Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
09/11/2011 първо гласуване

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 102-01-68, внесен от Министерския съвет на 31.10.2011 г.
  Д О К Л А Д


  На заседание, проведено на 9 ноември 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха Людмила Петкова - директор на дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите, Мина Янкова и Красимир Сивев – началници на отдели в същата дирекция и Росен Иванов - директор на дирекция „Данъчно - осигурителна методология” в Националната агенция за приходите.
  Законопроектът беше представен от г-жа Людмила Петкова.
  Предложените със законопроекта изменения са насочени към прецизиране на действащи разпоредби и попълване на празноти в закона.

  Основните моменти в законопроекта са:

  - освобождават се от задължение да подават годишна данъчна декларация лицата, които през годината са придобили само доходи от трудови правоотношения и не дължат допълнително данък или няма да ползват данъчни облекчения;
  - създават се по-ясни правила за случаите и сроковете, в които работодателят е задължен да издава служебни бележки за доходите по трудови правоотношения, като се предвижда и санкция за некоректните работодатели;
  - променя се реда за облагане на доходите от наем на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, когато платци на доходите са предприятия и самоосигуряващи се лица. Предлага се облагане с окончателен данък при платеца на дохода (наемателя), с което значително ще се облекчи режимът на деклариране и внасяне на данъка за този вид доходи;
  - облекчава се механизма за определяне на годишния данък чрез въвеждане на правилото данъчното задължение да се закръглява към всеки кръгъл лев. Целта е да се намалят разходите на данъкоплатците и приходната администрация за обслужване на минимални суми за внасяне или възстановяване;
  - въвежда се задължително деклариране на доходи от разпореждане с финансови инструменти, които са необлагаеми, в годишен размер над 5000 лв.;
  - предлага се отстъпката в размер 5 на сто от дължимия данък при по-ранно подаване на годишната данъчна декларация (до 10 февруари на следващата година) или при подаване на декларацията по електронен път и внасяне на дължимия по декларацията данък да се ползва само ако авансовият данък е внесен от лицата в срок;
  - предлага се за субсидиите, полагащи се на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, които е трябвало да бъдат получени през 2009 г. (или предходни години), но не по вина на лицата са получени през 2011 г. или следващи години, да се приложи данъчно третиране, идентично на действащото за 2010 г., а именно тези субсидии да се считат за необлагаем доход.
  Със законопроекта се предлагат и промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, свързани със синхронизиране на нормите, изискващи подаване на годишeн отчет за дейността, вместо годишен финансов отчет.
  След представяне на законопроекта се проведе дискусия, която приключи с гласуване при следните резултати: „За”- 18 народни представители, „Въздържали се” – 3 народни представители, без „Против”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 102-01-68, внесен от Министерския съвет на 31.10.2011 г.

  София, 10 ноември 2011 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума