Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
30/11/2011 второ гласуване

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 102-01-68, внесен от Министерския съвет, приет на първо гласуване на 15.11.2011 г.
  Проект
  Второ гласуване

  ЗАКОН

  за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

  (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г. и бр. 19, 31, 35 и 51 от 2011 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  Предложение на н.п. Ваня Донева, Лили Боянова и Менда Стоянова за нов § 1:

  § 1. В чл. 9, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавят думите „ както и за доходи по чл. 13, ал. 1, т. 24.”


  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 1 със следната редакция:

  § 1. В чл. 9, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „както и за доходи по чл. 13, ал. 1, т. 24. ”


  § 1. В чл. 22, ал. 1 т. 3 се изменя така:
  „3. до 50 на сто, когато дарението е в полза на Център „Фонд за лечение на деца” и/или Център „Фонд за асистирана репродукция”.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, който става § 2.


  Предложение на н.п. Янаки Стоилов и Михаил Миков за нов § 1а:

  § 1а. В чл. 25 се създава нова ал. 2:
  „(2) Когато годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения, определена по предходната алинея, не надвишава годишния минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, облагаемият доход се намалява освен при условията на ал. 1 и със сума равна на размера на минималната работна заплата за годината.”
  2. досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Янаки Стоилов и Михаил Миков за нов § 1б:

  § 1б. В чл. 30 се създава нова ал. 2:
  „(2 )Когато годишната данъчна основа за доходите, определени по предходната алинея, не надвишава годишния минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, облагаемият доход се намалява освен при условията на ал. 1 и със сума равна на размера на минималната работна заплата за годината.”

  Комисията не подкрепя предложението.


  § 2. В чл. 32 след думите „по реда на” се добавя „чл. 40, ал. 5 от”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 3.


  § 3. В чл. 36 след думите „по реда на” се добавя „чл. 40, ал. 5 от”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 4.


  § 4. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) С окончателен данък се облагат облагаемите доходи от:
  1. дивиденти в полза на едноличен търговец;
  2. дивиденти и ликвидационни дялове в полза на:
  а) местно или чуждестранно физическо лице от източник в България;
  б) местно физическо лице от източник в чужбина.”
  2. В ал. 3 думите „брутната сума на начислените разходи” се заменят с „брутния размер на начислените суми”.
  3. Създава се ал. 12:
  „(12) С окончателен данък се облагат доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица.”

  Предложение на н.п. Михаил Миков:

  В § 4, т. 3 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 5.


  § 5. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) след думата „работодателят” се добавя „по чл. 49, ал. 1”;
  б) създава се изречение второ:
  „В служебната бележка се включва и данъкът, удържан или възстановен на работника/служителя при определяне на годишния размер на данъка.”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Работодателят издава и предоставя на работника/служителя служебна бележка по образец за придобития през годината облагаем доход и за удържания през годината данък, когато:
  1. трудовото правоотношение е прекратено през течение на годината;
  2. доходът е от правоотношение по § 1, т. 26, буква „и” от Допълнителните разпоредби;
  3. не е работодател по основното трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година – това обстоятелство се установява с писмена декларация, предоставена от работника/служителя;
  4. удържането/възстановяването по чл. 49, ал. 5 и 6 не е извършено до 31 януари на следващата година.”
  3. В ал. 3 думите „ал. 1” се заменят с „ал. 2”.
  4. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Служебната бележка по ал. 2 се издава и предоставя на работника/служителя в следните срокове:
  1. до един месец от датата на последното плащане по правоотношението по ал. 2, т. 1, но не по-късно от 31 декември на данъчната година;
  2. до 10 януари на следващата година - в случаите по ал. 2, т. 2 и 3.
  3. до 5 февруари на следващата година – в случаите по ал. 2, т. 4.”
  5. Създава се ал. 8:
  „(8) Образците по ал. 1, 2, 4 и 7 се предоставят на лицето, придобило дохода, или на упълномощено от него лице.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 6.


  § 6. В чл. 46, ал. 1 думите „чл. 38, ал. 5, 8, 10 и 11” се заменят с „чл. 38, ал. 5, 8, 10 - 12.”

  Предложение на н.п. Михаил Миков:

  § 6 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Мартин Димитров, Кирчо Димитров и Асен Агов:
  Чл. 46, ал. 3 се изменя както следва:
  „(3) Ставката на данъка е 1 на сто за доходите по чл. 38, ал. 1.”

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 7.


  § 7. В чл. 48 се създава ал. 8:
  „(8) Данъкът по ал. 1 и 2 след приспаданията по ал. 3 - 5 се закръглява към всеки пълен лев.”.

  Предложение на н.п. Мартин Димитров, Кирчо Димитров и Асен Агов:
  В чл. 48, ал. 2 се изменя така:
  „(2) Размерът на данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец, както и за доходите от стопанска дейност по чл. 29а, се определя като годишната данъчна основа по чл. 28, ал. 2 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.”

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 8.


  § 8. В чл. 50, ал. 1 се създава т. 6:
  „6. получените през годината доходи от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби, когато общият им размер надхвърля 5000 лв.”

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 8 и предлага да бъде отхвърлен.


  § 9. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 думите „само един работодател” се заменят с „работодател по основно трудово правоотношение”;
  б) създава се нова т. 2:
  „2. доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември на данъчната година лицето няма работодател по основно трудово правоотношение или има такъв, но той не е определил годишен размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения, ако са изпълнени едновременно следните условия:
  а) данъкът върху общата годишна данъчна основа е равен на авансово удържания по чл. 42, и
  б) лицето не ползва данъчни облекчения по реда на чл. 23, и/или”;
  в) досегашните т. 2, 3 и 4 стават съответно т. 3, 4 и 5.
  2. В ал. 2 думите „по чл. 50, ал. 1, т. 5 и ал. 3” се заменят с „по чл. 50, ал. 1, т. 4 - 6 и ал. 3”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 9 и предлага следната редакция:

  § 9. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 думите „само един работодател” се заменят с „работодател по основно трудово правоотношение”;
  б) създава се нова т. 2:
  „2. доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември на данъчната година лицето няма работодател по основно трудово правоотношение или има такъв, но той не е определил годишен размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения, ако са изпълнени едновременно следните условия:
  а) данъкът върху общата годишна данъчна основа е равен на авансово удържания по чл. 42, и
  б) лицето не ползва данъчни облекчения по реда на чл. 23, и/или”;
  в) досегашните т. 2, 3 и 4 стават съответно т. 3, 4 и 5.
  2. В ал. 2 думите „по чл. 50, ал. 1, т. 5 и ал. 3” се заменят с „по чл. 50, ал. 1, т. 4 - 5 и ал. 3”.


  § 10. В чл. 53 се създава ал. 4:
  „(4) Отстъпката по ал. 2 и 3 се ползва, при условие че физическите лица, задължени да внасят авансов данък, са внесли пълния размер на дължимия данък в сроковете по чл. 67.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.


  § 11. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „чл. 38, ал. 10 и 11” се заменят с „чл. 38, ал. 10 и 12”.
  2. В ал. 3 думата „разходите” се заменя със „сумите”.
  3. В ал. 7 след думите „чл. 38, ал. 8” се добавя „и 11”, а след думите „местно лице” се добавя „съответно от кооперацията” и се поставя запетая.
  4. В ал. 9 думата „разходите” се заменя със „сумите”.

  Предложение на н.п. Михаил Миков:

  § 11, т. 1 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.


  § 12. В чл. 73, ал. 3 думите „чл. 38, ал. 1” се заменят с „чл. 38, ал. 1, т. 2” и думата „разхода” се заменя със „сумите”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.


  § 13. В чл. 81 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата или имуществената санкция е в размер до 2000 лв.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.


  § 14. Създава се чл. 81а:
  „Чл. 81а. (1) Лице – платец на доход, което, като е задължено, не издаде и не предостави на лицето, придобило дохода, образците по чл. 45, ал. 1, 2, 4 и 7, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер до 250 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание. За нарушения, извършени за повече от едно физическо лице, глобата или имуществената санкция се налага поотделно за всяко физическо лице.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата или имуществената санкция е в размер до 500 лв.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.


  § 15. В § 1, т. 26 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Буква „д” се изменя така:
  „д) правоотношения с лица, получаващи доходи от изборни длъжности;”.
  2. Създава се буква „к”:
  „к) правоотношенията със специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определени по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.


  Предложение на н.п. Ваня Донева, Лили Боянова и Менда Стоянова за нов § 15а:

  § 15а. В § 10а от преходните и заключителни разпоредби се създава ал.3:
  „(3) Лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, както и лицата, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон, независимо от определения в експертното решение срок.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 16 със следната редакция:

  § 16. В § 10а от преходните и заключителни разпоредби се създава ал.3:
  „(3) Лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, както и лицата, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон, независимо от определения в експертното решение срок.”


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 16. Доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени, но неизплатени до 31 декември 2011 г., се облагат по реда на чл. 38, ал. 12 при изплащането им.

  Предложение на н.п. Михаил Миков:

  § 16 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 17.


  § 17. Доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, изплатени през 2011 г. и следващите, под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, не се включват в облагаемия доход по чл. 26 и 29 и не подлежат на облагане с данък, когато са за 2009 г. или за предходни години. Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 за съответната година.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 17, който става § 18 и предлага следната редакция:

  § 18. Доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, изплатени през 2011 г., под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, не се включват в облагаемия доход по чл. 26 и 29 и не подлежат на облагане с данък, когато са за 2009 г. или за предходни години. Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 за съответната година.


  § 18. Параграфи 7, 9 и 10 се прилагат и при определяне на данъците за 2011 г.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 18, който става § 19 и предлага следната редакция:

  § 19. Член 48, ал. 8, чл. 52, ал. 1 и 2 и чл. 53, ал. 4 се прилагат и при облагане на доходите за 2011 г.


  § 19. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г. и бр. 19, 31, 35, 51 и 77 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 31, ал. 2 думите „център „Фонд за лечение на деца”, Център „Фонд за асистирана репродукция” и Център „Фонд за трансплантация” се заменят с „Център „Фонд за лечение на деца”и Център „Фонд за асистирана репродукция”.
  2. В чл. 158 след думите „тази глава” запетаята и думите „като включително подава следващите се финансови отчети, които се изготвят и представят съгласно счетоводното законодателство” се заличават.
  3. В чл. 160, ал. 3 навсякъде думите „финансовият отчет” се заменят с „годишният отчет за дейността”.
  4. В чл. 162, ал. 6 навсякъде думите „финансовият отчет” се заменят с „годишният отчет за дейността”.
  5. В чл. 276 след думите „чл. 92, ал. 3” се добавя „чл. 160, ал. 3, чл. 162, ал. 6” и се поставя запетая.

  Предложение на н.п. Мартин Димитров и Кирчо Димитров за създаване на нов чл. 25а в § 19:

  Създава се нов чл. 25а:
  „Чл. 25а.Счетоводната печалба на нефинансовите предприятия се използва за реинвестиране.”

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 20.


  § 20. Законът влиза в сила от 1 януари 2012 г.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 20, който става § 21 и предлага следната редакция:

  § 21. Законът влиза в сила от 1 януари 2012 г., с изключение на § 1, който влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума