Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
30/11/2011 второ гласуване

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 102-01-69, внесен от Министерския съвет, приет на първо гласуване на 15.11.2011 г.
  Проект
  Второ гласуване


  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

  (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г. и бр. 19, 35 и 82 от 2011 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 4 се създават т. 47 и 48:
  „47. „Митнически режим с отложено плащане или митническо направление” е всеки един от специалните режими, предвидени в Регламент (ЕИО) № 2913/92 относно митническия надзор, който се прилага към необщностните стоки при тяхното въвеждане на митническата територия на Общността, временно складиране, свободните зони или свободните складове, както и всеки от режимите по чл. 84, параграф 1, буква „а” от същия регламент.
  48. „Внасяне на акцизни стоки” е въвеждането на акцизни стоки на територията на Общността, освен ако при въвеждането им в Общността не са поставени под митнически режим с отложено плащане или митническо направление, а така също и тяхното освобождаване от този режим или направление.”


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1 и предлага следната редакция:

  § 1. В чл. 4 се създават т. 47 и 48:
  „47. „Митнически режим с отложено плащане или митническо направление” е всеки един от специалните режими, предвидени в Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври от 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността относно митническия надзор, който се прилага към необщностните стоки при тяхното въвеждане на митническата територия на Европейския съюз, временно складиране, свободните зони или свободните складове, както и всеки от режимите по чл. 84, параграф 1, буква „а” от същия регламент.
  48. „Внасяне на акцизни стоки” е въвеждането на акцизни стоки на територията на Европейския съюз, освен ако при въвеждането им са поставени под митнически режим с отложено плащане или митническо направление, а така също и тяхното освобождаване от този режим или направление.”


  § 2. В чл. 14 се създава т. 9:
  „9. включени в код по КН 3811 11, 3811 19 00 и 3811 90 00.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 2 и предлага следната редакция:

  § 2. В чл. 14, ал. 1 се създава т. 9:
  „9. включените в код по КН 3811 11, 3811 19 00 и 3811 90 00.”


  § 3. В чл. 19 ал. 2 и 3 се отменят.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.


  § 4. В чл. 20, ал. 2, т. 17 накрая се поставя запетая и се добавя „както и продажбата на природен газ като моторно гориво”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.


  § 5. В чл. 24а, ал. 7 думите „датата на издаване на решението” се заменят с „датата на влизане в сила на решението”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.


  § 6. В чл. 27, ал. 3 изречение второ се заличава.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Акцизната ставка по ал. 1, т. 7 се прилага и за бира, произведена от независими малки пивоварни, регистрирани на територията на друга държава членка, при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 7 и предлага следната редакция:

  § 7. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Акцизната ставка по ал. 1, т. 7 се прилага и за бира, произведена от независими малки пивоварни, регистрирани на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.”


  § 8. В чл. 32 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 3 числото „615” се заменя с „630”;
  б) в т. 4 числото „615” се заменя с „630”;
  в) в т. 6 цифрата „0” се заменя с „0,85”.
  2. Алинея 10 се изменя така:
  „(10) Биоетанол, използван за смесване с моторни горива, се денатурира по специален метод при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.”

  Предложение на н.п. Иван Костов и група народни представители:

  В § 8, т. 1 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 8 и предлага следната редакция:

  § 8. В чл. 32 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 3 числото „615” се заменя с „630”;
  б) в т. 4 числото „615” се заменя с „630”;
  в) в т. 6 думите „0 лв.” се заменят с „0,85 лв.”.
  2. Алинея 10 се изменя така:
  „(10) Биоетанол, използван за смесване с моторни горива, се денатурира, включително и по специален метод при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.”

  § 9. В чл. 33, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 5 се изменя така:
  „5. за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 за потребители на природен газ за битови нужди по смисъла на Закона за енергетиката - 0 лв. за гигаджаул;”.
  2. Създава се нова т. 6:
  „6. за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 за потребители на природен газ за стопански нужди по смисъла на Закона за енергетиката - 0,10 лв. за гигаджаул;”.

  Предложение на н.п. Иван Костов и група народни представители:

  § 9 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.


  § 10. В чл. 57 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Собственици или наематели на малки обекти за дестилиране, предназначени за производство на ракия (пунктове за изваряване на ракия), могат да бъдат лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.”

  Предложение на н.п. Димитър Главчев и Лили Боянова:

  В § 10, в чл. 57, ал. 1 след думите „наематели на” се добавя „специализирани”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 10 и предлага следната редакция:

  § 10. В чл. 57 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Собственици или наематели на специализирани малки обекти за дестилиране, предназначени за производство на ракия (пунктове за изваряване на ракия), могат да бъдат лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.”

  § 11. В чл. 57в, ал. 2, т. 7 след думата „документи” съюзът „и” се заличава и накрая се добавя „и удостоверения за електронен подпис”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.


  Предложение на н.п. Димитър Главчев и Лили Боянова за нов § 11а:

  § 11а. В чл. 57д, т. 1 се изменя така:
  „1. води отделна документална отчетност за акцизните стоки получени под режим отложено плащане на акциз;”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 12:

  § 12. В чл. 57д т. 1 се изменя така:
  „1. води отделна документална отчетност за акцизните стоки, получени под режим отложено плащане на акциз;”


  § 12. В чл. 58а, ал. 2, т. 8 след думата „документи” съюзът „и” се заличава и накрая се добавя „и удостоверения за електронен подпис”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 13.


  § 13. В чл. 58г, ал. 2 се създава т. 8:
  „8. удостоверение за електронен подпис.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 14.

  § 14. В чл. 64, ал. 13 се създава изречение второ:
  Отчетите могат да се подават и по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 15.

  § 15. В чл. 76в, ал. 5, т. 1 думите „по ал. 2” се заменят с „по ал. 4”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 16.
  § 16. В чл. 124в ал. 2 се изменя така:
  „(2) Когато отстраняването е свързано със значителни затруднения и/или със значителни разходи, органът, постановил мярката по чл. 124б, ал. 1, може да разпореди оставяне на стоките в обекта или обектите на отговорността на нарушителя. Разпореждането не се отнася за стоките – предмет на нарушението.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 17.


  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието:

  „ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ”


  § 17. Този закон въвежда разпоредбите на Решение за изпълнение на Комисията от 16 септември 2011 г. относно прилагане на разпоредбите за контрол и движение на Директива 2008/118/ЕО на Съвета за продукти с код по КН 3811 в съответствие с член 20, параграф 2 от Директива 2003/96/ЕО на Съвета (ОВ, L, 241/33 от 17 септември 2011 г.)

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 17, който става § 18 и предлага следната редакция:

  § 18. Този закон въвежда изискванията на Решение за изпълнение 2011/545/ЕС на Комисията от 16 септември 2011 г. относно прилагане на разпоредбите за контрол и движение на Директива 2008/118/ЕО на Съвета за продукти с код по КН 3811 в съответствие с член 20, параграф 2 от Директива 2003/96/ЕО на Съвета (ОВ, L, 241 от 17 септември 2011 г.)


  Комисията предлага да се създаде нов § 19:

  § 19. Държавната помощ, предвидена в чл. 32, ал. 1, т. 8 и 9, се предоставя след произнасяне на Европейската комисия с положително решение относно съвместимостта й с вътрешния пазар.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието:
  „ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ”


  § 18. Държавната помощ, предвидена в чл. 32, ал. 1, т. 8 и 9, се предоставя след произнасяне на Европейската комисия с положително решение относно съвместимостта й с Общия пазар.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, но предлага да се отхвърли, тъй като е отразен на систематичното му място като нов § 19.


  § 19. В Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм., бр. 56 от 2002 г., бр. 16, 108 и 113 от 2004 г., бр. 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 51 и 80 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г. и бр. 82 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. Член 40в се отменя.
  2. В чл. 41, ал. 3 думите „по чл. 40в” се заменят с „по чл. 57, ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 20.


  § 20. Законът влиза в сила от 1 януари 2012 г. с изключение на § 2, който влиза в сила от 1 юли 2012 г., и § 8, т. 1, буква „в” и § 9, които влизат в сила от 1 юни 2012 г.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 21.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума