Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
02/02/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта № 102-01-90, внесен от Министерския съвет на 30.12.2011 година
  На заседание, проведено на 2 февруари 2012 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха следните представители на Министерството на физическото възпитание и спорта: Свилен Нейков – министър, Горяна Тодева – съветник по правни въпроси, Панайотка Панайотова – експерт в дирекция „Инвестиции, инвестиционна политика и управление на собствеността” и Силвия Миндова – юристконсулт в Антидопингов център.
  Законопроектът беше представен от министър Нейков.
  Основната цел на законопроекта е създаването на благоприятни условия за насърчаване и развитие на системата на физическото възпитание и спорта като сектор с все по-нарастваща роля и създаването на благоприятни условия за неговото ефективно функциониране. Това може да бъде постигнато с наличието на добре поддържана и оборудвана спортна база, което от своя страна изисква осигуряване на значителен финансов ресурс. Към момента значителна част от съществуващите спортни обекти и съоръжения са собственост на държавата и общините. В тази връзка едно от основните изменения, предложени с настоящия законопроект, е свързано с регламентирането на облекчени условия и ред за спортните организации, осъществяващи общественополезна спортна дейност, при предоставянето им за ползване по предназначение на спортните обекти и съоръжения и обекти за социален туризъм – държавна и общинска собственост.
  Измененията, касаещи спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, са съобразени с характера на собствеността, законовото право общините да решават сами въпросите, предоставени в тяхната компетентност, и останалата нормативна база, уреждаща обществените отношения в тази сфера.
  Законопроектът прецизира и допълва законовата уредба, свързана с дейността на Антидопинговия център, като се регламентира неговият статут и основните му функции.
  Предвидената уредба по отношение на финансирането на дейността на Антидопинговия център – като национален орган за допингов контрол и второстепенен разпоредител с бюджетни кредити – акцентира върху възможностите за финансиране от собствени приходи, както и върху разходването на финансовите средства - освен за обезпечаване цялостната дейност на структурата и за разработване на научноизследователски проекти, издателска и просветна дейност, участия в международни организации и мероприятия.

  При обсъждането дискусия предизвика процедурата по предоставянето на спортните обекти и обектите за социален туризъм само на спортни оргонизации и клубове.
  На поставените въпроси изчерпателни отговори дадоха представителите на вносителя, като изразиха готовност в подготовката за второ гласуване спорните и неясни текстове да бъдат подобрени.

  След приключване на разискванията по законопроекта се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За”- 15 народни представители, „Против” – 6, без „Въздържали се.

  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 102-01-90, внесен от Министерския съвет на 30.12.2011 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИННАСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума