Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
24/11/2011

  Д О К Л А Д

  по законопроект за ратифициране на измененията на чл. 1 и чл. 18 от Споразумението за създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие, № 102-02-27, внесен от Министерския съвет на 17.11.2011 г.
  На заседание, проведено на 24 ноември 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на измененията на чл. 1 и чл. 18 от Споразумението за създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха следните представители на Министерството на финансите: Женя Динкова - директор на дирекция "Международни финансови институции и сътрудничество" и Цветана Атанасова - главен експерт в дирекция "Международни финансови институции и сътрудничество".
  Европейската банка за възстановяване и развитие е създадена с цел подпомагане на страните в Централна и Източна Европа, както и Монголия, за повишаване на конкурентоспособността им в международен аспект, както и да им съдейства при тяхното възстановяване и развитие.
  Във връзка с осъществяваните промени в държавите от Северна Африка и Близкия Изток и намерението на Банката да насърчи и подпомогне прехода към демократични промени на страните от този регион Съветът на управителите на ЕБВР е приел две решения за изменения на чл. 1 и 13 от Споразумението за създаването й.
  Изменението на чл. 1 касае разширяване географския обхват на мандата на Банката с региона на Южното и Източното Средиземноморие. То не изисква допълнителни капиталови вноски на страните-акционери и няма да накърни договорения обхват на операциите на банката в съществуващите към момента 29 страни получателки.
  Изменението на чл. 18 ще позволи Банката да използва Специални фондове за операции в потенциални страни получателки. Това ще даде възможност на Банката да започне да оперира и да финансира бъдещите страни получателки от разширения регион на дейност колкото може по-скоро.
  След представянето се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За” - 17 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.

  Въз основа на изразената подкрепа при обсъждането и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 3 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на измененията на чл. 1 и чл. 18 от Споразумението за създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие, № 102-02-27, внесен от Министерския съвет на 17.11.2011 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума