Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
17/05/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на Европейския съюз и на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка за оказване на подкрепа при изпълнението на проекти, финансирани от Структурните инструменти на Европейския съюз, № 202-02-13, внесен от Министерски съвет на 09.04.2012 г.
  На заседание, проведено на 17 май 2012 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на Европейския съюз и на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка за оказване на подкрепа при изпълнението на проекти, финансирани от Структурните инструменти на Европейския съюз.
  На заседанието присъстваха Радостина Ангелова – началник на кабинета на министъра по управление на средствата от Европейския съюз и Иван Иванов – началник на отдел „Изпълнение на националната стратегическа и референтна рамка и хоризонтални въпроси” в администрацията на Министерски съвет. Законопроектът беше представен от г-жа Радостина Ангелова.
  Провежданите в страната структурни реформи във връзка с изпълнение на задълженията, произтичащи от членството ни в Европейския съюз, както и модернизирането на страната се осъществяват с подкрепата на структурните фондове на ЕС. Независимо от полаганите от България усилия и реализирания от нея напредък, все още е налице съществена потребност за ускоряване усвояването на средствата от Европейския съюз, които са особено необходими на българската икономика по време на криза. Именно тези средства са и реална предпоставка за ускоряване процеса на излизане от кризата.
  От страна на Европейската комисия нееднократно е подчертавано, че за тази цел България трябва да използва финансовия ресурс за техническа помощ, наличен в оперативните програми. Привличането на Световната банка и Европейската инвестиционна банка в предоставянето на консултантски услуги във връзка с изготвянето на секторни стратегии и осъществяването на административни реформи е от ключово значение за страната ни заради съществения опит на институциите по тези въпроси и достъпът им до висококвалифицирани експерти.
  Областите, които са идентифицирани от правителството на България като най-неотложни и изискващи техническата компетентност и подкрепа за повишаване степента на усвояване на Структурните инструменти са:
  ■ по отношение на Световната банка - пътен сектор, околна среда (включително води), железопътен сектор, иновации, регулаторна бизнес среда и приобщаване на ромското население.
  ■ по отношение на Европейската инвестиционна банка – секторни стратегии и секторни инвестиционни програми, изпълнение на проекти и институционален капацитет.

  След представяне на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 15 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.

  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на Европейския съюз и на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка за оказване на подкрепа при изпълнението на проекти, финансирани от Структурните инструменти на Европейския съюз, № 202-02-13, внесен от Министерски съвет на 09.04.2012 г.

  София, 22 май 2012 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума