Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
02/02/2012

  Относно: законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) за безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално развитие на Световната банка за укрепване на капацитета на Националния доверителен екофонд (НДЕФ) за финансиране и изпълнение, № 202-02-3, внесен от Министерския съвет на 13.01. 2012 г.
  Д О К Л А Д

  На заседание, проведено на 2 февруари 2012 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) за безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално развитие на Световната банка за укрепване на капацитета на Националния доверителен екофонд (НДЕФ) за финансиране и изпълнение, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха представителите на Министерството на околната среда и водите: Ивелина Василева – заместник –министър и Венета Борикова – началник на отдел в дирекция „Политика по изменение на климата” и Камелия Георгиева – ръководител на проекти в Националния доверителен екофонд.
  Законопроектът беше представен от г-жа Ивелина Василева.
  Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) за безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално развитие на Световната банка за укрепване на капацитета на Националния доверителен екофонд (НДЕФ) за финансиране и изпълнение е подписано от министъра на околната среда и водите на 8 декември 2011 г. Съгласно споразумението Световната банка е одобрила безвъзмездно финансиране в размер на 203 000 щ.д. за период 30 месеца със съответен нефинансов принос от страна на НДЕФ в размер на 20 000 щ.д. за труда на екипа на екофонда, офис пространство и оборудване, зали за обучение и транспортни разходи за обучението по процедурите на Световната банка за възлагане на поръчки. Одитът на проекта ще бъде включен в редовните годишни одити на НДЕФ.
  Основните мерки, свързани с Националния доверителен екофонд, финансирани в рамките на проекта на Световната банка включват:
  - изработване на нова стратегия и план за действие във връзка с новите функции на екофонда;
  - възстановяване и разширяване на контактите и връзките на екофонда в партньорски мрежи;
  - укрепване публичната идентичност на екофонда чрез провеждане на годишни публични събития и дефиниране на корпоративната идентичност на националната схема за зелени инвестиции;
  - създаване на електронни формуляри за кандидатстване и
  - обучение на екипа на екофонда в сферата на схемите за зелени инвестиции, изискванията за финансиране от Европейския съюз и други международни донори, както и процедурите на Световната банка.
  Средствата по споразумението за субсидия ще се отчитат от Министерство на околната среда и водите чрез специална банкова сметка, открита в БНБ, като от нея средствата ще бъдат прехвърляни в банкова сметка на екофонда, който ще управлява разходването им. Със заповед на министъра на околната среда и водите ще бъдат определени хората, които ще подписват документите за теглене на средствата и ще се регламентира реда за предоставяне на целеви средства по гранта от МОСВ на екофонда.
  След представяне на законопроекта се проведе гласуване което приключи при следните резултати: „За” – 20 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) за безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално развитие на Световната банка за укрепване на капацитета на Националния доверителен екофонд (НДЕФ) за финансиране и изпълнение, № 202-02-3, внесен от Министерския съвет на 13.01. 2012 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума