Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
24/11/2011 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Българския червен кръст, № 102-01-74, внесен от Министерския съвет на 08.11.2011 година
  На заседание, проведено на 24 ноември 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Българския червен кръст, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха: Тодор Цветков – директор на дирекция „Държавно юрисконсултство” и Владимир Петров – директор на дирекция „Държавни разходи” в Министерството на финансите; Людмила Василева – директор дирекция „Правно нормативни дейности и човешки ресурси” в Министерството на здравеопазването, както и следните представители на Българския червен кръст: Василка Каменова – заместник-генерален директор и Красимир Гигов – главен секретар.
  Законопроектът беше представен от г-н Тодор Цветков, който изтъкна, че със законопроекта се цели обществените отношения свързани с дейността планинско спасяване да се поставят на стабилна нормативна основа, като се създаде ясна регламентация и организация на планинското спасяване. Предвидено е с оглед осигуряване сигурността на населението и на многобройните туристи в трудно достъпни райони и планини, дейността да се осъществява от Планинска спасителна служба, която се предлага да бъде регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност и с регламентирани основните функции на службата, видовете спасителни дейности и местата за осъществяването им.
  Изричното регламентиране на тази дейност се налага и поради факта, че Планинската спасителна служба е член на международната организация Асоциация по планинско спасяване от 30 години, но към настоящия момент България няма подробна, ясна, нормативна регламентация на дейността й. Част от промените в закона са насочени към ясно дефиниране подпомагащата роля на Българския червен кръст за обществените институции в хуманитарната област.
  Предложени са и промени в административно наказателните разпоредби на действащия законопроект, които са свързани с актуализиране, т.е. в посока на увеличаване на административните наказания глоби.
  В становището на Министерството на здравеопазването, което беше представено от Людмила Василева се изтъква, че изцяло се подкрепя идеята да бъдат създавани професионални колежи и центрове за професионални обучения, които да подготвят така наречените пара медици, но се отнася с резерв към частта, която предвижда министъра на здравеопазването да утвърждава държавни образователни изисквания, програми за обучения и държавен план прием за пара медиците. Тези компетенции трябва да са в приоритета на Министъра на образованието, младежта и науката.
  Същото се отнася и за държавния план прием. Министърът на образованието и науката утвърждава и рамкови програми въз основа на които обучаващите институции утвърждават конкретните учебни програми. Министърът на здравеопазването може само да участва в разработването на тези рамкови програми, съответно да ги съгласува.
  В становището бяха изказани и други бележки, които биха могли да намерят отражение при подготовката на законопроекта за второ гласуване.

  Обсъдени бяха проблеми, свързани с имотите, които ще бъдат предоставени на Планинската служба; с възможността за предоставянето на допълнителни средства от страна на държавата за подпомагане дейността на Планинската спасителна служба и др.
  На поставените въпроси изчерпателни отговори дадоха представителите на вносителя.

  След приключване на разискванията по законопроекта се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За”- 14 народни представители, без „Против” и „Въздържали се.

  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Българския червен кръст, № 102-01-74, внесен от Министерския съвет на 08.11.2011 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИННАСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума