Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
10/11/2011 първо гласуване

  по законопроект за бюджета на
  държавното обществено осигуряване за 2012 г.,
  № 102-01-73, внесен от Министерския съвет на 02.11.2011 г.
  Д О К Л А Д  На заседание, проведено на 10.11. 2011 г. Комисията по бюджет и финанси обсъди внесения от Министерския съвет законопроект за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г.
  В изпълнение на чл. 36, ал.1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, с Протокол № 8 от заседанието, проведено на 27 октомври 2011 г., с решение е утвърдил проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г.
  На заседанието присъстваха: Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика и следните представители на НОИ: Бисер Петков - Управител, Весела Караиванова-Начева – Подуправител, Антоанета Ганчева – главен актюер и Йосиф Милошев – н-к отдел „Правен.
  Законопроектът беше представен от г-н Бисер Петков
  В мотивите към законопроекта и експозето на г-н Петров се отбеляза, че законопроекта за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г. е разработен в съответствие със основните допускания по средносрочната фискална рамка за периода 2012-2014 г., както и основните макроикономически показатели до 2014 г., приети с решение № 246 на Министерския съвет от 2011 г.

  Проектът на консолидиран бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и разходите за 2012 г. се основава на следните основни макроикономически и социалноосигурителни параметри:
   Брутен вътрешен продукт – 81 629 млн. лв. (2.9 на сто - реален растеж);
   Средногодишна хармонизирана инфлация – 3,2 на сто;
  Брой осигурени лица – 2 765 158;
   Брой на безработните лица с право на обезщетения при безработица – 116 314;
   Средногодишен брой пенсионери – 2 195 220.

  В областта на приходите спрямо действащото законодателство в проекта за 2012 г. са заложени следните политики:
  Запазват се размерите и съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на ДОО, Учителския пенсионен фонд (УПФ) и участието на държавата в осигуряването за фонд “Пенсии” (ФП) чрез трансфер в размер и по ред, определени в чл. 21, т. 5 на Кодекса за социално осигуряване , на нивата от 2011 г.;
  Договарят се осигурителни прагове по 85 икономически дейности и основни квалификационни групи професии. Увеличението на минималните осигурителни прагове по основни икономически дейности и групи професии е с 6,9 на сто за сключилите споразумение, а административното увеличение е 4,5 на сто в сравнение с 2011 г. По-високите осигурителни прагове оказват положително влияние върху нарастването на средния осигурителен доход. В проектобюджета на ДОО за 2012 г. средният осигурителен доход е 622,30 лв., или увеличение с 4,5 на сто спрямо очакваното му равнище за 2011 г. (595,47 лв.);
  Запазва се диференцирания минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2010 г., съответно в размер на 420 лв., 450 лв., 500 лв. и 550 лв.;
  Запазва се минималния осигурителен доход за земеделските производители и тютюнопроизводители - 240 лв.;
  Запазва се максималния осигурителен доход за всички осигурени лица– 2000 лв.

  В областта на разходите спрямо действащото законодателство в проекта за 2012 г. са заложени следните политики:
  Запазва се минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст – 136,08 лв.;
  Пенсиите не се осъвременяват по реда на чл. 100 от КСО;
  Запазва се минималният дневен размер на обезщетението за безработица - 7,20 лв., и ограничението му на ниво от 60 на сто от осигурителния доход на лицето преди загубата на работа;
  Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно § 22о от ПЗР на КСО – първите три работни дни се изплащат от осигурителя в размер 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение, а от четвъртия ден на настъпване на неработоспособността – от държавното обществено осигуряване;
  Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане - 410 дни, и размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст - 240 лв.;
  Еднократната помощ при смърт на осигурено лице за 2012 г. се определя в размер 540 лв.
  За 2012 г. не се правят вноски за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”. Запазва се максималният размер на гарантираните вземания – 1000 лв.
  При планиране на средствата за пенсии в бюджета на ДОО за 2012 г. са взети предвид увеличението на размера на т.нар. “вдовишка добавка” от 20 на 26,5 на сто от размера на пенсията на починалия съпруг, в сила от 1 септември 2011 г. и промените в условията за пенсиониране през 2012 г., които се отнасят до:
  - Увеличаване необходимия осигурителен стаж за трета категория труд с четири месеца - съответно на 34 години и 4 месеца за жените и 37 години и 4 месеца за мъжете през 2012 г., при запазване на изискуемата към настоящия момент възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО (60 г. за жените и 63 г. за мъжете);
  - Увеличаване с две години на общия осигурителен стаж, който е
  необходим за придобиване право на пенсия по чл. 69 от КСО;
  - Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се запазва в размер 700,00 лв. месечно;
  - Увеличаване на добавките за отложено пенсиониране по чл. 70,
  КСО от 3 на сто на 4 на сто за всяка година.

  Въз основа на макроикономическите показатели и предложените политики в областта на приходите, разходите и промените в Кодекса за социално осигуряване със законопроекта за 2012 г. се предлага:

  1. По приходите:
  Общият размер на приходите и трансферите да бъдат приети на сума 8 465.6 млн. лв. срещу 8 243.7 млн. лв., приети със закона за 2011г. Следователно за 2012 г. има увеличение на общия размер на приходите и трансферите с 221.9 млн. лв.
  В показателя приходи и трансфери-всичко най-голям относителен дял имат осигурителните вноски, които за 2012 г. се предлагат на сума 3 851.2 млн. лв. срещу приетите със закона за 2011 г. 4 042.7млн. лв.
  Следващ показател е трансфер от републиканския бюджет в размер на 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи от всички осигурени лица за календарната година, който за 2011 г. със закона е одобрен на сума 2 480.8 млн. лв., а със закона за 2012 г. се предлага на сума 2 369.1 млн. лв. или по-малко със 111.7 млн. лв.
  За покриване недостига на осигурителни приходи от централния бюджет се предоставя допълнителна субсидия, която по закона за 2011 г. е на сума 1 390.3 млн. лв., а със законопроекта за 2012 г. тя се увеличава на 1917.0 млн. лв.

  2. По разходите:
  Общият размер на разходите и трансферите да бъде 8 462.3 млн. лв. при одобрени със закона за 2011 г. 8 240.7 млн. лв. или увеличение на разходите и трансферите със 221.6 млн. лв.
  В Общата сума на разходите и трансферите за 2012 г. с най-голям размер са: пенсии със 7 314.0 млн. лв., които със закона за 2011 г. са одобрени на сума 7 078.4 млн. лв. или увеличение с 235.6 млн. лв.; социални помощи и обезщетения на сума 1 062.9 млн. лв., които за 2011 г. са приети на сума 1 070.9 млн. лв., следователно за 2012 г. намаляват с 8.0 млн. лв. и програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта със 76.7 млн.лв., които спрямо 2011 г. намаляват с 6.0 млн. лв.
  Най-голям относителен дял имат разходите за пенсии със 86.4 на сто от всички разходи (в т. ч. с предоставените трансфери). За 2012 г. за тях са предвидени 7 314.0 млн. лв. В тази сума са включени разходите за пенсии от ДОО със 6 901.5 млн. лв.; от републиканския бюджет за добавките към пенсиите на ветераните от войните, добавките към пенсиите на репресираните лица по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица с 298.5 млн. лв., пенсии по международни спогодби 70.0 млн. лв., което е повече със 10.0 млн. лв. от 2011 г. и за издръжка, в която се включва пощенска такса и ДДС, и други финансови услуги -44.0 млн. лв.Тази сума е по-малка със 2.4 млн. лв. от същия вид разход за издръжка за 2011 г.
  За 2012 г. относителният дял на разходите за пенсии от брутния вътрешен продукт е 8,9 процента.
  3. По бюджетното салдо:
  Със законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. се предлага бюджетно салдо – излишък с 3.2 млн. лв. По закона за 2011 г. бюджетното салдо е също излишък, но в размер на 3.0 млн. лв.
  Проектите на бюджетите на отделните фондове за 2012 г. показват следните бюджетни салда:
  1. По Фонд”Пенсии” – дефицит с 1 666.2 млн. лв.
  2. По Фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност” – дефицит с 13.7 хил. лв.
  3. По Фонд” Трудова злополука и професионална болест”- излишък от 63. 9 млн. лв.
  4. По Фонд „Общо заболяване и майчинство” – дефицит с 82.0 млн. лв.
  5. По фонд „Безработица” – дефицит със 177.0 млн. лв.
  6. Бюджет на НОИ – излишък с 1 865.5 млн. лв.

  След приключване на дискусиите се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: “За” – 13 народни представители, „Против” – 1 народен представител, без “Въздържали се”.

  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г., № 102-01-73, внесен от Министерския съвет на 02.11.2011 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума