Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
15/11/2011 първо гласуване

  ДОКЛАД

  по законопроект № 102-01-59 за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции внесен от Министерски съвет на 31 август 2011 година и законопроект № 154-01-63 за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции внесен от н.п. Волен Сидеров и група народни представители на 16 юни 2011 година.
  На заседание, проведено на 15 ноември 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа:
  - законопроект № 102-01-59 за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции внесен от Министерски съвет и
  - законопроект № 154-01-63 за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции внесен от н.п. Волен Сидеров и група народни представители.
  -
  На заседанието присъстваха:
  Боряна Пенчева – заместник министър на финансите;
  Цветанка Михайлова – началник отдел в дирекция „Държавен дълг и финансови пазари” на Министерство на финансите;
  Тихомир Тимнев – ръководител на правна дирекция „Банков надзор” в БНБ;
  Нели Кордовска – главен директор на управление„Банков надзор” в БНБ;
  Радка Тончева – член на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България.
  Законопроектът, внесен от Министерски съвет беше представен от Боряна Пенчева.
  Предлаганите от Министерски съвет изменения и допълнения на Закона за кредитните институции са свързани основно с промените в европейското законодателство, засягащи институционалната рамка на банковия и финансовия надзор, приети с Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета във връзка с правомощията на трите нови европейски надзорни органа - Европейски банков орган, Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейски орган за ценни книжа и пазари в частта относно банките, платежните системи и финансовите конгломерати.
  С директивата се въвеждат необходимите промени в правните актове от секторното законодателство, за да могат новите европейски надзорни органи, които са част от Европейската система за финансов надзор (ЕСФН), да функционират ефективно. Съгласно регламентите за създаването на трите нови европейски надзорни органа всеки от тях може да издава решения с правнообвързващ ефект спрямо компетентните органи в отделните държави членки за осигуряване спазването на европейските регулации, както и за разрешаване на спорове между компетентните органи и при възникване на кризисна ситуация на ниво Европейски съюз. В законопроекта е предвидена възможност Българската народна банка да сезира Европейския банков орган в случаите, когато съответните компетентни органи не й сътрудничат при осъществяване на надзор на консолидирана основа и когато не може да бъде постигнато съвместно решение между компетентните органи по въпроси, свързани с надзора върху банкови групи и финансови холдинги, които осъществяват дейност в няколко държави членки.
  Структурната реформа в европейската надзорна рамка предвижда също създаването на Европейски съвет за системен риск и на Съвместен комитет на европейските надзорни органи, поради което в законопроекта са включени разпоредби, които да осигурят сътрудничеството и да позволят своевременна обмяна на информация между тях и Българската народна банка за осъществяване на възложените им функции.
  Като алтернативна надзорна мярка и когато това се налага с оглед поддържането на достатъчен собствен капитал, в законопроекта е регламентирано правото на Българската народна банка да изиска от банките да ограничат размера на променливите възнаграждения на лицата, които работят в банките. Мярката се въвежда в отговор на Директива 2010/76/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО по отношение на капиталовите изисквания за търговските портфейли и на надзорния преглед на политиките за възнагражденията, която въвежда изискване компетентните органи във всяка държава да разполагат с такова правомощие.
  Предвидени са промени в административнонаказателните разпоредби на закона, като са въведени диференцирани санкции по отношение на банките и другите юридически лица, различни от банки, и са увеличени размерите на някои от санкциите с цел повишаване на тяхната ефективност.
  Със законопроекта са предложени изменения и на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати и Закона за платежните услуги и платежните системи, които също се налагат от реформата в институционалната структура на европейските надзорни органи.
  Предлаганите от Волен Сидеров и група народни представители изменения и допълнения на Закона за кредитните институции предвиждат административно регулиране на размера на максималния лихвен процент по кредити и средния лихвен процент по влоговете в банките. Предлага се на всеки 6 месеца Българска народна банка да определя среден лихвен процент по влоговете в банките, като лихвите по кредитите да не могат да надвишават този процент, умножен по коефицент 1,5. В същата насока в заключителните разпоредби на законопроекта се предлагат промени и в Закона за Българска народна банка, Закона за задълженията и договорите и Търговския закон.
  По този закон бяха разгледани становища на Министерство на финансите, Българска народна банка и Асоциацията на банките в България, които категорично отхвърлят предлаганите промени като противоречащи на пазарните принципи и на българското и европейското законодателство.
  Бяха зададени няколко конкретни въпроса от народни представители, на които присъстващите представители на вносителите отговориха изчерпателно.
  След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати:
  - По законопроект № 102-01-59 за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции внесен от Министерски съвет: „За"- 18 народни представители, „Против" – няма, Въздържали се" - няма.
  - По законопроект № 154-01-63 за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции внесен от н.п. Волен Сидеров и група народни представители: „За"- няма, „Против" – 18 народни представители, Въздържали се" - няма.
  Въз основа на проведената дискусия и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание:
  - да приеме на първо гласуване законопроект № 102-01-59 за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции внесен от Министерски съвет внесен на 31 август 2011 година, и
  - да отхвърли законопроект № 154-01-63 за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции внесен от н.п. Волен Сидеров и група народни представители на 16 юни 2011 година.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума