Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
02/02/2012

  Относно: Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз 2012 г., №202-03-2, внесена от Министерски съвет на 13.01.2012 г.
  Д О К Л А Д

  На заседание, проведено на 02. февруари 2012 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз 2012 г.
  Годишната програма беше представена от Боряна Пенчева – заместник министър.
  В период, в който Европейският съюз е изправен пред най-голямото предизвикателство в своята история фокусът в процеса на вземане на решения в ЕС ще бъде постигането на конкретни резултати за Европа, които да покажат, че страните от Европейския съюз са отговорни и готови да вземат необходимите решения за излизане от кризата. Съществува широк консенсус между институциите на ЕС и държавите членки, че водещият приоритет на Съюза трябва да бъде създаването на условия за стабилното и устойчиво икономическо възстановяване, придружено от създаването на достатъчно нови работни места. Единствено чрез възстановяване на растежа и доверието може да се доразвие уникалния европейски социален модел. А за да се постигне успех, е необходимо от активно партньорство между институциите на ЕС и институциите на национално равнище. Работната програма на Европейската комисия за 2012 г. е под мотото ”Постигане на европейско обновление” и в нея са определени следните основни политически приоритети:
  ■ изграждане на стабилна и отговорна Европа;
  ■ изграждане на съюз на устойчив растеж и солидарност;
  ■ осигуряване на ефективен глас на ЕС на световната сцена;
  ■ разумно регулиране и ефективно изпълнение
  Следвайки дневния ред на Европейската комисия през 2012 г. Комисията по бюджет и финанси предлага на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове да включи в проекта на Годишна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз 2012 г. следните законодателни и незаконодателни актове, по които Народното събрание, респективно Комисията по бюджет и финанси ще осъществява наблюдение и контрол:
  1. Годишно изследване на растежа за 2013 г.
  2. Публични финанси в Икономическия и паричен съюз – 2012 г.
  3. Защита на инвеститорите: изменение на Директивата за предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) по отношение на депозитарните функции на ПКИПЦК, политиката на възнагражденията за мениджърите и административните санкции;
  4. Хазарт по интернет на вътрешния пазар;
  5. Добро управление в областта на „данъчните острови”
  6. Премахване на двойното данъчно облагане на трансгранични изплащания на дивиденти за портфейлните инвеститори
  7. Данъчно облагане на автомобили;
  8. Бърз механизъм за реагиране на измами с ДДС

  Предложенията за законодателни и незаконодателни актове за включване в годишната проекта на Годишна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз 2012 г. бяха подкрепени с „За” – 13 народни представители, „Въздържали се” – 2 народни представители, без „Против”


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума