Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
10/11/2011 първо гласуване

  по законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г., внесен от Министерския съвет на 31.10.2011 г.
  Д О К Л А Д

  На заседание, проведено на 10.11.2011 г., Комисията по бюджет и финанси обсъди законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г., внесен от Министерския съвет.
  Законопроекта се придружава от Решение № РД-НС-04-68 от 27.10.2011 г. на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, който, на основание на чл. 15., ал. 1, т. 3 и чл. 19, ал. 7, т. 3 от Закона за здравното осигуряване, с което е приел по принцип предложения Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г.
  На заседанието присъсваха Стефан Константинов - министър на здравеопазването, д-р Нели Нешева - управител на Националната здравноосигурителна каса и представители на лекарския съюз.
  Мотивите към законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г. бяха представени от министър Константинов.
  Законопроекта е разработен в съответствие с основните допускания по средносрочната фискална рамка и основните макроикономически показатели до 2014 г.и в условията на финансова и икономическа криза, и следните здравноосигурителни показатели:
  При население от 7.4 млн. души, реално внасящите здравно осигурителни вноски са около 6.3 млн. души и останалите 1.1 млн. души са здравно неосигурени лица.
  Вноската от работодател (осигурител) и работник (осигурен) за 2012 г. остава в съотношение 60:40. Предлаганият минимален размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2012 г. остава 420 лв. За лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно - до завършване на средно образование, осигурителната вноска е 4 на сто от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.
  Със законопроекта на бюджета на НЗОК за 2012 г. и предложените с § 10 изменения и допълнения в Закона за здравното осигуряване се цели да се запази постигнатото равнище на здравноосигурителни услуги в страната.
  Сумата на приходите и трансферите за 2012 г. е съобразена с предвижданията за очакваните доходи на работещите в материалната сфера, разчетените средства за изплащане вноските за работещите в бюджетната сфера, както и за контингенти осигурени лица, чийто здравноосигурителни вноски са задължение на републиканския бюджет. За 2012 г. се запазва здравноосигурителна вноска от 8 на сто.
  1. По приходите:
  В приходната част на бюджета за 2012 г. се очаква да постъпят общо приходи и трансфери в размер на 2 633.7 млн. лв., или толкова, колкото са одобрени по Закона за бюджета на НЗОК за 2011 г.
  Здравноосигурителните приходи за 2012 г. се предлага да бъдат в размер на 2 614.8 млн. лв. срещу 2 602.7 млн. лв. по закона за 2011 г. Следователно за 2012 г. се очаква да постъпят повече здравноосигурителни приходи с 12.1 млн. лв.
  От общата сума на здравноосигурителните приходи за 2012 г.- 2 614.8 млн. лв. от здравноосигурителни вноски са разчетени да постъпят -1 673.7 млн. лв., или 12.1 млн. лв. повече от 2011 г., и от трансфери за здравно осигуряване от централния бюджет - 941.1 млн. лв. Толкова е бил трансфера и за 2011 г.
  От глоби, санкции и наказателни лихви за 2012 г. са предвидени да постъпят 13.5 млн. лв., която сума е по-голяма с 1.5 млн. лв.от сумата за 2011г.
  Трансферът от Министерството на здравеопазването за акушерската помощ по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето е 5.4 млн. лв. и е по-малко от сумата на същия разход за 2011 г. с 12.1 млн. лв.

  2. По разходите:
  Разходите и трансферите - всичко, по Законопроекта на бюджета на НЗОК за 2012 г., са разчетени на сума 2 633.7 млн. лв. Тази сума е равна на сумата на разходите и трансферите за 2011 г.
  В рамките на предложената сума за разходи и трансфери – 2 633.7 млн. лв., за текущи разходи се предлагат 2 263.4 млн. лв., която сума е в повече с 240.0 млн. лв. от същите разходи за 2011 г.; за придобиване на нефинансови активи - 5.8 млн. лв., т.е. в по-малко с 1.2 млн. лв.; за резерв за непредвидени и неотложни разходи - 261.5 млн. лв., или в повече с 1.2 млн. лв.; за предоставени трансфери на Министерството на здравеопазването за заплащане на медицински дейности, лекарствени продукти и медицински изделия, осигурявани от Министерството на здравеопазването през 2011 г. - 100.0 млн. лв. Тази сума е по-малка с 240.0 млн. лв. от същия трансфер за 2011г.
  Сумата на предоставените трансфери на Националната агенция за приходите по чл. 24, т.6 от Закона за здравното осигуряване и към бюджетни предприятия, сключили договори за извършване на медицински услуги с Националната здравноосигурителна каса за 2012 г. е 3.1 млн. лв., колкото е и по закона за 2011 г.
  От сумата за текущите разходи с най-голям относителен дял са разходите за здравноосигурителни плащания, които за 2012 г. са разчетени на – 2 214.5 млн. лв., а по закона за 2011 г. са 1 974.5 млн. лв. Тук ръста в сума е 240.0 млн. лв. и в процент – 12.1 на сто. Това увеличение се разпределя по видове здравноосигурителни плащания както следва:
  - за здравноосигурителни плащания за дентална помощ от 94.0 млн. лв. за 2011 г. на 95.4 млн. лв. за 2012 г. или увелчение с 1.4 млн. лв. и ръст 1.49 на сто;
  - за здравноосигурителни плащания за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели от 391.0 млн. лв. за 2011 г. на 501.5 млн. лв. за 2012 г., или увеличение със 110.5 млн. лв. и ръст – 28.3 на сто;
  - за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ от 958.0 млн. лв. за 2011 г. на 1 168.9 млн. лв. за 2012 г., или увеличение с 210.9 млн. лв. и ръст 22.0 процента и
  - за други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ от 120.0 млн. лв. за 2011 г. на 37.2 млн. лв. за 2012 г., или намаление с 82.8 млн. лв. В това число сумата е разпределена за: здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за коопдинация на системите за социална сигурност – 20.0 млн. лв. за 2011 г., и 37.2 млн. лв. за 2012 г., или увеличение със 17.2 млн. лв. и за неразплатени задължения за предходна година – 100.0 млн. лв., предвидени в закона за бюджета за 2011 г. За 2012 г. такъв разход не е предвиден.
  За другите здравноосигурителните плащания за 2012 г. се предлагат същите суми както са в закона за 2011 г., а именно: за първична извънболнична медицинска помощ - 169.0 млн. лв.; за специализирана извънболнична медицинска помощ – 171.0 млн. лв. и за медикодиагностична дейност 71.5 млн. лв.
  От средствата за здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ за 2012 г. – 169.0 млн. лв. за профилактика и диспансеризация се заделят – 59.5 млн. лв. В закона за бюджета за 2011 г. не са били записани на отделен ред средства за профилактика и диспансеризация.
  Със законопроекта за 2012 г. се предлага в рамките на средствата за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ 1 168.9 млн. лв. на отделни редове да се запишат следните суми: за акушерска помощ за всички здравно неосигурени жени - 5.4 млн. лв., срещу 4.5 млн. лв. за 2011 г. или увеличение с 0.9 млн. лв.; за диализа при терминална бъбречна недостатъчност – 57.6 млн. лв.; за диспансерно наблюдение на пациенти със злокачествени заболявания – 40.0 млн. лв. и за лекарствена терапия – 57.6 млн. лв. В закона за бюджета на НЗОК за 2011 г.няма записани на отделни редове суми за диализа при терминална бъбречна недостатъчност; за диспансерно наблюдение на пациенти със злокачествени заболявания и за лекарствена терапия.
  По законопроекта за 2012 г. размерът на административните разходи е 48.9 млн. лв. Предложената сума от 48.9 мл.лв. съвпада с одобрената стойност със Закона за бюджета на НЗОК за 2011 г.
  Във връзка с необходимостта от осигуряване на допълнителни щатни бройки, за изпълнението на възложените нови дейности, свързани с лечение и диспансерно наблюдение на пациенти със злокачествени заболявания и болни на диализно лечение; за извършване на дейностите по провеждане в съответствие с разпоредбите на нова Директива 2011/24/ЕС за упражняване правата на пациентите на трансгранично здравно обслужане; за влизането в сила на нова двустранна спогодба за социално осигуряване на Република Сърбия, както и за разпоредбите на новите регламенти за координация на системите за социална сигурност № 883/2004 и № 987/2009 г., със законопроекта не се иска допълнителен финансов ресурс, а се предлага той да бъде осигурен от намаляване издръжката на административните дейности през 2012 г.
  3. Със законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г. се предлага балансирано бюджетно салдо, каквото е било прието и с бюджета за 2011 г.
  По законопроекта се проведе дискусия с участието на представители на Български лекарски съюз, Български зъболекарски съюз, Български фармацевтичен съюз. Бяха изразени мнения, както в подкрепа, така и възражения по заложените показатели. На зададените въпроси изчерпателни отговори даде министър Константинов.

  След обсъждането се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За” – 13 народни представители; „Против” – 6 народни представители, без „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от проведеното гласуване Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012, № 102-01-72, внесен от Министерски съвет на 31.10.2011 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума