Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
10/05/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по законопроект за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 202-02-15, внесен от Министерския съвет на 04.05.2012 година
  На заседание, проведено на 10 май 2012 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 13 февруари 2012 г.

  На заседанието присъстваха следните представители на Министерството на финансите, дирекция „Външни финанси и международно сътрудничество”: Стефан Сотиров – началник на отдел „Европейски финансови институции”; Светлана Панова – началник на отдел „Световна банка, МВФ и Г-24” и Десислава Лазова – държавен експерт в същия отдел.

  Целта на проекта е да се улеснят регионалната търговия и регионалният транспорт чрез подобряване на капацитета, ефикасността и качеството на услугите на избрани външни гранични пунктове на Европейския съюз с акцент върху трансевропейските коридори: Капитан Андреево - София – Видин, Капитан Андреево - София - Калотина и р. Дунав за транзитни превози и търговия.
  От проекта се финансират разходи за следните основни дейности: строителни работи за подобряване на инфраструктурата на граничните пунктове; доставка на стоки и специализирано оборудване за граничните служби; консултантски услуги за предпроектни проучвания, проектиране за предстоящите реконструкции, строителен надзор, одит, обучение и др.

  Изменението на Заемното споразумение е за преструктуриране на проекта, което включва отпадане на част от дейностите от Компонент 1 и фокусиране усилията на правителството върху големите договори, за които има реален напредък.
  Предоставеният заем в размер 40,9 млн. евро за подкрепа на финансирането на Втория проект за улесняване на търговията и транспорта се намалява на 39,5 млн. евро с редуциране на 1,4 млн. евро от първоначалната стойност.
  Промените, които се предлага са следните:
  1. Удължаване на крайната дата за теглене на средствата по заема и на срока за изпълнение на проекта с 18 месеца - до края на 2013 г., което ще позволи успешно завършване на последния участък от магистрала Марица (подходен път към ГКПП - Капитан Андреево), с цел неговото модернизиране и увеличаване на пропускателната способност, изграждане на нов митнически терминал в Свиленград, модернизиране на някои по-малки гранични пунктове на външните граници на ЕС и др.
  2. Отпадане на строителните работи, планирани за ГКПП -Калотина и пренасочване на част от предвидените средства за други дейности по проекта.
  3. Осигуряване на достатъчно средства за завършване на последния участък от магистрала „Марица", ГКПП - Капитан Андреево и митническия терминал в Свиленград.
  4. Осъвременяване на първоначалните индикатори за мониторинг на изпълнението на проекта.
  С намаляването на дейностите по проекта чрез отпадане строителството на ГКПП - Калотина и пренасочването на част от средствата за други дейности общата стойност на проекта се намалява с 1,9 млн. евро - от 54,6 на 52,7 млн. евро, съответно заемът се намалява с 1,4 млн. евро - от 40,9 на 39,5 млн. евро, съфинансирането се намалява от 13,7 на 13,2 млн. евро.
  Предложеното вътрешно преразпределение на средства между разходните категории не променя процентното съотношение на финансиране от заема (75 на сто).
  Промените в компонентите са свързани с преразпределяне на средства между отделните категории разходи, заложени в заемното споразумение. В резултат на преструктурирането се очаква дельт на разходите за консултантски услуги, обучение и оперативни разходи по проекта да намалее от 9,8 на 7.6 на сто от размера на заема във връзка с предвижданото намаляване на относителния дял на строителните работи по проекта за сметка на увеличаване на дела на доставките на оборудване.
  Ангажиментите за теглене на средства остават непроменени.
  Удължаването на крайната дата за теглене на средства от заема и на срока за изпълнение на проекта е с цел осигуряване пълното завършване на планираните строителни работи, финансирани със средства по заемното споразумение.
  Предвидените промени не водят до съществено изменение на финансовите параметри на проекта. Изменението на заемното споразумение не предвижда промяна на финансовите условия по заема.

  След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За”- 21 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на изразената подкрепа при обсъждането и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 3 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 13 февруари 2012 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума