Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
19/05/2011

  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение на
  Закона за социалното подпомагане,
  № 102-01-27, внесен от Министерския съвет на 09.05.2011 г.
  На заседание, проведено на 19 май 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане, № 102-01-27, внесен от Министерския съвет на 09.05.2011 г.
  На заседанието присъстваха: заместник-министърът на труда и социалната политика Валентина Симеонова и Деяна Костадинова - съветник на Министър-председателя.
  От името на вносителя законопроекта беше представен от заместник-министър Симеонова, която изтъкна следните основни промени:
  - За финансиране на дейности и мероприятия, свързани с провежданите политики в областта на социалното подпомагане, се създава фонд „Социална закрила”, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и юридическо лице със седалище гр. София към министъра на труда и социалната политика;
  - Запазват се изцяло определените със Закона за социално подпомагане източници за набиране на парични средства, както и видовете направления за разходване на паричните средства. Предлагат се текстове, с които се предвижда: отпускането на средства за социални помощи да става само „след изчерпване на всички други нормативноопределени възможности”; средствата за целевите социални програми и проекти в областта на социалното подпомагане и социалните услуги, извършвани от общините, да се отпускат само когато дейностите не са финансирани от републиканския бюджет, от програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове или други финансови механизми;
  - С параграф 13 от Преходните и заключителни разпоредби се закрива фонд „Социално подпомагане” - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика. Наличните парични средства, активите, пасивите, правата и задълженията на закрития фонд се прехвърлят на фонд „Социална закрила”.

  След дискусията се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „За” – 14 народни представители, „Въздържали се” – трима народни представители, без „Против”.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане, № 102-01-27, внесен от Министерския съвет на 09.05.2011 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума