Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
17/05/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д


  Относно: законопроекти за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 254-01-48, внесен от н.п. Волен Сидеров и група народни представители на 04.04.2012 г. и № 202-01-27, внесен от Министерския съвет на 07.05.2012 г.
  На заседание, проведено на 17 май 2012 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроектите за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, внесени от н.п. Волен Сидеров и група народни представители и от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на финансите - Владислав Горанов – заместник - министър, Людмила Петкова - директор на дирекция „Данъчна политика”; от Националната агенция за приходите - Росен Иванов - директор на дирекция „Данъчно - осигурителна методология”; от Агенция „Митници” - Божидар Алексов - директор на дирекция "Акцизи" и Иван Борисов – началник на отдел „Енергийни продукти и електрическа енергия” в същата дирекция и представители на Българската петролна и газова асоциация и Националната асоциация на зърнопроизводителите.
  Законопроектът на н.п. Волен Сидеров и група народни представители беше представен от н.п. Павел Шопов.
  Със законопроекта се предлага да се намалят акцизните ставки на безоловен бензин, газьол и втечнен нефтен газ и да се въведе единна ставка от 100 лв. съответно за 1000 л бензин, за 1000 л газьол и за 1000 килограма втечнен нефтен газ.
  Законопроектът на Министерския съвет беше представен от заместник-министъра на финансите Владислав Горанов.
  Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове се предлагат промени, свързани с реализацията на концепцията за контрол на течните горива чрез изграждане на Информационна система на Агенция „Митници” и Информационна система за „Контрол на горивата” на Националната агенция за приходите (НАП). Чрез създаването на тези системи ще се автоматизира процесът по обмен на информация и контрол на цялостната верига при реализацията на акцизни стоки, както и обменът на информация по електронен път между двете приходни агенции.
  Предложените промени в Закона за акцизите и данъчните складове са свързани с въвеждане на задължение за лицата да подават по електронен път акцизните данъчни документи, известията към тях и документите, свързани с доказване предназначението на акцизните продукти, за които се прилагат намалени акцизни ставки. Въвеждат се и допълнителни задължителни реквизити на акцизния данъчен документ, което ще даде възможност на органите по приходите да проследяват предназначението и мястото на доставка на освободените за потребление акцизни стоки.
  Във връзка с приетата положителна акцизна ставка върху природния газ (в сила от 1 юни 2012 г.) се въвежда задължителна регистрация по закона на лицата, които извършват продажби на природен газ за моторно гориво. С оглед на въведените различни акцизни ставки в зависимост от предназначението на природния газ се предлагат определения на понятията „битови нужди” и „стопански нужди”.
  Предлага се редът за издаване на удостоверение за освободени от акциз крайни потребители, както и за издаване на удостоверение за регистрация на независими малки пивоварни да бъде регламентиран в закона, вместо в правилника за прилагане на закона, както е било до сега.
  Разширява се обхватът на административно-наказателните разпоредби, като се включат всички деяния, които са обект на изрична забрана.
  Предлага се намаляване на размера на глобите и имуществените санкции за лицата, които продават цигари без издадено разрешение за тази дейност, тъй като действащата в момента санкция е прекомерно висока, не съответства на тежестта на нарушението и е трудно събираема.
  Разширява се съставът на чл. 123, ал. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове, с който се определят наказанията за нарушения, свързани с алкохолни напитки или тютюневи изделия, облепени с надпис DUTY FREE. Към момента нормата обхваща случаите на продажба и съхранение на посочените стоки извън търговско помещение, предназначено за безмитна търговия. На практика митническите органи констатират наличието на такива акцизни стоки в превозни средства, у самите физически лица, в частни домове и т.н. В тази връзка се предлага разширяване обхвата на деянията и завишаване размера на глобите.
  С предложената нова ал. 2 на чл. 126б се дава ясно определение за „маловажни случаи” - това са случаи, при които двойният размер на акциза за стоките – предмет на нарушението, не надвишава 50 лв. Целта е да се внесе яснота за административнонаказващия орган с цел издаването на законосъобразни наказателни постановления.
  С промяната в ал. 3 на чл. 128 се предлага да се въведе задължение, а не както досега възможност на полицейските органи при установяване на нарушение да образуват административнонаказателно производство. Промяната е в съответствие с чл. 40, ал. 1 от ЗАНН и е продиктувана от съществуващата съдебна практика, при която съдебният състав счита, че актът за установяване на административното нарушение следва да се състави от оправомощения орган, който е установил или е присъствал при извършване на нарушението.
  Предлагат се и промени в Закона за данък върху добавената стойност, с които всяко данъчно задължено лице - доставчик или получател по доставка на течни горива, се задължава да подава в НАП данни по електронен път за доставеното/полученото количество течно гориво и за получателя/доставчика, както и за промяната в тях. Получената информация в НАП ще се предава на Агенция „Митници”, с което ще се създаде възможност за осъществяване на ефективен административен контрол по цялата верига на доставки на течни горива на територията на страната до крайната им реализация в бензиностанции и др.
  От задължението за подаване на данни се изключват лицата, извършващи доставки/продажби чрез издаване на фискална касова бележка, както и лицата доставчици, издаващи данъчен документ по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове.
  Въвежда се задължение за лицата, които за целите на независимата си икономическа дейност извършват зареждане на превозни средства за собствени нужди с течни горива, чрез средства за измерване на разход, да регистрират и отчитат зареждането чрез фискална касова бележка, както и да предават данни дистанционно на НАП.
  Предлага се и изменение в Закона за местните данъци и такси, с което се прецизира разпоредбата на чл. 33, ал. 1. Съгласно действащите разпоредби на закона с данък върху наследството се облагат наследените недвижими имоти в страната и в чужбина, като същите се оценяват в левове към момента на откриване на наследството по данъчна оценка, която се определя съгласно приложение № 2 от закона. С предложената промяна този режим ще се прилага само за имоти, които се намират на територията на страната, а наследените недвижими имоти в чужбина ще се облагат на базата на данъчна стойност, посочена в документ, издаден от компетентен орган на съответната държава, където се намира имота.
  След представяне на законопроектите се проведе обсъждане, при което членовете на комисията се обединиха около становището за неподкрепа на законопроекта с вносител н.п. Волен Сидеров и група народни представители и за подкрепа на законопроекта на Министерския съвет. Аргументите срещу законопроекта, внесен от н.п. Волен Сидеров и група народни представители са, че като страна - членка на Европейския съюз, Република България е длъжна да прилага минималните ставки за енергийните продукти заложени в Директива 2003/96/ЕО от 27 октомври 2003 г. за преструктуриране на рамката на Общността по отношение облагането с данъци на енергийните продукти и електрическата енергия. Съгласно действащите акцизни ставки на посочените моторни горива не е достигнато минималното ниво на облагане само за газьола - 330 евро на 1000 л, тъй като за него е договорен преходен период до 1 януари 2013 г. В този смисъл приемането на по-ниски акцизни ставки от минималните ще е в противоречие с европейското законодателство. При обсъждане на законопроекта, внесен от Министерския съвет се предложи между двете му гласувания да се прецизира текста на § 11, като ясно се разпишат различните начини за измерване и отчитане на биоетанола в зависимост от целите на използването му. Във връзка с предложеното изменение в ЗДДС, с което се въвежда изискване лицата, които за целите на независимата си икономическа дейност извършват зареждане на превозни средства за собствени нужди с течни горива, чрез средства за измерване на разход, да регистрират и отчитат зареждането чрез фискална касова бележка и да предават данни дистанционно на НАП, се предложи в законопроекта да се уреди и контрола върху доставката и разходването на гориво за собствени нужди от земеделски производители, когато същото се съхранява в цистерни.
  След обсъждането на законопроектите се проведе гласуване, което приключи при следните резултати:
  1. по законопроекта, внесен от н.п. Волен Сидеров и група народни представители: „За”- 1 народен представител, „Против” – 11 народни представители и „Въздържали се” – 3 народни представители.
  2. по законопроекта, внесен от Министерския съвет: „За”- 14 народни представители, „Въздържали се” – 1 народен представител, без „Против”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 254-01-48, внесен от н.п. Волен Сидеров и група народни представители на 04.04.2012 г. и да приеме законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове № 202-01-27, внесен от Министерския съвет на 07.05.2012 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума