Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
09/11/2011 първо гласуване

  законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 154-01-75, внесен от н.п. Ваньо Шарков и група народни представители на 13.07.2011 г и № 102-01-66, внесен от Министерския съвет на 31.10.2011 г.
  Д О К Л А Д

  На заседание, проведено на 9 ноември 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроектите за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесени от н.п. Ваньо Шарков и група народни представители и от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха Владислав Горанов - заместник - министър на финансите, Людмила Петкова - директор на дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите, Мина Янкова и Красимир Сивев – началници на отдели в същата дирекция и Росен Иванов - директор на дирекция „Данъчно - осигурителна методология” в Националната агенция за приходите.
  Законопроектът на н.п. Ваньо Шарков и група народни представители беше представен от н.п. Кирчо Димитров. Със законопроекта се предлага намаление на ставката за данък върху добавената стойност на девет на сто за доставката на лекарствени продукти, учебници и учебни помагала.
  Законопроектът на Министерския съвет беше представен от заместник - министъра на финансите Владислав Горанов, който изтъкна, че същият е изготвен с цел привеждане на националното законодателство в съответствие с европейското право - Директива 2006/112/ЕО (Директивата) и с практиката на Съда на Европейския съюз, както и с цел усъвършенстване на данъчното законодателство.

  Основните моменти в законопроекта са:

  - предлага се да отпадне разпоредбата на чл. 27, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗДДС, съгласно която данъчната основа на доставката на урегулирани поземлени имоти и на нови сгради не може да бъде по-ниска от данъчната основа при придобиването на стоката или от нейната себестойност, което е в противоречие с предвиденото в чл. 73 от Директивата;
  - предвижда се изменение в частта, уреждаща данъчната основа между свързани лица, като се ограничават случаите, при които данъчната основа на доставките между свързани лица е пазарната цена съобразно хипотезите, предвидени в чл. 80 от Директивата;
  - предлага се промяна в разпоредбата на чл. 66, ал. 2, с която намалената ставка ще се прилага при настаняване, предоставяно в хотел, средства за подслон или в места за настаняване, а не при настаняване от хотелиер, с което всички потребители на услугата се поставят в еднакво данъчно положение;
  - предлага се и изменение на разпоредбите, определящи обхвата на специалния режим на облагане на туристическите услуги, като доставките, при които получател е друг туроператор, се изключват от приложното поле на режима на маржа;
  - предлага се изменение, свързано с правото на приспадане на данъчен кредит при внос на стоки втора употреба, които не са произведения на изкуството, колекционерски или антикварни предмети. Съгласно сега действащата разпоредба правото на приспадане на данъчен кредит в този случай се отлага до момента на последващата доставка, а с промяната то ще може да се упражни по общия ред;
  - прецизират се разпоредби на текстовете на ЗДДС, както и някои редакционни промени във връзка с възникнали проблеми в практиката, а именно:
  ● задължения за лицата, използващи фискални устройства, да съхраняват документи, издадени от/във връзка с тези устройства;
  ● за освободена доставка да се счита учредяването или прехвърлянето на право на строеж до момента на издаване на разрешение за строеж;
  ● възможност за физическите лица, упражняващи независима икономическа дейност, да останат регистрирани по ЗДДС за целия период на упражняваната дейност от момента на заличаване на търговската им регистрация, без да преминават през процедура на дерегистрация, съответно облагане на активите и нова регистрация;
  ● задължение за подаване на месечна справка-декларация по ЗДДС и отчетните регистри по електронен път, ако записите в регистрите са повече от пет.
  След представяне на законопроектите се проведе обсъждане при което членовете на комисията се обединиха около становището за подкрепа на законопроекта с вносител Министерския съвет и не подкрепа на законопроекта с вносители н.п. Ваньо Шарков и група народни представители. В представеното писмено становище Министерство на финансите също не подкрепя законопроекта на народните представители с мотива, че политиката на правителството е насочена към запазване на единна ставка на данъка, което гарантира отраслова неутралност и равнопоставеност на данъчно задължените лица.
  След обсъждането на законопроектите се проведе гласуване което приключи при следните резултати:
  1. по законопроекта с вносители н.п. Ваньо Шарков и група народни представители: „За” – 3 народни представители, „Против” – 13 народни представители и „Въздържали се” - 2 народни представители.
  2. по законопроекта с вносител Министерския съвет: „За” – 13 народни представители, „Въздържали се” - 5 народни представители, без „Против”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 102-01-66, внесен от Министерския съвет на 31.10.2011 г. и да не приеме законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 154-01-75, внесен от н.п. Ваньо Шарков и група народни представители на 13.07.2011 г.

  София, 10 ноември 2011 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума