Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
29/03/2012 първо гласуване

  Относно: законопроект за изменение на Закона за автомобилните превози, № 202-01-15, внесен от Министерския съвет на 15.03.2012 г.
  Д О К Л А Д


  На свое заседание, проведено на 29 март 2012 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение на Закона за автомобилните превози, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на финансите: Владислав Горанов - заместник-министър, Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика” и Красимир Сивев – началник на отдел в същата дирекция, от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – Камен Кичев – заместник – министър, от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” - Валентин Божков – изпълнителен директор и Светлана Чаушева – директор на дирекция „Административно-правно обслужване и финансово-стопански дейности”.
  Законопроектът беше представен от заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията - Камен Кичев.
  Целта на предложените промени е да се засили контрола върху документирането и отчитането на дейността на автомобилните превозвачи, осъществяващи превоз на пътници по градски, междуселищни и международни линии.
  Със законопроекта се предлага превозите на пътници да се документират само с билети, издадени от фискални устройства, които следва да имат дистанционна връзка с Националната агенция за приходите при условията и по реда, предвидени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Въвеждат се и минимални реквизити, които следва да съдържат билетите, използвани за превоз на пътници по градски, междуселищни и международни линии. Предложените промени не засягат режима при превоз на пътници да се използват карти за пътуване, отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книжа.
  След представяне на законопроекта се проведе дискусия, която приключи с гласуване при следните резултати: „За”- 14 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение на Закона за автомобилните превози, № 202-01-15, внесен от Министерския съвет на 15.03.2012 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума