Железопътна инфраструктура” и Стефан Сотиров – началник-отдел в Дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество” в Министерството на финансите.
  От името на вносителя законопроекта беше представен от заместник-министър Московски.
  При подписването на договорите с Европейската инвестиционна банка, в периода от 1999 до 2001 г., проект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград – гръцка/турска граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч.” е бил с предполагаема обща сума 340 млн. евро. За осигуряване на тази сума е било предвидено финансиране от:
  - Собствени фондове на Заемополучателя и безвъзмездна помощ от Европейския съюз общо 190 милиона евро (37 млн. евро от държавния бюджет, осигурявани чрез дирекция „Национален фонд" на Министерството на финансите и 153 млн. евро безвъзмездна помощ от програма ИСПА, отпусната по Финансов меморандум („мярка по ИСПА") на Европейската комисия от 4 февруари 2002 г., и е валиден до 31 декември 2010 г. и 150 млн. евро кредити от ЕИБ.
  Според първоначалните планове проектът е следвало да бъде завършен и разплатен в рамките на срока на валидност на финансовия меморандум по ИСПА (до 31 декември 2010 г.).
  Народното събрание, с Решение от 7 юли 1999 г., е дало съгласие Министерския съвет да проведе преговори и сключи договори за заеми между Република България, Европейската инвестиционна банка и Национална компания „Български държавни железници” в размер на 150 млн. евро (ДВ. бр. 62 от 1999 г.).
  Заемът е разделен на два финансови договора, първият - за 80 млн. евро, а вторият - за 70 млн. евро.
  Първият финансов договор „България - железопътен проект на Трансевропейската мрежа" в размер на 80 млн. евро е подписан в Люксембург на 7 юли 1999 г. и е ратифициран от Народното събрание на 22 декември 2000 г. Поради допуснато значително изоставане от първоначално предвидения график до посочения в договора краен срок за завършване на проекта и за искания за траншове - 30 юни 2005 г., не са били поискани никакви траншове. С подписването на 23 януари 2007 г. на Споразумение за потвърждаване и за изменение на финансовия договор (ратифицирано от Народното събрание на Република България на 21 септември 2007 г. и обн.,ДВ, бр.106 от 2007 г.), срокът за искане на траншове е удължен до 30 юни 2010 г. До тази дата са осъществени 3 транша за общо 40 млн. евро.
  Вторият финансов договор „България - железопътен проект на Трансевропейската мрежа - проект Б" в размер на 70 млн. евро е подписан в София на 19 декември 2001 г. и е ратифициран от Народното събрание на 21 септември 2007 г. Поради допуснато значително изоставане от първоначално предвидения график, до посочения в договора краен срок за искания за траншове - 30 ноември 2006 г., не са били поискани никакви траншове. С подписването на 23 януари 2007 г. на Споразумение за потвърждаване и за изменение на финансовия договор (ратифицирано от Народното събрание на Република България на 21 септември 2007 г. и обн., ДВ, бр. 107 от 2007 г.), срокът за искане на траншове е удължен до 30 юни 2010 г., като до изтичането му не са поискани никакви траншове.
  При изпълнението на проекта е допуснато голямо изоставане, което не е наваксано до края на 2010 г. Причини за това са закъснения при подготовката и провеждането на тръжните процедури, сложните и бавни процедури за отчуждаване на имоти и части от имоти за нуждите на проекта, които не са завършени и към настоящия момент и които водят до непрекъснатото му оскъпяване, а също така и промени в изготвените технически спецификации във връзка с определянето на защитени зони по „НАТУРА 2000". Въпреки това, предвид значимостта на проекта не само за Република България, финансиращите го институции на Европейския съюз (ЕС) - Европейската комисия и ЕИБ, приемат да осигурят необходимото финансиране до успешното му завършване. Европейската комисия има готовност да предостави безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Транспорт" 2007 - 2013 г. (ОПТ), която да замести, и дори да надхвърли първоначално определената помощ от ИСПА, а от страна на ЕИБ на 29 октомври 2010 г. са подписани предлаганите за ратификация изменения на финансовите договори с ЕИБ, с които се удължават сроковете за ползване на целевия кредит за изпълнението на обекта.
  По повод настоящото изменение с помощта на експертен екип е извършен анализ на текущото състояние на проекта и на схемата за финансирането му и е подготвен пакет от документи за финансиране на проекта от ОПТ, включително актуализация на обхвата и стойността, схемата за финансиране, разбивката на проекта по договори и тръжната стратегия по ОПТ.
  Актуализираната прогнозна стойност на проекта за реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив-Свиленград е 406,21 млн. евро, включваща:
  - Проект със съфинансиране от ИСПА („мярка по ИСПА"), възлизащб общо на 198,78 млн. евро и
  - Проект от Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. („проект по ОПТ"), възлизащ на 207.43 млн. евро и финансиран с безвъзмездно предоставени средства от Европейската комисия за ОПТ и заемни средства от ЕИБ, а при евентуален недостиг или за разходи, неприемливи за сертифициране по ОПТ и попадащи извън обхвата на финансовите договори с ЕИБ - средства от Национална компания „Железопътна инфраструктура" или от други финансови източници.
  С предлаганите за ратификация изменения на двата финансови договора са уредени следните въпроси:

  1. Удължени са крайните срокове за ползване на заема, както следва:
  - предвиденият срок за завършване на строителните работи по проекта е удължен до края на 2012 г.. с последващ едногодишен период за отстраняване на дефекти;
  - крайният срок за искания на траншове по заема е удължен до 31 декември 2012 г. и за двата финансови договора;
  - срокът, след който ЕИБ може да анулира която и да е част от кредита, по отношение на която не са били извършени плащания, е променен от 31 октомври 2010 г. на 30 април 2013 г. и за двата финансови договора.
  2. Променени са погасителните схеми за финансовите договори,
  както следва:
  За първия Финансов договор „България - железопътен проект на Трансевропейската мрежа":
  - за усвоените до 30 юни 2010 г. 40 млн. евро е запазена предишната погасителна схема, при която датата на падеж на първата погасителна вноска беше 15 декември 2010 г., а на последната - 15 юни 2024 г.;
  - за траншовете, които се превеждат на заемополучателя след 30 юни 2010 г., е въведена нова погасителна схема, при която датата на падеж на първата погасителна вноска е 15 юни 2013 г., а на последната -15 юни 2024 г.
  • За втория Финансов договор „България - железопътен проект на Трансевропейската мрежа - проект Б" - броят на полугодишните равни вноски по главницата за всеки транш е увеличен от 28 на 30, като първата дата на погасяване ще е не по-късно от три години след датата на плащане на въпросния транш, а последната дата на погасяване ще е не по-късно от осемнадесет години от датата на плащането.
  3. Техническото описание на проекта е приведено в съответствие с актуалната му, към днешна дата, структура/компоненти и с вече изготвените и одобрени идейни и технически проекти за реконструкцията и електрификацията на цялата жп линия Пловдив - Свиленград - гръцка/турска граница.
  4. Потвърдени са упражняваното и преди подписването на Измененията № 2 право на ЕИБ да не извършва плащания на траншове при неудовлетворително изпълнение от бенефициента по кредита - Национална компания „Железопътна инфраструктура", на задължението да сформира и поддържа пълноценно функциониращо Звено за управление и мониторинг на проекта (ЗУМП), както и задължението на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията да бъдат удължени договорите за надзор на проектирането и строителството и за техническа помощ на ЗУМП за комплексното управление на проекта поне до пускането в експлоатация на целия обект.
  5. Потвърден е поетият от българската страна (и вече изпълнен) ангажимент до 1 ноември 2010 г. да предостави на банката копие от искането за модификация на Финансовия меморандум по ИСПА за „мярката по ИСПА", с което обхватът на изпълнявания по ИСПА компонент на проекта се актуализира (намалява) съобразно реалното изпълнение на работите и разходването на средствата към 31 декември 2010 г.
  6. Потвърден е поетият от българската страна (и вече изпълнен) ангажимент до 1 декември 2010 г. да предостави на банката копие от формуляра за кандидатстване пред Европейската комисия за финансова подкрепа от Оперативна програма „Транспорт" 2007 - 2013 г., с което своевременно ще се осигури цялото финансиране, необходимо за завършването на проекта, съгласно т. 7 от преамбюла на финансовите договори с ЕИБ.
  7. За всяко от споразуменията заемополучателят е приел да заплати на ЕИБ такса, дължима за предоговаряне на финансовия договор, в размер 10 000 евро, във връзка с разходите на банката по подготовката и изпълнението на споразумението. Тази такса се удържа от следващия транш по договора. Таксата е въведена от Управителния съвет на ЕИБ като обща политика на банката при изменения на финансовите й договори със заемополучателите. По информация от ЕИБ размерът на наложената такса за горепосочените две конкретни споразумения е минималният възможен.
  Сключените изменения на финансовите договори като цяло са в полза на българската страна. Подписани са на 23 ноември 2010 г. от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на 29 ноември 2010 г. - от министъра на финансите, в изпълнение на решение на Министерския съвет съгласно Протокол № 41 от заседанието на Министерския съвет на 17 ноември 2010 г.
  При разискванията бяха зададени въпроси, на които подробно отговори г- н Ивайло Московски.
  След приключване на обсъждането се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За”- 17 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 и ал. 3 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания „Български държавни железници”(България – железопътен проект на Трансевропейската мрежа) и на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания „Български държавни железници”(България – железопътен проект на Трансевропейската мрежа – проект Б), сключени чрез размяна на писма на 29 ноември 2010 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума