Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
15/11/2011 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по законопроект за публично-частното партньорство, № 102-01-60, внесен от Министерския съвет на 13.09.2011 година
  На заседание, проведена на 15 ноември 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за публично-частното партньорство, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на финансите - Владислав Горанов – заместник-министър, Диана Драгнева – началник-кабинет на министъра, Весела Данева – директор на дирекция „Финанси на реалния сектор”, Йорданка Младенова – началник-отдел в дирекция „Финанси на реалния сектор”; от Министерски съвет: Десислава Терзиева – директор на дирекция „Стратегическо развитие и координация”м Мариана Славкова – съветник, Георги Йончев – съветник.
  Диана Драгнева представи законопроекта, като изтъкна множество мотиви за неговото предлагане.
  С приемането на законопроекта за публично-частното партньорство ще се създаде правна рамка в съответствие с европейското разбиране и практика, включително и със законодателната практика на някои държави членки на Европейския съюз, която да запълни констатирана към момента празнота в нашето законодателство.
  Към момента подобни отношение се уреждат в Закона за обществените поръчки и в Закона за концесиите. Законът за обществените поръчки обаче не съдържа правила за възлагане на комплексни обществени поръчки, които да съчетаят строителството на обекти с последващото тяхно управление, поддържане или предоставяне на услуга от обществен интерес. Освен това максималната продължителност на договорите по Закона за обществените поръчки е 5 години. Също така не се съдържат и правила за прилагане на институционализирано публично-частно партньорство, което така или иначе е придобило гражданственост.
  От друга страна Законът за концесиите се ограничава до случаите, при които се сключват договори за концесия за строителство и концесия за услуга тогава, когато възнаграждението на частния партньор се състои в получаване на приходи от потребителите на услугата. Извън действащата регулация по тези два закона остават случаите, в които обектите на техническата и социалната инфраструктура не осигуряват преки приходи от ползвателите на услугата.
  Една от основните цели на законопроекта е да осигури публичност, прозрачност, конкуренция и липса на дискриминация в процедурата при определяне на частния партньор на публичния субект, което досега остава извън правна регулация.
  Основните моменти на законопроектът са следните:
  На първо място се дефинира понятието публично-частно партньорство. Очертават се основните сфери на неговото приложение като транспорт, здравеопазване, социална инфраструктура, образование, спорт, култура и други дейности. Посочени са и са регулирани формите, в които това публично-частно партньорство би могло да се реализира чрез концесия за строителство или услуга, едната форма и другата нова форма е партньорския договор, който ще се сключва за публично частно партньорство, при което частния партньор не получава приходи от потребителите на дейността от обществен интерес или от трети лица или тогава, когато се налага постигането на социална цена на предоставената услуга.
  Институционализира се публично-частното партньорство, като е предвидена възможност след като се определи по процедурата на Закона за обществените поръчки частния партньор, да се възложи изпълнението на услуга от обществен интерес на търговско дружество, в което дялове имат публичния орган и частния партньор.
  На национално ниво планирането на проектите за публично-частно партньорство се предвижда да стане чрез изготвяне на Национална програма за публично-частно партньорство и план за действие. На местно ниво това са общинските планове за развитие, които се приемат от общинските съвети.
  Регламентирано е също така, че при изпълнение на договора за публично-частно партньорство във всеки момент от съществуването на правоотношенията трябва да е налице икономически баланс на договора, който представлява равновесие между ползите за страните и разпределението на рисковете между тях, състоянието в което е съществувал този баланс към момента на сключване на договора.
  Във връзка с новия законопроект са предложени и съответни изменения и допълнения в Закона за концесиите, които са направени с цел да се хармонизира уредбата по повод публично-частното партньорство.
  Очакваните резултати от прилагането на закона са: създаване на реални условия и предпоставки за привличане на експертизата на частния сектор в области, които традиционно са в сферата на отговорност на публичната власт. С това ще се осигури използване на частните ресурси, знания, умения и опит в полза на обществения интерес, като крайната цел е да се предоставят по-качествени услуги от обществен интерес при конкуренция, равнопоставеност, недискриминация и прозрачност на условията, при условията при които става това.

  След представянето, от страна на народните представители бяха поставени множество въпроси, на които вносителите дадоха изчерпателни отговори.

  След приключване на разискванията по законопроекта се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За”- 17 народни представители, „Въздържали се” – 4 народни представители, без „Против”.

  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за публично-частното партньорство, № 102-01-60, внесен от Министерския съвет на 13.09.2011 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИННАСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума