Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
15/09/2011

  Д О К Л А Д

  по законопроект за ратифициране на Спогодбата за въздушен транспорт между правителството на Република България и правителството на Грузия, № 102-02-20, внесен от Министерски съвет на 07.09.2011 г.
  На заседание, проведено на 15 септември 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Спогодбата за въздушен транспорт между правителството на Република България и правителството на Грузия, подписана на 28 март 2011 г. в Тбилиси.
  На заседанието присъстваха: Камен Кичев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, който представи законопроекта .
  Той изтъкна, че предлаганият законопроект е във връзка с изпълнение на ангажиментите на Република България, произтичащи от членството й в Европейския съюз, за привеждане на двустранните договори в областта на въздухоплаването в съответствие с правото на ЕС на основата на Решение № 13 на Министерския съвет от 2009 г., с което е одобрен типов проект на Спогодба за въздушен транспорт между правителството на Република България и правителството на държава извън ЕС.
  Ратифицирането на Спогодбата ще спомогне за реализиране на идеята за общо авиационно пространство, което ще създаде значителни нови пазарни възможности за въздушните превозвачи в ЕС, ще даде възможност за по-добро интегриране на грузинските превозвачи в съществуващите обединения на превозвачи от ЕС, ще позволи разработването на съвместни продукти и по-добро обслужване на пътниците и клиентите, ще повиши ефективността и рентабилността на въздушните връзки.

  След представянето се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За” - 14 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.

  Въз основа на изразената подкрепа при обсъждането и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Спогодбата за въздушен транспорт между правителството на Република България и правителството на Грузия, подписана на 28 март 2011 г. в Тбилиси.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума