Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
09/11/2011 първо гласуване

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 102-01-69, внесен от Министерския съвет на 31.10.2011 г.
  Д О К Л А Д


  На заседание, проведено на 9 ноември 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха Владислав Горанов - заместник - министър на финансите, Людмила Петкова - директор на дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите, Мина Янкова и Красимир Сивев – началници на отдели в същата дирекция, Божидар Алексов – директор на дирекция „Акцизи” в Агенция „Митници” и Наташа Петрова – началник на отдел в същата дирекция и Росен Иванов - директор на дирекция „Данъчно - осигурителна методология” в Националната агенция за приходите.
  В заседанието взе участие и Андрей Делчев – председател на Българската петролна и газова асоциация.
  Законопроектът беше представен от заместник - министъра на финансите Владислав Горанов, който изтъкна, че с него се цели хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и решения на Европейската комисия (ЕК) в областта на косвеното облагане, както и прецизиране на някои разпоредби с оглед улесняване практическото прилагане на закона.
  Със законопроекта се въвеждат изисквания, свързани с:
  - поети ангажименти за поетапно повишаване на акцизните ставки върху горивата за достигане на минималните нива на облагане в Европейския съюз (ЕС);
  - въвеждане на разпоредби от Директива 92/83/ЕИО на Съвета oт 19 октомври 1992 г. за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки;
  - изпълнение на Решение на Комисията от 16 септември 2011 г. относно прилагане на разпоредбите за контрол и движение на Директива 2008/118/ЕО на Съвета за продукти с код по КН 3811 в съответствие с чл. 20, параграф 2 от Директива 2003/96/ЕО на Съвета.

  Основните моменти в законопроекта са:

  - предлага се повишаване на акцизните ставки върху газьола и керосина и въвеждане на положителна акцизна ставка върху природния газ, както следва: за газьола и керосина - от 615 на 630 лв. за 1000 литра; за природен газ, използван като моторно гориво - 0,85 лв. за 1 гигаджаул; за природен газ, използван като гориво за отопление - 0,10 лв. за 1 гигаджаул; за природния газ, използван за битови нужди по смисъла на Закона за енергетиката - 0 лв. за гигаджаул;
  - създава се възможност за прилагане на намалена акцизна ставка за бира, която се въвежда на територията на страната от независими малки пивоварни, регистрирани на територията на друга държава членка. С предложението се транспонира изцяло разпоредбата на член 4, параграф 3 от Директива 92/83/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки;
  - предвижда се включване на енергийните продукти с код по КН 3811 11, 3811 19 00 и 3811 90 00 в обхвата на режим отложено плащане на акциз. Тези кодове се отнасят за добавки за подобряване на вискозитета, антикорозионни добавки и други подобни, предназначени за прибавяне към моторни горива.
  - предложена е нова редакция на определенията за „митнически режим с отложено плащане или митническо направление” и „внасяне на акцизни стоки”, като целта е да се постигне пълно съответствие с понятията, които въвежда Директива 2008/118/ЕС относно общия режим на облагане с акциз. В сега действащите разпоредби на закона дефиницията за митнически режим не включва временно складираните стоки, както и направление свободна зона или свободен склад.
  - предлага се отмяна на чл. 40в от Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН), който урежда условията и реда за регистрация на специализираните малки обекти за дестилиране. Същият не се прилага на практика, тъй като от 1 юни 2006 г. Националната агенция за приходите не администрира вече акцизите. Режимът е изцяло уреден в Закона за акцизите и данъчните складове и се администрира от Агенция „Митници”.
  След представяне на законопроекта се проведе обсъждане, при което членовете на комисията се обединиха около становището за подкрепа като цяло на законопроекта. Подкрепа за промяната на акцизните ставки на газьола и природния газ изрази и председателя на Българската петролна и газова компания Андрей Делчев.
  След обсъждането се проведе гласуване което приключи при следните резултати: „За”- 14 народни представители, „Въздържали се” – 6 народни представители, без „Против”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 102-01-69, внесен от Министерския съвет на 31.10.2011 г.
  София, 10 ноември 2011 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума