Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
15/11/2011 второ гласуване

  ДОКЛАД

  Относно: Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Валутния закон, № 102-01-41, внесен от Министерски съвет на 13 юни 2011 година, приет на първо гласуване на 2 септември 2011 година.
  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Валутния закон

  (Обн., ДВ, бр. 83 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2002 г., бр. 60 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 43, 54 и 59 от 2006 г., бр. 24 от 2009 г. и бр. 16 и 23 от 2011 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 4 думите „техния износ, внос” се заменят с „тяхното пренасяне през държавната граница на Република България”.
  2. Точка 5 се изменя така:
  „5. пренасянето на парични средства през държавната граница на Република България;”.
  3. В т. 6 след думите „платежния баланс” се добавя „и международната инвестиционна позиция”.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 73, ал. 4 т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:

  В § 1 се правят следните изменения:
  1. В чл. 1, т. 4 думите „техния износ, внос” се заменят с „тяхното пренасяне през границата на страната;”.
  2. В чл. 1, т. 5 се изменя така:
  „5. пренасянето на парични средства през границата на страната;”.

  Комисията подкрепя предложението .

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1 :

  § 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 4 думите „техния износ, внос” се заменят с „тяхното пренасяне през границата на страната;”.
  2. Точка 5 се изменя така:
  „5. пренасянето на парични средства през границата на страната;”.
  3. В т. 6 след думите „платежния баланс” се добавя „и международната инвестиционна позиция”.

  § 2. Член 6 се отменя.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 73, ал. 4 т. 2 от ПОДНС :

  Параграф 2 се изменя така:
  „§2. Член 6 се изменя така:
  „Презгранични преводи и плащания
  Чл.6 (1) Доставчиците на платежни услуги извършват презгранични преводи и плащания след посочване на основанието за превода пред тях.
  (2) Лице, което извършва презграничен превод или плащане към трета страна в размер на 30 000 лв. или повече, или тяхната равностойност в друга валута, представя на доставчиците на платежни услуги сведения и документи, определени в съвместна наредба на БНБ и министъра на финансите.”

  Комисията подкрепя предложението .

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2 :

  § 2. Член 6 се изменя така:
  „Презгранични преводи и плащания
  Чл. 6 (1) Доставчиците на платежни услуги извършват презгранични преводи и плащания след посочване на основанието за превода пред тях.
  (2) Лице, което извършва презграничен превод или плащане към трета страна в размер на 30 000 лв. или повече, или тяхната равностойност в друга валута, представя на доставчиците на платежни услуги сведения и документи, определени в съвместна наредба на БНБ и министъра на финансите.”

  § 3. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) За нуждите на статистиката на платежния баланс банките и Българската народна банка водят регистри за всяка сделка и плащане между местно и чуждестранно лице и за всеки презграничен превод и плащане на стойност, равна на или надвишаваща 100 000 лв.”
  2. В ал. 2, 3 и 4 думите „по ал. 1, т. 1” се заменят с „по ал. 1”.
  3. В ал. 5 след думите „местни юридически лица или еднолични търговци и чуждестранни лица” се поставя запетая и се добавя „откриване на сметки в чужбина, емитиране от местни юридически лица на ценни книжа в чужбина и/или покупка на ценни книжа без посредничество на местно лице - инвестиционен посредник”.
  4. В ал. 6 думите „с вече предоставен от или на чуждестранно лице финансов кредит, местната банка изпълнява нареждането за превод след удостоверяване на декларирането на финансовия кредит” се заменят със „със сделка, която подлежи на деклариране по ал. 5, местната банка изпълнява нареждането за превод след удостоверяване на декларирането на сделката”.
  5. В ал. 9 след думите „информация, която е търговска” се поставя запетая и се добавя „служебна”.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 73, ал. 4 т. 2 от ПОДНС :

  В § 3 относно чл.7 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) За нуждите на статистиката на платежния баланс доставчиците на платежни услуги водят регистри за всяка сделка и плащане между местно и чуждестранно лице и за всеки презграничен превод и плащане на стойност, равна на или надвишаваща 100 000 лв.”
  2. Алинея 9 се изменя така :
  “(9) Лицата по ал.1 не могат да предоставят на други лица и институции събраната от тях информация, която е търговска, служебна или банкова тайна, освен ако това е предвидено в друг закон.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:

  § 3. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  “(1) За нуждите на статистиката на платежния баланс доставчиците на платежни услуги водят регистри за всяка сделка и плащане между местно и чуждестранно лице и за всеки презграничен превод и плащане на стойност, равна на или надвишаваща 100 000 лв.”
  2. В ал. 2, 3 и 4 думите „по ал. 1, т. 1” се заменят с „по ал. 1”.
  3. В ал. 5 след думите „местни юридически лица или еднолични търговци и чуждестранни лица” се добавя „откриване на сметки в чужбина, емитиране от местни юридически лица на ценни книжа в чужбина и/или покупка на ценни книжа без посредничество на местно лице - инвестиционен посредник”.
  4. В ал. 6 думите „с вече предоставен от или на чуждестранно лице финансов кредит, местната банка изпълнява нареждането за превод след удостоверяване на декларирането на финансовия кредит” се заменят със „със сделка, която подлежи на деклариране по ал. 5, местната банка изпълнява нареждането за превод след удостоверяване на декларирането на сделката”.
  5. Алинея 9 се изменя така :
  “(9) Лицата по ал.1 не могат да предоставят на други лица и институции събраната от тях информация, която е търговска, служебна или банкова тайна, освен ако това е предвидено в друг закон.”

  § 4. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „всяко” се добавя „местно и чуждестранно” и след думите „платежния баланс” се добавя „и международната инвестиционна позиция”.
  2. В ал. 2 след думата „всяко” се добавя „местно и чуждестранно” и след думите „платежния баланс” се добавя „и международната инвестиционна позиция”.
  3. Създават се ал. 3 и 4:
  „(3) Българската народна банка има право на достъп до източници на поддържани данни в рамките на публичната администрация, доколкото тези данни са необходими за разработването, произвеждането и разпространението на европейската статистика.
  (4) Българската народна банка определя реда за прилагане на този член в наредбата по чл. 7, ал. 11.”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 73, ал. 4 т. 2 от ПОДНС :

  В § 4 относно чл.8 новосъздадената ал.3 се изменя така:
  „(3) Българската народна банка има право на достъп до източници на поддържани данни в рамките на администрацията на изпълнителната власт, организациите от публичния сектор, органите на статистиката и други държавни органи и организации, както и Българския червен кръст, депозитарите на ценни книжа и нотариусите, доколкото тези данни са необходими за разработването, произвеждането и разпространението на европейската статистика.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:

  § 4. В чл. 8 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „всяко” се добавя „местно и чуждестранно” и след думите „платежния баланс” се добавя „и международната инвестиционна позиция”.
  2. В ал. 2 след думата „Всяко” се добавя „местно и чуждестранно” и след думите „платежния баланс” се добавя „и международната инвестиционна позиция”.
  3. Създават се ал. 3 и 4:
  „(3) Българската народна банка има право на достъп до източници на поддържани данни в рамките на администрацията на изпълнителната власт, организациите от публичния сектор, органите на статистиката и други държавни органи и организации, както и Българския червен кръст, депозитарите на ценни книжа и нотариусите, доколкото тези данни са необходими за разработването, произвеждането и разпространението на европейската статистика.
  (4) Българската народна банка определя реда за прилагане на този член в наредбата по чл. 7, ал. 11.”

  § 5. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Заглавието се изменя така:
  „Отчетност на операции, вземания и задължения”.
  2. В ал. 1 думите „всяко тримесечие” се заменят с „операциите си и”.
  3. В ал. 2 думите „по финансови кредити” се заличават.
  4. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Българската народна банка може да извършва други регулярни периодични статистически изследвания с цел събиране на допълнителна статистическа информация.”
  5. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 10а се правят следните изменения и допълнения :
  1. В ал. 1 думите „износа и вноса на подлежащите на деклариране съгласно чл. 11 левове, чуждестранна валута в наличност и платежни инструменти на приносител” се заменят с „пренесените през държавната граница на Република България парични средства, подлежащи на деклариране съгласно чл. 11”.
  2. В ал. 3 думите „внос и износ на левове, чуждестранна валута в наличност и платежни инструменти на приносител” се заменят с „пренасяне на парични средства през държавната граница на Република България”.
  3. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Когато при извършване на контрол се установи, че физическо лице пренася през държавната граница на Република България парични средства в размер, по-малък от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга чуждестранна валута, и когато има данни или съмнения за незаконни дейности, свързани с движението на тези парични средства, митническите органи изискват от лицето да декларира устно информацията, свързана с тези средства. Митническите органи служебно въвеждат информацията в регистъра по чл. 10а.”
  4. Създават се ал. 5 и 6:
  „(5) Декларациите по ал. 2, 3 и 4 се съхраняват 5 години независимо от използвания носител. Този срок започва да тече от края на календарната година, в която е приета съответната декларация.
  (6) Информацията по този член съдържа лични данни, чието събиране и обработване се извършва в съответствие с чл. 17а от Закона за митниците и Закона за защита на личните данни.”
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 7.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 73, ал. 4 т. 2 от ПОДНС:

  Параграф 6 се изменя така:
  §6. В чл. 10а се правят следните изменения и допълнения :
  1. В ал. 1 думите „износа и вноса на подлежащите на деклариране съгласно чл. 11 левове, чуждестранна валута в наличност и платежни инструменти на приносител” се заменят с „пренесените през границата на страната парични средства, благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях, декларирани съгласно чл. 11, 11а, 11б, 14, 14а и 14б”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  "(3) При пренасяне на парични средства, благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с или от тях през граница на подлежащи на деклариране по чл. 11, 11а, 11б, 14, 14а и 14б, лицата представят на митническите органи декларация по образец, утвърден от министъра на финансите. „
  3. Създават се нова ал. 4 и ал. 5:
  „(4) Декларациите се съхраняват за срок от 5 години независимо от използвания носител. Срокът започва да тече от началото на годината, следваща годината в която е приета съответната декларация.
  (5) Информацията по този член се събира и обработва в съответствие с чл. 17а от Закона за митниците и Закона за защита на личните данни.”
  4. Досегашната ал. 4 се отменя.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:

  § 6. В чл. 10а се правят следните изменения и допълнения :
  1. В ал. 1 думите „износа и вноса на подлежащите на деклариране съгласно чл. 11 левове, чуждестранна валута в наличност и платежни инструменти на приносител” се заменят с „пренесените през границата на страната парични средства, благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях, декларирани съгласно чл. 11, 11а, 11б, 14, 14а и 14б”.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  "(3) При пренасяне на парични средства, благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с или от тях през граница на подлежащи на деклариране по чл. 11, 11а, 11б, 14, 14а и 14б, лицата представят на митническите органи декларация по образец, утвърден от министъра на финансите. „
  3. Създават се нова ал. 4 и ал. 5:
  „(4) Декларациите се съхраняват за срок от 5 години независимо от използвания носител. Срокът започва да тече от началото на годината, следваща годината, в която е приета съответната декларация.
  (5) Информацията по този член се събира и обработва в съответствие с чл. 17а от Закона за митниците и Закона за защита на личните данни.”
  4. Досегашната ал. 4 се отменя.

  § 7. Създава се чл. 10б:
  „Обмен на информация
  Чл. 10б. (1) Митническите органи събират, обработват и обменят получената информация по чл. 10а.
  (2) Митническите органи осъществяват взаимна помощ и обмен на информацията с Европейската комисия, с държавите - членки на Европейския съюз, с други държави по силата на влезли в сила международни договори, по които Република България е страна, както и с други държавни органи в рамките на тяхната компетентност, относно:
  1. установени нарушения на валутното законодателство;
  2. наличие на признаци, че пренасяните парични средства са свързани с изпиране на пари и финансиране на тероризъм по смисъла на
  чл. 1, т. 2 и 4 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари и финансиране на тероризъм (OB, L 309 от 25 ноември 2005 г.);
  3. наличие на признаци, че пренасяните парични средства са приходи от измамна или друга нелегална дейност и които се отразяват неблагоприятно върху финансовите интереси на Европейския съюз;
  (3) За уловията, реда и начините за обмен на информацията по чл.10а се прилага Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (OB, L 82 от 22 март 1997 г.) на принципа mutatis mutandis.”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 73, ал. 4 т. 2 от ПОДНС :

  В § 7 относно новосъздадения чл. 10б:
  1. В ал. 2:
  а) в т. 1 думата „установени” се заличава;
  б) точка 2 се изменя така:
  „2. наличие на признаци, че пренасяните парични средства са свързани с изпиране на пари и финансиране на тероризма по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма;”
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Обменът на информация се осъществява при условията, по реда и начина, определени в Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси.”

  Комисията подкрепя предложението .

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
  § 7. Създава се чл. 10б:
  „Обмен на информация
  Чл. 10б. (1) Митническите органи събират, обработват и обменят получената информация по чл. 10а.
  (2) Митническите органи осъществяват взаимна помощ и обмен на информацията с Европейската комисия, с държавите - членки на Европейския съюз, с други държави по силата на влезли в сила международни договори, по които Република България е страна, както и с други държавни органи в рамките на тяхната компетентност, относно:
  1. нарушения на валутното законодателство;
  2. наличие на признаци, че пренасяните парични средства са свързани с изпиране на пари и финансиране на тероризма по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма;
  3. наличие на признаци, че пренасяните парични средства са приходи от измамна или друга нелегална дейност и които се отразяват неблагоприятно върху финансовите интереси на Европейския съюз.
  (3) Обменът на информация се осъществява при условията, по реда и начина, определени в Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси.”

  § 8. Член 11 се изменя така:
  „Пренасяне на парични средства през държавната граница на Република България
  Чл. 11. (1) Лицата могат да пренасят през държавната граница на Република България във или от Европейския съюз неограничен размер парични средства при спазване на определените в този закон изисквания.
  (2) Размерът на пренасяните парични средства, подлежащи на деклариране пред митническите органи, се определя в Регламент (ЕО) 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността (OB, L 309 от 25 ноември 2005 г.).
  (3) Пренасянето на парични средства на стойност над 25 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута през държавната граница на Република България за друга държава - членка на Европейския съюз, или за държава извън Европейския съюз подлежи на деклариране пред митническите органи по чл. 11, ал. 2, като лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за наличие или липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.
  (4) Извън случаите по ал. 3 пренасянето на парични средства на стойност над 25 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута от чуждестранни физически лица през държавната граница на Република България за друга държава - членка на Европейския съюз, или за държава извън Европейския съюз подлежи на деклариране пред митническите органи по чл. 11, ал. 2 в случаите, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.
  (5) Пренасянето на парични средства чрез пощенски пратки е забранено с изключение на пратки с обявена стойност. Тази забрана не се отнася за Българската народна банка и за банките.”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 73, ал. 4 т. 2 от ПОДНС :

  Параграф 8 се изменя така:
  §8. Член 11 се изменя така:
  „Пренасяне на парични средства през границата на страната"
  Чл. 11. (1) Физическите лица могат да пренасят през границата на страната неограничено количество парични средства.
  (2) Пренасянето на парични средства чрез пощенски пратки е забранено с изключение на пратки с обявена стойност.
  (3) Пренасянето на парични средства чрез пощенски пратки от БНБ и банките се извършва по ред, определен с наредбата по чл. 14 г.”

  Комисията подкрепя предложението .

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8:

  § 8. Член 11 се изменя така:
  „Пренасяне на парични средства през границата на страната
  Чл. 11. (1) Физическите лица могат да пренасят през границата на страната неограничено количество парични средства.
  (2) Пренасянето на парични средства чрез пощенски пратки е забранено с изключение на пратки с обявена стойност.
  (3) Пренасянето на парични средства чрез пощенски пратки от БНБ и банките се извършва по ред, определен с наредбата по чл. 14г.”

  § 9. Създава се чл. 11а:
  „Чл. 11а. Лицата могат да пренасят през държавната граница на Република България за или от друга държава - членка на Европейския съюз, неограничен размер парични средства при спазване на определените в този закон изисквания.”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 73, ал. 4 т. 2 от ПОДНС:

  Параграф 9 се изменя така:
  § 9. Създава се член 11а със следната нова редакция:
  „Пренасяне на парични средства през границата на страната за или от трета страна
  Чл.11а (1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.
  (2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лева или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за наличие или липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.
  (3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лева или повече или тяхната равностойност в друга валута, чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства когато стойността им не надвишава предходно декларираните пари в брой.
  (4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малък от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства. Митническите органи служебно въвеждат информацията в регистъра по чл. 10а.
  (5) Задължението за деклариране по ал.1 се смята за неизпълнено, при отказ за деклариране или ако декларираната информация е невярна или непълна.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9:
  § 9. Създава се чл. 11а:
  „Пренасяне на парични средства през границата на страната за или от трета страна
  Чл.11а (1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи.
  (2) При пренасяне на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна лицата предоставят и удостоверение от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на задължения или документ, удостоверяващ, че лицето не е вписано в регистъра на Националната агенция за приходите.
  (3) При пренасяне на парични средства за трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута, чуждестранните физически лица декларират пред митническите органи само вида и размера на пренасяните парични средства, когато стойността им не надвишава предходно декларираните парични средства.
  (4) В случаите на основателни съмнения или данни за незаконни дейности, свързани с пренасянето на парични средства в размер по-малък от 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута, митническите органи могат да извършват контрол на физическите лица, като изискват от лицата да предоставят информация, свързана с тези средства. Митническите органи служебно въвеждат информацията в регистъра по чл. 10а.
  (5) Задължението за деклариране по ал.1 се смята за неизпълнено, при отказ за деклариране или ако декларираната информация е невярна или непълна.”

  § 10. Създава се чл. 11б:
  „Чл. 11б. (1) Задължението за деклариране по чл. 11 се счита за неизпълнено, ако декларираната информация е невярна или непълна.
  (2) За прилагането на чл. 11 и 11а министърът на финансите издава наредба.”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 73, ал. 4 т. 2 от ПОДНС :

  Параграф 10 се изменя така:
  § 10. Създава се член 11б:
  „Пренасяне на парични средства през границата на страната за или от държава-членка на Европейския съюз
  Чл. 11б. (1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута през границата на страната за или от държава-членка на Европейския съюз се декларира при поискване от страна на митническите органи.
  (2) При пренасянето на парични средства за или от държава- членка на Европейския съюз се прилага и чл. 11а, ал.4.
  (3) Задължението за деклариране при поискване по ал.1 се смята за неизпълнено, при отказ за деклариране или ако декларираната информация е невярна или непълна.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10:
  § 10. Създава се чл. 11б:
  „Пренасяне на парични средства през границата на страната за или от държава-членка на Европейския съюз
  Чл. 11б. (1) Пренасянето на парични средства в размер на 10 000 евро или повече или тяхната равностойност в левове или друга валута през границата на страната за или от държава-членка на Европейския съюз, се декларира при поискване от страна на митническите органи.
  (2) При пренасянето на парични средства за или от държава- членка на Европейския съюз, се прилага и чл. 11а, ал. 4.
  (3) Задължението за деклариране при поискване по ал.1 се смята за неизпълнено при отказ за деклариране или ако декларираната информация е невярна или непълна.”

  § 11. В чл. 12, ал. 2 думата „определя” се заменя с „може да определи по своя преценка”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.

  § 12. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения :
  1. В ал. 2, изречение второ след думите „в регистъра” се добавя „и за потвърждаването или издаването на сертификат по Схемата за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международната търговия с необработени диаманти и за физическата проверка на пратките/партидите с необработени диаманти”.
  2. В ал. 4, изречение първо думата „чужбина” се заменя с „друга държава”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.

  § 13. В чл. 14 се правят следните изменения:
  1. В наименованието думите „Внос и износ” се заменят с „Пренасяне през държавната граница на Република България”.
  2. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Лицата могат да пренасят през държавната граница на Република България във или от Европейския съюз неограничено количество благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях, с изключение на движими културни ценности, като ги декларират пред митническите органи по ред, установен от министъра на финансите с наредба.”
  3. В ал. 2 думите „Вносът и износът” се заменят с „Пренасянето през държавната граница на Република България”, а думите „са забранени” се заменят с „е забранено”.
  4. В ал. 3 думите „търговските банки” се заменят с „банките”.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 73, ал. 4 т. 2 от ПОДНС:

  Параграф 13 се изменятака:
  § 13. В чл. 14 се правят следните изменения:
  1. Загалавието се изменя така „Пренасяне на благородни метали и скъпоценни метали и изделия с и от тях през границата на страната”.
  2. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Лицата могат да пренасят през границата на страната неограничено количество благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях.
  3. В ал. 2 думите „Вносът и износът” се заменят с „Пренасянето през границата на страната”, а думите „са забранени” се заменят с „е забранено”.
  4. Алинея 3 се изменя така:
  (3) Пренасянето на благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях чрез пощенски пратки от БНБ и банките се извършва по ред, определен с наредбата по чл. 14г.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13:
  § 13. В чл. 14 се правят следните изменения:
  1. Заглавието се изменя така „Пренасяне на благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях през границата на страната”.
  2. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Лицата могат да пренасят през границата на страната неограничено количество благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях.”
  3. В ал. 2 думите „Вносът и износът” се заменят с „Пренасянето през границата на страната”, а думите „са забранени” се заменят с „е забранено”.
  4. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Пренасянето на благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях чрез пощенски пратки от БНБ и банките се извършва по ред, определен с наредбата по чл. 14г.”

  § 14. Създава се чл. 14а:
  „Чл. 14а. „Лицата могат да пренасят през държавната граница на Република България за или от друга държава - членка на Европейския съюз, неограничено количество благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях, с изключение на движими културни ценности, като ги декларират пред митническите органи по ред, установен от министъра на финансите с наредба.”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 73, ал. 4 т. 2 от ПОДНС:

  Параграф 14 се изменя така:
  § 14. Създава се чл. 14а със следната нова редакция:
  „Пренасяне на благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях през границата на страната за или от трета страна
  „Чл.14а (1) Пренасянето на благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях през границата на страната за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи в случаите, по ред и начин, установени с наредбата по чл. 14г.
  (2) Задължението за деклариране по ал.1 се смята за неизпълнено, при отказ за деклариране или ако декларираната информация е невярна или непълна.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14:
  § 14. Създава се чл.14а:
  „Пренасяне на благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях през границата на страната за или от трета страна
  Чл.14а (1) Пренасянето на благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях през границата на страната за или от трета страна подлежи на деклариране пред митническите органи в случаите, по ред и начин, установени с наредбата по чл. 14г.
  (2) Задължението за деклариране по ал.1 се смята за неизпълнено, при отказ за деклариране или ако декларираната информация е невярна или непълна.”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 73, ал. 4 т. 2 от ПОДНС :

  Създава се нов параграф 14а със следния текст:
  § 14а. Създават се чл. 14б, 14в и 14г:
  „Пренасяне на благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях през границата на страната за или от държава-членка на Европейския съюз
  “Чл. 14б. (1) Пренасянето на благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях през границата на страната за или от държава-членка на Европейския съюз се декларира при поискване от страна на митническите органи в случаите, по ред и начин, установени с наредбата по чл. 14г.
  (2) Задължението за деклариране при поискване по ал.1 се смята за неизпълнено, при отказ за деклариране или ако декларираната информация е невярна или непълна.”

  „Пренасяне на движими културни ценности през границата на страната
  Чл. 14в. Пренасянето през границата на страната на предмети от благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях, които са движими културни ценности се допуска при спазване на условията на Глава шеста, Раздел VI от Закона за културното наследство и след деклариране пред митническите органи.”

  “Наредба по прилагане на режимите за деклариране пред митническите органи
  Чл. 14г. Министърът на финансите издава наредба по приложението на чл.11 ал.3, чл.11а, чл.11б, чл.14 ал.3, чл.14а и чл.14б.

  Комисията подкрепя предложението .

  Комисията предлага да се създаде нов § 15 със следната редакция:
  § 15. Създават се чл. 14б, 14в и 14 г:
  „Пренасяне на благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях през границата на страната за или от държава-членка на Европейския съюз
  Чл. 14б. (1) Пренасянето на благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях през границата на страната за или от държава-членка на Европейския съюз се декларира при поискване от страна на митническите органи в случаите, по ред и начин, установени с наредбата по чл. 14г.
  (2) Задължението за деклариране при поискване по ал.1 се смята за неизпълнено, при отказ за деклариране или ако декларираната информация е невярна или непълна.”

  Пренасяне на движими културни ценности през границата на страната
  Чл. 14в. Пренасянето през границата на страната на предмети от благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях, които са движими културни ценности, се допуска при спазване на условията на глава шеста, раздел VI от Закона за културното наследство и след деклариране пред митническите органи.

  Наредба по прилагане на режимите за деклариране пред митническите органи
  Чл. 14г. Министърът на финансите издава наредбата по прилагането на чл. 10а, чл.11 ал.3, чл.11а, чл.11б, чл.14 ал.3, чл.14а, чл.14б и чл. 14 в.”

  § 15. В чл. 16 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „износа и вноса на левове и чуждестранна валута в наличност” се заменят с „пренасянето през държавната граница на Република България на парични средства във или от Европейския съюз, както и за или от друга държава членка”.
  2. В ал. 2 думите „търговски банки” се заменят с „банки”.
  3. В ал. 3, т. 1 думите „търговските банки” се заменят с „банките”.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 73, ал. 4 т. 2 от ПОДНС :

  В § 15, относно чл. 16, се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „износа и вноса на левове и чуждестранна валута в наличност” се заменят с „пренасянето през границата на страната на парични средства”.
  2. В ал. 2:
  а) думите „търговски банки” се заменят с „банки”;
  б) в т. 3 думата „чуждестранна” се заменя с „друга”
  3. В ал.8 думите „ал. 5” се заменят с „ал. 2”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става §16:

  § 16. В чл. 16 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „износа и вноса на левове и чуждестранна валута в наличност” се заменят с „пренасянето през границата на страната на парични средства”.
  2. В ал. 2:
  а) в текста преди т. 1 думите „търговски банки” се заменят с „банки”;
  б) в т. 3 думата „чуждестранна” се заменя с „друга”
  3. В ал. 3, т. 1 думите „търговските банки” се заменят с „банките”.
  4. В ал.8 думите „чл. 11, ал. 5” се заменят с „чл. 11, ал. 2”.

  § 16. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1.В т. 1, буква „б” думите „търговски банки” се заменят с „банки”.
  2.В т. 2 се създава нова буква „а”:
  „а) да извършва проверки и принудително събиране на статистическа информация съгласно чл. 6 от Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (OB, L 318 от 27 ноември
  1998 г.);”.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 73, ал. 4 т. 2 от ПОДНС:

  В § 16, в чл. 17 , т. 2 от новосъздадената буква „а”се изменя така:
  „а) да извършва проверки и принудително събиране на статистическа информация съгласно чл. 6 от Регламент (ЕО) № 951/2009 на Съвета от 9 октомври 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка;”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става §17:
  § 17. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1 буква „б” думите „търговски банки” се заменят с „банки”.
  2. В т. 2 се създава нова буква „а”:
  „а) да извършва проверки и принудително събиране на статистическа информация съгласно чл. 6 от Регламент (ЕО) № 951/2009 на Съвета от 9 октомври 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2533/98 относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (ОВ, L 269/1 от 14 октомври 2009 г.);”.

  § 17. В чл. 18, ал. 1 думите „чл. 11, ал. 1, 2, 3, 4 или 5” се заменят с „чл.11, чл. 11б”.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 73, ал. 4 т. 2 от ПОДНС :

  Параграф 17 се изменя така:
  §17. В чл. 18, ал. 1 изречение първо думите „чл. 11, ал. 1, 2, 3, 4 или 5, чл.14, ал.1 и 2 ” се заменят с „чл.11, ал.2 и 3, чл.11а, ал.1, 2 и 3, чл.14 ал.2 и 3, чл.14а, ал.1”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 18:

  § 18. В чл. 18, ал. 1, изречение първо думите „чл. 11, ал. 1, 2, 3, 4 или 5, чл.14, ал.1 и 2 ” се заменят с „чл.11, ал.2 и 3, чл.11а, ал.1, 2 и 3, чл.14 ал.2 и 3, чл.14а, ал.1”.

  § 18. Създава се чл. 18а:
  „Чл. 18а. (1) Който извърши или допусне извършване на нарушение по чл. 11б и 14а, както и на нормативните актове по прилагането им, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв. Ако нарушителят е юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 6000 лв. Митническите органи задържат предмета на нарушението до изплащане на наложената санкция.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 на нарушителя се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер на първоначално наложената, а предметът на нарушението се отнема в полза на държавата.
  (3) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 и 2 се съставят от оправомощени от министъра на финансите длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица.”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 73, ал. 4 т. 2 от ПОДНС:

  Параграф 18 се изменя така:
  §18. Създава се член 18а:
  “Чл.18а (1) При неизпълнение на задължението по чл.11б, ал.3 и чл.14б, ал.2 физическите лица се наказват с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а на юридическите лица или еднолични търговци се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 6000 лв.
  (2) При повторно нарушение по ал.1 на лицата се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер на първоначално наложената.
  (3) Актовете за установяване на нарушенията по този член се съставят от митническите органи, а наказателните постановления се издават от директора на Агенция „Митници” или оправомощени от него длъжностни лица.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 19:

  § 19. Създава се чл.18а:
  “Чл.18а.(1) При неизпълнение на задължението по чл.11б, ал.3 и чл.14б, ал.2 физическите лица се наказват с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а на юридическите лица или еднолични търговци се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 6000 лв.
  (2) При повторно нарушение по ал.1 на лицата се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер на първоначално наложената.
  (3) Актовете за установяване на нарушенията по ал.1 и ал.2 се съставят от митническите органи, а наказателните постановления се издават от директора на Агенция „Митници” или оправомощени от него длъжностни лица.”

  § 19. В чл. 19 се правят следните изменения:
  1. В ал. 5 думите „Търговска банка” се заменят с „Банка”.
  2. В ал. 6 думите „търговска банка” се заменят с „банка”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става
  § 20.

  § 20. В чл. 20 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на случаите по чл. 18а, ал. 1”.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 73, ал. 4 т. 2 от ПОДНС:
  Параграф 20 се изменя така:
  §20. В чл.20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал.1 и се изменя така:
  „(1) Предметът на нарушението при пренасяне през границата на страната на парични средства, благородни метали и скъпоценни камъни, както на изделия с и от тях се отнема в полза на държавата, включително когато нарушителят не може да бъде установен.”
  2. Създава се ал.2:
  (2) Алинея 1 не се прилага за нарушения по чл.18а.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 21:

  § 21. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал.1 и се изменя така:
  „(1) Предметът на нарушението при пренасяне през границата на страната на парични средства, благородни метали и скъпоценни камъни, както на изделия с и от тях се отнема в полза на държавата, включително когато нарушителят не може да бъде установен.”
  2. Създава се ал.2:
  „(2) Алинея 1 не се прилага за нарушения по чл.18а.”

  § 21. В Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. Наименованието „Допълнителна разпоредба” се заменя с „Допълнителни разпоредби”.
  2. В § 1:
  а) създават се т. 2а - 2г:
  „2а. „местно лице по смисъла на чл. 7, 8 и 10” е:
  а) физическо лице с център на икономически интерес на икономическата територия на страната;
  б) юридическо лице със седалище на икономическата територия на страната;
  в) юридическо лице със седалище извън икономическата територия на страната – за дейността в страната чрез регистриран клон;
  2б. „икономическа територия” е определението по т. 2.05 и 2.06 от Глава втора на Приложение А към Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (OB, L 58 от 27 февруари 1998 г.);
  2в. „център на икономически интерес” е определението по т. 2.07-2.11 от Глава втора на Приложение А към Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността;
  2г. „чуждестранно лице по смисъла на чл. 7, 8 и 10” е всяко физическо или юридическо лице, което не отговаря на условията по т. 2а;”
  б) в т. 6, буква „а” думите „пари в брой” се заменят с „левове или чуждестранна валута във вид на”, а тирето се заличава;
  в) точка 10 се изменя така:
  „10. пряка инвестиция” е:
  а) придобиване в търговско дружество на икономическа територия, различна от тази на инвеститора, на права на съдружник с неограничена отговорност или на дялово участие, което дава право на 10 и над 10 на сто от броя на гласовете в общото събрание или от капитала на дружеството;
  б) създаване на търговско дружество на икономическа територия, различна от тази на инвеститора;
  в) предоставяне на заем с цел пряка инвестиция по букви „а” и „б” или свързана със споразумение за участие в разпределяне на печалба;
  г) допълнителна инвестиция към инвестицията по буква „а” или „б”;
  д) придобиване на недвижим имот на икономическа територия, различна от тази на инвеститора.”
  г) създават се т. 18, 19 и 20:
  „18. „пренасяне през държавната граница на Република България” е пренасянето през държавната граница на Република България на парични средства, благородни метали и скъпоценни камъни, както и на изделията със и от тях от и за друга държава - членка на Европейския съюз, или от и за трета страна;
  19. „платежен баланс” е статистически отчет, с който се отчитат със съответните разбивки трансграничните сделки за определен отчетен период;
  20. „международна инвестиционна позиция” е статистически отчет, с който се отчитат със съответните разбивки размерът на трансграничните финансови активи и пасиви към определена дата.”
  3. Създава се § 1а:
  „§ 1а. Този закон въвежда разпоредбите на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари и финансиране на тероризъм.”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 73, ал. 4 т. 2 от ПОДНС:

  В § 21 се правят следните изменения:
  1. В § 1:
  а) точка 2 се изменя така:
  „2. За целите на чл. 7, 8 и 10 „местно лице” е резидентна единица по смисъла на т. 1.30 от Глава Първа на Приложение А към Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността.”
  б) точка 3 се изменя така:
  „3. „чуждестранно лице”за целите на чл. 7, 8 и 10 е всяко физическо или юридическо лице, което не отговаря на условията по т. 2.
  в)точки 4 и 5 се отменят.
  г) точка 6 се изменя така:
  „6.„парични средства“ са:
  а) валута – банкноти и монети, които са в обращение като средство за обмяна и
  б) платежни инструменти на приносител”
  д) точка 10 се изменя така:
  „10. „пряка инвестиция” е:
  а) придобиване в търговско дружество на икономическа територия, различна от тази на инвеститора, на права на съдружник с неограничена отговорност или на дялово участие, което дава право на 10 и над 10 на сто от броя на гласовете в общото събрание или от капитала на дружеството;
  б) създаване на търговско дружество на икономическа територия, различна от тази на инвеститора;
  в) предоставяне на заем с цел пряка инвестиция по букви „а” и „б” или свързана със споразумение за участие в разпределяне на печалба;
  г) допълнителна инвестиция към инвестицията по буква „а” или „б”;
  д) придобиване на недвижим имот на икономическа територия, различна от тази на инвеститора.”
  е) създават се т. 18, 19 и 20:
  „18.„пренасяне през границата на страната” е пренасянето през държавната граница на Република България, включително и чрез пощенски пратки, на парични средства, благородни метали и скъпоценни камъни, както и на изделията с и от тях от и за друга държава - членка на Европейския съюз, или вноса и износа от и за трета страна”;
  19. „платежен баланс” е статистически отчет, с който се отчитат със съответните разбивки трансграничните сделки за определен отчетен период;
  20. „международна инвестиционна позиция” е статистически отчет, с който се отчитат със съответните разбивки размерът на трансграничните финансови активи и пасиви към определена дата.”
  § 1а. да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 22:

  § 22. В § 1 на допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1.Точка 2 се изменя така:
  „2. „местно лице”за целите на чл. 7, 8 и 10 е резидентна единица по смисъла на т. 1.30 от глава първа на Приложение А към Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността;”
  2. Точка 3 се изменя така:
  „3. „чуждестранно лице”за целите на чл. 7, 8 и 10 е всяко физическо или юридическо лице, което не отговаря на условията по т. 2;
  3. Точки 4 и 5 се отменят.
  4. Точка 6 се изменя така:
  „6.„парични средства“ са:
  а) валута – банкноти и монети, които са в обращение като средство за обмяна, и
  б) платежни инструменти на приносител;”.
  5. Точка 10 се изменя така:
  „10. „пряка инвестиция” е:
  а) придобиване в търговско дружество на икономическа територия, различна от тази на инвеститора, на права на съдружник с неограничена отговорност или на дялово участие, което дава право на 10 и над 10 на сто от броя на гласовете в общото събрание или от капитала на дружеството;
  б) създаване на търговско дружество на икономическа територия, различна от тази на инвеститора;
  в) предоставяне на заем с цел пряка инвестиция по букви „а” и „б” или свързана със споразумение за участие в разпределяне на печалба;
  г) допълнителна инвестиция към инвестицията по буква „а” или „б”;
  д) придобиване на недвижим имот на икономическа територия, различна от тази на инвеститора;”.
  6. създават се т. 18, 19 и 20:
  „18. „пренасяне през границата на страната” е пренасянето през държавната граница на Република България, включително и чрез пощенски пратки, на парични средства, благородни метали и скъпоценни камъни, както и на изделията с и от тях от и за друга държава - членка на Европейския съюз, или вноса и износа от и за трета страна;
  19. „платежен баланс” е статистически отчет, с който се отчитат със съответните разбивки трансграничните сделки за определен отчетен период;
  20. „международна инвестиционна позиция” е статистически отчет, с който се отчитат със съответните разбивки размерът на трансграничните финансови активи и пасиви към определена дата.”


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на подразделението:

  „ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 73, ал. 4 т. 2 от ПОДНС:

  Създава се § 21а:
  § 21а. Министърът на финансите издава наредбата по чл.14г в срок до два месеца от влизането в сила на този закон.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 23 със следната редакция:

  §23. Министърът на финансите издава наредбата по чл.14г в срок до два месеца от влизането в сила на този закон.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 73, ал. 4 т. 2 от ПОДНС:

  Създава се § 21б:
  §21б. Подзаконовите нормативни актове, издадени на основание досегашните чл.6, ал.2, чл.10а, ал.4, чл.11, ал.6 и чл.14, ал.1 се прилагат до издаването на съответните нови, доколкото не противоречат на този закон.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 24 със следната редакция:

  §24. Подзаконовите нормативни актове, издадени на основание досегашните чл. 6, ал. 2, чл. 10а, ал. 4, чл. 11, ал. 6 и чл. 14, ал. 1 се прилагат до издаването на съответните нови подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон.

  § 22. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 85 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 1 и 102 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 54, 59, 82 и 108 от 2006 г., бр. 52, 92 и 109 от 2007 г., бр. 16, 36, 67 и 69 от 2008 г., бр. 22, 23 и 93 от 2009 г., бр. 88 и 101 от 2010 г. и бр. 16 от 2011 г.) в чл. 11б думите „износа и вноса на левове и чуждестранна валута в наличност” се заменят с „пренасянето през държавната граница на Република България на парични средства”.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 73, ал. 4 т. 2 от ПОДНС:

  Параграф 22 се изменя така:
  §22. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр.
  85 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 1 и 102 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 54, 59, 82 и 108 от 2006 г., бр. 52, 92 и 109 от 2007 г., бр. 16, 36, 67 и 69 от 2008 г., бр. 22, 23 и 93 от 2009 г., бр. 88 и 101 от 2010 г. и бр. 16 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Чл.6, ал.5, т.4 се изменя така :
  „4. събират информация за своите клиенти и поддържат точна и подробна документация за операциите им с парични средства или ценности, включително сведенията и документите по чл. 6 от Валутния закон;”
  2. В чл. 11б думите „износа и вноса на левове и чуждестранна валута в наличност” се заменят с „пренасянето през границата на страната на парични средства”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 25:

  § 25. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 85 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 1 и 102 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 54, 59, 82 и 108 от 2006 г., бр. 52, 92 и 109 от 2007 г., бр. 16, 36, 67 и 69 от 2008 г., бр. 22, 23 и 93 от 2009 г., бр. 88 и 101 от 2010 г. и бр. 16 от 2011 г.) се правят следните изменения :
  1. В чл.6, ал.5, т.4 се изменя така:
  „4. събират информация за своите клиенти и поддържат точна и подробна документация за операциите им с парични средства или ценности, включително сведенията и документите по чл. 6 от Валутния закон;”
  2. В чл. 11б думите „износа и вноса на левове и чуждестранна валута в наличност” се заменят с „пренасянето през границата на страната на парични средства”.

  § 23. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр.,
  бр. 29 от 1968 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм. и доп., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм. и доп., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. - бр. 97 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. - бр. 120 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 98 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г, бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г. и бр. 33 от 2011 г.) в чл. 251, ал. 1 думите „вноса, износа” се заменят с „на пренасянето през държавната граница на Република България във или от Европейския съюз на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях” и думите „валутни ценности” се заменят с „тях”.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 73, ал. 4 т. 2 от ПОДНС:

  § 23 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 23.
  Комисията предлага §23 да се отхвърли.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 73, ал. 4 т. 2 от ПОДНС:

  Създава се § 24:
  § 24. Разпоредбите на параграф 2 и параграф 22, т. 1 влизат в сила от 1.януари 2012 година.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 26:

  § 26. Разпоредбите на § 2 и § 25, т. 1 влизат в сила от 1 януари 2012 година.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума