Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
15/11/2011 първо гласуване

  Относно: законопроект за Българската телеграфна агенция, № 154-01-102, внесен от н. п. Даниела Маринова Петрова и група народни представители на 09.11.2011г.
  Д О К Л А Д

  На заседание, проведено на 15 ноември 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за Българската телеграфна агенция, внесен от н.п. Даниела Петрова и група народни представители.

  На заседанието присъстваха представители на Министерството на финансите: Владислав Горанов – заместник министър, Юлия Цанева – началник на отдел в дирекция „Държавни разходи”, Александра Димитрова – главен експерт в дирекция „Държавни разходи”, както и представители на Българската телеграфна агенция: Борислав Чалъков – заместник генерален директор, Дико Проданов – юрисконсулт, Данчо Антонов – главен счетоводител, Евелина Андреева – главен секретар.

  Законопроектът беше представен от н.п. Даниела Петрова.
  Законопроектът за Българската телеграфна агенция се предлага за разглеждане и приемане в изпълнение на § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Конституцията на Република България, който изисква създаване на законодателна уредба на устройството, дейността и управлението на БТА. Към настоящия момент статутът и дейността на БТА са определени с Решение на 36-то Обикновено Народно събрание от 29 юни 1994г. за приемане на Статут на Българската телеграфна агенция (обн. ДВ, бр. 56 от 1994 г.). Със законопроекта се регламентират устройството, дейността, управлението, имуществото и финансирането на БТА като национален независим информационен институт на Република България.

  Основните моменти в законопроекта са:

  1. Устройство и дейност на БТА
  ■ Предвижда се Българската телеграфна агенция да бъде юридическо лице на бюджетна издръжка – първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, със седалище гр. София.
  ■ В законопроекта са определени принципите, от които БТА ще се ръководи при осъществяване на своята дейност и които ще гарантират независимостта на БТА от политическа, идеологическа и икономическа власт. За своята дейност БТА ще се отчита пред Народното събрание.
  ■ Определя се и начина на дейността, осъществявана от БТА. Специална регламентация е предвидена за дейността на агенцията по време на избори. Изчерпателно са посочени случаите, в които БТА е длъжна да разпространява информация от държавните органи и институции. Изброени са органите и институциите, които имат право на достъп до информационните продукти на агенцията, за което е предвидена целева държавна субсидия.

  2. Управление на БТА
  ■ Предлага се БТА да се управлява и представлява от генерален директор, който да се избира и освобождава от Народното събрание с мандат от 5 години. Определени са изискванията за заемането на длъжността генерален директор на БТА; случаите, при които се предвижда предсрочно освобождаване; служебния статут и правомощията на генералния директор.
  ■ С предлаганото допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, генералният директор на БТА се включва в списъка на длъжностите, за които лицата, които ги заемат, декларират публично имуществото си.

  3. Имущество и финансиране на дейността на БТА
  ■ В законопроекта се предвижда имуществото на БТА да се състои от право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, неимуществени права, участие в други юридически лица, както и други права и задължения. Недвижимите имоти, предназначени за изпълнение на функциите на БТА, са публична държавна собственост. Всички останали имоти и движимите вещи на БТА, са частна държавна собственост.
  ■ Предвижда се държавната субсидия на агенцията да се включи в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
  ■ Предвидени са държавни субсидии за информационно осигуряване на държавата и за придобиване и поддържане на дълготрайни материални активи. Собствените приходи са от дейности, пряко свързани с дейността на БТА и управлението на нейното имущество.
  ■ Одит на бюджета и управлението на имуществото на БТА ще се осъществява от Сметната палата.
  ■ За изпълнението на Закона за Българската телеграфна агенция за 2012 г. са необходими 4 млн. лв. субсидия от държавния бюджет.

  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” - 15 народни представители, „Въздържали се” – 5 народни представители, без „Против”.

  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за Българската телеграфна агенция, № 154-01-102, внесен от н.п. Даниела Маринова Петрова и група народни представители на 09.11.2011 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума