Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
20/09/2011 първо гласуване

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, № 102-01-55, внесен от Министерския съвет на 29.07.2011 г.
  Д О К Л А Д

  На свое заседание, проведено на 15 септември 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за митниците, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха: Владислав Горанов - заместник-министър на финансите, Ваньо Танов – директор на Агенция „Митници”, Десислава Йорданова – старши юрисконсулт и Розанела Ангелова – държавен експерт в дирекция „Митническо разследване и разузнаване” в Агенция „Митници”.
  Законопроектът беше представен от заместник-министъра на финансите Владислав Горанов.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за митниците доразвива предвидените със Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) промени, предвиждащи разширяване кръга на разследващите органи по досъдебните производства чрез създаване на института на разследващия митнически инспектор. Подобен нормативен подход е бил възприет и в предишни редакции на Наказателно-процесуалния кодекс от 1999 г. и 2000 г. чрез включването на митническия дознател сред кръга на разследващите органи. Възстановяването на правомощията на митническите органи за разследване на митнически престъпления е в съответствие с дадените в рамките на предприсъединителния процес препоръки от страна на Европейската Комисия по Глава 24 „Правосъдие и вътрешни работи” и Глава 25 „Митнически съюз”. Препоръките са давани както в няколко доклада на ЕК за годините от 2002 г. до 2004 г., така и в последния Междинен доклад по Механизма за сътрудничество и оценка за България от 18 февруари 2011 г.
  Законопроектът предвижда разследващите митническите инспектори да осъществяват разследване на три групи престъпления – митнически престъпления, валутни престъпления и престъпления против данъчната система.
  Разследващите митнически инспектори са част от митническата администрация, но имат различни функции от тези, които по принцип изпълнява митническата администрация. Като част от тази администрация те нямат функции по контрол за спазване на специфичното национално и общностно митническо и акцизно законодателство и по противодействие на митническите и акцизните закононарушения, характерни за Агенция „Митници”. Единствената дейност, която разследващите митнически инспектори ще извършват е разследване по досъдебно производство в рамките

  на НПК. По този начин се цели разграничаване между органите на досъдебното производство и органите, които имат правомощия да установяват административни нарушения и да провеждат административнонаказателно производство.
  С предложените изменения допълнително се гарантира спазването на установените в наказателния процес принципи за независимост на разследващите органи и вземане на решения по вътрешно убеждение. В тази връзка се забранява на по-горестоящите на разследващите митнически инспектори административни ръководители в митническата администрация да оказват влияние върху развитието на разследването и да дават указания на разследващите митнически инспектори.
  Със законопроекта се въвежда и институтът на задържането като административна мярка и се оправомощават митническите органи да задържат лица в изрично посочените от закона случаи. Митническите органи могат да задържат лице, за което има данни, че е извършило престъпление по чл. 234, 242, 242а, 251, 255 и 256 от Наказателния кодекс и съществува реална опасност да се укрие или да извърши престъпление. Предвидени са мерки, гарантиращи защита правата и законните интереси на задържаните лица като правото на адвокатска защита, правото на задържаното лице да обжалва пред съда законността на задържането, правото на лицето, в случай че не владее български език, незабавно да се информира за основанията за задържането му на разбираем за него език. За гарантиране законосъобразността на действията на митническите органи и предвид конституционните изисквания е предвидено, че при задържането на лице може да му бъде ограничавано единствено правото на свободно придвижване, но не и други законоустановени права, като срокът на задържане не може да бъде повече от 24 часа.
  В законопроекта е предвидено въвеждане на „правото да бъдеш изслушан” в рамките на административното производство по издаване на решения от митническите органи във връзка с прилагането на митническото законодателство. С въвеждането на този институт ще се постигне хармонизиране с европейското законодателство с оглед изискванията на Европейската комисия, като ще се постигнат и целите на института – защита на правата и интересите на лицата с оглед еднаквото прилагане на закона и изчерпателност при събиране на доказателствата в образуваното административно производство от митническата администрация.
  Със Закона за митниците се предлага и изменение в Закона за акцизите и данъчните складове, като се създават правомощия за полицейските органи да съставят при установени от тях случаи на нарушения на акцизното законодателство актове за установяване на административни нарушения. В тези случаи издаването на наказателните постановления и провеждането на административнонаказателното производство остават в компетентност на Агенция „Митници”. Полицейските органи ще имат компетентност единствено по образуване на административнонаказателното производство.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване което приключи при следните резултати: „За”- 14 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за митниците, 102-01-55, внесен от Министерския съвет на 29.07.2011 г.

  София, 16 септември 2011 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума