Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
17/05/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за ратифициране на Протокола относно привилегиите и имунитетите на Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа, № 202-02-16, внесен от Министерски съвет на 10.05.2012 г.
  На заседание, проведено на 17 май 2012 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Протокола относно привилегиите и имунитетите на Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа.
  На заседанието присъстваха представители на Министерство на външните работи: Бранимир Заимов – директор на дирекция „Международно право и юридически въпроси” и Данаил Чакъров – началник на отдел в същата дирекция. Законопроектът беше представен от г-н Бранимир Заимов.
  Република България е страна по Конвенцията за Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа, подписана на 9 декември 2009 г. в град Букурещ. На 16 юни 2010 г. конвенцията е ратифицирана със закон от Народното събрание.
  Съгласно чл. 6 от конвенцията Центърът за правоприлагане в Югоизточна Европа (ЦПЮЕ), представителите на държавите членки, служителите за връзка, генералният директор, директорите, персоналът на центъра и представителите на оперативните партньори се ползват с привилегии и имунитети, необходими за изпълнение на техните задачи, съгласно протокол, подписан от държавите членки на 24 ноември 2010 г. в Букурещ.
  В дял II от протокола са уредени привилегиите и имунитетите на организацията като цяло, а именно: имунитет по отношение на съдебно производство; неприкосновеност на помещенията, имуществото и архивите на центъра, право на ползване на знаме и емблема; улеснения и имунитети по отношение на комуникации и публикации; освобождаване от данъци (преки и косвени), митни сборове и др.; освобождаване на финансовите активи на центъра от ограничения.
  В дял ІІІ от протокола са уредени привилегиите и имунитетите на лицата, участващи в работата на центъра, а именно: за представителите на държавите членки; за служителите за връзка; за Генералния директор, директорите и персонала на центъра; за представителите на оперативните партньори. Регламентирани са редът за уведомяване, влизане, престой, напускане и транзитно преминаване, срокът на привилегиите и имунитетите, както и


  редът за ограничаване и снемане на имунитетите на лицата, участващи в работата на центъра.
  Привилегиите и имунитетите, предоставяни по силата на този протокол на Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа като организация, на лицата, участващи в неговата работа, и на членовете на техните семейства, са идентични по правно съдържание и обем с тези, предоставяни на дипломатическите представителства и на техния персонал по силата на Виенската конвенция за дипломатически отношения от 1961 г.

  След представяне на законопроекта се проведе гласуване което приключи при следните резултати: „За” – 15 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.

  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 2, 7 и 8 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Протокола относно привилегиите и имунитетите на Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа, №202-02-16, внесен от Министерски съвет на 10.05.2012 г.

  София, 22 май 2012 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума