Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
09/11/2011 първо гласуване

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 102-01-67, внесен от Министерския съвет на 31.10.2011 г.
  Д О К Л А Д

  На свое заседание, проведено на 9 ноември 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха представителите на Министерството на финансите: Владислав Горанов - заместник-министър на финансите, Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика”, Красимир Сивев и Мина Янкова – началници на отдели в същата дирекция и Росен Иванов - директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в Националната агенция за приходите.
  Законопроектът беше представен от заместник-министъра на финансите Владислав Горанов, който изтъкна, че с него се предвижда изменение на глава двадесет и седма „а”, която регулира осъществяването на административно сътрудничество между държавите ¬¬- членки на Европейския съюз, в областта на събирането на вземания от данъци и такси, като се транспонират разпоредбите на новата Директива 2010/24/ЕС на Съвета от 16 март 2010 г. относно взаимната помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки.

  Основните акценти, към които са насочени измененията в глава двадесет и седем „а”, са следните:

  - разширяване обхвата на взаимната помощ при събиране на вемания от данъци и такси;
  - разширяване обхвата на лицата, по отношение на които ще се извършва взаимната помощ – всички физически и юридически лица, както и всички форми на правни сдружения (неперсонифицирани дружества, тръстове, фондации и др.), установени на територията на ЕС;
  - предоставяне на по-широки възможности за събиране и обезпечаване на вземания чрез подаване на искане за взаимна помощ до друга държава членка, дори средствата за събиране на вземанията в запитващата държава да не са напълно изчерпани;
  - приемане на единен инструмент за предприемане на изпълнителни
  мерки в запитана държава членка и единен стандартен формуляр за информация, уведомяване, събиране на вземане и обезпечителни мерки;
  - уреждане обмен на информация без предварително искане при възстановяване на данъци;
  - създаване на възможност длъжностни лица от запитваща държава
  членка да присъстват и да подпомагат извършването на действията в административните и съдебните производства в запитаната държава членка;
  - възстановяване за сметка на длъжника на разноските, свързани със
  събиране на вземането;
  - създаване на режим на обжалване действията на запитания и запитващия орган в процеса на събиране на вземанията;
  - създаване на регламентация по отношение на давностните срокове;
  - създаване на режим за защита на информацията, която се обменя в
  рамките на взаимната помощ.
  Разпоредбите на директивата са въведени съобразно правомощията и задълженията на националните компетентни органи в зависимост от това, дали имат качеството на запитван или запитващ орган.
  По силата на предложените промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, функциите на запитващ и запитван орган ще се изпълняват от изграденото и действащо Централно звено за връзка в Националната агенция за приходите. В тази връзка няма да са необходими допълнителни бюджетни средства за изграждане на административен капацитет и техническа обезпеченост на процеса по осъществяване на взаимната помощ в областта на събирането на вземания за данъци и такси.
  След представяне на законопроекта се проведе дискусия, която приключи с гласуване при следните резултати: „За”- 19 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 102-01-67, внесен от Министерския съвет на 31.10.2011 г.

  София, 10 ноември 2011 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума