Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
10/05/2012 второ гласуване

  Д О К Л А Д

  Относно: Второ гласуване на законопроект за публично-частното партньорство, № 102-01-60, внесен от Министерския съвет на 13.09.2011 г., приет на първо гласуване на 02.02.2012 г.
  З А К О Н

  за публично-частното партньорство

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  Глава първа
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  Чл. 1. С този закон се уреждат условията и редът за осъществяване на публично-частното партньорство (ПЧП).

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 1.

  Чл. 2. Целта на този закон е:
  1. да се осигури развитие на висококачествени и достъпни услуги от обществен интерес чрез постигне на по-добра стойност на вложените средства;
  2. да се даде възможност за насърчаване на частните инвестиции в изграждането, поддържането и/или експлоатацията на обекти на техническата и социалната инфраструктура и на извършването на други дейности от обществен интерес;
  3. да се осигури публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, недопускане на дискриминация, равно третиране и пропорционалност при сключването на договорите за ПЧП.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Член 2 се изменя така:
  „Чл. 2. (1) Целта на този закон е:
  1. да се осигури развитие на висококачествени и достъпни услуги от обществен интерес чрез постигне на по-добра стойност на вложените публични средства;
  2. да се даде възможност за насърчаване на частните инвестиции в строителството, поддържането и управлението на обекти на техническата и социалната инфраструктура и на извършването на други дейности от обществен интерес;
  3. да създаде гаранции за защита на публичните активи и за ефективното управление на публичните средства.
  (2) При създаването и изпълнението на ПЧП се спазват принципите за публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, недопускане на дискриминация, равно третиране и пропорционалност.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на чл. 2:
  Чл. 2. (1) Целта на този закон е:
  1. да се осигури развитие на висококачествени и достъпни услуги от обществен интерес чрез постигане на по-добра стойност на вложените публични средства;
  2. да се даде възможност за насърчаване на частните инвестиции в строителството, поддържането и управлението на обекти на техническата и социалната инфраструктура и в извършването на дейности от обществен интерес;
  3. да създаде гаранции за защита на публичните активи и за ефективното управление на публичните средства при осъществяването на ПЧП.
  (2) При осъществяване на ПЧП се спазват принципите публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, недопускане на дискриминация, равнопоставеност и пропорционалност.

  Чл. 3. (1) Публично-частно партньорство е всяко дългосрочно договорно сътрудничество между един или повече публични партньори, от една страна, и един или повече частни партньори, от друга страна, за извършването на дейност от обществен интерес при оптимално разпределение на ресурси, рискове и отговорности между партньорите.
  (2) Финансирането на ПЧП се осигурява изцяло или частично от частния партньор.
  (3) Проектите за ПЧП се осъществяват за срок не повече от
  35 години.
  (4) Рисковете и съответстващите им отговорности при ПЧП са разпределени между публичния и частния партньор при спазване на принципа „поемане на риска от партньора, който може по-добре да го оценява, управлява и контролира”. Разпределението или споделянето на рисковете се определя конкретно за всеки случай.
  (5) При ПЧП публичният партньор:
  1. дефинира целите, които ще се постигнат в обществен интерес;
  2. определя изискванията и/или техническите спецификации (стандартите) за качеството на обекта на техническата или на социалната инфраструктура и/или на извършваната дейност от обществен интерес;
  3. контролира изпълнението на частния партньор с цел да обезпечи отговорността си за осигуряване на обекта на техническата или на социалната инфраструктура и/или на дейността от обществен интерес.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Член 3 се изменя така:
  „Чл. 3. (1) Публично-частно партньорство е дългосрочно договорно сътрудничество между един или повече публични партньори, от една страна, и един или повече частни партньори, от друга страна, за извършването на дейност от обществен интерес при постигане на по-добра стойност на вложените публични средства и при разпределение на съществените рискове и отговорности между партньорите при условията и по реда на този закон.
  (2) Публично-частно партньорство по смисъла на този закон се създава, когато са налице следните условия:
  1. възлагането на дейността от обществен интерес не може да бъде осъществено по реда на Закона за обществените поръчки, защото:
  а) публичният партньор не може да осигури финансиране на дейността от обществен интерес и същото трябва да бъде изцяло или частично поето от частния партньор и
  б) чрез разпределение на съществените рискове между публичния и частния партньор ще се постигне по-добра стойност на вложените публични средства и
  2. възлагането на дейността от обществен интерес не може да бъде осъществено чрез концесия, защото частният партньор не получава приходи от потребителите на услугата от обществен интерес или от други трети лица във връзка с дейността от обществен интерес.
  (3) Не са ПЧП по смисъла на този закон:
  1. концесиите, които се възлагат при условията и по реда на Закона за концесиите и специалните закони;
  2. обществените поръчки, които се възлагат при условията и по реда на Закона за обществените поръчки.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на чл. 3:
  Чл. 3. (1) Публично-частно партньорство е дългосрочно договорно сътрудничество между един или повече публични партньори, от една страна, и един или повече частни партньори, от друга страна, за извършването на дейност от обществен интерес при постигане на по-добра стойност на вложените публични средства и при разпределение на рисковете между партньорите, което се осъществява при условията и по реда на този закон.
  (2) Публично-частно партньорство по смисъла на този закон се създава, когато са налице следните условия:
  1. възлагането на дейността от обществен интерес не може да бъде осъществено по реда на Закона за обществените поръчки, защото:
  а) публичният партньор не може да осигури финансиране на дейността от обществен интерес и същото трябва да бъде изцяло или частично поето от частния партньор; и
  б) чрез разпределение на рисковете между публичния и частния партньор ще се постигне по-добра стойност на вложените публични средства; и
  2. възлагането на дейността от обществен интерес не може да бъде осъществено чрез концесия, защото няма приходи от потребителите на услугата от обществен интерес или от други трети лица във връзка с дейността от обществен интерес, а когато има такива приходи - не е предвидено частният партньор да получава права върху тях.
  (3) Не са ПЧП по смисъла на този закон:
  1. концесиите, които се възлагат при условията и по реда на Закона за концесиите и на Закона за подземните богатства;
  2. обществените поръчки, които се възлагат при условията и по реда на Закона за обществените поръчки.
  (4) Когато от услугата от обществен интерес се получават приходи от потребителите или от други трети лица във връзка с дейността от обществен интерес, на частния партньор може да се възложи събирането им в полза на публичния партньор.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  След чл. 3 се създава се нова глава втора със заглавие:
  „Глава втора
  ДЕЙНОСТИ, ОБЕКТИ И СУБЕКТИ”.

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията предлага да се създаде нова глава втора:
  „Глава втора
  ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС. ОБЕКТИ И СУБЕКТИ НА ПЧП”

  Чл. 4. (1) Дейност от обществен интерес е предоставянето или осигуряване на предоставянето на една или повече услуги от обществен интерес включително чрез финансиране, проектиране, строителство, управление или поддържане на:
  1. обекти на техническата инфраструктура, която включва системи от сгради, съоръжения и линейни инженерни мрежи:
  а) на транспорта (летища, пристанища и други терминални бази, използвани при превоз по въздух, по море или по вътрешни водни пътища, железопътна инфраструктура, пътища и пътни съоръжения, автоматизирани транспортни системи, въжени линии и др.);
  б) на водоснабдяването и канализацията, свързани с производството, преноса или разпределянето на питейна вода и с отвеждането и пречистването на отпадъчни води;
  в) на производството, преноса и разпределението на електрическа енергия;
  г) на производството и преноса на топлинна енергия и топлоснабдяването;
  д) на преноса и разпределението на природен газ;
  е) за напояване (хидромелиорации), отводняване и други хидротехнически дейности;
  ж) на електронните съобщения и други информационно-комуникационни технологии;
  з) за събиране, транспортиране и третиране на отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците;
  и) на обекти на техническата инфраструктура в урбанизирани територии (паркинги, гаражи, обекти на градския транспорт, системи за наблюдение и сигурност, системи за улично осветление и др.)
  к) за геозащитната дейност;
  л) други обекти на техническата инфраструктура;
  2. обекти на социалната инфраструктура, която включва сгради, съоръжения или комплекси от сгради и съоръжения, предназначени за:
  а) здравеопазване;
  б) образование;
  в) правосъдие;
  г) култура, включително културно наследство;
  д) спорт, отдих и туризъм;
  е) социални услуги, включително детски заведения, заведения за стари хора, социални жилища и общежития;
  ж) осъществяване на административни дейности на публичните субекти;
  з) опазване на околната среда;
  и) други социални дейности;
  3. обекти или комплекси, свързани с дейности по опазване на обществения ред, сигурността и отбраната;
  4. обекти или системи на благоустройството;
  5. други обекти на инфраструктурата.
  (2) Дейност от обществен интерес е и:
  1. създаването, внедряването и/или поддържането на иновационни продукти за извършване на услуги;
  2. всяка дейност по опазване и управление на защитените територии, зони и обекти;
  3. всяка друга дейност, която по силата на нормативен акт е възложена на орган на изпълнителната власт или на органите на местното самоуправление или за която публичният орган може да мотивира, че е от обществен интерес.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Член 4 се изменя така:
  „Чл. 4. (1) Дейност от обществен интерес по смисъла на този закон е предоставянето или осигуряване на предоставянето на една или повече услуги от обществен интерес чрез финансиране, строителство и управление и/или поддържане на:
  1. обекти на техническата инфраструктура:
  а) в урбанизирани територии: паркинги, гаражи, обекти на градския транспорт, системи за наблюдение и сигурност, системи за улично осветление, зелени площи, паркове и градини;
  б) в отделни поземлени имоти извън урбанизирани територии – паркинги и паркове, с изключение на такива, които са изключителна държавна собственост;
  2. обекти на социалната инфраструктура, предназначени за:
  а) здравеопазване;
  б) образование;
  в) култура;
  г) спорт, отдих и туризъм;
  д) социално подпомагане, социални жилища и общежития;
  е) места за лишаване от свобода.
  (2) Услуга от обществен интерес е всяка услуга в полза на обществото, отговорността за предоставянето на която се носи традиционно и/или по силата на нормативен акт от публичния партньор.

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на чл. 4:
  „Чл. 4. (1) Дейност от обществен интерес по смисъла на този закон е предоставянето или осигуряване на предоставянето на една или повече услуги от обществен интерес чрез финансиране, както и строителство, и/или управление, и/или поддържане на:
  1. обекти на техническата инфраструктура и на зелената система:
  а) в урбанизирани територии: паркинги, гаражи, обекти на градския транспорт, системи за наблюдение и сигурност, системи за улично осветление, зелени площи, паркове и градини;
  б) паркинги, гаражи, паркове и градини в отделни поземлени имоти извън урбанизирани територии;
  2. обекти на социалната инфраструктура, предназначени за:
  а) здравеопазване;
  б) образование;
  в) култура;
  г) спорт, отдих и туризъм;
  д) социално подпомагане, социални жилища и общежития;
  е) изтърпяване на наказанието лишаване от свобода;
  ж) осъществяване на административни дейности на публичните партньори.
  (2) Услуга от обществен интерес е всяка услуга в полза на обществото, отговорността за предоставянето на която се носи обичайно или по силата на нормативен акт от публичния партньор.”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Създават се чл. 4а – 4ж:
  Чл. 4а. (1) Обектите по чл. 4, ал. 1 могат да включват земи, сгради, съоръжения, движими вещи или права на индустриалната или интелектуалната собственост и могат да принадлежат на:
  а) държавата, съответната община или публичноправната организация, и/или
  б) частния партньор.
  (2) За срока на ПЧП никой от партньорите няма право да извършва разпоредителни сделки с обектите, с които се извършва дейността от обществен интерес.
  (3) Обектът, с който се извършва дейността от обществен интерес задължително се застрахова. Рискът от цялостно или частично повреждане и погиване на обекта се носи от собственика.
  Чл. 4б. (1) При ПЧП рисковете и съответстващите им отговорности се разпределят между публичния и частния партньор. Разпределението се определя конкретно за всеки случай на ПЧП в зависимост от възможностите на партньорите да оценят, контролират и управляват рисковете.
  (2) Частният партньор поема строителния риск и поне един от оперативните рискове:
  1, риска, свързан с наличието на обекта, с който се извършва дейността от обществен интерес, или
  2. риска, свързан с търсенето на услугата от обществен интерес.
  (3) Поемането на оперативен риск означава, че на частния партньор не е гарантирано възстановяване на извършените разходи по изпълнение на ПЧП.
  (4) Когато цената на услугата от обществен интерес се определя с нормативен или административен акт, рискът, свързан с търсенето на услугата от обществен интерес се споделя между публичния и частния партньор.
  Чл. 4в. При ПЧП се поддържа икономически баланс, който представлява равновесието между ползите за публичния и частния партньор и разпределението на рисковете между тях.
  Чл. 4г. (1) Дейността от обществен интерес се извършва от частния партньор.
  (2) Частният партньор осигурява изцяло или частично финансирането на ПЧП.
  Чл. 4д. (1) Публичният партньор участва в ПЧП чрез финансова подкрепа на частния партньор, която е под формата на:
  1. плащания към частния партньор;
  2. предоставяне на права върху имоти или части от имоти за извършване на допълнителна стопанска дейност и/или предоставяне на допълнителни услуги извън дейността от обществен интерес ;
  3. Предоставяне на правото за извършване на допълнителна стопанска дейност и/или предоставяне на допълнителни услуги извън дейността от обществен интерес с обекта, с който се осъществява дейността от обществен интерес
  (2) Финансовата подкрепа се предоставя при спазване на Закона за държавните помощи.
  (3) Плащанията от публичния партньор се извършват само след като и доколкото обектът, с който се осъществява дейността от обществен интерес е в наличност и качество, годни за предоставяне на услугата от обществен интерес в съответствие със сключения договор. Плащанията се извършват до размера нормата на възвръщаемост, определена в договора.
  (4) Предоставянето на права върху имоти се извършва чрез учредяване на вещни права, отдаване под наем или предоставяне управлението на имоти или части от имоти, които са различни от обекта, с който се извършва дейността от обществен интерес.
  (5) В случаите по ал. 4 размерът на финансовата подкрепа се определя като сума от цената на предоставените права и печалбата на частния партньор от извършването на допълнителната стопанска дейност и/или предоставяните допълнителни услуги.
  (6) Когато печалбата на частния партньор от предоставените права надхвърли нормата на възвръщаемост на частния партньор, определена в договора, публичният партньор съответно:
  1. намалява или преустановява плащанията, и/или
  2. получава част от превишението при условия и по ред, определени с договора.
  Чл. 4е. (1) Учредяването на вещни права, отдаването под наем или предоставянето на частния партньор управление на имоти или части от имоти се извършва при условията и по реда на този закон. В тези случаи не се прилагат редът и ограниченията в сроковете, определени в Закона за държавната собственост и в Закона за общинската собственост.
  (2) Не могат да се предоставят права по ал. 1 върху обекти и имоти, които са публична държавна или публична общинска собственост.
  (3) Правата върху обекти и имоти се предоставят за срок най-късно до прекратяване на договора за ПЧП.
  (4) При предоставяне на права по ал. 1 частният партньор води аналитично счетоводство за допълнителната стопанска дейност и за допълнителните услуги.
  Чл. 4ж. Публично-частното партньорство по смисъла на този закон се реализира чрез договор за ПЧП.
  (2) Договорът за ПЧП се сключва за срок от 5 до 35 г.
  (3) Конкретният срок на договора за ПЧП се определя на основата на:
  1. финансово-икономическите показатели на проекта, включително срока, необходим на частния партньор за възстановяване на вложените инвестиции при определена норма на възвръщаемост;
  2. техническите и/или технологичните особености на обекта на техническата или на социалната инфраструктура и/или на извършваната дейност от обществен интерес.

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията предлага да се създадат нови чл. 5 – 12:
  „Чл. 5. (1) Обектите по чл. 4, ал. 1 могат да включват земи, сгради, съоръжения, движими вещи или права на индустриална или интелектуална собственост и могат да принадлежат на:
  1. държавата, общината или публичноправната организация, и/или
  2. частния партньор.
  (2) За срока на ПЧП никой от партньорите няма право да извършва прехвърлителни сделки в полза на трети лица с обекта, с който се извършва дейността от обществен интерес.
  (3) Обектът, с който се извършва дейността от обществен интерес, задължително се застрахова. Рискът от цялостно или частично повреждане или погиване на обекта се носи от собственика.

  Чл. 6. (1) При ПЧП рисковете се разпределят между публичния и частния партньор. Разпределението на рисковете се определя конкретно за всеки случай на ПЧП в зависимост от възможностите на партньорите да оценят, контролират и управляват рисковете.
  (2) Частният партньор поема винаги строителния риск и поне един от рисковете за наличност или за търсене на услугата от обществен интерес.
  (3) Поемането на рисковете по ал. 2 не гарантира възстановяване на вложените средства за изпълнение на договора за ПЧП.
  (4) Когато цената на услугата от обществен интерес се определя с нормативен или административен акт, рискът, свързан с търсенето на услугата от обществен интерес, се споделя между публичния и частния партньор или се поема изцяло от публичния партньор.

  Чл. 7. При ПЧП се поддържа икономически баланс, който представлява равновесието между ползите за публичния и частния партньор и разпределението на рисковете между тях.

  Чл. 8. (1) Частният партньор осъществява дейността от обществен интерес и осигурява нейното финансиране.
  (2) При ПЧП частният партньор води аналитично счетоводство за извършваните дейности и предоставяните услуги.
  (3) Частният партньор участва в ПЧП при определена норма на възвръщаемост на собствения му капитал (норма на възвращаемост за частния партньор), която се осигурява чрез финансова подкрепа от публичния партньор.


  Чл. 9. (1) Публичният партньор участва в ПЧП чрез финансова подкрепа на частния партньор, която е под формата на:
  1. плащания към частния партньор;
  2. предоставяне на права върху имоти, или части от имоти, които са различни от обекта, с който се извършва дейността от обществен интерс, за извършване на допълнителна стопанска дейност и/или за предоставяне на допълнителни услуги извън дейността от обществен интерес;
  3. предоставяне на права за извършване на допълнителна стопанска дейност и/или за предоставяне на допълнителни услуги, извън дейността от обществен интерес с обекта, с който се извършва дейността от обществен интерес.
  (2) Финансовата подкрепа се предоставя при условията на Закона за държавните помощи.
  (3) Размерът на финансовата подкрепа се определя като сума от плащанията към частния партньор, цената на предоставените права по ал. 1, т. 2 и печалбата на частния партньор от извършването на допълнителната стопанска дейност и/или предоставяните допълнителни услуги.
  (4) Когато нормата на възвръщаемост за частния партньор бъде надвишена, до нейното възстановяване публичният партньор:
  1. намалява или преустановява плащанията, или
  2. получава част от печалбата на частния партньор от извършването на допълнителната стопанска дейност и/или предоставяните допълнителни услуги при условия и по ред, определени с договора.

  Чл 10. (1) Плащанията към частния партньор служат за възстановяване на инвестиционните разходи и за покриване на оперативните разходи за управление и/или поддържане.
  (2) Възстановяването на инвестиционните разходи покрива собствения капитал с определената норма на възвръщаемост за частния партньор и привлечения капитал с неговата цена.
  (3) Публичният партньор извършва плащанията само когато обектът и/или услугата са в договорените в съответствие с техническите спецификации експлоатационна годност, обем и качество. При несъответствие плащанията съответно се намаляват или преустановяват.

  Чл. 11. (1) Предоставянето на права по чл. 9, ал. 1, т. 2 се извършва чрез учредяване на ограничени вещни права върху имоти или отдаване под наем на имоти или части от имоти, които са различни от обекта, с който се извършва дейността от обществен интерес, и са собственост на държавата, общината или публичноправната организация.
  (2) Учредяването на ограничени вещни права върху имоти и отдаването под наем на имоти или части от имоти по ал. 1 се извършват при условията и по реда на този закон. В тези случаи не се прилагат редът и ограниченията относно сроковете, определени в Закона за държавната собственост и в Закона за общинската собственост.
  (3) Не могат да се предоставят права по ал. 1 върху обекти и имоти, които са публична държавна или публична общинска собственост.
  (4) Правата по ал. 1 се предоставят за срок най-късно до прекратяване на договора за ПЧП.
  (5) Частният партньор няма право да извършва прехвърлителни сделки в полза на трети лица с учредените права и с построеното.
  (6) С договора за ПЧП се определят правата и ограниченията на частния партньор за пренаемане, отдаване под наем и ползване съвместно с трети лица на имотите, върху които са му предоставени права.

  Чл. 12. (1) Публично-частното партньорство се осъществява чрез договор за ПЧП.
  (2) Срокът на договора за ПЧП може да бъде от 5 до 35 г.
  (3) Конкретният срок на договора за ПЧП се определя на основата на:
  1. финансово-икономическите показатели на проекта за ПЧП, включително срока, необходим на частния партньор за възстановяване на вложените средства при определената норма на възвръщаемост за частния партньор;
  2. техническите и/или технологичните особености на обекта, с който се извършва дейността от обществен интерес, и/или на извършваната дейност от обществен интерес.”

  Чл. 5. Публични партньори са:
  1. министрите и ръководителите на ведомства - за държавните ПЧП, които имат за предмет дейности от обществен интерес, извършвани с обекти на техническата и социалната инфраструктура, които са държавна собственост и/или които по силата на нормативен акт са възложени на орган на централната изпълнителна власт;
  2. кметовете на общини - за общинските ПЧП, които имат за предмет дейности от обществен интерес, извършвани с обекти на техническата и социалната инфраструктура, които са собственост на съответната община и/или които по силата на нормативен акт са възложени на органите на местното самоуправление или на кметовете на общини;
  3. публичноправните организации - за дейности от обществен интерес, извършвани чрез обектите на техническата и социалната инфраструктура, които са собственост на публичноправната организация и/или които са им възложени с акта за тяхното създаване.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 5, който става чл. 13 със следната редакция:
  „Чл. 13. Публични партньори са:
  1. министрите и ръководителите на ведомства - за държавните ПЧП, които имат за предмет дейности от обществен интерес, извършвани с обекти по чл. 4, ал. 1, които са държавна собственост и/или които по силата на нормативен акт са възложени на орган на централната изпълнителна власт;
  2. кметовете на общини - за общинските ПЧП, които имат за предмет дейности от обществен интерес, извършвани с обекти по чл. 4, ал. 1, които са собственост на съответната община и/или които по силата на нормативен акт са възложени на органите на местното самоуправление или на кметовете на общини;
  3. държавните и общинските публичноправни организации - за дейности от обществен интерес, извършвани с обекти по чл. 4, ал. 1, които са тяхна собственост и/или които са им предоставени със закон, с акта за тяхното създаване, или с друг акт на компетентен орган.”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Създава се чл. 5а:
  „Чл. 5а. Частен партньор - страна по договор за ПЧП може да бъде съществуващо търговско дружество или новоучредено проектно, или публично-частно дружество.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага да се създаде нов чл. 14 със следната редакция:
  „Чл. 14. (1) Частен партньор - страна по договор за ПЧП, може да бъде капиталово търговско дружество, което е съществуващо или новоучредено, при спазване на изискванията на този закон.
  (2) Не се допуска капиталово търговско дружество – страна по договор за ПЧП, да издава акции на приносител.
  (3) Годишният финансов отчет на частния партньор подлежи на проверка от регистриран одитор по реда на Закона за независимия финансов одит.”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  След чл. 5а се създава глава трета със заглавие:
  „ПЛАНИРАНЕ, ОТЧЕТНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПЧП”.

  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нова глава трета:

  „Глава трета
  ПЛАНИРАНЕ, ОТЧЕТНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО”

  Чл. 6. (1) Публично-частното партньорство се реализира чрез партньорски или концесионен договор, наричани по-нататък „договор за ПЧП”.
  (2) Не са ПЧП:
  1. концесиите за добив на природни богатства;
  2. концесиите за добив на подземни богатства, предоставянето на които се урежда със Закона за подземните богатства;
  3. обществените поръчки.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Член 6 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага чл. 6 да бъде отхвърлен.

  Чл. 7. (1) Партньорски договор се сключва за ПЧП, при което частният партньор не получава приходи от потребителите на дейността от обществен интерес или от други трети лица във връзка с дейността от обществен интерес.
  (2) За сключването, изпълнението, изменението и прекратяването на партньорските договори се прилага този закон.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Член 7 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага чл. 7 да бъде отхвърлен.

  Чл. 8. (1) Концесионен договор се сключва за ПЧП, което е под формата на:
  1. концесия за строителство, или
  2. концесия за услуга.
  (2) За сключването, изпълнението, изменянето и прекратяването на концесионните договори се прилагат този закон и Законът за концесиите.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Член 8 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага чл. 8 да бъде отхвърлен.

  Глава втора
  ПЛАНИРАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПЧП

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Глава втора с наименованието да отпаднат.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага глава втора да бъде отхвърлена.

  Чл. 9. (1) Министерският съвет определя държавната политика за ПЧП, като:
  1. одобрява Национална програма за ПЧП и План за действие за всеки програмен период по предложение на министъра на финансите;
  2. приема решения за откриване на процедури и за определяне на частен партньор, както и други решения, свързани с възлагането, изпълнението и прекратяването на държавни ПЧП, определени със закон;
  3. приема годишни отчети на министрите и ръководителите на други ведомства, които представляват държавата в договорите за ПЧП.
  (2) В Националната програма се включват проектите за държавните ПЧП независимо от източника на финансиране и етапите на изпълнение.
  (3) Планът за действие се изготвя по години и съдържа срокове за изпълнение по етапи на включените в Националната програма проекти и необходимите средства за тяхната реализация с посочени източници на финансиране.
  (4) Включените в Плана за действие срокове и стойности са индикативни.
  (5) Конкретните бюджетни средства, необходими за изпълнението на договори за ПЧП, се приемат със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
  (6) Условията, редът и сроковете за съставяне и представяне на документите по ал. 1 се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Член 9 се изменя така:
  „Чл. 9. (1) Министерският съвет определя държавната политика за ПЧП, като:
  1. одобрява, изменя и актуализира Национална програма за ПЧП и Оперативен план за всеки програмен период по предложение на министъра на финансите;
  2. приема решения за откриване на процедури и за определяне на частен партньор, както и други решения, свързани с възлагането, изпълнението и прекратяването на държавни ПЧП;
  3. приема годишен отчет на министъра на финансите относно изпълнението на Националната програма за ПЧП и Оперативния план въз основа на годишни отчети на публичните партньори за изпълнението на договорите за държавните ПЧП.
  (2) В Националната програма се включват:
  1. проектите за държавните ПЧП независимо от източника на финансиране и етапите на изпълнение;
  2. проектите за ПЧП на държавните публичноправни организации.
  (3) Оперативният план се изготвя по години и съдържа срокове за изпълнение по етапи на включените в Националната програма проекти и необходимите средства за тяхната реализация с посочени форма и размер на финансовата подкрепа.
  (4) Включените в Оперативния план срокове и стойности са прогнозни.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на чл. 9, който става чл. 15:
  „Чл. 15. (1) Министерският съвет определя държавната политика за ПЧП, като:
  1. одобрява, изменя и актуализира Национална програма за публично-частно пъртньорство и Оперативен план за всеки програмен период по предложение на министъра на финансите;
  2. приема решения за откриване на процедури и за определяне на частен партньор, както и решения за изменение, допълнение, продължаване и прекратяване на договори за държавни ПЧП;
  3. приема годишен отчет на министъра на финансите относно изпълнението на Националната програма за ПЧП и Оперативния план въз основа на годишни отчети на публичните партньори за изпълнението на договорите за държавните ПЧП.
  (2) Националната програма съдържа общите и специфичните цели, стратегията за развитие и основните приоритети за осъществяване на ПЧП в страната.
  (3) Оперативният план се изготвя по години и съдържа проектите за държавните ПЧП и за ПЧП на държавните публичноправни организации, както и сроковете за изпълнение на проектите и необходимите средства за тяхната реализация с посочени форма и размер на финансовата подкрепа. Включените в Оперативния план срокове и стойности са прогнозни.
  (4) Не може да се осъществи проект за ПЧП, който не е включен в Оперативния план.”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Създава се чл. 9а:
  „Чл. 9а. (1) Конкретните бюджетни средства, необходими за реализиране на ПЧП, се приемат със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
  (2) Проектите за ПЧП, включени в оперативния план за конкретна година, за които се предвиждат плащания от държавния бюджет, се включват като приложение към Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията предлага да се създаде нов чл. 16 със следната редакция:
  „Чл. 16. (1) Проектите за ПЧП с предвидени плащания от държавния бюджет, за които предстои откриване на процедура за определяне на частен партньор, се включват като приложение към закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
  (2) Конкретните бюджетни средства, необходими за плащания по сключени договори за ПЧП, се включват в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.”

  Чл. 10. (1) Министрите и ръководителите на други ведомства изпълняват държавната политика за ПЧП в съответствие с отрасловата им компетентност.
  (2) Министърът на финансите изпълнява държавната политика относно ефективното и ефикасното разходване на публични средства при реализирането на ПЧП.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 10, който става чл. 17.

  Чл. 11. (1) Политиката за общински ПЧП се определя от съответния общински съвет с общинския план за развитие и се изпълнява от кмета на общината.
  (2) В програмата за реализация на общинския план за развитие в самостоятелен раздел се включват общинските ПЧП, сроковете за изпълнението им по етапи и необходимите средства за тяхната реализация с посочени източници за финансиране.
  (3) Общинските съвети приемат годишни отчети на кметовете на съответните общини за изпълнението на договорите за ПЧП в срок до 31 март на следващата година.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Член 11 се изменя така:
  „Чл. 11. (1) Политиката за общински ПЧП се определя от съответния общински съвет с общинския план за развитие и се изпълнява от кмета на общината, включително и по отношение на общинските публичноправни организации.
  (2) Общинският съвет приема решения за откриване на процедури и за определяне на частен партньор, както и други решения, свързани с възлагането, изпълнението и прекратяването на общински ПЧП, определени в този закон. Решенията се приемат с мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците.
  (3) Общинският съвет не може да приема решения за откриване на процедура за определяне на частен партньор, при която се предвижда предоставяне на финансова подкрепа след изтичането на 39 месеца от неговото избиране.
  (4) В програмата за реализация на общинския план за развитие в самостоятелен раздел се включват общинските ПЧП, сроковете за изпълнението им по етапи и формата и размера на финансовата подкрепа за всеки отделен проект. В програмата се включват и проектите за ПЧП на общинските публичноправни организации.
  (5) Общинските съвети приемат годишни отчети на кметовете на съответните общини както и на управителните органи на общинските публичноправни организации за изпълнението на договорите за ПЧП в срок до 31 март на следващата година.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 11, който става чл. 18:
  „Чл. 18. (1) Политиката за общински ПЧП се определя от съответния общински съвет с общинския план за развитие и се изпълнява от кмета на общината, включително и по отношение на общинските публичноправни организации.
  (2) Общинският съвет приема решения за откриване на процедури и за определяне на частен партньор, както и решения за изменение, допълнение, продължаване и прекратяване на договори за общински ПЧП. Решенията се приемат с мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците.
  (3) Общинският съвет може да приема решения за откриване на процедура за определяне на частен партньор до изтичането на 39 месеца от неговото избиране.
  (4) В програмата за реализация на общинския план за развитие в самостоятелен раздел се включват общинските ПЧП, сроковете за изпълнението им по етапи и формата и размера на финансовата подкрепа за всеки отделен проект. В програмата се включват и проектите за ПЧП на общинските публичноправни организации. Не може да се осъществи проект за ПЧП, който не е включен в програмата за реализация на общинския план за развитие.
  (5) Общинските съвети приемат годишни отчети на кметовете на съответните общини както и на управителните органи на общинските публичноправни организации за изпълнението на договорите за ПЧП в срок до 31 март на следващата година.”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Създават се чл. 11а и 11б:
  „Чл. 11а. (1) Когато източник на финансова подкрепа са собствени приходи, обща изравнителна субсидия и/или общински дълг по смисъла на Закона за общинския дълг, годишният съвкупен размер на плащанията към частните партньори по договори за ПЧП във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от сумата на общата изравнителна субсидия и собствените приходи, oсреднена за последните три години, съгласно годишните отчети за касовото изпълнение на бюджета на общината. Когато източник на финансовата подкрепа е общински дълг по смисъла на Закона за общинския дълг, се прилагат и разпоредбите на Закона за общинския дълг.
  (2) Сключването и изпълнението на договора за ПЧП не може да нарушава показателите и ограниченията, определени в Закона за общинските бюджети и в Закона за общинския дълг за всяка година от изпълнението на договора.
  Чл. 11б. (1) При реализация на общински проект за ПЧП, който има за предмет предоставяне на услуга от обществен интерес като делегирана от държавата дейност, условие за приемане на решение за откриване на процедура за определяне на частен партньор е и дадено положително становище от компетентния държавен орган в областта на възложената от държавата дейност.
  (2) Съгласуването с компетентентия държавен орган по ал. 1 се извършва в хода на бюджетната процедура по ред, определен в съответните нормативни актове.
  (3) За проектите по ал. 1 финансовата подкрепа от общата субсидия за делегирани от държавата дейности е в рамките на средствата, одобрени със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, въз основа на определения единен разходен стандарт за финансиране на конкретната дейност.
  (4) Годишният размер на плащанията по общински ПЧП е в рамките на ограниченията по чл. 11 и 11а.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип и предлага да се създадат нови чл. 19 и 20 със следната редакция:
  „Чл. 19. (1) Когато източник на финансова подкрепа са собствени приходи, обща изравнителна субсидия и/или общински дълг по смисъла на Закона за общинския дълг, годишният съвкупен размер на плащанията към частните партньори по договори за ПЧП във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от сумата на общата изравнителна субсидия и собствените приходи, oсреднена за последните три години, съгласно годишните отчети за касовото изпълнение на бюджета на общината. Когато източник на финансовата подкрепа е общински дълг по смисъла на Закона за общинския дълг, се прилагат и разпоредбите на Закона за общинския дълг.
  (2) Сключването и изпълнението на договора за ПЧП не може да нарушава показателите и ограниченията, определени в Закона за общинските бюджети и в Закона за общинския дълг за всяка година от изпълнението на договора.

  Чл. 20. (1) При реализация на общински проект за ПЧП, който има за предмет предоставяне на услуга от обществен интерес като делегирана от държавата дейност, условие за приемане на решение за откриване на процедура за определяне на частен партньор е и дадено положително становище от компетентния държавен орган в областта на възложената от държавата дейност.
  (2) Съгласуването с компетентентния държавен орган по ал. 1 се извършва в хода на бюджетната процедура по приложимия за нея ред.
  (3) За проектите по ал. 1 финансовата подкрепа от общата субсидия за делегирани от държавата дейности е в рамките на средствата, одобрени със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, въз основа на определения единен разходен стандарт за финансиране на конкретната дейност.
  (4) Годишният размер на плащанията от общинския бюджет за общински ПЧП и за ПЧП на общински публичноправни организации е в рамките на ограниченията по чл. 18 и 19.”

  Чл. 12. Не може да се реализира ПЧП проект, който не е включен в Плана за действие, съответно в програмата за реализация на съответния общински план за развитие.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Член 12 се изменя така:
  „Чл. 12. (1) Когато се предвиждат плащания от общинския бюджет за общински ПЧП и за ПЧП на общински публичноправни организации, условие за реализиране на проект за ПЧП е същият да бъде включен като приложение към общинския бюджет на общината за съответната година.
  (2) Конкретните бюджетни средства, необходими за реализиране на ПЧП се включват в общинския бюджет за съответната година. С решението за приемане на общинския бюджет за съответната година общинският съвет определя:
  1. максималния размер, който общината може да поеме като задължение за нови проекти за ПЧП през годината, включени в програмата за реализация на общинския план за развитие, съобразно изискванията на закона;
  2. размера на проектите към края на бюджетната година, в това число остатъчния размер на задълженията по сключени договори за ПЧП и намеренията на общината за ПЧП проекти през съответната година;
  3. съвкупния размер на плащанията от общинския бюджет към частните партньори за съответната година по всички сключени договори за ПЧП.


  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 12, който става чл. 21:
  „Чл. 21. (1) Проектите за ПЧП с предвидени плащания от общинския бюджет, за които предстои откриване на процедура за определяне на частен партньор, се включват като приложение към общинския бюджет на общината за съответната година.
  (2) Конкретните бюджетни средства, необходими за плащания по сключени договори за ПЧП, се включват в общинския бюджет за съответната година. С решението за приемане на общинския бюджет за съответната година общинският съвет определя:
  1. максималния размер на плащанията, който общината може да поеме като задължение по нови проекти за ПЧП през годината, включени в програмата за реализация на общинския план за развитие, съобразно изискванията на закона;
  2. размера на плащанията по проектите към края на бюджетната година, в т.ч. остатъчния размер на задълженията по сключени договори за ПЧП и намеренията на общината за ПЧП проекти през съответната година;
  3. съвкупния размер на плащанията от общинския бюджет към частните партньори за съответната година по всички сключени договори за ПЧП.”

  Чл. 13. (1) Публичните партньори могат да предоставят финансова подкрепа за реализацията на проект за ПЧП под формата на съфинансиране, плащания към частните партньори, предоставяне на заеми, издаване на гаранции и други при спазване на приложимата нормативна уредба.
  (2) Предоставянето на финансова подкрепа по ал. 1 се допуска за проекти за ПЧП, при които е налице някое от следните условия:
  1. частният партньор не получава приходи от потребителите на дейността от обществен интерес или от други трети лица във връзка с дейността от обществен интерес, или
  2. е необходимо постигане на социално приемлива цена на услугата от обществен интерес.
  (3) Финансова подкрепа се допуска и когато възникне необходимост от възстановяване на обекта, с който се извършва дейността от обществен интерес, след случай на непреодолима сила.
  (4) Размерът на финансовата подкрепа по ал. 1 обезпечава достигане на нормата на възвръщаемост на частния партньор, определена с финансово-икономически анализ или в резултат на проведената процедура за сключване на партньорски договор или за предоставяне на концесия, при съобразяване с бюджетните възможности на публичния партньор и със заложените ограничения в приложимата нормативна уредба.
  (5) Съфинансиране от публичния партньор се допуска за:
  1. строителство на обекта, с който се извършва услугата от обществен интерес, включително за възстановяването на обекта след случай на непреодолима сила;
  2. създаване на иновация.
  (6) Съфинансирането по ал. 5 може да се извършва във всеки от етапите на проекта.
  (7) Плащания към частния партньор могат да се извършват, след като и доколкото обектът или услугата са в наличност.
  (8) Формата и максималният размер на финансова подкрепа по ал. 1 се определят с решението за откриване на процедурата за сключване на партньорски договор или за предоставяне на концесия.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Член 13 се изменя така:
  „Чл. 13. Условията и редът за планиране и критериите за включване на ПЧП проект в Оперативния план и в програмата за реализация на общинския план за развитие се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите.”

  Комисията подкрепя предложението, което е отразено на систематичното му масто в чл. 22.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 13 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в чл. 9-11.
  Комисията предлага да се съзаде нов чл. 22:
  „Чл. 22. Условията и редът за планиране и критериите за включване на ПЧП проект в Оперативния план и в програмата за реализация на общинския план за развитие се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите.”

  Чл. 14. (1) Финансовата подкрепа може да се предоставя и чрез учредяване на вещни права или предоставяне на частния партньор на имоти или части от имоти, с експлоатацията на които ще се постигне по-добра стойност на вложените средства на ПЧП проекта.
  (2) В случаите по ал. 1 предоставянето на имоти или части от имоти или учредяването на вещни права е срочно – до прекратяване на договора за ПЧП, извършва се в избрана от публичния партньор законоустановена форма и се включва в решението за откриване на процедурата за сключване на партньорски договор, съответно в решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесия.
  (3) В случаите по ал. 1 не се прилагат ограниченията и редът, определени в Закона за държавната собственост и в Закона за общинската собственост.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Член 14 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага чл. 14 да бъде отхвърлен.

  Чл. 15. (1) Когато се предвижда предоставяне на финансова подкрепа, условие за откриване на процедура за сключване на партньорски договор или за предоставяне на концесия е доказването с обосновка, изработена на основата на финансово-икономически анализ на:
  1. поносимостта за държавния бюджет, съответно на общинския бюджет или на бюджета на публичноправната организация, и
  2. постигането на по-добра стойност на вложените средства.
  (2) Съдържанието, условията и редът за изготвяне на обосновката и на финансово-икономическия анализ по ал. 1 се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите.
  (3) Когато финансовата подкрепа се предоставя за държавни ПЧП, обосновката по ал. 1 се одобрява предварително от министъра на финансите по ред, определен с наредбата по ал. 2.
  (4) Условията и редът за финансиране на проекти за ПЧП със средства от Европейския съюз се определят с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите и на министъра по управление на средствата от Европейския съюз.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Член 15 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага чл. 15 да бъде отхвърлен.

  Чл. 16. (1) При реализация на общински проект за ПЧП, който има за предмет предоставяне на услуга от обществен интерес като делегирана от държавата дейност, условие за приемане на решение за откриване на процедура за сключване на партньорски договор или за предоставяне на концесия е и положително становище от компетентния държавен орган в областта на възложената от държавата дейност.
  (2) Съгласуването със съответния компетентен държавен орган по ал. 1 се извършва в хода на бюджетната процедура по ред, определен в съответните нормативни актове.
  (3) За проектите по ал. 1 финансовата подкрепа от общата субсидия за делегирани от държавата дейности е в рамките на средствата, одобрени със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, въз основа на определения единен разходен стандарт за финансиране на конкретната дейност.
  (4) При реализацията на общински ПЧП се спазват ограниченията на чл. 12 от Закона за общинския дълг, когато са приложими.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Член 16 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага чл. 16 да бъде отхвърлен.

  Чл. 17. Когато се предвижда предоставяне на финансова подкрепа от държавния бюджет за държавни ПЧП, условие за откриване на процедура за сключване на партньорски договор или за предоставяне на концесия е проектът да бъде включен като приложение към закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, по реда на Закона за устройството на държавния бюджет.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Член 17 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага чл. 17 да бъде отхвърлен.

  Чл. 18. (1) Когато със закон не е предвидено друго, паричните постъпления от партньорски договори, от неустойки, гаранции, обезщетения и от продажба на документации за участие в процедури за сключване на партньорски договор постъпват като приход по бюджета на съответния публичен партньор.
  (2) Разходите по сключването, изпълнението и прекратяването на партньорските договори са за сметка на бюджета на съответния публичен партньор.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Член 18 се изменя така:
  „Чл. 18. Когато със закон не е предвидено друго, паричните постъпления от неустойки, гаранции, обезщетения и от продажба на документации за участие в процедури за определяне на частен партньор постъпват като приход по бюджета на съответното ведомство, община или публично-правна организация.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 18, който става чл. 23:
  „Чл. 23. Когато със закон не е предвидено друго, паричните постъпления от продажба на документации и от гаранции за участие в процедури за определяне на частен партньор, както и от неустойки, гаранции, обезщетения и други приходи от сключени договори за ПЧП постъпват по бюджета на съответното ведомство, община или публичноправна организация.”

  Чл. 19. (1) Министерството на финансите води и поддържа публичен регистър на ПЧП, до който има свободен и безплатен достъп чрез интернет.
  (2) Регистърът на ПЧП съдържа:
  1. Националната програма за ПЧП и Плана за действие за всеки програмен период;
  2. общинските проекти за ПЧП, включени в програмите за реализация на общинските планове за развитие;
  3. решенията за откриване на процедурите за сключване на партньорски договор или за предоставяне на концесия;
  4. обосновките по чл. 15, ал. 1;
  5. сключените договори за ПЧП без данните, представляващи търговска или техническа тайна;
  6. отчетите за изпълнението на договорите за ПЧП по чл. 9, ал. 1, т. 3 и чл. 11, ал. 3;
  7. информация за изпълнението на договорите за ПЧП на публичноправните организации с обхват, определен с наредбата по ал. 3;
  8. допълнителните споразумения за изменения или допълнения на сключените договори за ПЧП.
  (3) Документите и договорите по ал. 1 се въвеждат директно в регистъра на ПЧП в 14-дневен срок от тяхното приемане или влизане в сила от длъжностни лица, определени от:
  1. министъра на финансите – за документите по ал. 1, т. 1;
  2. министъра или ръководителя на ведомство – за съответните документи по ал. 1 т. 3 и за договорите и допълнителните споразумения, сключени от него;
  3. кмета на община – за съответните документи по ал. 1, т. 2 и 3 и за договорите и допълнителните споразумения, сключени от него.
  (4) Условията и редът за воденето и поддържането на регистъра на ПЧП се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Член 19 се изменя така:
  „Чл. 19. (1) Министерството на финансите води и поддържа публичен регистър на ПЧП, до който има свободен и безплатен достъп чрез интернет.
  (2) Регистърът на ПЧП съдържа:
  1. Националната програма за ПЧП и оперативния план за всеки програмен период;
  2. общинските проекти за ПЧП и проектите за ПЧП на общинските публичноправни организации, включени в програмите за реализация на общинските планове за развитие;
  3. решенията за откриване на процедурите;
  3. обявленията за провеждане на процедура за определяне на частен партньор;
  4. решенията за определяне на частен партньор;
  5. финансово-икономическите анализи;
  6. сключените договори за ПЧП без данните, представляващи търговска или техническа тайна;
  7. отчета на министъра на финансите относно изпълнението на Националната програма за ПЧП и Оперативния план и годишните отчети на публичните партньори за изпълнението на договорите за ПЧП;
  8. информация за изпълнението на договорите за ПЧП на публичноправните организации;
  9. допълнителните споразумения за изменения или допълнения на сключените договори за ПЧП;
  10. друга информация, определена с правилника за прилагане на закона.
  (3) Документите и договорите по ал. 1 се въвеждат директно в регистъра на ПЧП в 14-дневен срок от тяхното приемане или влизане в сила от длъжностни лица, определени от:
  1. министъра на финансите – за документите по ал. 2, т. 1;
  2. министъра или ръководителя на ведомство – за съответните документи по ал. 1 т. 3 и за договорите и допълнителните споразумения, сключени от него;
  3. кмета на община – за съответните документи по ал. 1, т. 2 и 3 и за договорите и допълнителните споразумения, сключени от него;
  4. лице, определено от ръководителя на публичноправната организация.
  (4) Съдържанието, условията и редът за воденето и поддържането на регистъра на ПЧП се определят с правилника за прилагане на закона.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 19, който става чл. 24:
  „Чл. 24. (1) Министерството на финансите води и поддържа публичен регистър на ПЧП, до който има свободен и безплатен достъп чрез интернет.
  (2) Регистърът на ПЧП съдържа:
  1. Националната програма за публично-частно партньорство и Оперативния план за всеки програмен период;
  2. общинските проекти за ПЧП и проектите за ПЧП на общинските публичноправни организации, включени в програмите за реализация на общинските планове за развитие;
  3. решенията за откриване на процедурите за определяне на частен партньор;
  4. обявленията за провеждане на процедура за определяне на частен партньор;
  5. решенията за определяне на частен партньор;
  6. финансово-икономическите анализи;
  7. сключените договори за ПЧП без данните, представляващи търговска или техническа тайна;
  8. отчета на министъра на финансите относно изпълнението на Националната програма за ПЧП и Оперативния план и годишните отчети на публичните партньори за изпълнението на договорите за ПЧП;
  9. информация за изпълнението на договорите за ПЧП на публичноправните организации;
  10. допълнителните споразумения за изменения или допълнения на сключените договори за ПЧП;
  11. договорите за продължаване на договорите за ПЧП с правоприемник;
  12. решенията за прекратяване на договорите за ПЧП;
  13. друга информация, определена с правилника за прилагане на закона.
  (3) Документите, договорите и допълнителните споразумения по ал. 2 се въвеждат по електронен път в регистъра на ПЧП в 14-дневен срок от тяхното приемане или влизане в сила от длъжностни лица, определени от министъра на финансите – за документите по ал. 2, т. 1 и 8, и от съответния публичен партньор – за останалите документи по ал. 2.
  (4) Съдържанието, условията и редът за воденето и поддържането на регистъра на ПЧП се определят с правилника за прилагане на закона.”

  Чл. 20. За целите на отчетността и статистиката на публичните финанси министърът на финансите може да изиска от страните по договор за ПЧП да представят отчети и друга информация, като определи съдържанието, формата и срока за представяне.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 20, който става чл. 25.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Създава се чл. 20а:
  „Чл. 20а. Методически указания по прилагането на закона се дават от звено в администрацията на МС, определено от министър-председателя.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов чл. 26 със следната редакция:
  „Чл. 26. Методически указания по прилагането на закона се дават от звено в администрацията на Министерския съвет, определено от министър-председателя.”

  Глава трета
  ПРЯКО СПОРАЗУМЕНИЕ ПРИ ДОГОВОРИ ЗА ПЧП


  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Глава трета става глава четвърта и се изменя така:
  „Глава четвърта
  ПРОЦЕДУРА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЧП”.
  Раздел І
  Инициатива за ПЧП от заинтересовано лице”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага глава трета и наименованието й да бъде отхвърлена.

  Комисията предлага да се създаде на нова глава четвърта с раздел I:
  „Глава четвърта
  ПРОЦЕДУРА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЧП
  Раздел І
  Инициатива за ПЧП от заинтересовано лице”

  Чл. 21. (1) Финансиращите институции, кредитори на частния партньор, от една страна, и публичният партньор, от друга страна, могат да сключат договор, наричан по-нататък „пряко споразумение”, който има за цел обезпечаване изпълнението на договора за ПЧП при неизпълнение от страна на частния партньор на определени задължения по него.
  (2) С прякото споразумение може да се договори правото на кредитора:
  1. да участва в управлението на търговеца – частен партньор;
  2. да придобие всички или част от акциите или дяловете на частния партньор;
  3. да контролира паричните потоци по договора за ПЧП;
  4. да встъпи в правата и задълженията на частния партньор;
  5. да наложи запор върху активи на частния партньор;
  6. други.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Член 21 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага чл. 21 да бъде отхвърлен.

  Чл. 22. Страна по прякото споразумение може да бъде и частният партньор.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Член 22 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага чл. 22 да бъде отхвърлен.

  Чл. 23. Решение за сключване на пряко споразумение се приема от органа, открил процедурата за сключване на партньорския договор или за предоставянето на концесията.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Член 23 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага чл. 23 да бъде отхвърлен.

  Глава четвърта
  ПАРТНЬОРСКИ ДОГОВОР
  Раздел І
  Инициатива за сключване на партньорски договор

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Глава четвърта и раздел първи към нея да отпаднат.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага глава четвърта и раздел I бъдат отхвърлени.

  Чл. 24. Инициативата за сключване на партньорски договор може да бъде от компетентен публичен партньор или от заинтересовано лице.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Член 24 се изменя така:
  „Чл. 24. Всяко заинтересовано лице може да предложи пред компетентен публичен партньор ПЧП.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на чл. 24, който става чл. 27:
  „Чл. 27. Всяко заинтересовано лице може да предложи пред компетентен публичен партньор осъществяването на ПЧП.”

  Чл. 25. (1) Инициативата на заинтересованото лице по чл. 24 се придружава от обосновка за постигането на по-добра стойност на вложените средства при реализирането на дейността от обществен интерес. Обосновката е със съдържание, определено с наредбата по чл. 15, ал. 2.
  (2) Когато инициираното ПЧП включва изграждането на обекта за извършване на дейността от обществен интерес, към инициативата се прилага прединвестиционно проучване или инвестиционен проект.
  (3) Обосновката по ал. 1 и прединвестиционното проучване или инвестиционният проект по ал. 2 могат да бъдат изцяло или частично използвани като част от техническите спецификации в документацията за участие в съответната процедура.
  (4) В случаите по ал. 3 заинтересованото лице има право, освен ако е определено за частен партньор, на възстановяване на разходите по изработване на използваните в документацията за участие проучвателни и проектни работи. Размерът на разходите се определя от публичния орган по пазарната цена за съответните проучвателни и проектни работи. Заплащането на разходите се извършва от публичния партньор.
  (5) Инициативата на заинтересованото лице не поражда за него други права или привилегии освен правото по ал. 4.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Член 25 се изменя така:
  Чл. 25. (1) Предложението на заинтересовано лице се придружава от обосновка и ФИА.
  (2) Когато предложеното ПЧП включва строителство на обекта за извършване на дейността от обществен интерес, към предложението се прилага и прединвестиционно проучване или инвестиционен проект.
  (3) Изготвеният ФИА по ал. 1 и прединвестиционното проучване или инвестиционният проект по ал. 2 може да бъдат изцяло или частично използвани като част от техническите спецификации в документацията за участие или в описателния документ.
  (4) В случаите по ал. 3 заинтересованото лице има право, освен ако е определено за частен партньор, на възстановяване на разходите по изработване на използваните в документацията за участие, съответно в описателния документ проучвателни и проектни работи. Размерът на разходите се определя от публичния орган по методика, определена в правилника за прилагане на закона. Заплащането на разходите се извършва от публичния партньор в срок до 1 година от влизането в сила на договора за ПЧП.
  (5) Предложението на заинтересованото лице не поражда за него други права или привилегии освен правото по ал. 4.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на чл. 25, който става чл. 28:
  „Чл. 28. (1) Предложението на заинтересовано лице се придружава от обосновка и финансово-икономически анализ, а когато включва строителство – и от прединвестиционно проучване или инвестиционен проект.
  (2) Прединвестиционното проучване или инвестиционният проект може да се използва за изработване на техническите спецификации в документацията за участие или в описателния документ.
  (3) Когато публичният партньор е използвал прединвестиционното проучване или инивестиционния проект, заинтересованото лице има право, ако не е определено за частен партньор, на възнаграждение за използваните в техническите спецификации данни от прединвестиционното проучване или от инвестиционния проект. Размерът на възнаграждението се определя от публичния партньор по методика, определена в правилника за прилагане на закона и се заплаща в срок до 1 година от публикуването на обявлението.
  (4) Предложението на заинтересованото лице не поражда за него други права или привилегии, освен правото по ал. 3.”

  Раздел ІІ
  Процедурата за сключване на партньорски договор

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Наименованието на раздел втори се изменя така:
  Раздел ІІ
  Подготвителни действия”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на раздел II да се измени така:
  „Раздел ІІ
  Подготвителни действия”

  Чл. 26. (1) Процедурата за сключване на партньорски договор включва:
  1. приемане на решение за откриване на процедура за определяне на частен партньор;
  2. провеждане на процедура за определяне на частен партньор при условията и по реда на Закона за обществените поръчки;
  3. приемане на решение за определяне на частен партньор.
  (2) Решенията по ал. 1, т. 1 и 3 и решенията за прекратяване на процедурата за определяне на частен партньор се приемат от:
  1. Министерския съвет по предложение на министър или ръководител на ведомство – за държавни ПЧП;
  2. съответния общински съвет по предложение на кмета на общината – за общински ПЧП;
  3. орган съгласно учредителния акт на публично-правната организация.
  (3) Когато страни по партньорски договор са повече от един публичен партньор, решенията по ал. 1, т. 1 и 3 се приемат от всички оправомощени органи.
  (4) При провеждане на процедурата за определяне на частен партньор:
  1. правомощията на възложител, определени в Закона за обществените поръчки, се изпълняват от публичния партньор освен в случаите, определени в този закон;
  2. оценката на офертите се извършва по критерия икономически най-изгодна оферта.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Член 26 се изменя така:
  „Чл. 26. Осъществяването на ПЧП включва:
  1. извършване на подготвителни действия;
  2. провеждане на процедура за определяне на частен партньор;
  3. сключване и изпълнение на договор за ПЧП.”

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за чл. 26 и предлага да бъде отхвърлен.

  Комисията предлага да се създаде нов чл. 29:
  „Чл. 29. Подготвителните действия се извършват от публичния партньор за ПЧП проекти, които са включени в Оперативния план, съответно в програмата за реализация на общинския план за развитие.”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Създава се чл. 26а:
  „Чл. 26а.(1) Подготвителните действия могат да се провеждат от публичния партньор за ПЧП проекти, които са включени в националната програмата и оперативния план, съответно в общинския план за развитие и програмата за реализация.
  (2) Публичният партньор осигурява изготвянето на обосновка за доказване на социално-икономическата целесъобразност от изпълнението на проекта чрез ПЧП, която се основава на:
  1. прединвестиционно проучване за обекта;
  2. ФИА, с който се доказва:
  а) поносимостта за държавния бюджет, съответно на общинския бюджет или на бюджета на публичноправната организация, и
  б) постигането на по-добра стойност на вложените публични средства;
  3. правен анализ относно изпълнението на законовите изисквания за осъществяване на ПЧП.
  (3) Когато финансовата подкрепа се предоставя за държавни ПЧП и за ПЧП на държавни публичноправни организации, ФИА се одобрява от министъра на финансите.
  (4) Обосновката се одобрява от публичния партньор по предложение на назначен от него експертен съвет. На основата на одобрената обосновка публичният партньор:
  1. може да предложи включване на проекта за ПЧП в проекта на държавния, съответно на общинския бюджет за следващата година;
  2. осигурява изготвянето на проекти на решение, обявление и документация, съответно описателен документ за участие в процедурата за определяне на частен партньор и проект на договор за ПЧП.

  Комисията подкрепя предложението по принцип
  Комисията предлага да се създаде нов чл. 30 със следната редакция:
  „Чл. 30. (1) Подготвителните действия включват осигуряването на обосновка за доказване на социално-икономическата целесъобразност от изпълнението на проекта чрез ПЧП, която се основава на:
  1. прединвестиционно проучване или инвестиционен проект – когато ПЧП включва строителство;
  2. финансово-икономически анализ, с който се доказват най-малко:
  а) поносимостта за държавния бюджет, съответно за общинския бюджет или за бюджета на публичноправната организация на проекта за ПЧП, и
  б) постигането на по-добра стойност на вложените публични средства чрез ПЧП;
  3. правен анализ относно изпълнението на законовите изисквания за осъществяване на ПЧП.
  (2) Когато подготвителните действия са в резултат на инициатива на частен партньор, публичният партньор може да използва изцяло или частично документите по чл. 28, ал. 1.
  (3) Финансово-икономическият анализ за държавни ПЧП и за ПЧП на държавни публичноправни организации се одобрява от министъра на финансите.
  (4) Обосновката се одобрява от публичния партньор по предложение на назначен от него експертен съвет.”

  Комисията предлага да се създаде нов чл. 31:
  „Чл. 31. На основата на одобрената обосновка публичният партньор:
  1. може да предложи актуализация на Оперативния план, съответно на програмата за реализация на общинския план за развитие и включване на проекта за ПЧП в законопроекта за държавния бюджет, съответно в проекта на общинския бюджет за следващата година;
  2. осигурява изготвянето на проекти на решение, обявление и документация, съответно описателен документ за участие в процедурата за определяне на частен партньор, включително проект на договор за ПЧП.”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  След чл. 26а се създава раздел трети с чл. 26б и 26в:

  Раздел ІІІ.
  Процедура за определяне на частен партньор „

  Чл. 26б. (1) Процедурата за определяне на частен партньор включва:
  1. приемане на решение за откриване на процедура за определяне на частен партньор;
  2. провеждане на процедура за определяне на частен партньор;
  3. приемане на решение за определяне на частен партньор, съответно решение за прекратяване на процедурата.
  (2) Решенията по ал. 1, т. 1 и 3 се приемат от:
  1. Министерския съвет по предложение на министър или ръководител на ведомство – за държавни ПЧП и за ПЧП на държавните публичноправни организации;
  2. общинския съвет по предложение на кмета на общината – за общински ПЧП и за общинските публичноправни организации.
  (3) Когато в ПЧП участват повече от един публичен партньор, решенията по ал. 1 се приемат от всеки оправомощен орган.
  Чл. 26в. (1) Частен партньор се определя чрез провеждане на открита процедура, ограничена процедура, състезателен диалог или процедура на договаряне с обявление при условията и по реда на Закона за обществените поръчки, доколкото друго не е определено в този закон.
  (2) Правомощията на възложител, определени в Закона за обществените поръчки, се изпълняват от публичния партньор, освен в случаите, определени в ал. 2 и 3, чл. 27, чл. 27а и чл. 27б.

  Комисията подкрепя предложението по принцип.
  Комисията предлага да се създаде нов раздел III с чл. 32 и 33 със следната редакция:

  „Раздел ІІІ
  Процедура за определяне на частен партньор”

  Чл. 32. (1) Процедурата за определяне на частен партньор включва:
  1. приемане на решение за откриване на процедура за определяне на частен партньор;
  2. провеждане на процедура за определяне на частен партньор;
  3. приемане на решение за определяне на частен партньор, съответно решение за прекратяване на процедурата.
  (2) Решенията по ал. 1, т. 1 и 3 се приемат от:
  1. Министерския съвет по предложение на министър или ръководител на ведомство – за държавни ПЧП и за ПЧП на държавни публичноправни организации;
  2. общинския съвет по предложение на кмета на общината – за общински ПЧП и за ПЧП на общински публичноправни организации.
  (3) Когато в ПЧП участват повече от един публични партньори, решенията по ал. 1 се приемат от оправомощения орган на всеки публичен партньор.

  Чл. 33. (1) Частен партньор се определя чрез провеждане на открита процедура, ограничена процедура, състезателен диалог или процедура на договаряне с обявление при условията и по реда на Закона за обществените поръчки, доколкото друго не е определено в този закон.
  (2) Правомощията на възложител, определени в Закона за обществените поръчки, се изпълняват от публичния партньор, освен в случаите по чл. 32, ал. 2 и 3, чл. 34, ал. 1, чл. 35, чл. 38, ал. 2 и 3, чл. 56, ал. 2, чл. 57, ал. 2 и чл. 70.”

  Чл. 27. (1) С решението за откриване на процедурата се одобряват обявление и документация за участие в процедурата за определяне на частен партньор.
  (2) Обявлението за партньорски договор съдържа информацията по чл. 25, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, както и:
  1. условията и начина за финансиране на проекта и за предоставяне на финансова подкрепа от публичния партньор;
  2. условията или забраните за разпореждане с активи - собственост на частния партньор, включително за използването им за обезпечения, ако такива се предвиждат;
  3. условията, които определят икономическия баланс на договора и условията за неговото възстановяване;
  4. условието договорът да се изпълни чрез публично-частно дружество или от специално създадено проектно дружество – когато е приложимо.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Член 27 се изменя така:
  “Чл. 27. (1) С решението за откриване на процедурата:
  1. се определят най-малко условията на договора за ПЧП и основните права и задължения на страните по него и максималния размер на нормата на възвръщаемост на частния партньор;
  2. се одобряват обявлението и документацията за участие в процедурата за определяне на частен партньор, а когато процедурата е състезателен диалог –описателен документ.
  (2) Решението за откриване на процедурата не се публикува в регистъра за обществените поръчки.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 27, който става чл. 34:
  „Чл. 34. (1) С решението за откриване на процедурата:
  1. се определят най-малко условията на договора за ПЧП, основните права и задължения на страните по него и максималния размер на нормата на възвръщаемост за частния партньор;
  2. се одобряват обявлението и документацията за участие в процедурата за определяне на частен партньор, а когато процедурата е състезателен диалог – описателния документ.
  (2) Решението за откриване на процедурата се публикува в Регистъра на обществените поръчки.”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Създават се чл. 27а – 27д:
  „Чл. 27а. (1) Обявлението за процедура за определяне на частен партньор съдържа информацията по чл. 25, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, като:
  1. в предмет се описват обекта по чл. 4, ал. 1, дейността от обществен интерес и че същата се изпълнява чрез ПЧП;
  2. в гаранцията за изпълнение на договора се посочват всички гаранции, определени в проекта на договор;
  3. в условия и начин на плащане се посочват формата и максималния размер на финансовата подкрепа.
  (2) В обявлението се посочват и:
  1. съществените рискове и съответстващите им отговорности;
  2. условията, които определят икономическия баланс на договора, както и обстоятелствата от фактически или правен характер, свързани с обекта, с дейността или с услугата от обществен интерес, чието настъпване би довело до нарушаване на баланса;
  3. условията или забраните за използването на обекта или на част от него за обезпечения, ако такива се предвиждат.
  (3) Публичният партньор може да включи в обявлението:
  1. условие договорът да се изпълни чрез публично-частно дружество или от специално създадено проектно дружество;
  2. ограничение на броя кандидати в съответствие с чл. 25, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.
  (4) Обявлението се вписва в Регистъра на обществените поръчки и се публикува в „Официален вестник” на Европейския съюз при условията и по реда на Закона за обществените поръчки.
  Чл. 27б. (1) За кандидатите и участниците в процедурата се прилагат изискванията по глава четвърта от ЗОП.
  (2) Участниците представят оферта съгласно глава четвърта, раздел ІІ от ЗОП, към която се прилага и финансово-икономически модел за осъществяване на ПЧП.
  Чл. 27в. (1) Оценката на офертите се извършва по критерия икономически най-изгодна оферта.
  (2) Задължителен показател, който формира критерия икономически най-изгодна оферта е размерът на финансовата подкрепа от публичния партньор. Като показатели могат да се включват срокът на договора за ПЧП и други, в зависимост от особеностите на дейността от обществен интерес.
  Чл. 27г. (1) Въз основа на класирането, извършено от комисията за провеждане на процедурата, публичният партньор представя на съответния орган по чл. 26, ал. 2 доклад и проект на решение за определяне на частен партньор в срок до 1 месец от приключване работата на комисията. Към доклада се прилага протоколът на комисията по чл. 72 от Закона за обществените поръчки.
  (2) Въз основа на доклада и протокола на комисията след самостоятелна преценка на изложените в тях факти и обстоятелства органът по чл. 26, ал. 2 приема решение за:
  1. определяне на класирания на първо място участник за частен партньор, или
  2. прекратяване на процедурата в случаите по чл. 39 от Закона за обществените поръчки.
  (3) По предложение на публичния партньор органът по чл. 26, ал. 2 може да приеме решение, с което да определи за частен партньор втория класиран участник в случаите по чл. 74, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.
  Чл. 27д. С решението за определяне на частен партньор се:
  1. конкретизират условията на договора за ПЧП и правата и задълженията на страните в съответствие с офертата на участника, определен за частен партньор, които не са определени или са определени в граници с решението за откриване на процедурата за определяне на частен партньор;
  2. определя срок за сключване на договора за ПЧП, който не може да бъде по-дълъг от три месеца.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип и предлага създаването на нови чл. 35-39 със следната редакция:
  Чл. 35. (1) Обявлението за процедура за определяне на частен партньор съдържа информацията по чл. 25, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, като:
  1. в предмет се описват обектът, с който се извършва дейността от обществен интерес и се посочва, че същата се изпълнява чрез ПЧП;
  2. в гаранция за изпълнение на договора се посочват всички гаранции, определени в проекта на договор за ПЧП;
  3. в условия и начин на плащане се посочват максималният размер на плащанията, както и другите форми на финансовата подкрепа.
  (2) В обявлението се посочват и:
  1. разпределението на съществените рискове;
  2. условията, които определят икономическия баланс на договора за ПЧП, както и обстоятелствата от фактически или правен характер, свързани с обекта, с дейността или с услугата от обществен интерес, чието настъпване би довело до нарушаване на баланса;
  3. условията или забраните за използването на обекта или на част от него за обезпечения, ако такива се предвиждат.
  (3) Публичният партньор може да включи в обявлението:
  1. условие договорът за ПЧП да се изпълни чрез публично-частно дружество или от специално създадено проектно дружество;
  2. ограничение на броя кандидати в съответствие с чл. 25, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
  3. други условия или изисквания в зависимост от спецификата на дейността от обществен интерес.
  (4) Обявлението се вписва в Регистъра на обществените поръчки и се публикува в „Официален вестник” на Европейския съюз при условията и по реда на Закона за обществените поръчки.

  Чл. 36. (1) За кандидатите и участниците в процедурата се прилагат изискванията на глава четвърта от Закона за обществените поръчки.
  (2) Участниците представят оферта съгласно глава четвърта, раздел ІІ от Закона за обществените поръчки, към която се прилага и финансово-икономически модел за осъществяване на ПЧП.

  Чл. 37. (1) Оценката на офертите се извършва по критерия икономически най-изгодна оферта.
  (2) Размерът на плащанията от публичния партньор, когато такива се предвиждат, е задължителен показател в критерия икономически най-изгодна оферта. Като показатели могат да се включват срокът на договора за ПЧП и други в зависимост от спецификата на дейността от обществен интерес.

  Чл. 38. (1) Въз основа на класирането, извършено от комисията за провеждане на процедурата, публичният партньор представя на съответния орган по чл. 32, ал. 2 и 3 доклад и проект на решение за определяне на частен партньор в срок до 1 месец от приключване работата на комисията. Към доклада се прилага протоколът на комисията по чл. 72 от Закона за обществените поръчки.
  (2) Въз основа на доклада и протокола на комисията след самостоятелна преценка на изложените в тях факти и обстоятелства органът по чл. 32, ал. 2 и 3 приема решение за:
  1. определяне на класирания на първо място участник за частен партньор, или
  2. прекратяване на процедурата в случаите по чл. 39 от Закона за обществените поръчки.
  (3) По предложение на публичния партньор органът по чл. 32, ал. 2 и 3 може да приеме решение, с което да определи за частен партньор втория класиран участник в случаите по чл. 74, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

  Чл. 39. С решението за определяне на частен партньор се:
  1. конкретизират условията на договора за ПЧП и правата и задълженията на страните, които не са определени или са определени в граници с решението за откриване на процедурата за определяне на частен партньор, в съответствие с офертата на участника, определен за частен партньор, съответно с предложенията при договарянето - при процедура на договаряне с обявление;
  2. определя срок за сключване на договора за ПЧП, който не може да бъде по-дълъг от три месеца.”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  След чл. 27д се създава глава пета:
  „Глава пета
  СКЛЮЧВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ПЧП”.

  Комисията подкрепя предложението и предлага създаването на нова глава пета:
  „Глава пета
  СКЛЮЧВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ПЧП”

  Раздел ІІІ
  Сключване на партньорски договор

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Раздел трети става раздел първи.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за раздел I и предлага следната редакция:

  “Раздел І
  Сключване на договор за ПЧП”

  Чл. 28. (1) Партньорският договор се сключва с участника в процедурата, определен за частен партньор.
  (2) Когато това е определено като условие, с решението за откриване на процедурата и в обявлението, или е посочено в офертата на участника, определен за частен партньор, партньорският договор се сключва с новоучредено търговско дружество, наричано „проектно дружество”, в което:
  1. едноличен собственик на капитала е участникът, определен за частен партньор, или
  2. юридическото лице или обединението, което не е търговец, притежават целия капитал в съотношението от договора им за обединение.
  (3) Когато участникът, определен за частен партньор, е физическо лице, партньорският договор се сключва с проектно дружество, в което участникът е едноличен собственик на капитала.
  (4) В случаите по ал. 2 и 3 проектното дружество е обвързано от офертата на участника, определен за частен партньор.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Член 28 се изменя така:
  „Чл. 28. (1) Договор за ПЧП се сключва от публичния партньор и участника в процедурата, определен за частен партньор.
  (2) Страна по договор за ПЧП може да бъде само търговско дружество. Когато участникът, определен за частен партньор не е търговец, или е едноличен търговец, както и когато това посочено в обявлението или в офертата на участника, определен за частен партньор, договорът за ПЧП се сключва с новоучредено търговско дружество, наричано „проектно дружество”, в което:
  1. едноличен собственик на капитала е участникът, определен за частен партньор, или
  2. участниците в обединението, което не е търговец, притежават целия капитал в съотношението от договора за обединение.
  (3) В случаите по ал. 2 проектното дружество се учредява за срок не по-малко от срока на договора за ПЧП и е обвързано от офертата на участника, определен за частен партньор.
  (4) Участникът, определен за частен партньор, съответно участниците в обединението и проектното дружество носят солидарна отговорност за изпълнението на договора за ПЧП.
  (5) Проектното дружество няма право до прекратяване на договора за ПЧП:
  1. да извършва дейности, които не са свързани с изпълнението на договора за ПЧП, включително чрез участие в процедури по Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите;
  2. да участва в други дружества или сдружения;
  (6) Неизпълнението на задължението по ал. 4 и нарушаването на забраните по ал. 5 е основание за прекратяване на договора за ПЧП.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 28, който става чл. 40:
  „Чл. 40. (1) Договор за ПЧП се сключва от публичния партньор и участника в процедурата, определен за частен партньор, когато същият е капиталово търговско дружество.
  (2) В случаите, определени в този закон, договорът за ПЧП се сключва с проектно дружество или с публично-частно дружество.”

  Чл. 29. (1) Публичния партньор няма право да сключи партньорския договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на частен партньор, освен в случаите, когато участникът, определен за частен партньор, е единствен заинтересован участник.
  (2) Партньорският договор се сключва в срок, определен с решението за определяне на частен партньор, който започва да тече от влизане в сила на решението за определяне на частен партньор или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение.
  (3) Решението за определяне на частен партньор влиза в сила, когато всички предходни решения в процедурата за определяне на частен партньор са влезли в сила, същото не е обжалвано, а ако е обжалвано - спорът е решен.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Чл. 29 се изменя така:
  Чл. 29. (1) Публичният партньор няма право да сключи договор за ПЧП преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на частен партньор, освен в случаите, когато участникът, определен за частен партньор, е единствен заинтересован участник.
  (2) Срокът за сключване на договора за ПЧП, определен с решението за определяне на частен партньор, започва да тече от влизане в сила на решението или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение.
  (3) Решението за определяне на частен партньор влиза в сила, когато всички предходни решения в процедурата за определяне на частен партньор са влезли в сила, същото не е обжалвано, а ако е обжалвано - спорът е решен.

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 29, който става чл. 41:
  „Чл. 41. (1) Публичният партньор сключва договора за ПЧП не по-рано от изтичането на 14 дни от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на частен партньор, освен в случаите, когато участникът, определен за частен партньор, е единствен заинтересован участник.
  (2) Срокът за сключване на договора за ПЧП, определен с решението за определяне на частен партньор, започва да тече от датата на влизане в сила на решението или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение.”

  Чл. 30. (1) Партньорският договор се сключва без провеждане на преговори в съответствие с проекта, включен към документацията за участие, и с офертата на участника, който е класиран на първо място.
  (2) В случаите, когато класираният на първо място участник откаже да сключи партньорския договор, договорът може да се сключи с участника, класиран на второ място, след решение на органа по чл. 26, ал. 2 и провеждане на преговори за подобряване на предложенията по критериите за комплексна оценка на офертата.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Член 30 се изменя така:
  „Чл. 30. (1) Договорът за ПЧП се сключва без провеждане на преговори в съответствие с проекта, включен към документацията за участие, и с офертата, съответно предложенията при договарянето при процедура на договаряне с обявление на участника, който е класиран на първо място.
  (2) В случаите по чл. 27а, ал. 3 договорът се сключва след провеждане на преговори за подобряване на предложенията по критериите за комплексна оценка на офертата.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 30, който става чл. 42:
  „Чл. 42. (1) Договорът за ПЧП се сключва без провеждане на преговори в съответствие с проекта на договор, включен към документацията за участие, и с офертата, съответно с предложенията при договарянето при процедура на договаряне с обявление на участника, който е класиран на първо място.
  (2) В случаите по чл. 38, ал. 3 договорът се сключва след провеждане на преговори за подобряване на предложенията по критериите за комплексна оценка на офертата.”

  Чл. 31. Партньорският договор се сключва в писмена форма най-малко в три оригинални екземпляра - по един за страните и един за Публичния регистър на ПЧП към Министерството на финансите. Приложенията към партньорския договор се изработват в толкова екземпляра, колкото са и оригиналите на договора.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 31, който става чл. 43:
  „Чл. 43. Договорът за ПЧП се сключва в писмена форма най-малко в три оригинални екземпляра - по един за страните и един за публичния регистър на ПЧП към Министерството на финансите. Приложенията към договора за ПЧП се изработват в толкова екземпляра, колкото са и оригиналите на договора.”

  Раздел ІV
  Съдържание на партньорски договор

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Раздел IV става раздел II и се изменя така:
  „Раздел ІІ
  Съдържание и изпълнение на договора за ПЧП”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на раздел IV, който става раздел II:
  „Раздел ІІ
  Съдържание и изпълнение на договора за ПЧП”.

  Чл. 32. Партньорският договор съдържа най-малко:
  1. страните по договора;
  2. предмета на договора в съответствие с чл. 3, ал. 1 и обекта, ако има такъв;
  3. влизането в сила на договора, предварителните условия, ако има такива, и срока на договора;
  4. условията, формите и реда за финансиране;
  5. условията, формите и реда за предоставяне на финансова подкрепа от страна на публичния партньор;
  6. правата и задълженията на страните, включително условията и сроковете за тяхното изпълнение;
  7. разпределението на рисковете и на отговорностите на страните във връзка с тях;
  8. техническите спецификации, показателите и/или стандартите за качество;
  9. показателите и реда за провеждане на мониторинг и за контрол на изпълнението на задълженията на страните;
  10. условията и реда за ползване на подизпълнители;
  11. гаранциите за изпълнение на договора;
  12. отговорностите за неизпълнение на задълженията по договора;
  13. условията, които определят икономическия баланс на договора;
  14. условията по прякото споразумение, когато такова се предвижда и реда за уреждане на отношенията между страните, които произтичат от него, включително за встъпване на кредиторите в правата на частния партньор;
  15. условията и реда за изменение на договора;
  16. условията и реда за решаване на споровете между страните;
  17. основанията и реда за предсрочно прекратяване на договора;
  18. последиците от прекратяването на договора;
  19. други - в зависимост от приложимите разпоредби на действащото законодателство относно обекта или дейността от обществен интерес.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Чл. 32 се изменя така:
  „Чл. 32. (1) Договорът за ПЧП съдържа най-малко:
  1. страните по договора;
  2. предмета на договора, който съдържа описание на обекта и на дейността от обществен интерес, както и услугата от обществен интерес – когато е приложимо;
  2. влизането в сила на договора, предварителните условия, ако има такива, и срока на договора;
  3. условията за финансиране от страна на частния партньор;
  4. конкретния размер на финансова подкрепа, формите, условията и реда за предоставянето й от страна на публичния партньор, както и за нейното намаляване или преустановяване;
  5. условията и реда за получаване от публичния партньор на превишението на печалбата на частния партньор от предоставените права;
  6. разпределението на рисковете и на отговорностите на страните във връзка с тях;
  7. размера на нормата на възвращаемост на частния партньор, определена с финансово-икономическия модел, както и реда за нейното изчисляване, отчитане и контролиране;
  8. условията, които определят икономическия баланс и обстоятелствата от фактически или правен характер, свързани с обекта, с дейността или с услугата от обществен интерес, чието настъпване или изменение би довело до нарушаване на баланса;
  9. правата и задълженията на страните, условията и сроковете за тяхното изпълнение;
  10. условията и реда за застраховане на обекта, с който се осъществява дейността от обществен интерес;
  11. техническите спецификации;
  12. условията и реда за ползване на подизпълнители;
  13. гаранциите за изпълнение на договора и отговорностите за неизпълнение;
  14. условията и реда за изменение на договора в съответствие с раздел VІ
  15. реда за предсрочно прекратяване на договора при основанията по раздел VІІ;
  16. последиците от прекратяването на договора;
  17. (2) Неразделна част от договора за ПЧП е финансово-икономическият модел, предложен с офертата на частния партньор.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 32, който става чл. 44:
  „Чл. 44. (1) Договорът за ПЧП съдържа най-малко:
  1. страните по договора;
  2. предмета на договора, който съдържа описание на обекта и на дейността от обществен интерес, както и услугата от обществен интерес – когато е приложимо;
  3. влизането в сила на договора, предварителните условия, ако има такива, и срока на договора;
  4. размера и източниците за финансиране от страна на частния партньор;
  5. конкретния размер на финансова подкрепа, формите, условията и реда за предоставянето й от страна на публичния партньор, условията и реда за нейното намаляване или преустановяване и периодите за извършване на плащанията, когато такива са предвидени;
  6. разпределението на рисковете между страните;
  7. размера на нормата на възвращаемост за частния партньор, определена с финансово-икономическия модел, както и реда за нейното изчисляване, отчитане и контролиране;
  8. условията и реда за получаване от публичния партньор на превишението на печалбата на частния партньор от предоставените му права;
  9. условията, които определят икономическия баланс, и обстоятелствата от фактически или правен характер, свързани с обекта, с дейността или с услугата от обществен интерес, чието настъпване или изменение би довело до нарушаване на баланса;
  10. правата и задълженията на страните, условията и сроковете за тяхното изпълнение;
  11. условията и реда за застраховане на обекта, с който се извършва дейността от обществен интерес, и на обектите, предоставени за извършване на допълнителна стопанска дейност и/или предоставяне на допълнителни услуги извън дейността от обществен интерес;
  12. техническите спецификации;
  13. условията и реда за ползване на подизпълнители;
  14. условията и реда за извършване на отчетност и контрол на изпълнение на задълженията на частния партньор;
  15. гаранциите за изпълнение на договора и отговорностите за неизпълнение, включително неустойки;
  16. условията и реда за изменение на договора в съответствие с раздел ІV;
  17. реда за предсрочно прекратяване на договора при основанията по раздел V;
  18. последиците от прекратяването на договора.
  (2) Неразделна част от договора за ПЧП е финансово-икономическият модел, предложен с офертата на участника, определен за частен партньор.”

  Чл. 33. Дейността от обществен интерес – предмет на партньорския договор, може да се извършва:
  1. с обект по чл. 4, ал. 1 и/или с имот, част от имот и/или с една или повече движими вещи - собственост на:
  а) държавата, съответната община, или публичноправната организация, и/или
  б) частния партньор;
  2. чрез упражняване на права на индустриалната или интелектуалната собственост.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Член 33 се изменя така:
  „Чл. 33. (1) При изпълнение на договора за ПЧП се осъществява мониторинг за контрол на изпълнението на задълженията на страните, както и одит на дейността на частния партньор относно изпълнението на система за управление на качеството на дейността от обществен интерес.
  (2) Страните по договора за ПЧП са длъжни да осигурят водене и съхраняване на документацията и защита на информацията във връзка с изпълнението на договора.
  (3) Частният партньор осигурява публичност за изпълнението на договора за ПЧП.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип, което е отразено в текста на чл. 45.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за чл. 33 и предлага да бъде отхвърлен.

  Комисията предлага да се създаде нов чл. 45 със следната редакция:
  „Чл. 45. (1) При изпълнение на договора за ПЧП се осъществяват мониторинг и контрол на изпълнението на задълженията на страните, както и одит на частния партньор.
  (2) Страните по договора за ПЧП са длъжни да осигурят водене и съхраняване на документацията и защита на информацията във връзка с изпълнението на договора.
  (3) Частният партньор осигурява публичност за изпълнението на договора за ПЧП.”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Създава се чл. 33а:
  „Чл. 33а. При изпълнение на договора за ПЧП частният партньор има правата на възложител по смисъла на Закона за устройството на територията и в случаите, когато дейността от обществен интерес се осъществява с обект собственост на държавата, общината или публичноправната организация
  (2) При изпълнение на договора може да ползва подизпълнители, които са посочени в офертата. Когато при изпълнение на договора посочен в офертата подизпълнител трябва да бъде заменен, или да се ползва друг, частният партньор прилага ЗОП за избора на новия подизпълнител.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията предлага да се създаде нов чл. 46 със следната редакция:
  „Чл. 46. (1) При изпълнение на договора за ПЧП частният партньор има правата на възложител по смисъла на Закона за устройство на територията и в случаите, когато дейността от обществен интерес се осъществява с обект, собственост на държавата, общината или публичноправната организация.
  (2) При изпълнение на договора за ПЧП частният партньор може да ползва подизпълнители, които са посочени в офертата. Когато посочен в офертата подизпълнител трябва да бъде заменен или възникне необходимост от ползване на друг, частният партньор избира новия подизпълнител чрез процедура по Закона за обществените поръчки.”

  Чл. 34. (1) Страните по партньорския договор нямат право да извършват разпоредителни сделки с обектите, имотите и вещите, с които се извършва дейността от обществен интерес, когато те са собственост на държавата, на съответната община или на съответната публично-правна организация.
  (2) В случаите по чл. 33, т. 1, буква „б” с партньорския договор може да се уговори прехвърляне на правото на собственост върху публичния партньор, като се определят условията, редът и сроковете за това.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Член 34 се изменя така:
  „Чл. 34. (1) С договора за ПЧП се описва състоянието на обекта, с който се осъществява дейността от обществен интерес към датата на сключване на договора.
  (2) Когато дейността от обществен интерес се извършва с обект на публичния партньор с договора се определят изискванията относно състоянието, в което обектът се връща на публичния партньор след изтичане на срока на договора.
  (3) Когато дейността от обществен интерес се извършва с обект на частния партньор с договора може да се уговори прехвърляне на правото на собственост върху държавата, общината или публичноправната организация, като се определят условията, редът и сроковете за това.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 34, който става чл. 47:
  „Чл. 47. (1) В договора за ПЧП се описва състоянието на обекта, с който се извършва дейността от обществен интерес към датата на сключване на договора.
  (2) Когато дейността от обществен интерес се извършва с обект, собственост на публичния партньор, с договора се определят изискванията относно състоянието, в което обектът се връща на публичния партньор след изтичане на срока на договора.
  (3) Когато дейността от обществен интерес се извършва с обект, собственост на частния партньор, с договора може да се уговори прехвърляне на правото на собственост върху държавата, общината или публичноправната организация, като се определят условията, редът и сроковете за това.”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Създава се чл. 34а:
  „Чл. 34а. (1) Когато предоставянето на финансова подкрепа попада в обхвата на Закона за държавните помощи и не е освободено от задължението за уведомяване по чл.7, ал.1 от Закона за държавните помощи, договорът за ПЧП влиза в сила след постановяване на положително решение от Европейската комисия за съвместимост с Общия пазар.
  (2) Когато предоставянето на финансова подкрепа представлява помощ, попадаща в обхвата на групово освобождаване, договорът за ПЧП влиза в сила след положително становище на министъра на финансите по чл. 9, ал.2 от Закона за държавните помощи.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията предлага да се създаде нов чл. 48 със следната редакция:
  „Чл. 48. (1) Когато предоставянето на финансова подкрепа попада в обхвата на Закона за държавните помощи и не е освободено от задължението за уведомяване по чл. 7, ал. 1 от същия закон, договорът за ПЧП влиза в сила след постановяване на положително решение от Европейската комисия за съвместимост с Общия пазар.
  (2) Когато предоставянето на финансова подкрепа представлява помощ, попадаща в обхвата на групово освобождаване, договорът за ПЧП влиза в сила след положително становище на министъра на финансите по чл. 9, ал. 2 от Закона за държавните помощи.”

  Раздел V
  Публично-частно дружество за изпълнение на партньорски договор

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Раздел пети става раздел трети и се изменя така:
  „Раздел ІІІ
  Публично-частно дружество за изпълнение на договор за ПЧП”.

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на раздел V, който става раздел III:
  „Раздел ІІІ
  Проектно дружество и публично-частно дружество за изпълнение на договор за ПЧП”.

  Комисията предлага да се създаде нов чл. 49:
  „Чл. 49. (1) Когато участникът, определен за частен партньор не е капиталово търговско дружество, както и когато това е посочено в обявлението или в офертата на участника, определен за частен партньор, договорът за ПЧП се сключва с новоучредено капиталово търговско дружество (проектно дружество), в което:
  1. участникът, определен за частен партньор е едноличен собственик на капитала, или
  2. участниците в обединението, което не е търговец, са съдружници или акционери и притежават целия капитал в съотношението от договора за обединение.
  (2) Проектното дружество е обвързано от офертата на участника, определен за частен партньор.
  (3) Проектното дружество се учредява за срок не по-кратък от срока на договора за ПЧП.”

  Чл. 35. (1) Когато това е определено като условие с обявлението, партньорският договор се сключва с новоучредено търговско дружество, наричано по-нататък „публично-частно дружество”, в което собственици на капитала са участникът, определен за частен партньор, и
  1. публичният партньор и/или публично предприятие;
  2. повече от един публичен партньор.
  (2) В случаите по ал. 1 решението за откриване на процедурата за определяне на частен партньор и обявлението съдържат и:
  1. процентния размер на участието на частния партньор в капитала на публично-частното дружество;
  2. вида и размера на вноската, с която публичният партньор и частният партньор ще участват в капитала;
  3. описание на непаричната вноска, с която публичният партньор ще участва в капитала;
  4. условията за финансиране дейността на дружеството;
  5. съществените елементи на устава, съответно на учредителния или на дружествения договор, или на всяко друго аналогично споразумение, целта на което е да определи договорните отношения за разпределяне на правата и задълженията между акционерите, съответно съдружниците.
  (3) Частният партньор участва в публично-частното дружество с капиталовата вноска и/или с други активи, извършва една или повече от дейностите - предмет на партньорския договор, и участва в управлението на публично-частното дружество.
  (4) Публичният партньор има блокираща квота в управлението на публично-частното дружество при приемане на решения за:
  1. увеличаване и намаляване капитала на дружеството;
  2. поемане на финансови задължения;
  3. промяна на съществените елементи на устава, съответно на учредителния или на дружествения договор, или на всяко друго аналогично споразумение, целта на което е да определи договорните отношения за разпределяне на правата и задълженията между акционерите, съответно съдружниците;
  4. извършване на разпоредителни сделки с имущество – предмет на непарична вноска на публичния партньор;
  5. преобразуване и прекратяване на дружеството.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Член 35 се изменя така:
  „Чл. 35. (1) Когато това е определено като условие с обявлението, договорът за ПЧП се сключва с новоучредено търговско дружество, наричано по-нататък „публично-частно дружество”, в което собственици на капитала са участникът, определен за частен партньор, и държавата, общината, публичноправната организация и/или публично предприятие;
  (2) Сключването на договора за ПЧП с публично-частно дружество се обосновава с:
  1. особности на дейността от обществен интерес, които налагат извършването на постоянен контрол върху осигуряването или предоставянето на услугите от обществен интерес;
  2. други обстоятелства, които налагат създаването на публично-частното дружество.
  (3) В случаите по ал. 1 решението за откриване на процедурата за определяне на частен партньор съдържат и:
  1. размера на участието на частния партньор в капитала на публично-частното дружество;
  2. вида и размера на вноските, с която публичният партньор и частният партньор ще участват в капитала;
  3. описание на непаричната вноска, с която публичният партньор ще участва в капитала – когато такава е предвидена;
  4. условията за финансиране дейността на дружеството;
  5. съществените елементи на устава, съответно на дружествения договор.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 35, който става чл. 50:
  „Чл. 50. (1) Когато е предвидено с обявлението, договорът за ПЧП се сключва с новоучредено капиталово търговско дружество (публично-частно дружество), в което съдружници или акционери са участникът, определен за частен партньор (частен съдружник) и държавата, общината, публичноправната организация и/или публично предприятие (публичен съдружник).
  (2) Сключването на договора за ПЧП с публично-частно дружество се обосновава със:
  1. особености на дейността от обществен интерес, които налагат извършването на постоянен контрол върху осигуряването или предоставянето на услугите от обществен интерес;
  2. други обстоятелства, които налагат създаването на публично-частното дружество.
  (3) В случаите по ал. 1 в документацията, съответно в описателния документ се определят и:
  1. размерът на дела на публичния и на частния съдружник в капитала на публично-частното дружество;
  2. видът и размерът на вноските, с които публичният и частният съдружник участват в капитала;
  3. непаричната вноска, с която публичният съдружник участва в капитала, когато такава е предвидена;
  4. условията за финансиране дейността на дружеството;
  5. съществените условия на устава, съответно на дружествения договор;
  6. реда за уведомяване на публичния съдружник при промяна на контрола на частния съдружник и последиците от промяната.”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Създава се чл. 35а:
  „Чл. 35а.(1) Частният партньор участва в публично-частното дружество с парична вноска и/или с непарична вноска, извършва една или повече от дейностите - предмет на договора за ПЧП.
  (2) В случаите по чл. 35, ал. 1 частният партньор и публично-частното дружество носят солидарна отговорност за изпълнението на договора за ПЧП.
  (3) Публичният партньор има блокираща квота в управлението на публично-частното дружество при приемане на решения за:
  1. увеличаване и намаляване капитала на дружеството;
  2. поемане на финансови задължения;
  3. промяна на съществените елементи на устава, съответно на учредителния или на дружествения договор;
  4. извършване на разпоредителни сделки с имущество – предмет на непарична вноска на публичния партньор;
  5. преобразуване и прекратяване на дружеството.
  (4) Участието на публичния партньор в капитала на публично-частното дружество е с капиталова вноска и/или с други активи и е форма на финансова подкрепа и за него се прилагат разпоредбите на чл. 13-15. За непаричните вноски се прилагат правилата на чл. 72 и сл. от Търговския закон.
  (5) Когато участието на публичния партньор в капитала на публично-частното дружество по чл. 35, ал. 1 и 4 е чрез вноска на права върху недвижими имоти – държавна и общинска собственост, се прилагат следните условия:
  1. апортната вноска може да бъде само под формата на учредяване на вещни права върху имот, с експлоатацията на който ще се постигне по-добра стойност на вложените средства за предложения от публичния партньор срок на договора за ПЧП, съответно на съществуване на дружеството, и
  2. не може да бъде предмет на апортната вноска вещно право върху обект или имот, който е:
  а) публична собственост на държавата или на община, или
  б) предназначен за извършването на дейността от обществен интерес.”

  Комисията подкрепя предлажението по принцип и предлага да се създаде нов чл. 51 със следната редакция:
  „Чл. 51. (1) Частният съдружник участва в публично-частното дружество с парична вноска и/или с непарична вноска.
  (2) Участието на публичния съдружник в капитала на публично-частното дружество може да е с парична вноска и/или с непарична вноска и е финансова подкрепа по смисъла на чл. 9.
  (3) Непаричната вноска на публичния съдружник може да има за предмет ограничени вещни права върху недвижими имоти, които са различни от обекта, с който се извършва дейността от обществен интерес, и са собственост на държавата, общината или публичноправната организация, както и движими вещи и права на индустриална или интелектуална собственост. В тези случаи изискванията на чл. 11 се прилагат съответно.”

  Чл. 36. Публично-частното дружество се учредява по реда на Търговския закон при спазване условията на този закон.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Чл. 36 се изменя така:
  „Чл. 36. (1) Публично-частното дружество се учредява по реда на Търговския закон при спазване условията на този закон.
  (2) Публично-частното дружество се учредява за срок до прекратяване на договора за ПЧП – в случаите по чл. 35, ал. 1, съответно за предварително определен срок, който не може да бъде по-дълъг от срока по чл. 3в – в случаите по чл. 35, ал. 4.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на чл. 36, който става чл. 52:
  „Чл. 52. (1) Публично-частното дружество се управлява от частния съдружник. Публичният съдружник също може да участва в управлението.
  (2) Публичният съдружник, независимо от дела му в капитала на публично-частното дружество, има блокираща квота при вземането на решения за:
  1. изменение на устава или на дружествения договор;
  2. увеличаване и намаляване капитала;
  3. сключване на сделките по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон;
  4. извършване на разпоредителни сделки с имущество – предмет на непарична вноска на публичния съдружник;
  5. преобразуване и прекратяване на дружеството.
  (3) Публично-частното дружество се учредява за срок до прекратяване на договора за ПЧП.”

  Комисията предлага да се създаде нов чл. 53:
  „Чл. 53. (1) Частният съдружник има задължение да предостави на публично-частното дружеството ресурсите, с които е доказал съответствието си с изискванията за икономическо и финансово състояние и за технически възможности и квалификация, доколкото това е необходимо за изпълнението на договора за ПЧП.
  (2) Частният съдружник може да извършва една или повече от дейностите - предмет на договора за ПЧП, като подизпълнител.
  (3) Начинът на предоставяне на ресурсите и участието на частния съдружник като подизпълнител се посочват в офертата и се включват във финансово-икономическия модел.
  (4) Частният съдружник отговаря солидарно с публично-частното дружество за изпълнението на договора за ПЧП.
  (5) Алинеи 1-4 се прилагат съответно за едноличния собственик и за съдружниците или акционерите в проектното дружество.”

  Чл. 37. (1) Публично-частното дружество няма право:
  1. да извършва дейности, които не са свързани с изпълнението на партньорския договор, включително чрез участие в процедури по Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите;
  2. да участва в други дружества.
  (2) Нарушаването на забраните по ал. 1 е основание за прекратяване на партньорския договор.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Чл. 37 се изменя така:
  „Чл. 37. (1) Публично-частното дружество по чл. 35, ал. 1 няма право:
  1. да извършва дейности, които не са свързани с изпълнението на договора за ПЧП, включително чрез участие в процедури по Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите;
  2. да участва в други дружества;
  3. да използва обекта на непаричната вноска за обезпечаване на задължения.
  (2) Неизпълнението на задължението по чл. 35, ал. 5, изречение второ и нарушаването на забраните по ал. 1 е основание за прекратяване на договора за ПЧП.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на чл. 37, който става чл. 54:
  „Чл. 54. (1) Проектното дружество и публично-частното дружество не може:
  1. да извършват дейности, които не са свързани с изпълнението на договора за ПЧП, включително чрез участие в процедури по Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите;
  2. да участват в други дружества или сдружения.
  (2) При нарушаване на забрана по ал. 1 и при неспазване на чл. 52, ал. 2 публичният партньор има право да прекрати договора за ПЧП.”

  Комисията предлага да се създаде нов чл. 55:
  „Чл. 55. За проектното дружество и за публично-частното дружество се прилага Търговският закон, доколкото друго не е предвидено в този закон.”

  Раздел VІ
  Изменение на партньорски договор

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Раздел шести става раздел четвърти и се изменя така:
  „Раздел ІV
  Изменение на договор за ПЧП”.

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на раздел VI, който става раздел IV:

  „Раздел ІV
  Изменение на договор за ПЧП. Правоприемство”

  Чл. 38. (1) Партньорският договор може да се изменя и/или допълва с допълнително споразумение.
  (2) Когато измененията и допълненията са в рамките на решението за откриване на процедура за определяне на частен партньор, на решението за определяне на частен партньор и на офертата на участника, определен за частен партньор, допълнителното споразумение се сключва между публичния и частния партньор без решение на органа по чл. 26, ал. 2.
  (3) Партньорският договор може да се изменя и/или допълва по реда на ал. 2, включително по отношение на обекта на концесията, когато поради непредвидени обстоятелства е станало необходимо възлагането на частния партньор на допълнително строителство, което не е включено в партньорския договор, изменение на вида или обема на строителството, включено в партньорския договор, или възлагане управлението на допълнителни услуги от обществен интерес при следните условия:
  1. строителството или услугите не могат технически или икономически да се разделят от предмета на партньорския договор без значителни затруднения за публичния партньор или, въпреки че могат да се разделят, са необходими за изпълнението на партньорския договор;
  2. общата стойност на допълнителното строителство не е повече от 50 на сто от стойността на строителството съгласно инвестиционната програма в офертата на частния партньор, общата стойност на измененото строителство не намалява стойността на строителството в офертата на частния партньор и не я превишава с повече от 50 на сто или общият обем на допълнителните услуги не е повече от 50 на сто от обема на предоставяните услуги, определен в офертата на частния партньор.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Чл. 38 се изменя така:
  „Чл. 38. (1) Договорът за ПЧП може да се изменя и/или допълва с допълнително споразумение.
  (2) Когато измененията и допълненията са в рамките на решението за откриване на процедура за определяне на частен партньор, на обявлението, на решението за определяне на частен партньор и на офертата на участника, определен за частен партньор, допълнителното споразумение се сключва между публичния и частния партньор без решение на органа по чл. 26б, ал. 2.
  (3) Извън случаите по ал. 2 договорът за ПЧП може да се изменя и/или допълва само за възстановяване на икономическия баланс на договора по реда на чл. 46.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 38, който става чл. 56:
  „Чл. 56. (1) Договорът за ПЧП може да се изменя или допълва с допълнително споразумение.
  (2) Допълнителното споразумение се сключва между публичния и частния партньор без решение на органа по чл. 32, ал. 2 и 3, когато измененията и допълненията са в рамките на решението за откриване на процедура за определяне на частен партньор, на обявлението, на решението за определяне на частен партньор и на офертата на участника, определен за частен партньор.
  (3) Договорът за ПЧП може да се изменя и/или допълва след решение на органа по чл. 32, ал. 2 и 3, включително по отношение на обекта, с който се извършва дейността от обществен интерес, когато поради непредвидени обстоятелства е станало необходимо възлагането на частния партньор на допълнително строителство, което не е включено в договора, изменение на вида или обема на строителството, включено в договора, или възлагане на допълнителни услуги от обществен интерес при следните условия:
  1. строителството или услугите не могат технически или икономически да се разделят от предмета на договора без значителни затруднения за публичния партньор или ако могат да се разделят, са съществено необходими за изпълнението на договора; и
  2. общата стойност на допълнителното строителство или на допълнителните услуги не е повече от 50 на сто от стойността на строителството или услугите съгласно договора или обемът на допълнителните услуги не е повече от 50 на сто от обема на предоставяните услуги, определен в договора; или
  3. общата стойност на измененото строителство не намалява или не превишава стойността на строителството в договора с повече от 50 на сто.
  (4) Извън случаите по ал. 2 и 3 договорът за ПЧП може да се изменя и/или допълва само за възстановяване на икономическия баланс на договора при условията и по реда на глава шеста.”
  (5) За измененията или допълненията на договор за ПЧП по ал. 3 се прилагат съответно чл. 69-71.”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Създава се чл. 38а:
  „Чл. 38а. (1) При преобразуване на частния партньор, в срок до три месеца от вписването на преобразуването в търговския регистър правоприемникът на частния партньор може да поиска продължаване на оговора за ПЧП с него, като представи доказателства, че отговаря на изискванията, определени в обявлението, че за него не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от Закона за обществените поръчки, както и че отговаря на други изисквания относно изпълнението на договора, определени със закон.
  (2) Когато в срока по ал. 1 не е подадено искане за продължаване на договора за ПЧП, той се прекратява по право.
  (3) Когато правоприемникът отговаря на изискванията по ал. 1 орган по чл. 26, ал. 2 приема решение за продължаване на договора за ПЧП с правоприемника в двумесечен срок от подаване на искането или от отстраняването на нередовностите по него.
  (4) Въз основа на решението по ал. 3 публичният партньор сключва договор за продължаване на договора за ПЧП с правоприемника. С договора не могат да се променят условията, правата и задълженията по договора за ПЧП.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип и предлага да се създаде нов чл. 57 със следната редакция:
  „Чл. 57. (1) При преобразуване на частния партньор в срок до три месеца от вписване на преобразуването в търговския регистър правоприемникът на частния партньор може да поиска продължаване на договора за ПЧП с него, като представи доказателства, че:
  1. отговаря на изискванията, определени в обявлението;
  2. за него не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от Закона за обществените поръчки;
  3. отговаря на други изисквания относно изпълнението на договора, определени със закон.
  (2) Когато правоприемникът отговаря на изискванията по ал. 1, органът по чл. 32, ал. 2 и 3 приема решение за продължаване на договора за ПЧП с правоприемника в двумесечен срок от подаване на искането или от отстраняването на нередовностите по него.
  (3) Въз основа на решението по ал. 2 публичният партньор сключва договор за продължаване на договора за ПЧП с правоприемника, с който не могат да се променят условията, правата и задълженията по договора за ПЧП.
  (4) Когато в срока по ал. 1 не е подадено искане за продължаване на договора за ПЧП, той се прекратява по право.”

  Раздел VІІ
  Прекратяване на партньорски договор

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Раздел седми става раздел пети и се изменя така:
  „Раздел V
  Прекратяване на договор за ПЧП”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на раздел VII, който става раздел V:
  „Раздел V
  Прекратяване на договор за ПЧП”.

  Чл. 39. Партньорският договор се прекратява с изтичането на срока.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Член 39 се изменя така:
  „Чл. 39. Договорът за ПЧП се прекратява с изтичането на срока.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на чл. 39, който става чл. 58:
  „Чл. 58. (1) Договорът за ПЧП се прекратява с изтичането на срока.
  (2) В случаите по ал. 1 частният партньор няма право на изравнителни плащания или други компенсации за достигане на определената норма на възвръщаемост за частния партньор.”

  Чл. 40. (1) Преди изтичането на срока партньорският договор се прекратява, без нито една от страните да дължи предизвестие:
  1. с пълното погиване на обекта - от датата на погиването;
  2. при смърт на физическото лице или при прекратяване на частния партньор без правоприемник;
  3. при влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на частния партньор - от датата на влизане в сила на решението;
  4. при други основания, предвидени в закон или в договора - от датата, посочена в тях.
  (2) При прекратяване на договора в случаите по ал. 1, т. 3 публичният партньор има правата на привилегирован кредитор.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Член 40 се изменя така:
  „Чл. 40. (1) Преди изтичането на срока договорът за ПЧП се прекратява, без нито една от страните да дължи предизвестие:
  1. в случаите по чл. 38а, ал. 2;
  2. при влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на частния партньор - от датата на влизане в сила на решението;
  3. при други основания, предвидени в закон или в договора - от датата, посочена в тях.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на чл. 40, който става чл. 59:
  „Чл. 59. Преди изтичането на срока договорът за ПЧП се прекратява без предизвестие:
  1. в случаите по чл. 57, ал. 4;
  2. при обявяване в несъстоятелност на частния партньор - от датата на влизане в сила на решението;
  3. на други основания, предвидени в закон или в договора - от датата, посочена в тях.”

  Чл. 41. (1) Договорът за ПЧП може да бъде прекратен едностранно или по взаимно съгласие на страните:
  1. при последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, или
  2. при условия, предвидени в закон или в партньорския договор.
  (2) Едностранното прекратяване на договора от страна на публичния партньор, както и отправянето на предложение или приемането на предложение за прекратяване по взаимно съгласие се извършват с решение на органа по чл. 26, ал. 2.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Член 41 се изменя така:
  „Чл. 41. (1) Договорът за ПЧП може да бъде прекратен едностранно или по взаимно съгласие на страните:
  1. с пълното погиване на обекта - от датата на погиването;
  2. при последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, или
  3. при условия, предвидени в закон или в договора за ПЧП.
  (2) Едностранното прекратяване на договора от страна на публичния партньор, както и отправянето на предложение или приемането на предложение за прекратяване по взаимно съгласие се извършват с решение на органа по чл. 26б, ал. 2.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на чл. 41, който става чл. 60:
  „Чл. 60. Договорът за ПЧП може да бъде прекратен едностранно или по взаимно съгласие на страните:
  1. при пълно или частично погиване на обекта, с който се извършва дейността от обществен интерес;
  2. при последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, или
  3. при други условия, предвидени в закон или в договора за ПЧП.”

  Чл. 42. (1) В случаите на неизпълнение на договора изправната страна може да го прекрати, след като даде на другата страна подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока ще счита договора за прекратен. Предупреждението се прави писмено по ред и в срокове, определени в договора.
  (2) Публичният партньор може да прекрати договора, без да дава срок за изпълнение, при неизпълнение от частния партньор на условие за осъществяване на договора или на основно задължение.

  Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на чл. 42, който става чл. 61:
  „Чл. 61. (1) При неизпълнение на договора за ПЧП изправната страна може да го прекрати, след като даде на другата страна подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока ще счита договора за прекратен. Предупреждението се прави писмено по ред и в срокове, определени в договора.
  (2) Публичният партньор може да прекрати договора, без да даде срок за изпълнение, при съществено неизпълнение от частния партньор на основни задължения, определени с договора.”

  Чл. 43. Действията по прекратяване на партньорския договор се извършват от публичния партньор, а прекратяването се извършва с решение на органа по чл. 26, ал. 2.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Член 43 се изменя така:
  „Чл. 43. (1) Действията по прекратяване на договора за ПЧП се извършват от публичния партньор, а прекратяването се извършва с решение на органа по чл. 26б, ал. 2.
  (2) При предсрочно прекратяване на договора частният партньор е длъжен да изпълнява задълженията си до сключването на нов договор.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на чл. 43, който става чл. 62:
  „Чл. 62. (1) Действията по прекратяване на договора за ПЧП се извършват от публичния партньор след решение на органа по чл. 32, ал. 2 и 3.
  (2) При предсрочно прекратяване на договора частният партньор е длъжен да изпълнява задълженията си до поемането им от посочено от публичния партньор лице, но не повече от 6 месеца.
  (3) В случаите на предсрочно прекратяване на договора регистрираният одитор на частния партньор извършва финансов одит към края на месеца, следващ датата на прекратяване на договора. Финансовият одит се извършва в 3-месечен срок и съдържа данните, необходими за определяне на размера на обезщетенията по този раздел.”

  Комисията предлага да се създадат чл. 63 – 66:
  „Чл. 63. (1) При предсрочно прекратяване на договора за ПЧП по причина, за която публичният партньор отговаря, частният партньор има право на обезщетение в размер на:
  1. сумата на невъзстановените инвестиционни разходи - когато обектът, с който се извършва дейността от обществен интерес е собственост на държавата, общината или публичноправната организация;
  2. сумата, съответстваща на определената норма на възвръщаемост за частния партньор за целия срок на договора, намалена със стойността на възстановените инвестиционни разходи - когато обектът, с който се извършва дейността от обществен интерес е собственост на частния партньор.
  (2) При предсрочно прекратяване на договора за ПЧП по причина, за която частният партньор отговаря, публичният партньор:
  1. дължи на частния партньор обезщетение в размер на сумата от невъзстановените инвестиционни разходи, намалена със сумата, съответстваща на определената норма на възвръщаемост за частния партньор за целия срок на договора, но не повече от пазарната стойност на обекта към датата на прекратяване на договора - когато обектът, с който се извършва дейността от обществен интерес, е собственост на държавата, общината или публичноправната организация;
  2. не дължи обезщетение на частния партньор - когато обектът, с който се извършва дейността от обществен интерес, е собственост на частния партньор.
  (3) В случаите по ал. 2, т. 1 публичният партньор не дължи обезщетение, когато към датата на прекратяването на договора пазарната стойност на обекта се е намалила спрямо пазарната стойност към датата на сключването на договора и намаляването е резултат от причината, поради която договорът за ПЧП е прекратен.
  (4) В случаите по ал. 2, т. 2 частният партньор дължи възстановяване на получената до датата на прекратяване на договора финансова подкрепа за инвестиционните разходи в изпълнение на договора.
  (5) При определяне на размера на дължимото обезщетение се вземат предвид размерът на амортизационните отчисления и наличните финансови активи на частния партньор.

  Чл. 64. (1) Независимо от обезщетенията по чл. 63, с договора за ПЧП се договарят неустойки за предсрочното му прекратяване.
  (2) С договора за ПЧП се определят сроковете и реда за изплащане на дължимите обезщетения и неустойки. Обезщетенията по чл. 63, ал. 1 и 2 се изплащат на равни годишни вноски за оставащия период от срока на прекратения договор, когато с договора не е определено друго.

  Чл. 65. (1) Не се дължи обезщетение в случаите на предсрочно прекратяване на договора по причина, за която никоя от страните не отговаря.
  (2) Когато предсрочното прекратяване на договора по ал. 1 е поради погиване на обекта, с който се извършва дейността от обществен интерес, и обектът е собственост на държавата, общината или публичноправната организация, частният партньор има право да получи част от застрахователното обезщетение в размер на невъзстановените инвестиционни разходи.

  Чл. 66. (1) Във всички случаи на прекратяване на договора за ПЧП частният партньор е длъжен да предаде обекта, с който се извършва дейността от обществен интерес, когато той е собственост на държавата, общината или публичноправната организация, както и имотите или частите от имоти за извършване на допълнителна стопанска дейност по чл. 9, ал. 1, т. 2, заедно с приращенията и подобренията, на публичния партньор. Частният партньор няма право на задържане върху обект при прекратяване на договор за ПЧП.
  (2) Обектът се предава в срок, определен с договора, но не по-дълъг от срока по чл. 62, ал. 2.
  (3) При отказ или невъзможност на частния партньор да предаде обекта, публичният партньор назначава комисия за съставяне на констативен протокол, с който се констатира състоянието на обекта и се удостоверява отказът или невъзможността за предаване. Протоколът е основание за издаване на заповед за изземване на обекта по реда на Закона за държавната собственост или на Закона за общинската собственост.
  (4) От датата на приемане на обекта, а в случаите по ал. 3 - от датата на изземването:
  1. обектът - държавна собственост, преминава в управление на съответния областен управител или на друго лице, определено с нормативен акт, с акт на Министерския съвет или в акта за държавна собственост;
  2. обектът - общинска собственост, преминава в управление на кмета на община;
  3. обектът - собственост на публичноправна организация, преминава в нейно владение.”

  Чл. 44. За неуредените случаи относно сключването, изпълнението, изменянето и прекратяването на договорите за ПЧП се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 44, който става чл. 67.

  Глава пета
  ИКОНОМИЧЕСКИ БАЛАНС НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПЧП

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Глава пета става глава шеста.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
  ”Глава шеста
  ИКОНОМИЧЕСКИ БАЛАНС НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПЧП”

  Чл. 45. (1) При изпълнение на договор за ПЧП страните поддържат икономически баланс на договора, който представлява равновесието между ползите за страните и разпределението на рисковете между тях в състоянието, определено в договора.
  (2) Икономическият баланс на договора е нарушен, когато:
  1. в резултат на промени в законодателството или с акт на регулаторен орган, орган на изпълнителната власт или орган на местното самоуправление са се променили условията за финансиране, проектиране, строителство, управление или поддържане на обекта, с който се извършва дейността от обществен интерес, и/или за предоставяне на услугата от обществен интерес;
  2. в резултат на непреодолима сила се преустановят дейности по договора;
  3. погине целият или част от обекта, с който се извършва дейността от обществен интерес, или възникне обективна невъзможност за ползването му по предназначение;
  4. възникне опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред;
  5. се изгради обект от същия вид като този по договора или възникне друго обективно обстоятелство, които при сключването на договора не са били предвидени и в резултат на които значително се промени търсенето на услугата;
  6. възникне обстоятелство, изрично посочено в решението за откриване на процедура за сключване на партньорски договор или за предоставяне на концесия, което води до промяна на фактическата или правната обстановка по отношение на обекта или на дейността или услугата от обществен интерес;
  7. настъпи друга обективна промяна на равновесието по ал. 1.
  (3) В случаите по ал. 2 всяка от страните по договор за ПЧП може при отчитане на обществения интерес и на интересите на страните да отправи към другата мотивирано предложение за изменение или допълнение на съответния договор с цел възстановяване на баланса относно:
  1. техническите параметри и/или вида и обема на извършваните от частния партньор дейности от обществен интерес;
  2. срока на договора;
  3. условията и реда за финансиране и/или за предоставяне на финансова подкрепа от страна на публичния партньор;
  4. регулиране на приходите на концесионера от експлоатацията на обекта на концесията - при концесия за строителство или за услуга;
  5. други условия, определени с решението за откриване на съответната процедура.
  (4) В случаите по ал. 3, т. 2 срокът може да се намали или удължи с не повече от една трета от първоначално договорения срок.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Член 45 се изменя така:
  „Чл. 45. (1) При сключването на договор за ПЧП се определя икономически баланс на ПЧП, който представлява равновесието между ползите за страните и разпределението на рисковете между тях.
  (2) Определеният в договора икономически баланс на ПЧП се поддържа през целия срок на договора.
  (3) При сключването на договора се определят обстоятелствата от фактически или правен характер, свързани с обекта, с дейността или с услугата от обществен интерес, при настъпването или изменението на които икономическият баланс е нарушен.
  (4) Икономическият баланс може да бъде нарушен и когато:
  1. в резултат на промени в законодателството или с акт на регулаторен орган са се променили условията за финансиране, проектиране, строителство, управление или поддържане на обекта, с който се извършва дейността от обществен интерес, и/или за предоставяне на услугата от обществен интерес;
  2. в резултат на непреодолима сила се преустановят дейности по договора;
  3. погине част от обекта, с който се извършва дейността от обществен интерес, или възникне обективна невъзможност за ползването му по предназначение, освен в случаите когато погиването или възникването на обективната невъзможност се дължат на виновно действие или бездействие на частния партньор;
  4. възникне опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на чл. 45, който става чл. 68:
  „Чл. 68. (1) При сключването на договор за ПЧП се определя икономически баланс на ПЧП, който представлява равновесието между ползите за страните и разпределението на рисковете между тях.
  (2) Определеният в договора икономически баланс на ПЧП се поддържа през целия срок на договора.
  (3) При сключването на договора, в съответствие с обявлението, се определят обстоятелствата от фактически или правен характер, свързани с обекта, с дейността или с услугата от обществен интерес, при настъпването или изменението на които икономическият баланс би бил нарушен.
  (4) Икономическият баланс може да бъде нарушен и когато:
  1. в резултат на промени в законодателството или с акт на регулаторен орган са се променили условията за финансиране, строителство, управление или поддържане на обекта, с който се извършва дейността от обществен интерес, и/или условията за предоставяне на услугата от обществен интерес;
  2. в резултат на непреодолима сила се преустановят дейности по договора;
  3. погине целият или част от обекта, с който се извършва дейността от обществен интерес, или настъпи обективна невъзможност за ползването му по предназначение, освен в случаите, когато погиването или обективната невъзможност се дължи на виновно действие или бездействие на частния партньор;
  4. възникне опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред.”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Създава се чл. 45а:
  „Чл. 45а. (1) При нарушаване на икономическия баланс всяка от страните по договор за ПЧП може да поиска изменение или допълнение на договора за възстановяване на икономическия баланс. Искането се отправя към другата страна с мотивирано предложение въз основа на нов комплексен анализ на обстоятелства, довели до нарушаването на икономическия баланс.
  (2) С мотивираното предложение се обосновава изменение или допълнение на договора относно:
  1. техническите параметри и/или вида и обема на извършваните от частния партньор дейности от обществен интерес;
  2. срока на договора;
  3. условията и реда за финансиране от страна на частния партньор и/или за предоставяне на финансова подкрепа от страна на публичния партньор;
  4. други условия, определени с обявлението.
  (3) В случаите по ал. 2, т. 2 срокът може да се намали или удължи с не повече от една трета от първоначално договорения срок.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип и предлага да се създаде нов чл. 69 със следната редакция:
  „Чл. 69. (1) При нарушаване на икономическия баланс всяка от страните по договор за ПЧП може да поиска изменение или допълнение на договора за възстановяване на икономическия баланс. Искането се отправя към другата страна с мотивирано предложение въз основа на нов комплексен анализ на обстоятелствата, довели до нарушаване на икономическия баланс.
  (2) С мотивираното предложение се обосновава изменение или допълнение на договора относно:
  1. техническите параметри и/или вида и обема на извършваните от частния партньор дейности от обществен интерес;
  2. срока на договора;
  3. условията и реда за финансиране от частния партньор и/или за предоставяне на финансова подкрепа от публичния партньор;
  4. други условия, определени с обявлението.
  (3) В случаите по ал. 2, т. 2 срокът може да се намали или удължи с не повече от една трета от първоначално договорения срок.”

  Чл. 46. (1) Отправяне или приемане на предложение по чл. 48, ал. 3 от публичния партньор се извършва след мотивирано решение на съответния орган по чл. 26, ал. 2.
  (2) Измененията и допълненията на договора се извършват с допълнително споразумение.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  В чл. 46, ал. 1 се изменя така:
  ”(1) Отправяне или приемане на предложение за изменение или допълнение на договора от публичния партньор се извършва след мотивирано решение на съответния орган по чл. 26б, ал. 2.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 46, който става чл. 70:
  „Чл. 70. (1) Отправяне или приемане на предложение за изменение или допълнение на договора от публичния партньор се извършва след мотивирано решение на съответния орган по чл. 32, ал. 2 и 3.
  (2) Измененията и допълненията на договора за ПЧП се извършват с допълнително споразумение.”

  Чл. 47. (1) Ако страните не постигнат съгласие относно изменението на договора в случаите по чл. 45, ал. 3, страната, поискала изменението, може да прекрати договора за ПЧП, освен ако финансиращата институция встъпи в правата и задълженията на частния партньор при условията на прякото споразумение.
  (2) При прекратяване на договора в случаите по ал. 1 публичният партньор може:
  1. да възложи извършването на една или повече от дейностите по договора на публично предприятие, контролирано от съответния публичен партньор, или
  2. да предприеме действия за избор на нов частен партньор по приложимия ред, който да замести досегашния частен партньор.
  (3) В случаите по ал. 2, т. 2 частният партньор е длъжен да изпълнява договора до сключването на нов договор.
  (4) Разпоредбите на ал. 2, т. 1 се прилагат и при прекратяване на договора за ПЧП на друго основание.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Член 47 се изменя така:
  „Чл. 47. (1) Ако страните не постигнат съгласие относно изменението или допълнението на договора страната, поискала изменението, може да поиска от компетентния граждански съд да измени или да прекрати договора за ПЧП.
  (2) При прекратяване на договора от съда публичният партньор може:
  1. да възложи извършването на една или повече от дейностите по договора на публично предприятие, контролирано от публичния партньор, или
  2. да предприеме действия за избор на нов частен партньор, който да замести досегашния частен партньор.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 47, който става чл. 71:
  „Чл. 71. (1) Ако страните не постигнат съгласие относно изменението или допълнението на договора, страната, поискала изменението, може да предяви иск за изменение или прекратяване на договора за ПЧП.
  (2) При прекратяване на договора от съда публичният партньор може:
  1. да възложи извършването на една или повече от дейностите по договора на контролирано от него публично предприятие, или
  2. да предприеме действия за избор на нов частен партньор.”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Създава се чл. 47а:
  „Чл. 47а. Член 47 се прилага и когато се установи, че при сключване на договор за ПЧП не е било налице равновесие между ползите за страните и разпределението на рисковете между тях.”

  Предложението е оттеглено.

  Глава шеста
  ОБЖАЛВАНЕ И РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Глава шеста става глава седма.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на глава шеста, която става глава седма:
  “Глава седма
  ОБЖАЛВАНЕ И РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ”


  Чл. 48. (1) Решенията на органите по този закон, приети в процедура за сключване на партньорски договор, се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията при условията и по реда на Закона за обществените поръчки.
  (2) Съответният областен управител има право да оспорва решенията на общинските съвети по ал. 1 при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. В тези случаи не се прилагат разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрацията.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Чл. 48 се изменя така:
  „Чл. 48. Решенията на органите по този закон, приети в процедура за определяне на частен партньор, се обжалват при условията и по реда на глава единадесета „Обжалване” Закона за обществените поръчки.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 48, който става чл. 72:
  „Чл. 72. Решенията на органите по този закон, приети в процедура за определяне на частен партньор, се обжалват при условията и по реда на глава единадесета „Обжалване” от Закона за обществените поръчки.”

  Чл. 49. Споровете относно сключването, изпълнението и прекратяването на партньорски договори се решават от компетентния граждански съд.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Член 49 се изменя така:
  “Чл. 49. Споровете относно сключването, изпълнението и прекратяването на договори за ПЧП се решават от компетентния граждански съд.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 49, който става чл. 73:
  “Чл. 73. (1) Споровете относно сключването, изпълнението, изменението и прекратяването на договори за ПЧП се решават от компетентния граждански съд.
  (2) В съдебни спорове, произтичащи от договори за ПЧП, експертизите относно финансово-икономически въпроси се възлагат на регистриран одитор при спазване на ограниченията на чл. 262л, ал. 3 от Търговския закон.”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Създава се глава осма: АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ с чл. 50 – 57:
  Чл. 50. (1) Министър, кмет на община или ръководител на публичноправна организация, който сключи договор за извършване на дейност от обществен интерес в нарушение на този закон, се наказва с глоба от 15 000 лв. до 20 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
  (2) Глобата по ал. 1 се налага и на лицето, подписало договора от страна на частния партньор.
  (3) Лицата по ал. 1 се наказват с глоба от 10 000 лв. до 15 000 лв., ако сключат допълнително споразумение към партньорски договор в нарушение на чл. 38, ал. 2 и 3.
  Чл. 51. Длъжностно лице, което в срока по чл. 19, ал. 3 не въведе в регистъра на ПЧП документ, договор или друга информация, определена с наредбата по чл. 19, ал. 4, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв.
  Чл. 52. Лице, което представлява публичен партньор или публично предприятие в публично-частно дружество – изпълнител на партньорски договор, което не упражни, или осуети упражняването на блокиращата квота по чл. 35, ал. 6, се наказва с глоба от 15 000 лв. до 20 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
  Чл. 53. При нарушаване на забраните по чл. 37, ал. 1, на публично-частното дружество се налага имуществена санкция от 50 000 лв. до 100 000 лв., а на длъжностно лице, допуснало нарушението – глоба от 25 000 лв. до 50 000 лв.
  Чл. 54. Извън случаите по чл. 50:
  1. при нарушаване на процедурата за сключване на партньорски договор се прилагат административнонаказателните разпоредби на Закона за обществените поръчки;
  2. при нарушаване на процедурата за предоставяне на концесия се прилагат административнонаказателните разпоредби на Закона за концесиите.
  Чл. 55. (1) Актовете за установяване на нарушения по този закон, констатирани от органи на Сметната палата, се съставят от длъжностни лица, упълномощени от председателя на Сметната палата, в срок 6 месеца от откриване на нарушителя, но не по-късно от три години от извършването им.
  (2) Наказателните постановления се издават от председателя на Сметната палата или от упълномощени от него длъжностни лица.
  Чл. 56.(1) Актовете за установяване на нарушения по този закон, констатирани от органи на Агенцията за държавна финансова инспекция, се съставят от длъжностни лица на Агенцията за държавна финансова инспекция в срок 6 месеца от откриване на нарушителя, но не по-късно от три години от извършването им.
  (2) Наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от упълномощени от него длъжностни лица.
  Чл. 57. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

  Комисията подкрепя предложението по принцип и предлага да се създаде глава осма „Административнонаказателни разпоредби” с чл. 74-81:

  Глава осма
  АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Чл. 74. (1) Министър, кмет на община или ръководител на публичноправна организация, който сключи договор за извършване на дейност от обществен интерес в нарушение на този закон, се наказва с глоба от 15 000 лв. до 20 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
  (2) Глобата по ал. 1 се налага и на лицето, подписало договора от страна на частния партньор.
  (3) Лицата по ал. 1 се наказват с глоба от 10 000 лв. до 15 000 лв., ако сключат допълнително споразумение към договор за ПЧП в нарушение на чл. 56, ал. 2 и 3.

  Чл. 75. Длъжностно лице, което в срока по чл. 24, ал. 3 не въведе в регистъра на ПЧП документ, договор или друга информация, определена с правилника за прилагане на закона, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв.

  Чл. 76. Лице, което представлява публичен съдружник в публично-частно дружество – изпълнител на договор за ПЧП, което не упражни или осуети упражняването на блокиращата квота по чл. 52, ал. 2, се наказва с глоба от 15 000 лв. до 20 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.

  Чл. 77. При нарушаване на забраните по чл. 54, ал. 1, на публично-частното, съответно проектното дружество се налага имуществена санкция от 50 000 лв. до 100 000 лв., а на длъжностно лице, допуснало нарушението – глоба от 25 000 лв. до 50 000 лв.

  Чл. 78. При нарушаване на процедурата за сключване на договор за ПЧП се прилагат административнонаказателните разпоредби на Закона за обществените поръчки.

  Чл. 79. (1) Актовете за установяване на нарушения по този закон, констатирани от органи на Сметната палата, се съставят от длъжностни лица, оправомощени от председателя на Сметната палата, в срок 6 месеца от откриване на нарушителя, но не по-късно от три години от извършването им.
  (2) Наказателните постановления се издават от председателя на Сметната палата или от оправомощени от него длъжностни лица.

  Чл. 80. (1) Актовете за установяване на нарушения по този закон, констатирани от органи на Агенцията за държавна финансова инспекция, се съставят от длъжностни лица на Агенцията за държавна финансова инспекция в срок 6 месеца от откриване на нарушителя, но не по-късно от три години от извършването им.
  (2) Наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица.

  Чл. 81. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Комисията подкрепя предложението на вносителя за наименование на подразделението.

  § 1. По смисъла на този закон:
  1. „Блокираща квота” е правото на публичния партньор, който участва в публично-частно дружество, да осуети приемането на определено с този закон или с устава, или с учредителния/дружествения договор решение.
  2. „Непреодолима сила” има значението, определено в Търговския закон.
  3. „Обществен интерес” има значението, определено в Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
  4. „Пазарна цена” има значението, определено в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
  5. „По-добра стойност на вложените средства” е максимализиране на ползите за обществото от извършваната дейност от обществен интерес чрез икономично, ефективно и ефикасно използване на средства, време и усилия.
  6. „Поносимост за бюджета” е мярка за това, дали разходите по съответния проект могат да бъдат посрещнати в рамките на бюджетните ограничения на съответната администрация.
  7. „Програмен период” е периодът, съвпадащ със съответната многогодишна финансова рамка на Европейския съюз.
  8. „Публично предприятие” е държавно предприятие, създадено по реда на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, общинско предприятие по чл. 52, ал. 1 от Закона за общинската собственост, еднолично търговско дружество с държавно, съответно с общинско имущество, както и търговско дружество, капиталът на което е собственост на един или повече публични партньори.
  9. „Публичноправна организация” е:
  а) юридическо лице, за което е изпълнено някое от следните условия:
  аа) повече от половината от приходите му за предходната година се финансират от държавния бюджет, от бюджетите на Българската народна банка, на държавното обществено осигуряване или на Националната здравноосигурителна каса, от общинските бюджети или от възложител по чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки;
  бб) обект е на управленски контрол от страна на възложител по
  чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки; управленски контрол е налице, когато едно лице може по какъвто и да е начин да упражнява доминиращо влияние върху дейността на друго лице;
  б) обединение между лице по буква „а”, държавата или община;
  в) асоциация по водоснабдяване и канализация по смисъла на Закона за водите;
  г) лечебно заведение – търговско дружество, на което повече от
  30 на сто от приходите за предходната година са за сметка на държавния и/или общинския бюджет и/или на бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
  10. „Ръководител на ведомство” е орган на централната изпълнителна власт и областен управител, на когото е възложено управление на държавна собственост и/или извършването на дейност от обществен интерес.
  11. „Социално приемлива цена” е цена на услуга от обществен интерес, която е съобразена с покупателната способност на потребителите на тази услуга.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Параграф 1 се изменя така:
  § 1. По смисъла на този закон:
  1. „Блокираща квота” е правото на публичния партньор, който участва в публично-частно дружество, да осуети приемането на определено с този закон или с устава, или с учредителния/дружествения договор решение.
  2. „Непреодолима сила” има значението, определено в Търговския закон.
  3. „Обществен интерес” има значението, определено в Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
  4. „Пазарна цена” има значението, определено в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
  5. „По-добра стойност на вложените средства” е постигане на по-високо качество на услугата от обществен интерес на същата или по-ниска цена или постигане на същото качество на услугата на по-ниска цена чрез ПЧП сравнено с традиционни форми за предоставяне на услугата от обществен интерес.
  6. „Поносимост за бюджета” е мярка за това, дали разходите по съответния проект могат да бъдат посрещнати в рамките на бюджетните ограничения на съответната администрация.
  7. „Програмен период” е периодът, съвпадащ със съответната многогодишна финансова рамка на Европейския съюз.
  8. „Публично предприятие” е държавно предприятие, създадено по реда на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, общинско предприятие по чл. 52, ал. 1 от Закона за общинската собственост, еднолично търговско дружество с държавно, съответно с общинско имущество, както и търговско дружество, капиталът на което е собственост на един или повече публични партньори.
  9. „Публичноправна организация” има значението, определено в Закона за обществените поръчки. Публичноправна организация е и търговско дружество с повече от 50 на сто общинско участие в капитала, както и публично предприятие.
  9. „Публичноправна организация” има значението, определено в Закона за обществените поръчки, в т.ч.:
  а) еднолично търговско дружество с държавно, съответно с общинско имущество,
  б) търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала,
  в)държавно предприятие, създадено по реда на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон,
  г) търговско дружество, капиталът на което е собственост на един или повече публични партньори общинско предприятие по чл. 52, ал. 1 от Закона за общинската собственост.
  Публичноправни организации са и публичните предприятия по смисъла на Закона за обществените поръчки.
  10. „Ръководител на ведомство” е орган на централната изпълнителна власт и областен управител, на когото е възложено управление на държавна собственост и/или извършването на дейност от обществен интерес.
  11. „Социално приемлива цена” е цена на услуга от обществен интерес:
  1. която е съобразена с покупателната способност на потребителите на тази услуга.
  2. която е определена с нормативен акт или с друг акт на концедента.
  12. „Строителство” има значението, опредено в Закона за обществените поръчки.
  13. „Съществени рискове” са строителния риск, риска от наличност и риска от търсене на услугата;
  14. „Строителен риск” е поета отговорност за изпълнение на строителство на обект обекта, чрез който се предоставя обществената услуга без да се отчита влиянието на комплекс от фактори които оказват въздействие върху договорната стойност на инвестицията за строителство в т.ч. промяна на условията за макроикономическо развитие, инфлацията, цени на стоки , доставки н оборудване, ръста на работната заплата, изисквания към околната среда и др.
  15. „Риск от наличност”е поемане на отговорност за въвеждане в експлоатация на обекта и/или предоставяне на действително уговорената услуга в срок, обем и качество съгласно договорените стандарти определени в техническите спецификации.
  16. ”Риск от търсене на услугата”-е пазарен риск, породен от факторите, които оказват влияние върху търсенето и предлагането на обществената услуга.
  17. „Технически спецификации за строителство” има значението, определено в Закона за обществените поръчки.
  18. „Технически спецификации за услуги” има значението определено в Закона за обществените поръчки.
  19. „Стандарти за качество „на предоставената обществена услуга е система от показатели гарантиращи минимални и/или нормативно установени равнища на обществената услуга.
  20. „Държавни публичноправни организации” са публичноправните организации, които:
  а) които получават финансиране от държавния бюджет или от бюджетите на държавното обществено осигуряване или на Националната здравноосигурителна каса, с изключение на случаите, когато обектът, с който се извършва дейността от обществен интерес е общинска собственост, или;
  б) които са обект на управленски контрол от органи на изпълнителната власт по чл. 19, ал. 2 и 4 от Закона за администрацията, или;
  в) на които повече от половината от членовете на управителния или контролния им орган се определят от възложител по б. „б”, или
  г) на които са предоставени за управление обекти или имоти – държавна собственост.
  21. „Общински публичноправни организации” са публичноправните организации:
  а) които получават финансиране от общинския бюджет, или;
  в) на които повече от половината от членовете на управителния или контролния им орган се определят от
  б) на които са предоставени за управление обекти или имоти – общинска собственост, включително когато получават финансиране от държавния бюджет, НОИ и НЗОК или които са обект на управленски контрол от общинския съвет или общинският съвет определя повече от половината от членовете на управителния или контролния им орган.

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. По смисъла на този закон:
  1. „Блокираща квота” е правото на публичния партньор, който участва в публично-частно дружество, да осуети приемането на определено с този закон или с устава, съответно с учредителния акт/дружествения договор решение.
  2. „Държавни публичноправни организации” са публичноправните организации:
  а) които получават финансиране от държавния бюджет или от бюджетите на държавното обществено осигуряване или на Националната здравноосигурителна каса, с изключение на случаите, когато обектът, с който се извършва дейността от обществен интерес е общинска собственост, или
  б) които са обект на управленски контрол от органи на изпълнителната власт по чл. 19, ал. 2 и 4 от Закона за администрацията, или
  в) на които повече от половината от членовете на управителния или контролния им орган се определят от орган на изпълнителната власт по чл. 19, ал. 2 и 4 от Закона за администрацията, или
  г) на които са предоставени за управление обекти или имоти – държавна собственост.
  3. „Непреодолима сила” има значението, определено в Търговския закон.
  4. „Обществен интерес” има значението, определено в Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
  5. „Общински публичноправни организации” са публичноправните организации:
  а) които получават финансиране от общинския бюджет, или
  б) които са обект на управленски контрол от общинския съвет или общинският съвет определя повече от половината от членовете на управителния или контролния им орган, или
  в) на които са предоставени за управление обекти или имоти – общинска собственост, включително когато получават финансиране от държавния бюджет, държавното обществено осигуряване или Националната здравноосигурителна каса.
  6. „По-добра стойност на вложените публични средства” е постигане на по-високо качество на услугата от обществен интерес на същата или на по-ниска цена, или постигане на същото качество на услугата на по-ниска цена в сравнение с други начини за предоставяне на услугата от обществен интерес.
  7. „Поносимост за бюджета” е възможността за извършване на разходите по съответния проект в рамките на бюджетните ограничения по бюджета на съответното ведомство, община или публичноправна организация.
  8. „Програмен период” е периодът, съвпадащ със съответната многогодишна финансова рамка на Европейския съюз.
  9. „Публично предприятие” е държавно предприятие, създадено по реда на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, еднолично търговско дружество с държавно, съответно с общинско имущество, както и търговско дружество, капиталът на което е собственост на един или повече публични партньори.
  10. „Публичноправна организация” има значението, определено в Закона за обществените поръчки. Публичноправна организация е и публичното предприятие.
  11. „Риск за наличност” е вероятността от настъпването на събитие, факт или обстоятелство, което оказва влияние върху експлоатационната годност на обекта и/или върху обема и качеството на услугата от обществен интерес съгласно договорените условия и стандарти, определени в техническите спецификации.
  12. ”Риск за търсене на услугата” е пазарният риск, породен от събитие, факт или обстоятелство, което оказва влияние върху търсенето на услугата от обществен интерес.
  13. „Ръководител на ведомство” е орган на централната изпълнителна власт и областен управител, на когото е възложено управление на държавна собственост и/или извършването на дейност от обществен интерес.
  14. „Строителен риск” е вероятността от настъпването на събитие, факт или обстоятелства, които оказват влияние върху договорените размер на инвестиционните разходи за строителство и срок за въвеждане в експлоатация на обекта, чрез който се предоставя услугата от обществен интерес.
  15. „Строителство” има значението, определено в Закона за обществените поръчки.
  16. „Съществени рискове” са строителният риск, рискът за наличност и рискът за търсене на услугата.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 2. Сключените договори и учредените публично-частни дружества преди влизането в сила на този закон запазват действието и съществуването си при условията, по които са сключени, съответно учредени.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Параграф 2 се отменя.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да бъде отхвърлен.

  § 3. Министерският съвет приема подзаконовите нормативни актове по прилагането на този закон и привежда действащите подзаконови нормативни актове в съответствие с този закон в срок до 6 месеца от влизането му в сила.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:

  Параграф 3 се изменя така:
  „§ 3. (1) Законът влиза в сила в срок от 6 месеца от обнародването му.
  (2) Министерският съвет приема подзаконовите нормативни актове по прилагането на този закон и привежда действащите подзаконови нормативни актове в съответствие с този закон в срока за влизането му в сила.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция на § 3, който става § 2:
  § 2. (1) Министерският съвет приема подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона и привежда действащите подзаконови нормативни актове в съответствие с него в срок до влизането му в сила.
  (2) Националната програма за публично-частно партньорство и Планът за действие за програмния период 2014-2020 г. се приемат от Министерския съвет до 30 юни 2013 г. В срока по изречение първо общинските съвети допълват програмата за реализация на общинския план за развитие с раздел за общинските ПЧП.
  (3) В срок до 30 юни 2013 г. министърът на финансите организира създаването и поддържането на регистъра на ПЧП по чл. 24.

  § 4. (1) Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет, на министъра на финансите и на общинските съвети.
  (2) Националната програма за ПЧП и Планът за действие за програмния период 2014-2020 г. се приемат от Министерския съвет до 30 юни 2013 г.
  (3) В срока по ал. 2 министърът на финансите организира поддържането на Публичния регистър на ПЧП по чл. 19.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  В § 4 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 се добавя изречение второ:
  „В същия срок общинските съвети допълват програмата за реализация на общинския план за развитие с раздел за общинските ПЧП.”
  2. В ал. 3 след думата „организира” да се добави „създаването и”.

  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в текста на § 2.

  Комисията предлага текста на вносителя за § 4 да бъде отхвърлен, тъй като систематично е отразен в § 2 и § 15.

  § 5. Член 12 влиза в сила от 1 януари 2014 г.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Параграф 5 се отменя.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 5 да бъде отхвърлен.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Да се създаде нов § 6:
  „§ 6. В Закона за държавната собственост (Обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г., изм., бр. 104 от 1996 г., изм. и доп., бр. 55 бр. 61 и бр. 117 1997 г., бр. 93 и бр. 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, бр. 12, бр. 26 и бр. 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., Решение № 7 от 10.04.2001 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 38 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., изм. и доп., бр. 63 от 2003 г., изм., бр. 24 и бр. 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, бр. 30, бр. 36, бр. 64 и бр. 105 от 2006 г., бр. 41, бр. 59, бр. 92 и бр. 113 от 2007 г., бр. 52 и бр. 54 от 2008 г., бр. 10, бр. 17, бр. 19, бр. 33 и бр. 41 от 2009 г., бр. 18 и бр. 87 от 2010 г., бр. 19 и бр. 47 от 2011 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 16:
  а) в ал. 1 думите „и по чл. 16а” се заличават;
  б) алинея 5 се изменя така:
  „(5) Едноличните търговски дружества с държавно имущество и държавните предприятия, които по силата на закон ползват, управляват или експлоатират обекти - публична държавна собственост, както и лицата, на които с концесионен или с партньорски договор са предоставени права върху обекти - публична държавна собственост по Закона за концесиите или Закона за публично-частното партньорство, в съответствие с решението по чл. 39, ал. 1 от Закона за концесиите, съответно с условията на партньорския договор, могат да отдават под наем по реда на чл. 19, ал. 1 за срок до 10 години части от предоставените им обекти - публична държавна собственост, при условие, че се използват съобразно предназначението им.”;
  2. Член 16а се отменя;
  3. В чл. 73 накрая се добавя „или чрез партньорски договор”.

  Комисията подкрепя предложението по принцип и предлага да се създаде нов § 3 със следната редакция:
  § 3. В Закона за държавната собственост (Обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г., изм., бр. 104 от 1996 г., изм. и доп., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., Решение № 7 от 10.04.2001 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 38 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., изм. и доп., бр. 63 от 2003 г., изм., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 16:
  а) в ал. 1 думите „и по чл. 16а” се заличават;
  б) алинея 5 се изменя така:
  „(5) Едноличните търговски дружества с държавно имущество и държавните предприятия, които по силата на закон ползват, управляват или експлоатират обекти - публична държавна собственост, както и лицата, на които с концесионен договор по Закона за концесиите или с договор за публично-частно партньорство по Закона за публично-частното партньорство са предоставени права върху обекти - публична държавна собственост, могат да отдават под наем за срок до 10 години части от предоставените им обекти - публична държавна собственост, в съответствие с акта за предоставянето на обектите и при условие, че се използват съобразно предназначението им.”

  2. Член 16а се отменя.

  3. В чл. 19:
  а) в ал. 1, изречение първо накрая се добавя „освен в случаите по Закона за публично-частното партньорство”;
  б) в ал. 2 думата „специален” се заличава.

  4. В чл. 43, ал. 2 накрая се добавя: „в които държавата е едноличен собственик на капитала. Имоти и вещи – частна държавна собственост, се апортират в капитала на търговски дружества, в които държавата не е едноличен собственик, само когато останалите съдружници/акционери са определени по реда на чл. 33 - 39 от Закона за публично-частното партньорство, освен когато са община или публичноправна организация.”

  5. В чл. 47, ал. 1 накрая се добавя „освен в случаите по Закона за публично-частното партньорство”.

  6. В чл. 56, ал. 1 накрая се добавя „освен в случаите по Закона за публично-частното партньорство”.

  7. В чл. 57:
  а) в ал. 2 накрая се добавя „освен в случаите по чл. 57а, ал. 1”;
  б) в ал. 3 накрая се добавя „или при условията и по реда на Закона за публично-частното партньорство”.

  8. Създава се чл. 57а:
  „Чл. 57а. (1) Държавата, държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала може да учредяват или да участват в търговски дружества, чийто капитал не е изцяло тяхна собственост, само когато останалите съдружници/акционери са определени по реда на чл. 33-39 от Закона за публично-частното партньорство. За устава/дружествения договор на тези търговски дружества се прилага чл. 52, ал. 2 от Закона за публично-частното партньорство.
  (2) Държавните предприятия и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала може да сключват договори за съвместна дейност или да участват в граждански дружества с лица, които не са община или публичноправна организация, само когато съответното лице е определено по реда на чл. 33 - 39 от Закона за публично-частното партньорство.
  (3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат:
  1. когато съдружници/акционери са община или публичноправна организация;
  2. когато съдружниците/акционерите са определени след процедура за приватизация, за предоставяне на концесия или друга процедура, определена със закон;
  3 за публичните акционерни дружества;
  4. за дружествата, учредени в изпълнение на международен договор или междуправителствено споразумение.”

  9. В чл. 58, ал. 2, изречение първо накрая се добавя „или при условията и по реда на Закона за публично-частното партньорство”.

  10. В чл. 73 накрая думите „а за имоти - публична държавна собственост, и предоставянето им на концесия” се заменят с „както и предоставянето им на концесия или по договор за публично-частно партньорство”.

  11. В § 1а от допълнителните разпоредби се създава т. 5 :
  „5. „Публичноправна организация” има значението, определено в Закона за публично-частното партньорство.”

  12. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 6в:
  „§ 6в. За търговските дружества с участие на държавата, на държавни предприятия и на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала , учредени до 31 декември 2012 г., се прилага чл. 52, ал. 2 от Закона за публично-частното партньорство, освен в случаите по чл. 57а, ал. 3.

  § 6. В Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 53, 65 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59 и 109 от 2007 г., бр. 50, 67 и 102 от 2008 г., бр. 47, 99 и 103 от 2009 г., бр. 52 и 54 от 2010 г. и бр. 50 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 3:
  а) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Правото на концесионера да експлоатира обекта на концесията включва получаването на приходи от потребителите на услугите от обществен интерес, а когато се извършват и други стопански дейности – и правото да получава приходи от тези дейности.”;
  б) създава се ал. 5:
  „(5) Въвеждането в експлоатация на обекта на концесията на риск на концесионера е условие за осъществяване на концесията.”
  2. В чл. 4:
  а) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Правото на концесионера да експлоатира услугата от обществен интерес включва получаването на приходи от потребителите на услугите от обществен интерес, а когато се извършват и други стопански дейности – и правото да получава приходи от тези дейности.”;
  б) в ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „а когато услугата се извършва с обект – собственост на концедента – и управление и поддържане на обекта на концесията”;
  в) в ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „без да се прекратява експлоатацията на обекта на концесията”;
  г) създава се ал. 6:
  „(6) В случаите по ал. 4, когато стойността на прогнозираните строителни и монтажни работи за срока на концесията са над 50 на сто от балансовата стойност на обекта на концесията към момента на откриване на процедурата за предоставяне на концесия, концесията се определя като концесия за строителство.”
  3. Член 6 се изменя така:
  „Чл. 6. (1) Компенсацията по чл. 3, ал. 1 и чл. 4, ал. 1 се извършва чрез някоя от формите на финансова подкрепа и по реда, определени в Закона за публично-частното партньорство.
  (2) Компенсацията по ал. 1 не освобождава концесионера от поемане на риска по изграждането и поддържането на обекта и по управлението на услугата и се допуска при условията на чл. 13, ал. 2, т. 2 или ал. 3 от Закона за публично-частното партньорство.”
  4. В чл. 7, ал. 2, т. 3 след думата „концесията” се поставя точка и текстът до края се заличава.
  5. В чл. 9, ал. 2, т. 2 след думите „открита процедура” се поставя запетая и се добавя „състезателен диалог или процедура на договаряне с обявление”.
  6. В чл. 10 се създава ал. 5:
  „(5) За възстановяване на икономическия баланс на концесията по смисъла на Закона за публично-частното партньорство и при отчитане на обществения интерес и на интересите на страните срокът на концесията може да се намали или увеличи с не повече от една трета от първоначално определения срок след решение на концедента.”
  7. Член 11 се отменя.
  8. В чл. 13:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Обект на концесия е съвкупност от имоти, имот, част от имот и/или една или повече движими вещи, с които се извършва услуга от обществен интерес. Обект на концесия може да бъде всеки обект на техническата или социалната инфраструктура, който е държавна или общинска собственост или собственост на публичноправна организация. Обект на концесия са и природните богатства в случаите, определени със закон.”;
  б) в ал. 2 след думите „обектът на концесията” се добавя „или част от него”;
  в) създава се ал. 3:
  „(3) До прекратяването на концесионния договор държавата, общината и публично-правната организация не могат да се разпореждат с целия или с част от обекта на концесията, или с принадлежност, които са частна държавна собственост.”
  9. Член 14 се изменя така:
  „Чл. 14. (1) Земята, върху която е изграден или е предназначена за изграждане на обекта на концесията и на принадлежностите на обекта на концесията, както и прилежащата към обекта на концесията територия представлява концесионна площ и е част от обекта на концесията.
  (2) При необходимост към обекта на концесията се включват и една или повече принадлежности – съществуващи или които ще бъдат изградени от концесионера.”
  10. Член 15 се изменя така:
  „Чл. 15. (1) Приращенията и подобренията върху обект на концесия и върху принадлежност, които са публична държавна или общинска собственост, стават собственост на държавата, съответно на общината, от момента на възникването им.
  (2) Собствеността върху приращенията и подобренията върху обект на концесия и върху принадлежност, които са частна държавна или общинска собственост, се урежда с концесионния договор.
  (3) В случаите по чл. 13, ал. 2 с концесионния договор се урежда собствеността върху обекта на концесията след прекратяване на концесията.”
  11. Член 16 се изменя така:
  „Чл. 16. (1) Според собствеността на обекта на концесията концесиите са:
  1. държавни концесии – когато обектът е държавна собственост;
  2. общински концесии – когато обектът е общинска собственост;
  3. обществени концесии – когато обектът е собственост на публичноправна организация;
  4. съвместни концесии – когато обектът на концесията е собственост на държавата и на една или повече общини.
  (2) Когато обектът на концесията при концесия за услуга е собственост на концесионера, видът на концесията се определя в зависимост от органа, на когото с нормативен акт е възложено осигуряването на услугата от обществен интерес.”
  12. В чл. 17 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Освен ако със закон не е определено друго, концедент е:
  1. Министерският съвет - за държавните концесии;
  2. общинският съвет - за общинските концесии;
  3. публичноправна организация, представлявана от орган съгласно устройствения й акт - за обществените концесии;
  4. Министерският съвет и съответния/те общински съвет/и – за съвместните концесии.”
  13. В чл. 18:
  а) алинея 3 се изменя така:
  „(3) Когато това е определено като условие с решението и в обявлението за откриване на процедурата или е посочено в офертата на участника, определен за концесионер, концесията се предоставя на новоучредено търговско дружество, наричано по-нататък „проектно дружество”, в което:
  1. едноличен собственик на капитала е участникът, определен за концесионер, или
  2. юридическото лице или обединението, което не е търговец, притежават целия капитал в съотношението от договора им за обединение.”;
  б) в ал. 4 думите „новоучредено търговско дружество” се заменят с „проектно дружество”, а след думите „едноличен собственик на капитала” се поставя точка и текстът до края се заличава;
  в) алинея 5 се изменя така:
  „(5) При условията на Закона за публично-частното партньорство концесията може да се предостави на публично-частно дружество.”;
  г) в ал. 6 думите „лицето, което сключва концесионния договор” се заменя с „проектното, съответно публично-частното, дружество”.
  14. В чл. 19:
  а) а ал. 1 думите „концесия за обект – държавна собственост, наричана по-нататък „държавна концесия” се заменят с „държавна концесия”;
  б) в ал. 2 думите „концесия за обект – общинска собственост, наричана по-нататък „общинска концесия” се заменят с „общинска концесия”;
  в) в ал. 3 думите „концесия за обект – собственост на публичноправна организация”, наричана по-нататък „обществена концесия” се заменят с „обществена концесия”, а думите „я управлява” се заменят с „управлява публичноправната организация”;
  г) създава се нова ал. 4:
  „(4) Освен ако със закон не е определено друго, при съвместните концесии подготвителните действия се извършват от орган, определен с решение на Министерския съвет и на съответния/те общински съвет/и.”;
  д) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думата „осъществяването” се заменя с „изпълнението”.
  15. Член 20 се изменя така:
  „Чл. 20. (1) Подготвителните действия за предоставяне на концесия се извършват от съответния орган по чл. 19, ал. 1 – 4, по негова инициатива или по инициатива на заинтересовано лице.
  (2) Инициативата на заинтересованото лице по ал. 1 се придружава от анализи и данни, обосноваващи осъществимостта на концесията и ползите за потребителите на услугата от обществен интерес и за концедента.
  (3) При концесията за строителство проучването за осъществимостта на концесията по ал. 2 се основава най-малко и на прединвестиционно проучване с обхват и съдържание, определени с правилника за прилагане на закона или на инвестиционен проект. Проучването и/или проектът се прилагат към инициативата по ал. 2.
  (4) Съответният орган по чл. 19, ал. 1 - 4 не по-късно от три месеца от писменото заявяване на заинтересовано лице по ал. 1 го уведомява за резултатите от проучването на инициативата и за решението си да откаже или да започне подготвителни действия за предоставяне на концесия. Решението не подлежи на обжалване.
  (5) Инициативата на заинтересованото лице не поражда за него права или привилегии освен правото по ал. 7.
  (6) Анализите и данните по ал. 2 и прединвестиционното проучване или инвестиционният проект по ал. 3 могат да бъдат изцяло или частично използвани като част от техническите спецификации в документацията за участие в процедурата за предоставяне на концесия.
  (7) В случаите по ал. 6 заинтересованото лице има право, освен ако е определено за концесионер, на възстановяване на разходите по изработване на използваните в документацията за участие проучвания. Размерът на разходите се определя от органа по чл. 19, ал. 1-4 в съответствие с пазарната цена за съответните проучвателни и проектни работи. Заплащането на разходите се извършва от концесионера.”
  16. Създава се чл. 20а:
  „Чл. 20а. (1) Подготвителните действия се откриват със заповед на съответния орган по чл. 19, ал. 1 - 4 и се извършват по ред, определен с правилника за прилагане на закона.
  (2) Подготвителните действия за предоставяне на съвместна концесия се откриват с решение на един от органите по чл. 17, ал. 1, т. 4 съгласувано с другия/останалите орган/и. С решението за откриване на подготвителните действия се определят органът, който ги извършва, и редът за приемане на решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесията.”
  17. В чл. 21:
  а) алинея 2 се изменя така:
  „(2) С обосновката по ал. 1 се мотивира предложението за предоставяне на концесия и се определят предметът на концесията, изискванията към предмета и обекта на концесията и основното й съдържание. Обосновката може да се основава на концесионни анализи и на финансов модел. Когато се предвижда предоставянето на компенсация, обосновката се основава на финансово-икономически анализ, изготвен в съответствие със Закона за публично-частното партньорство.”;
  б) в ал. 4 думите „и редът за нейното изработване и приемане” се заличават.
  18. В чл. 22, т. 4 накрая се добавя „в процедурата за предоставяне на концесия, съответно описателен документ, когато се предвижда провеждане на процедура състезателен диалог”.
  19. Създава се чл. 22а:
  „Чл. 22а. (1) Обосновката на концесията, концесионните анализи – когато има такива, и проектите на документите по чл. 22 се изработват заедно или поотделно от експерти от съответната администрация и/или от други ведомства съобразно тяхната компетентност и/или чрез възлагане на външни консултанти по преценка на органа по чл. 19, ал. 1-4.
  (2) Възлагането на документите по ал. 1 на външни консултанти се извършва за всяка концесия поотделно при условията и по реда на Закона за обществените поръчки.
  (3) В случаите по ал. 2 при определяне на приложимата процедура за всяка отделна обществена поръчка за определяща се приема сумата от предвидените средства за всички обществени поръчки, които ще се проведат за възлагане на документите по ал. 1 за съответната концесия.
  (4) Когато определената стойност на обществената поръчка по ал. 3 допуска възлагане на обществена поръчка чрез събиране на не по-малко от 3 оферти, органът по чл. 19, ал. 1 - 4 от Закона за концесиите изпраща писмени покани до конкретни лица и публикува поканата на интернет страницата на съответното ведомство, община или публичноправна организация.”
  20. В чл. 23:
  а) в т. 3 думите „равнопоставеност на всички участници в процедурата за предоставяне на концесия” се заменят с „равно третиране”;
  б) създава се т. 4:
  „4. пропорционалност.”
  21. В чл. 24 накрая се поставя запетая и се добавя „състезателен диалог или процедура на договаряне с обявление”.
  22. Създава се чл. 24а:
  „Чл. 24а. (1) В процедурата за предоставяне на концесия може да участва всяко физическо или юридическо лице или обединение от такива лица.
  (2) В процедурата за предоставяне на концесия не може да участва самостоятелно или като член на обединение юридическо лице:
  1. което е обявено в несъстоятелност;
  2. което е в процедура по ликвидация;
  3. на което управител или член на управителния орган, а в случай че член на управителния орган е юридическо лице - неговият представител в съответния управителен орган, е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за престъпление по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група.
  (3) В процедурата за предоставяне на концесия не може да участва самостоятелно или като член на обединение физическо лице, което е:
  1. осъдено с влязла в сила присъда за престъпление по ал. 2, т. 3;
  2. лишено от правото да осъществява търговска дейност.
  (4) От участие в процедурата за предоставяне на концесия може да бъде отстранен кандидат или участник, който:
  1. е в производство по несъстоятелност;
  2. има задължения за публични вземания на държавата или община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
  3. има просрочени парични задължения към работниците и служителите, на които е работодател;
  4. е бил концесионер и концесионният договор е прекратен по негова вина;
  5. не е представил цялата информация, изискваща се от участниците в процедурата за предоставяне на концесия, или предоставената от него информация е невярна или непълна.
  (5) Обстоятелствата по ал. 4, наличието на които е основание за отстраняване на участник, се определят с обявлението по чл. 41.
  (6) При участие в процедурата за предоставяне на концесията кандидатите или участниците удостоверяват наличието или липсата на обстоятелствата по ал. 1 - 4 с декларации. Условие за сключване на концесионния договор е участникът, определен за концесионер, да представи определени с правилника за прилагане на закона доказателства за удостоверяване на декларираните обстоятелства.”
  23. В чл. 25:
  а) в ал. 1, изречение първо след думата „процедурата” се добавя „кандидатите или”, думите „чл. 16” се заменят с „чл. 24а” и в изречение второ след думите „отстраняват и” се добавя „кандидатите или” и думите „чл. 16” се заменят с „чл. 24а”;
  б) в ал. 2 след думата „допуснат” се добавя „кандидат или”.
  24. В чл. 26:
  а) в основния текст на ал. 1 думата „Комисията” се заменя с „При провеждане на процедура за предоставяне на концесия комисията”;
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Критерият пригодност за изпълнение на професионална дейност се доказва чрез регистрация в професионален или търговски регистър, ако такава се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.”;
  в) в ал. 3:
  аа) в т. 1 след думите „капитал на” се добавя „кандидата или”;
  бб) в т. 2 след думите „активите на” се добавя „кандидата или”;
  г) в ал. 6, изречение второ след думата „случаи” се добавя „кандидатът или”.
  25. Създава се чл. 27а:
  „Чл. 27а. (1) При провеждане на процедура за предоставяне на концесия за добив вместо критерия икономически най-изгодна оферта може да се прилага критерият „най-висок размер на концесионното плащане”.
  (2) В случаите по ал. 1 с документацията за участие се определят:
  1. изискванията (стандартите) за рационално използване на природното богатство, а когато е приложимо – и за неговото опазване или възобновяване,
  2. задължителните изисквания относно експлоатацията на природното богатство.
  (3) В документацията за участие се посочват документите, с които участниците доказват изпълнението на изискванията на ал. 2.”
  26. В чл. 28:
  а) в ал. 1, т. 1:
  аа) в буква „е” след думата „функционални” се поставя запетая и се добавя „технически, технологични или естетически”;
  бб) създава се буква „и”:
  „и) рентабилност;”
  б) в ал. 2 думите „решението за откриване на процедура за предоставяне на концесия, в” се заличават.
  27. В чл. 29, ал. 1 думата „три” се заменя с „пет”.
  28. Създават се чл. 29а – 29г:
  „Чл. 29а. Открита процедура е процедурата за предоставяне на концесия, при която след публикуване от органа, който организира провеждането на процедурата на обявление за предоставяне на концесия, всяко лице може да подаде оферта.
  Чл. 29б. (1) Състезателен диалог е процедура, при която всяко лице може да подаде заявление, а оферта може да подаде кандидат, който е получил покана след провеждане на разговори (диалог) с допуснатите по реда на чл. 25 и 26 кандидати.
  (2) Състезателният диалог се провежда на три етапа:
  1. допускане и подбор по реда на чл. 25 и 26;
  2. предлагане на решение от кандидатите, получили покана да продължат участието си в процедурата след подбора, провеждане на разговори за обсъждане на предложените решения, които отговарят на критериите и изискванията, посочени в обявлението по чл. 41 или в описателния документ, и определяне на подходящите решения;
  3. подаване на оферти от кандидатите, предложили подходящи решения и получили покана, и оценяване и класиране на офертите.
  (3) Провеждането на разговорите с допуснатите кандидати може да се извършва на кръгове, за да се намали броят на решенията, които да бъдат обсъждани и предварително оценявани от комисията чрез комплексна оценка по критериите, посочени в обявлението и/или в описателния документ. Обявлението или описателният документ посочват, че е възможно използване на тази възможност.
  (4) Комисията провежда разговорите, като обсъжда с всеки кандидат поотделно предложените от него решения.
  (5) По време на разговорите комисията и органът, който организира провеждането на процедурата, гарантират равнопоставеност на всички участници, включително не предоставят информация, която да дискриминира и облагодетелства някои участници за сметка на други.
  (6) Комисията и органът, който организира провеждането на процедурата, не могат да разкриват на другите участници предложените решения или друга поверителна информация, предоставена от участник в разговорите, без неговото съгласие.
  (7) В резултат на проведените разговори комисията определя едно или повече подходящи решения, въз основа на които изработва документация за участие в процедурата. При необходимост преди одобряване на документацията комисията може да предложи на концедента да допълни решението за откриване на процедурата преди отправянето на покани за подаване на оферти.
  (8) В случаите по ал. 7 концедентът може да приеме решение за допълнение на решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесията. След приемане на решението комисията предлага, а органът, който организира провеждането на процедурата, одобрява документацията за участие.
  (9) Комисията отправя покани за подаване на оферти до кандидатите, предложили подходящи решения, и им предоставя документацията за участие.
  (10) Офертата на участник в състезателния диалог трябва да отговаря на изискванията и условията на концесията, определени с документацията за участие.
  (11) Комисията може да поиска от участниците да разяснят или уточнят писмено параметрите на офертата или да представят допълнителна информация. Разясненията, уточненията и допълнителната информация не могат да променят основните параметри на офертата и не могат да доведат до нарушаване на конкуренцията или до дискриминационни последици.
  (12) Комисията оценява и класира получените оферти на базата на критериите, които формират комплексната оценка на офертата, и избират икономически най-изгодната оферта в съответствие с методиката за оценяване.
  (13) С решението за откриване на процедурата на състезателен диалог се определя възнаграждение за участниците, предложили подходящи решения, и офертите им са класирани до трето място.
  Чл. 29в. Процедура на договаряне с обявление е процедура, при която всяко лице може да подаде оферта, след което комисията провежда преговори с кандидатите, които са допуснати до участие в процедурата по реда на чл. 25 и 26, за подобряване на предложенията по отделните критерии за комплексна оценка на офертите.
  Чл. 29г. (1) Състезателен диалог се провежда, когато при извършване на подготвителните действия за предоставяне на концесията органът по чл. 19, ал. 1-4 не може да определи:
  1. техническите спецификации, и/или
  2. финансовата или правната рамка на договора.
  (2) Процедура на договаряне с обявление може да се провежда за определяне на концесионер за концесия за добив, както и за концесия за строителство и концесия за услуга, която е под прага на концесия за строителство, определен с регламент на Европейската комисия.”
  29. В чл. 37 думата „процедурата” се заменя с „процедурите”.
  30. В чл. 39:
  а) в ал. 2:
  аа) точка 3 се изменя така:
  „3. принадлежностите – когато такива се включват в обекта на концесията;”
  бб) създава се нова т. 17:
  „17. видът на процедурата за предоставяне на концесията;”
  вв) досегашните т. 17 и 18 стават съответно т. 18 и 19;
  б) алинея 3 се изменя така:
  „(3) С решението по ал. 1 може да се предвиди създаването на публично-частно дружество по смисъла на Закона за публично-частното партньорство. В тези случаи решението съдържа и обстоятелствата, определени в Закона за публично-частното партньорство.”
  31. В чл. 40, ал. 1 думите „7-дневен срок от приемане на решението” се заменят с „изпълнение на приетото решение”, думите „чл. 19, ал. 1-3” се заменят с „чл. 19, ал. 1-4” и след думите „участие в процедурата” се поставя запетая и се добавя „съответно описателен документ – при състезателен диалог”.
  32. Член 41 се изменя така:
  „Чл. 41. Обявлението за провеждане на процедура за определяне на концесионер, наричано по-нататък „обявлението”, при концесия за строителство съдържа:
  1. данни за органа, който организира провеждането на процедурата (възлагащ орган):
  а) наименование, адрес и адрес за контакти;
  б) вид на органа и основна дейност или дейности;
  2. данни за предмета на концесията:
  а) наименование;
  б) вид, обем и местоположение на строителството;
  в) кратко описание на дейностите по строителството;
  г) код съгласно Общия терминологичен речник (CPV);
  д) в случаите по чл. 53, ал. 1 – минималния процент от строителството, който следва да се извърши от трети лица – подизпълнители;
  3. правна, икономическа, финансова и техническа информация:
  а) обстоятелствата по чл. 24а, ал. 2 и 3 и документите за удостоверяването им;
  б) обстоятелствата по чл. 24а, ал. 4, при наличието на които комисията отстранява кандидат или участник в процедурата, и начина за удостоверяването им;
  в) критериите за подбор, минималните нива на приложимите изисквания относно изпълнението им и документите, с които се удостоверява съответствието с тези изисквания;
  4. информация относно процедурата за предоставяне на концесията:
  а) вид на процедурата за определяне на концесионер;
  б) критериите, които формират комплексната оценка на офертите (критериите за възлагане), и тежестта на всеки от тях;
  в) място и срок за получаване на заявленията или офертите;
  г) език, на който трябва да бъдат написани заявленията и офертите;
  5. допълнителна информация:
  а) връзка на концесията с проект и/или програма, които са финансирани от фонд на Европейската общност;
  б) вид на концесията – държавна, общинска, обществена, съвместна;
  в) вид на обекта на концесията;
  г) местонахождение на обекта на концесията;
  д) описание или изисквания към принадлежностите;
  е) описание и обем на услугата от обществен интерес – предмет на концесията;
  ж) размер на гаранцията за участие в процедурата и условията за нейното предоставяне или заплащане;
  з) срок на валидност на офертите;
  и) място и срок за получаване на документацията за участие в процедурата;
  к) място, дата и час на отваряне на заявленията или офертите;
  л) ограниченията за представяне на варианти в офертата;
  м) дата на изпращане на обявлението в „Държавен вестник”;
  н) ред и срок за обжалване на решението за одобряване на обявлението;
  о) друга, в зависимост от спецификата на дейностите по концесията, включително условието по чл. 39, ал. 3.
  (2) Обявлението при концесия за услуга и концесия за добив съдържа данните по ал. 1, които са относими към конкретната концесия.
  (3) При състезателен диалог обявлението може да включва и ограничаване броя на кандидатите, които в резултат на подбора, съответно на проведените разговори, се канят да представят оферти. В тези случаи в обявлението се посочват обективни и недискриминационни критерии, които се прилагат, както и минималният брой на поканените кандидати.
  (4) В случаите по ал. 3 минималният брой на кандидатите, които се канят да подадат оферти, не може да бъде по-малък от трима - при състезателен диалог. Когато в процедурата участват по-малък брой кандидати, комисията е длъжна да покани всички кандидати, отговарящи на критериите, посочени в обявлението.
  (5) При процедура на състезателен диалог решението може да не съдържа някои от обстоятелствата по ал. 2, които са свързани с:
  1. техническите спецификации, и/или
  2. финансовата или правната рамка на договора.”
  33. В чл. 42:
  а) в ал. 1 накрая се добавя „по образец” и се създават т. 1 и 2:
  „1. одобрен с Регламент (ЕО) № 1150/2009 на Комисията от 10 ноември 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1564/2005 на Европейската комисия – за концесии за строителство;
  2. публикуван на интернет страницата на Националния концесионен регистър (www.nkr.government.bg) - за концесиите за услуга и за концесиите за добив на природни богатства.”;
  б) създава се ал. 4:
  „(4) Стойността на концесията за строителство и на концесията за услуга се определя като сума от прогнозните стойности за срока на концесията на всички приходи на концесионера от:
  1. предоставянето на услугата от обществен интерес;
  2. приходи от търговски и други стопански дейности с обекта на концесията;
  3. заплащане от страна на концедента на извършени от концесионера разходи за строителство, управление и поддържане на обекта на концесията.”
  34. В чл. 44:
  а) в ал. 1, т. 5 в началото се добавя „прединвестиционните проучвания или”;
  б) алинея 4 се изменя така:
  „(4) Документацията за участие се публикува на интернет страницата на съответния орган по чл. 19, ал. 1-4. Органът, който организира провеждането на процедурата за предоставяне на концесията, определя цена на документацията за участие или предоставянето й на кандидатите/участниците безплатно. Цената на документацията за участие не може да е по-висока от действителните разходи за нейното изработване. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.”
  35. В чл. 46:
  а) в ал. 1 се създава т. 4:
  „4. орган, определен съгласувано от концедентите – за смесени концесии.”;
  б) в ал. 6 думите „негов заместник” се заменят с „нов член на комисията”.
  36. В чл. 48, ал. 1:
  а) точка 1 се изменя така:
  „1. организира приемането и съхраняването на заявленията за участие в процедурите и/или офертите, а при процедурата за състезателен диалог – и предложените решения;”
  б) в т. 2 след думата „процедурата” се добавя „кандидатите, съответно”;
  в) в т. 3 след думата „определя” се добавя „кандидатите, съответно”;
  г) в т. 4 след думата „лица” се поставя запетая и се добавя „кандидати”.

  37. В чл. 48а се създава ал. 3:
  „(3) Алинеи 1 и 2 се прилагат и в други случаи, определени с правилника за прилагане на закона.”
  38. В чл. 49 навсякъде думите „чл. 16” се заменят с „чл. 24а”.
  39. В чл. 59:
  а) в ал. 2 след думите „класираният на първо място участник не” се добавя „представи документите за удостоверяване на декларираните обстоятелства по чл. 24а, ал. 1-4 или не”;
  б) в ал. 3 се създава т. 3:
  „3. представлява държавата по дела, които се отнасят до изпълнението на концесионния договор.”
  40. В чл. 64 се създава се ал. 4:
  „(4) Споровете относно сключването, изпълнението и прекратяването на концесионни договори се решават от компетентния граждански съд.”
  41. В чл. 65, ал. 2 т. 21 се изменя така:
  „21. други, в зависимост от приложимите разпоредби на действащото законодателство относно обекта на концесията, услугата от обществен интерес или стопанските дейности, които са включени в правото на експлоатация.”
  42. В чл. 70:
  а) създава се нова ал. 3:
  „(3) Концесионният договор може да се изменя и/или допълва по реда на ал. 2, включително по отношение на обекта на концесията, когато поради непредвидени обстоятелства е станало необходимо възлагането на концесионера на допълнително строителство, което не е включено в концесионния договор, изменение на вида или обема на строителството, включено в концесионния договор, или възлагане управлението на допълнителни услуги от обществен интерес при следните условия:
  1. строителството или услугите не могат технически или икономически да се разделят от предмета на концесионния договор без значителни затруднения за концедента, или въпреки че могат да се разделят, са необходими за изпълнението на концесията;
  2. общата стойност на допълнителното строителство не е повече от 50 на сто от стойността на строителството съгласно инвестиционната програма в офертата на концесионера, общата стойност на измененото строителство не намалява стойността на строителството в офертата на концесионера и не я превишава с повече от 50 на сто или общият обем на допълнителните услуги не е повече от 50 на сто от обема на предоставяните услуги, определен в офертата на концесионера.”;
  б) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „по ал. 2” се заменят с „по ал. 2 и 3”;
  в) досегашната ал. 4 става ал. 5.
  43. В чл. 72 думите „чл. 16” се заменят с „чл. 24а”.
  44. Член 81 се изменя така:
  „Чл. 81. (1) Паричните постъпления от концесионни плащания за държавни концесии и от неустойки, гаранции, обезщетения и от продажба на документации за участие постъпват като приход по бюджета на съответното министерство или ведомство.
  (2) Когато това е предвидено със закон, част от паричните постъпления от концесионни плащания за държавни концесии се превеждат от съответното министерство или ведомство по бюджетите на общините по местонахождение на обекта на концесия след приспадане на средствата по ал. 4. Общините отчитат по бюджетите си преведените суми като приходи от концесии.
  (3) Министърът на финансите ежегодно утвърждава приходите и разходите за концесионната дейност на министерствата и ведомствата по Единната бюджетна класификация.
  (4) Разходите за концесионна дейност се предвиждат по бюджета на Министерството на финансите в размер 15 на сто от средствата по ал. 1.
  (5) Сумите по ал. 4 се разходват чрез бюджетите на съответните министерства и ведомства въз основа на извършени корекции между тях и бюджета на Министерството на финансите по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет.
  (6) Изискванията относно отчетите на министерствата и ведомствата за събраните от тях приходи от концесии и направените от тях разходи се определят с правилника за прилагане на закона.
  (7) Ако със закон не е предвидено друго, средствата по ал. 2 се разходват от съответната община след решение на общинския съвет за:
  1. финансиране на дейността по общински концесии;
  2. изпълнение на дейности и мероприятия по възстановяване на околната среда от вреди, настъпили в резултат на осъществяването на концесионна дейност;
  3. капиталови разходи.”
  45. В чл. 83 се създава ал. 4:
  „(4) Съответният областен управител има право да оспорва решенията на общинските съвети, приети в процедура за предоставяне на концесия. В тези случаи не се прилагат разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрацията.”
  46. В чл. 103, т. 1 думите „и на специализираната администрация на Министерския съвет” се заменят с „на специализираната администрания на Министерския съвет и на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”.
  47. Навсякъде в закона:
  а) думите „участника” и „участниците” се заменят съответно с „кандидата/участника” и „кандидатите/участниците”;
  б) думите „чл. 19, ал. 1 - 3” се заменят с „чл. 19, ал. 1 - 4”.
  48. В § 1 от Допълнителната разпоредба:
  а) точка 9 се изменя така:
  „9. „Принадлежност” е прилежащата инфраструктура по смисъла на § 5, т. 31 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, другите имоти, необходими за извършването на стопанските дейности, и всяка друга самостоятелна вещ, която осигурява безпрепятственото и нормалното функциониране на обекта на концесията или предоставянето на услугата от обществен интерес, без да е необходимо физически да са свързани с обекта на концесията.”;
  б) точка 11 се изменя така:
  „11. „Публичноправна организация” има значението, определено в Закона за публично-частното партньорство.”;
  в) точка 19 се отменя.

  Предложение на н.п. Мартин Димитров:
  В § 6, т. 42, буква “а” да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  В § 6, с който се изменя и допълва Законът за концесиите да се направят следните изменения:
  1. В т.1, с която се изменя чл. 3, ал 2, след думите „от обществен интерес” да се добави „или от трети лица”.
  2. В т. 2, б. „а”, с която се изменя чл. 4, ал. 2 след думите „от обществен интерес” да се добави „или от трети лица”.
  3. Точка 3, с която се изменя чл. 6 да се измени така:
  „3. В чл. 6, ал. 2, т. 1 думите „когато цената се определя с нормативен акт” се заличават.”
  4. Точка 5, с която се допълва чл. 9, ал. 2, т. 2 от ЗК, да се отмени.
  5. Да се създаде нова точка със следното съдържание:
  „10. В чл. 16, ал. 6 се изменя така:
  (6) При участие в процедурата за предоставяне на концесията участниците удостоверяват наличието или липсата на обстоятелствата по ал. 1 - 4 с декларации. Условие за сключване на концесионния договор е участникът, определен за концесионер да представи определени с правилника за прилагане на закона доказателства за удостоверяване на декларираните обстоятелства”.
  6. В т. 11 думите „Член 16 се изменя така” да се заменят с „Да се създаде чл. 16а”, а думите „Чл. 16.” да се изменят с „Чл. 16а.”
  7. В т. 13, б. „а” да се измени така:
  „а) алинея 3 се изменя така:
  „(3) Когато участникът, определен за концесионер не е търговец, или е едноличен търговец, както и когато това посочено в обявлението за откриване на процедурата или в офертата на участника, определен за частен партньор, концесионният договор се сключва с новоучредено търговско дружество, наричано „проектно дружество”, в което:
  1. едноличен собственик на капитала е участникът, определен за концесионер, или
  2. участниците в обединението, което не е търговец, притежават целия капитал в съотношението от договора за обединение.”
  8. Точка 15 да се измени така:
  В чл. 20 се създава ал. 6:
  „(6) Подготвителните действия за предоставяне на съвместна концесия се откриват с решение на един от органите по чл. 17, ал. 1, т. 4 съгласувано с другия/останалите орган/и. С решението за откриване на подготвителните действия се определят органът, който ги извършва, и редът за приемане на решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесията.”
  9. Точка 16, с която се създава чл. 20а, да се заличи.
  10. Точка 17 да се измени така:
  „15. В чл. 21 алинея 2 се изменя така:
  „(2) С обосновката по ал. 1 се мотивира предложението за предоставяне на концесия и се определят предметът на концесията, изискванията към предмета и обекта на концесията и основното й съдържание. Обосновката може да се основава на концесионни анализи и на финансов модел.”
  11. Точки 18, 19, 21, 22 и 23 да се отменят.
  12. Точка 24 да се измени така:
  „17. В чл. 26 алинея 2 се изменя така:
  „(2) Критерият пригодност за изпълнение на професионална дейност се доказва чрез регистрация в професионален или търговски регистър, ако такава се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.”
  13. Точки 25, 26, 27, 28 и 29 да се отменят.
  14. В т. 30 букви „бб” и „вв” да се отменят.
  15. Точка 31 да се измени така:
  „В чл. 40, ал. 1 думите „чл. 19, ал. 1-3” се заменят с „чл. 19, ал. 1-4”.
  16. В т. 32, с която се изменя чл. 41 от ЗК:
  а) в ал. 1, т. 4, б. „а” да се отмени;
  б) алинея 3, 4 и 4 да се отменят.
  17. В т. 34 да се създадат нови точки „б” и „в” със следното съдържание:
  б) в ал. 2 думите „ал. 1, т. 5” се заменят с „ал. 1, т. 7;
  в) в ал. 3 думите „ал. 1, т. 2” се заменят с „ал. 1, т. 4”.
  Досегашната т. „б” става т. „г”
  18. Точки 36 и 38 да се отменят.
  19. Да се създаде нова точка със следното съдържание:
  „В чл. 58 се създава нова ал. 4:
  „(4) Освен ако със закон не е определено друго, при съвместните концесии решението по ал. 2 се приема от Министерския съвет и съответния/те общински съвет/и.”
  20. В т. 39 да се направят следните изменения и допълнения:
  а) в б. „а” думите „по чл. 24а” да се заменят с „по чл. 16”;
  б) да се създаде б. „в” със следното съдържание:
  „в) се създава ал. 5:
  „(5) Освен ако със закон не е определено друго, при съвместните концесии с решението за определяне на концесионер се определя и органът, който ще осъществява правомощията по ал. 3.”
  21. Точка 40 да се заличи.
  22. Точка 41 да се измени така:
  „26. В чл. 65, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  а) т. 4 се изменя така:
  4. описание на обекта, включително на концесионната площ по чл. 14, ал. 1, както и принадлежностите към обекта на концесията - в случаите по чл. 14, ал. 2;
  б) т. 21 се изменя така:
  „21. други, в зависимост от приложимите разпоредби на действащото законодателство относно обекта на концесията, услугата от обществен интерес или стопанските дейности, които са включени в правото на експлоатация.”
  23. Точки 43 и 45 да се отменят.
  24. Точка 46 да се измени така:
  „28. В чл. 103, т. 1 думите „и на специализираната администрация на Министерския съвет” се заменят с „на специализираната администрация на Министерския съвет и на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”.
  25. В допълнителните разпоредби определението за публичноправна организация да се измени в съответствие с определението в Закона за обществените поръчки.
  26. Да се създаде нова точка със следното съдържание:
  „29. Навсякъде в закона думите „чл. 19, ал. 1 - 3” се заменят с „чл. 19, ал. 1 - 4”.

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 4:
  § 4. В Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 53, 65 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59 и 109 от 2007 г., бр. 50, 67 и 102 от 2008 г., бр. 47, 99 и 103 от 2009 г., бр. 52 и 54 от 2010 г. и бр. 50 и бр. 73 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 2, ал. 1 думата „търговец” се заменя с „капиталово търговско дружество”.
  2. В чл. 3 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Правото на концесионера да експлоатира обекта на концесията включва получаването на приходи от потребителите на услугите от обществен интерес или от трети лица, а когато се извършват и други стопански дейности – и правото да получава приходи от тези дейности”.
  3. В чл. 4:
  а) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Правото на концесионера да експлоатира услугата от обществен интерес включва получаването на приходи от потребителите на услугите от обществен интерес или от трети лица, а когато се извършват и други стопански дейности – и правото да получава приходи от тези дейности.”;
  б) в ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „а когато услугата се извършва с обект – собственост на концедента – и управление и поддържане на обекта на концесията”.
  4. В чл. 6, ал. 2, т. 1 думите „когато цената се определя с нормативен акт” се заличават;
  5. В чл. 7, ал. 2, т. 3 думите „когато цената се определя с нормативен акт” се заличават.
  6. В чл. 10 ал. 4 се изменя така:
  „(4) Срокът, определен с концесионния договор, може да се намалява или удължава с не повече от една трета от първоначално определения срок след решение на концедента само в случаите по чл. 70, ал. 3 и 4.”
  7. Член 11 се изменя така:
  „Чл. 11. При концесията се поддържа икономически баланс, който представлява равновесието между ползите и рисковете при условията на сключения концесионен договор”.
  8. В чл. 13:
  а) в ал. 2 след думите „обектът на концесията” се добавя „или част от него”;
  б) създава се ал. 3:
  „(3) Към обекта на концесията може да се включат една или повече принадлежности – съществуващи или които ще бъдат изградени от концесионера”.
  9. Член 14 се изменя така:
  „Чл. 14. Земята, върху която е изграден или която е предназначена за изграждането на обекта на концесията, включително на неговите принадлежности, представлява концесионна площ и е част от обекта на концесията.”
  10. Член 15 се изменя така:
  „Чл. 15. (1) До прекратяването на концесионния договор държавата, общината и публичноправната организация не могат да се разпореждат с целия или с част от обекта на концесията, включително с негова принадлежност.
  (2) Приращенията и подобренията върху обект на концесия, включително върху негова принадлежност, които са публична държавна или общинска собственост, стават собственост на държавата, съответно на общината, от момента на възникването им.
  (3) Собствеността върху приращенията и подобренията на обект на концесия, включително върху негова принадлежност, които са частна държавна или общинска собственост или собственост на публичноправна организация, се урежда с концесионния договор.
  (4) В случаите по чл. 13, ал. 2 с концесионния договор се урежда собствеността върху обекта на концесията след прекратяването на концесионния договор.”
  11. Създава се чл. 15а:
  „Чл. 15а. (1) Според собствеността върху обекта на концесия концесиите са:
  1. държавни концесии – когато обектът е държавна собственост;
  2. общински концесии – когато обектът е общинска собственост;
  3. обществени концесии – когато обектът е собственост на публичноправна организация;
  4. съвместни концесии – когато обектът е собственост на държавата, на една или повече общини и/или публичноправни организации.
  (2) Когато при концесия за услуга обектът на концесията е собственост на концесионера, видът на концесията се определя в зависимост от органа, който обичайно или по силата на нормативен акт осигурява услугата от обществен интерес или я е осигурявал преди сключването на концесионния договор.”
  12. В чл. 16:
  а) в ал. 2 се създават т. 4 и 5:
  „4. на което управител или член на управителния орган, а в случай, че член на управителния орган е юридическо лице - неговият представител в съответния управителен орган, е свързано лице с концедента, както и с органа, който организира провеждането на процедурата за предоставяне на концесията, или със служители на ръководна длъжност в неговото ведомство или организация;
  5. което има действащ договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”;
  б) в ал. 3 се създават т. 3 и 4:
  „3. свързано лице с концедента, както и с органа, който организира провеждането на процедурата за предоставяне на концесията, или със служители на ръководна длъжност в неговото ведомство или организация;
  4. в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”;
  в) създава се нова ал. 6:
  „(6) Когато участникът е посочил в офертата си подизпълнители, изискванията на ал. 2 и 3 и посочените в обявлението изисквания по ал. 4 се прилагат и за подизпълнителите.”
  г) досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
  „(7) При участие в процедурата за предоставяне на концесия участниците, включително подизпълнителите, удостоверяват наличието или липсата на обстоятелствата по ал. 1 - 4 с декларации. Концесионният договор се сключва само след като участникът, определен за концесионер, представи доказателствата за удостоверяване на декларираните обстоятелства, определени с правилника за прилагане на закона”.
  13. В чл. 17 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Освен ако със закон не е определено друго, концедент е:
  1. Министерският съвет - за държавните концесии;
  2. общинският съвет - за общинските концесии;
  3. публичноправна организация, представлявана от орган съгласно устройствения й акт - за обществените концесии;
  4. Министерският съвет, съответният общински съвет и/или органът на публичноправната организация – за съвместните концесии”.
  14. В чл. 18:
  а) алинеи 3-5 се изменят така:
  „(3) Когато участникът, определен за концесионер, не е капиталово търговско дружество, както и когато това е посочено в обявлението за откриване на процедурата или в офертата на участника, определен за концесионер, концесионният договор се сключва с новоучредено капиталово търговско дружество, наричано „проектно дружество”, в което:
  1. участникът, определен за концесионер, е едноличен собственик на капитала, или
  2. участниците в обединението, което не е търговец, притежават целия капитал в съотношението от договора за обединение.
  (4) Когато това е определено като условие с решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесия, концесионният договор се сключва с новоучредено капиталово търговско дружество (публично-частно дружество), в което съдружници или акционери са участникът, определен за концесионер (частен съдружник) и държавата, общината, публичноправната организация и/или публично предприятие (публичен съдружник). В тези случаи се прилагат съответно чл. 50-52 от Закона за публично-частното партньорство.
  (5) За проектното и за публично-частното дружество се прилага Търговският закон, доколкото друго не е предвидено в този закон.”
  б) алинея 6 се отменя.

  15. В глава втора се създава чл. 18а:
  „Чл. 18а. (1) Проектното, съответно публично-частното дружество е обвързано от офертата на участника, определен за концесионер. Участникът, определен за концесионер, а когато той е обединение – всеки от участниците в обединението:
  1. е длъжен да предостави на проектното, съответно на публично-частното дружество ресурсите, с които е доказал съответствието си с приложимите изисквания относно изпълнението на критериите за подбор;
  2. отговаря солидарно за изпълнението на концесионния договор заедно с проектното, съответно с публично-частното дружество.
  (2) Частният съдружник може да извършва една или повече от дейностите - предмет на концесионния договор, като подизпълнител.
  (3) Начинът на предоставяне на ресурсите и участието на частния съдружник като подизпълнител се посочват в офертата и се включват във финансово-икономическия модел към офертата на участника.
  (4) Алинеи 1-3 се прилагат съответно за едноличния собственик на проектното дружество и за съдружниците или акционерите в това дружество.”

  16. В чл. 19:
  а) в ал. 1:
  аа) в текста преди т. 1 думите „концесия за обект – държавна собственост, наричана по-нататък „държавна концесия” се заменят с „държавна концесия”;
  бб) в т. 1 накрая се добавя „или който носи отговорността за осигуряване на услугата от обществен интерес”;
  б) в ал. 2 думите „концесия за обект – общинска собственост и за” се заменят с „общинска концесия и на концесия за”, а думите “наричана по-нататък “общинска концессия” се заличават;

  в) в ал. 3 думите „концесия за обект – собственост на публичноправна организация”, наричана по-нататък „обществена концесия” се заменят с „обществена концесия” и думите „я управлява” се заменят с „управлява публичноправната организация”;
  г) създава се нова ал. 4:
  „(4) Освен ако със закон не е предвидено друго, при съвместна концесия подготвителните действия се извършват от орган, определен с решение на един от органите по чл. 17, ал. 1, т. 4 съгласувано с другия орган”;
  д) досегашната ал. 4 става ал. 5.
  17. В чл. 20:
  а) в ал. 1 думите „чл. 19, ал. 1 - 3” се заменят с „чл. 19, ал. 1 - 4”;
  б) в ал. 2 след думите „прединвестиционно проучване” се добавя „или инвестиционен проект”;
  в) в ал. 3 думите „чл. 19, ал. 1 - 3” се заменят с „чл. 19, ал. 1 - 4”;
  г) алинея 5 се отменя.
  18. В чл. 21:
  а) в ал. 1 думите „чл. 19, ал. 1 - 3” се заменят с „чл. 19, ал. 1 - 4”;
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) С обосновката по ал. 1 се мотивира предложението за предоставяне на концесия и се определят предметът на концесията, изискванията към предмета и обекта на концесията и основното й съдържание. Обосновката може да се основава на концесионни анализи и/или на финансов модел.”
  19. В чл. 23, ал. 1 се създава т. 4:
  „4. пропорционалност.”
  20. В чл. 26:
  а) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Критерият пригодност за изпълнение на професионална дейност се доказва чрез регистрация в професионален или търговски регистър, ако такава се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.”;
  б) в ал. 6 думите „С решението за откриване на процедура за предоставяне на концесия може да се предвиди възможност доказването” се заменят с „Доказването”, а след думите „критериите по ал. 1, т. 2 и 3” се добавя „може”.

  21. В чл. 39:
  а) в ал. 2:
  аа) точка 2 се изменя така:
  „2. другите стопански дейности, когато такива се предвиждат”;
  бб) точка 3 се изменя така:
  „3. принадлежностите – когато такива се включват в обекта на концесията;”
  вв) точка 6 се изменя така:
  „6. условията за осъществяване на концесията, както и обстоятелствата от фактически или правен характер, настъпването или изменението на които може да доведе до нарушаване на икономическия баланс”;
  б) алинея 3 се изменя така:
  „(3) С решението по ал. 1 може да се определи условие концесионният договор да се сключи с проектно или с публично-частно дружество. Когато е предвидено създаването на публично-частно дружество, в решението се посочват и обстоятелствата по чл. 50, ал. 3 от Закона за публично-частното партньорство”.

  22. В чл. 40:
  а) в ал. 1 думите „чл. 19, ал. 1 - 3” се заменят с „чл. 19, ал. 1 - 4”, а думите „и изпраща обявлението за обнародване в електронната страница на „Държавен вестник” и за вписване в Националния концесионен регистър” се заличават;
  б) в ал. 2 думите „чл. 19, ал. 1 - 3” се заменят с „чл. 19, ал. 1 - 4”.
  23. Член 41 се изменя така:
  „Чл. 41. (1) Обявлението за провеждане на процедура за предоставяне на концесия, наричано по-нататък „обявлението”, при концесия за строителство съдържа:
  1. данни за органа, който организира провеждането на процедурата (възлагащ орган):
  а) наименование, адрес и адрес за контакти;
  б) вид на органа и основна дейност или дейности;
  2. данни за предмета на концесията:
  а) наименование;
  б) вид, обем и местоположение на строителството;
  в) кратко описание на дейностите по строителството;
  г) код съгласно Общия терминологичен речник (CPV);
  д) в случаите по чл. 53, ал. 1 – минималния процент от строителството, който следва да се извърши от трети лица – подизпълнители;
  3. правна, икономическа, финансова и техническа информация за:
  а) обстоятелствата по чл. 16, ал. 2 и 3, документите и начина за удостоверяването им;
  б) обстоятелствата по чл. 16, ал. 4, при наличието на които комисията отстранява кандидат/участник в процедурата, документите и начина за удостоверяването им;
  в) критериите за подбор, минималните нива на приложимите изисквания относно изпълнението им и документите, с които се удостоверява съответствието с тези изисквания;
  4. информация относно процедурата за предоставяне на концесията:
  а) критериите, които формират комплексната оценка на офертите (критериите за възлагане) и тежестта на всеки от тях;
  б) място и срок за получаване на заявленията или офертите;
  в) език, на който трябва да бъдат написани заявленията и офертите;
  5. допълнителна информация:
  а) връзка на концесията с проект и/или програма, които са финансирани от фонд на Европейския съюз;
  б) вид на концесията – държавна, общинска, обществена, съвместна;
  в) вид на обекта на концесията;
  г) местонахождение на обекта на концесията;
  д) описание или изисквания към принадлежностите;
  е) описание и обем на услугите от обществен интерес – предмет на концесията;
  ж) размер на гаранцията за участие в процедурата и условията за нейното предоставяне или заплащане;
  з) срок на валидност на офертите;
  и) място и срок за получаване на документацията за участие в процедурата;
  к) място, дата и час на отваряне на заявленията или офертите;
  л) ограниченията за представяне на варианти в офертата;
  м) дата на изпращане на обявлението в „Държавен вестник”;
  н) ред и срок за обжалване на решението за одобряване на обявлението;
  о) друга информация в зависимост от спецификата на концесията, включително условието концесионният договор да се сключи с проектно дружество или с публично-частно дружество.
  (2) Обявлението при концесия за услуга и концесия за добив съдържа данните по ал. 1, които са приложими към конкретната концесия”.

  24. В чл. 42:
  а) в ал. 1 накрая се добавя „по образец:” и се създават т. 1 и 2:
  „1. одобрен с Регламент (ЕО) № 1150/2009 на Комисията от 10 ноември 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1564/2005 по отношение на стандартните формуляри за публикуването на обявления в рамките на процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета (OB, L 313/3 от 28 ноември 2009 г.) – за концесии за строителство;
  2. публикуван на интернет страницата на Националния концесионен регистър - за концесиите за услуга и за концесиите за добив на природни богатства”;
  б) в ал. 2, изречение първо думите „чл. 19, ал. 1 - 3” се заменят с „чл. 19, ал. 1 – 4”, а след думите „Националния концесионен регистър” се добавя „в срока по чл. 40, ал. 1”;
  в) създава се ал. 4:
  „(4) Стойността на концесията за строителство се определя като сума от прогнозните стойности на всички приходи на концесионера за срока на концесията, както следва:
  1.приходи от предоставянето на услугата от обществен интерес;
  2. приходи от други стопански дейности с обекта на концесията;
  3. заплащане на компенсация от страна на концедента”.
  25. В чл. 44:
  а) в ал. 1, т. 5 думите „инвестиционните проекти” се заменят с „прединвестиционните проучвания или инвестиционните проекти”;
  б) в ал. 2 думите „ал. 1, т. 5” се заменят с „ал. 1, т. 7;
  в) в ал. 3 думите „ал. 1, т. 2” се заменят с „ал. 1, т. 4”;
  г) алинея 4 се изменя така:
  „(4) Документацията за участие се публикува на интернет страницата на съответния орган по чл. 19, ал. 1-4. Органът, който организира провеждането на процедурата за предоставяне на концесията определя цена на документацията за участие или безплатното й предоставяне. Цената на документацията за участие не може да е по-висока от действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване. При поискване от заинтересовано лице възложителят е длъжен да изпрати документацията на лицето, отправило искането, за негова сметка, както и да му осигури възможност да разгледа документацията на място, преди да я закупи”.
  26. В чл. 46:
  а) в ал. 1 се създава т. 4:
  „4. орган, определен съгласувано от концедентите – за съвместните концесии”;
  б) в ал. 6 думите „негов заместник” се заменят с „нов член на комисията”.
  27. В чл. 48а се създава ал. 3:
  „(3) Редът за уведомяване по ал. 1 и 2 се прилага и в други случаи, определени с този закон и с правилника за неговото прилагане”.
  28. В чл. 50, ал. 2, т. 1 думите „на предвидената инвестиция за строителство на обекта на концесията” се заличават.
  29. В чл. 54:
  а) в ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така:
  „При концесия за строителство концесионерът може да възлага част от строителството на подизпълнителите, посочени в офертата. Когато посочен в офертата подизпълнител трябва да бъде заменен или възникне необходимост от ползване на друг, концесионерът избира новия подизпълнител чрез процедура по Закона за обществените поръчки, като срокът за получаване на:”;
  б) в ал. 2 думите „Разпоредбата на ал. 1” се заменят със „Законът за обществените поръчки”;
  в) в ал. 4 след думите „чл. 70” се добавя „ал. 2.”

  30. В чл. 58 се създава нова ал. 4:
  „(4) При съвместните концесии решението по ал. 2 се приема от Министерския съвет и съответния общински съвет и/или орган на публичноправната организация, освен ако със закон не е предвидено друго.”
  31. В чл. 59:
  а) в ал. 2 след думите „класираният на първо място участник не” се добавя „представи документите за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 16, ал. 1-4 или не”;
  б) в ал. 3 се създава т. 3:
  „3. представлява държавата по дела, които се отнасят до изпълнението на концесионния договор.”;
  в) създава се ал. 5:
  „(5) При съвместните концесии с решението за определяне на концесионер се определя и органът, който осъществява правомощията по ал. 3, освен ако със закон не е предвидено друго.”
  32. В чл. 64:
  а) в ал. 3 думите „част трета от” се заличават;
  б) създава се ал. 4:
  „(4) Споровете относно сключването, изпълнението и прекратяването на концесионни договори се решават от компетентния граждански съд.”

  33. В чл. 65:
  а) в ал. 2:
  аа) точка 4 се изменя така:
  „4. описание на обекта, включително на концесионната площ, както и принадлежностите към обекта на концесията, ако има такива;”;
  бб) точка 11 се изменя така:
  „11. размера и условията за заплащане на компенсация по чл. 6, когато такава се предвижда;”;
  вв) създава се нова т. 21:
  „21. размера на нормата на възвръщаемост за концесионера, определена с финансово-икономическия модел, както и реда за нейното изчисляване, отчитане и контролиране;
  гг) досегашната т. 21 става т. 22 и се изменя така:
  „22. други, в зависимост от приложимите разпоредби на действащото законодателство относно обекта на концесията, услугата от обществен интерес или другите стопански дейности.”;

  б) алинея 3 се изменя така:
  „(3) В концесионния договор в съответствие с обявлението се посочват условията, които определят икономическия баланс и обстоятелствата от фактически или правен характер, свързани с обекта на концесията и/или с услугата от обществен интерес, чието настъпване или изменение би довело до нарушаване на баланса.”
  в) създава се ал. 4:
  „(4) Неразделна част от концесионния договор е финансово-икономическият модел, предложен с офертата на участника, определен за концесионер. ”
  34. В чл. 67, ал. 1 думите „или територията за неговото изграждане” се заличават;
  35. Създават се чл. 67а-67в:
  „Чл. 67а. (1) При изпълнение на концесионния договор концесионерът води аналитично счетоводство за предоставяните услуги и за другите стопански дейности, включени в правото на концесионера да експлоатира обекта на концесията.
  (2) Годишният финансов отчет на концесионера подлежи на проверка от регистриран одитор по Закона за независимия финансов одит.
  Чл. 67б. При изпълнение на концесионния договор концесионерът има правата на възложител по смисъла на Закона за устройството на територията и в случаите, когато обектът на концесията и принадлежностите са собственост на държавата, общината или публичноправната организация.
  Чл. 67в. (1) При изпълнение на концесионния договор се осъщестяват мониторинг и контрол на изпълнението на задълженията на страните, както и одит на концесионера.
  (2) Страните по концесионния договор са длъжни да осигуряват водене и съхраняване на документацията и защита на информацията във връзка с изпълнението на договора.
  (3) Концесионерът осигурява публичност за изпълнението на концесионния договор.”

  36. В чл. 70:
  а) създава се нова ал. 3:
  „(3) Концесионният договор може да се изменя и/или допълва, включително по отношение на обекта на концесията, когато поради непредвидени обстоятелства е станало необходимо възлагането на концесионера на допълнително строителство, което не е включено в концесионния договор, изменение на вида или обема на строителството, включено в концесионния договор, или възлагане управлението на допълнителни услуги от обществен интерес при следните условия:
  1. допълнителното строителство или допълнителните услуги не могат технически или икономически да се разделят от предмета на концесионния договор без значителни затруднения за концедента, или ако могат да се разделят, са съществено необходими за изпълнението на концесионния договор, и
  2. общата стойност на допълнителното строителство или на допълнителните услуги е не повече от 50 на сто от стойността на строителството или услугите съгласно договора, или
  3. общата стойност на измененото строителство не намалява или не превишава стойността на строителството в договора с повече от 50 на сто”;
  б) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея:
  аа) текстът преди т. 1 се изменя така:
  „(4) Извън случаите по ал. 2 и 3 концесионният договор може да се изменя или допълва само за възстановяване на икономическия баланс на концесията, определен с концесионния договор, в следните случаи:”;
  бб) точка 4 се изменя така:
  „4. при възникване на обстоятелство по чл. 65, ал. 3”;
  в) досегашната ал. 4 става ал. 5.

  37. Член 71 се изменя така:
  „Чл. 71. (1) В случаите по чл. 70, ал. 3 и 4 всяка от страните може да поиска изменение или допълнение на концесионния договор. Искането се отправя към другата страна с мотивирано предложение.
  (2) Отправяне или приемане на предложение за изменение или допълнение на концесионния договор се извършва с мотивирано решение на концедента.
  (3) Ако страните не постигнат съгласие относно изменението или допълнението на концесионния договор, страната, поискала изменението, може да предяви иск за изменение или прекратяване на договора.”

  38. В чл. 72:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) При преобразуване на концесионера, в срок до три месеца от вписването на преобразуването в търговския регистър правоприемникът на концесионера може да поиска продължаване на концесионния договор с него, като представи доказателства, че не са налице обстоятелствата по чл. 16, ал. 2 - 4, както и че отговаря на другите изисквания, определени със закон и с решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесия. Редът за подаване на искането се определя с правилника за прилагане на закона.”;
  б) в ал. 3 думите „Концедентът може да приеме” се заменят с „Когато правоприемникът отговаря на изискванията по ал. 1, концедентът приема”.

  39. В чл. 74, ал. 1:
  а) в т. 2 думите „при смърт на физическото лице или при прекратяване на юридическото лице концесионер с правоприемник – от датата на смъртта, съответно на прекратяването” се заменят с „при преобразуване на дружеството – концесионер”;
  б) точка 3 се изменя така:
  „3. при прекратяване на дружеството - концесионер с ликвидация - от датата на прекратяването”;
  в) точка 4 се изменя така:
  „4. при несъстоятелност на концесионера - от датата на влизане в сила на решението за обявяване в несъстоятелност”;
  г) създава се нова т. 5:
  „5. при съдебно решение в случаите по чл. 71, ал. 3 – от датата на влизане в сила на решението”;
  д) досегашната т. 5 става т. 6.

  40. Член 80 се изменя така:
  „Чл. 80 (1) При прекратяване на концесионния договор поради изтичането на срока на концесията концесионерът няма право на обезщетение.
  (2) При предсрочно прекратяване на концесионния договор по причина, за която концедентът отговаря, концесионерът има право на обезщетение в размер на:
  1. сумата на невъзстановените разходи на концесионера за инвестиции в обекта на концесията - когато обектът е собственост на държавата, общината или публичноправната организация;
  2. сумата, съответстваща на определената с финансово-икономическия модел норма на възвръщаемост за концесионера за целия срок на договора, намалена със стойността на възстановените разходи за инвестиции в обекта на концесията - когато обектът е собственост на концесионера.
  (3) При предсрочно прекратяване на концесионния договор по причина, за която концесионерът отговаря, концедентът:
  1. дължи на концесионера обезщетение в размер на сумата от невъзстановените разходи на концесионера за инвестиции в обекта на концесията, намалена със сумата, съответстваща на определената с финансово-икономическия модел норма на възвръщаемост за концесионера за целия срок на договора, но не повече от пазарната стойност на обекта на концесията към датата на прекратяване на договора - когато обектът е собственост на държавата, общината или публичноправната организация;
  2. не дължи обезщетение на концесионера - когато обектът на концесията е негова собственост.
  (4) Възстановяването на разходите на концесионера за инвестиции покрива собствения капитал с норма на възвръщаемост, определена с финансово-икономическия модел, и привлечения капитал с неговата цена.
  (5) В случаите по ал. 3, т. 1 концедентът не дължи обезщетение, когато към датата на прекратяването на договора пазарната стойност на обекта на концесията се е намалила спрямо пазарната стойност към датата на сключването на договора и намаляването е резултат от причината, поради която концесионният договор е прекратен.
  (6) В случаите по ал. 3, т. 2 концесионерът дължи на концедента възстановяване на сума в размер на възстановените от експлоатацията разходи за инвестиции в обекта на концесията, получени до датата на прекратяване на договора.
  (7) При определяне на размера на дължимото обезщетение се вземат предвид размерът на амортизационните отчисления и наличните финансови активи на концесионера.
  (8) Независимо от обезщетенията по по ал. 2 и 3, с концесионния договор се договарят неустойки за предсрочното му прекратяване.
  (9 С концесионния договор се определят сроковете и реда за изплащане на дължимите обезщетения и неустойки. Обезщетенията по ал. 2 и 3 се изплащат на равни годишни вноски за оставащия период от срока на прекратения договор, когато с договора не е определено друго.”

  41. В чл. 80а, ал. 3, т. 1 думите „чл. 80, ал. 1” се заменят с „чл. 80.”

  42. Член 81 се изменя така:
  „Чл. 81. (1) Паричните постъпления от концесионни плащания за държавни концесии, от неустойки, гаранции, обезщетения и от продажба на документации за участие постъпват като приход по бюджета на съответното министерство или ведомство.
  (2) Когато това е предвидено със закон, част от паричните постъпления от концесионни плащания за държавни концесии се превеждат от съответното министерство или ведомство по бюджетите на общините по местонахождението на обекта на концесията след приспадане на средствата по ал. 4. Общините отчитат по бюджетите си преведените суми като приходи от концесии.
  (3) Министърът на финансите ежегодно утвърждава приходите и разходите за концесионната дейност на министерствата и ведомствата по Единната бюджетна класификация.
  (4) Разходите за концесионна дейност се предвиждат по бюджета на Министерството на финансите в размер 15 на сто от средствата по ал. 1.
  (5) Сумите по ал. 4 се разходват чрез бюджетите на съответните министерства и ведомства въз основа на извършени корекции между тях и бюджета на Министерството на финансите по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет.
  (6) Изискванията относно отчетите на министерствата и ведомствата за събраните от тях приходи от концесии и направените от тях разходи се определят с правилника за прилагане на закона.
  (7) Ако със закон не е предвидено друго, средствата по ал. 2 се разходват от съответната община след решение на общинския съвет за:
  1. финансиране на дейността по общински концесии;
  2. изпълнение на дейности и мероприятия по възстановяване на околната среда от вреди, настъпили в резултат на осъществяването на концесионна дейност;
  3. капиталови разходи”.

  43. В чл. 103, т. 1 думите „и на специализираната администрация на Министерския съвет” се заменят с „на специализираната администрация на Министерския съвет и на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”.

  44. В останалите текстове на закона думите „чл. 19, ал. 1 - 3” се заменят с „чл. 19, ал. 1 - 4”.

  45. В § 1 от допълнителната разпоредба:
  а) точка 9 се изменя така:
  „9. „Принадлежност” е прилежащата инфраструктура по смисъла на § 5, т. 31 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и всяка друга самостоятелна вещ, които осигуряват безпрепятственото и нормалното функциониране на обекта на концесията или предоставянето на услугата от обществен интерес, както и имоти извън обекта на концесията, необходими за извършване на други стопански дейности, без да е необходимо физически да са свързани с обекта на концесията”;
  б) точка 11 се изменя така:
  „11. „Публичноправна организация” е понятието, определено в Закона за обществените поръчки.”;
  в) точка 12 се изменя така:
  „12. "Разширение на обекта на концесията" е разширение на концесионната площ, строителство на допълнителен строеж и/или пристрояване или надстрояване на съществуващ строеж.”;
  г) точка 14 се изменя така:
  „14. "Свързани лица" са лицата по § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.”;
  д) точка 19 се отменя.

  46. В преходните и заключителни разпоредби се създава § 23а:
  „§ 23а. (1) Започнатите процедури, за които до 1 септември 2012 г. е прието решение за откриване на процедура за предоставяне на концесия, се довършват по досегашния ред.
  (2) За концесионни договори, сключени до 1 септември 2012 г. с концесионери, които не са капиталови търговски дружества, чл. 18, ал. 3 не се прилага. За тях се прилагат досегашните чл. 72, ал. 1 и чл. 74, ал. 1, т. 2 и 3.
  (3) За концесионни договори, сключени до 1 септември 2012 г. не се прилагат правилата за икономическия баланс на концесията. За тях се прилага досегашният чл. 70, ал. 3.”

  § 7. В чл. 13а от Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110 от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 40 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 34, 59, 65, 80, 82 и 86 от 2006 г., бр. 42 и 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г. и бр. 18, 88 и 100 от 2010 г.) т. 2 се изменя така:
  „2. за изпълнение на приватизационни договори по Закона за приватизация и следприватизационен контрол или за изпълнение на концесионни договори за добив на природни богатства по Закона за концесиите или за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства и в изпълнение на компенсаторни (офсетни) споразумения;”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 5.

  § 8. В Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г., бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26, 34 и 120 от 2002 г., бр. 101 от 2004 г., бр. 29, 30 и 36 от 2006 г., бр. 59, 63 и 92 от 2007 г., бр. 54, 79 и 100 от 2008 г., бр. 10, 17, 19 и 41 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г. и бр. 15 и 19 от 2011 г.) се създава чл. 53а:
  „Чл. 53а. Дейностите по чл. 53, които не се осъществяват от общински предприятия по чл. 52, се възлагат, съответно предоставят, по реда на Закона за обществените поръчки или по реда на Закона за публично-частното партньорство.”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев:
  Параграф 8 се изменя така:
  „§ 8. В Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г., бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26, 34 и 120 от 2002 г., бр. 101 от 2004 г., бр. 29, 30 и 36 от 2006 г., бр. 59, 63 и 92 от 2007 г., бр. 54, 79 и 100 от 2008 г., бр. 10, 17, 19 и 41 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г. и бр. 15 и 19 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 8:
  а) в ал. 2 се създава изречение второ:
  „Редът, определен в наредбата не се прилага в случаите по Закона за публично-частното партньорство.”;
  б) в ал. 9, т. 2 накрая се добавя „или чрез партньорски договор”;
  в) в ал. 11 накрая се добавят запетая и думите „освен в случаите по Закона за публично-частното партньорство”;
  2. В чл. 9, ал. 4 текстът след думите „предоставени под наем” се заменя с „за ползване, на концесия или чрез партньорски договор, са за сметка на наемателите, ползвателите, концесионерите или частните партньори”;
  3. В чл. 14, ал. 2 след думите „без търг или конкурс” се добавя „или по друг ред”.
  4. Създава се чл. 53а:
  „Чл. 53а. Дейностите по чл. 53, които не се осъществяват от общински предприятия по чл. 52, се възлагат, съответно предоставят, по реда на Закона за обществените поръчки или по реда на Закона за публично-частното партньорство.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя текста на вносителя по принцип и предлага следната редакция за § 8, койта става § 6:
  § 6. В Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г., бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26, 34 и 120 от 2002 г., бр. 101 от 2004 г., бр. 29, 30 и 36 от 2006 г., бр. 59, 63 и 92 от 2007 г., бр. 54, 79 и 100 от 2008 г., бр. 10, 17, 19 и 41 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г. и бр. 15 и 19 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 8:
  а) в ал. 2 накрая се добавя „освен когато е приложим Законът за публично-частното партньорство”;
  б) в ал. 9:
  аа) в текста преди т. 1 изречение трето се изменя така: „Програмата е в съответствие с раздела за общински публично-частни партньорства от програмата за реализация на общинския план за развитие и съдържа:”
  бб) в т. 2 след думите „вещни права” се поставя запетая и се добавя „за публично-частно партньорство”;
  в) в ал. 11 накрая се добавя „освен в случаите по Закона за публично-частното партньорство”;
  г) създава се ал. 12:
  „(12) Областният управител има право да оспорва решенията на общинските съвети, приети в процедура за определяне на частен партньор или на концесионер, при условията и по реда на Закона за обществените поръчки, съответно на Закона за концесиите.”

  2. В чл. 9, ал. 4 накрая се добавя „а в случаите на публично-частно партньорство – за сметка на определения в договора партньор”.

  3. В чл. 14, ал. 2, изречение първо след думите „без търг или конкурс” се добавя „или е определен друг ред”.

  4. В чл. 51 се правят следните изменения:
  а) в ал. 2, изречение първо след думата „капитала” запетаята се заличава и се добавя съюза „или”, а думите „или чрез сдружения с нестопанска цел при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел„ се заличават.
  б) алинеи 5 – 9 се отменят.

  5. Създава се член 51а:
  „Чл. 51а. (1) Общината и търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала може да учредяват или да участват в търговски дружества, чийто капитал не е изцяло тяхна собственост, само когато останалите съдружници/акционери са определни по реда на чл. 33 - 39 от Закона за публично-частното партньорство. За устава/дружествения договор на тези търговски дружества се прилага чл. 52, ал. 2 от Закона за публично-частното партньорство.
  (2) Общината и търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала може да участват в граждански дружества или да сключват договори за съвместна дейност само с лица, определени по реда на чл. 33 - 39 от Закона за публично-частното партньорство.
  (3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат:
  1. когато съдружници/акционери са държавата, друга община или публичноправна организация;
  2. когато съдружниците/акционерите са определени след процедура за приватизация, за предоставяне на концесия или друга процедура, определена със закон;
  3. за публичните акционерни дружества;
  4. за дружествата, учредени в изпълнение на международен договор или междуправителствено споразумение.
  (4) Условията и редът за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност се определят с наредба на общинския съвет. В наредбата се определят:
  1. образуването, преобразуването и прекратяването на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала;
  2. възлагането на управлението и контрола и съдържанието на договорите, съставът и компетенциите на органите за управление и контрол, редът за определяне на представителите на общината в органите за управление и контрол, техните права и задължения, възнаграждението и отговорността при неизпълнение на задълженията;
  3. правилата за сключване на договори за наем и разпореждане с дълготрайни активи и за задължително застраховане на имуществото.”

  6. Създава се чл. 51б:
  „Чл. 51б. (1) Общината може да внася свободни имоти и вещи или вещни права върху имоти, частна общинска собственост, като непарична вноска в капитала на търговски дружества при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 51а, ал. 4, след решение на общинския съвет, прието с мнозинство от две трети от общия брой на общинските съветници. Когато общината не е едноличен собственик на капитала на търговското дружество и другият съдружник/акционер не е държавата, друга община или публичноправна организация, непарична вноска в капитала се извършва само когато останалите съдружници/акционери са определени по чл. 51а, ал. 1.
  (2) Търговските дружества с общинско участие в капитала могат да отдават под наем имоти или части от тях, внесени от общината като непарична вноска в капитала им, или да ограничават вещни права върху такива имоти чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 51а, ал. 4. Срокът на договорите за наем и за правото на ползване за тези имоти не може да бъде по-дълъг от 10 години. Този ред и срок не се прилагат в случаите на Закона за концесиите и Закона за публично-частното партньорство.
  (3) Капиталът на едноличните търговски дружества с общинско участие може да се намалява със стойността на имоти и вещи или вещни права, които са внесени като непарична вноска в капитала им, въз основа на решение на общинския съвет.
  (4) Имотите и вещите, със стойността на които е намален капиталът на едноличните търговски дружества с общинско участие, придобиват статут на частна общинска собственост от влизането в сила на решението по ал. 3 и се управляват по ред, определен от общинския съвет.”

  7. Създава се нов чл 54:
  „Чл. 54. Дейностите по чл. 53, които не се осъществяват от общински предприятия по чл. 52, се възлагат, съответно предоставят по реда на Закона за обществените поръчки, Закона за концесиите или Закона за публично-частното партньорство.”

  8. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 9:
  „9. „Публичноправна организация” има значението, определено в Закона за публично-частното партньорство.

  9. В преходните и заключителните разпоредби се създават § 19а и § 19б:
  „§ 19а. За търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала, учредени до 31 декември 2012 г., се прилага чл. 52, ал. 2 от Закона за публично-частното партньорство, освен в случаите по чл. 51а, ал. 3.
  § 19б. Общинските съвети привеждат съответните общински наредби в съответствие със Закона за публично-честното партньорство в срок до влизането му в сила.”

  § 9. В чл. 47, ал. 4 от Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г. и бр. 19, 28 и 35 от 2011 г.) думите „се заплаща от концесионера” се заменят със „се превежда по бюджета”, а накрая се поставя запетая и се добавя „при условията и по реда на чл. 81 от Закона за концесиите”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 7.

  § 10. В чл. 61, ал. 3 от Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2000 г., бр. 108 от 2001 г., бр. 47 от 2002 г., бр. 86 от 2003 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30, 36 и 37 от 2006 г. бр. 55 от 2007 г., бр. 70 от 2008 г., бр. 19 и 82 от 2009 г., бр. 46, 61 и 100 от 2010 г. и бр. 19 от 2011 г.) навсякъде думите „внася в” се заменят с „превежда по”, а в изречение второ и изречение трето накрая се добавя „при условията и по реда на чл. 81 от Закона за концесиите”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 8.

  § 11. В чл. 8, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 36 и 67 от 2008 г. и бр. 19, 82 и 92 от 2009 г.) в изречение второ думите „внася в” се заменят с „превежда по”, а накрая се поставя запетая и се добавя „при условията и по реда на чл. 81 от Закона за концесиите”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 9.

  § 12. В чл. 91 от Закона за културното наследство (обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 80 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 92 и 93 от 2009 г. и бр. 101 от 2010 г.) се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Петнадесет на сто от паричните постъпления от концесионни плащания за държавни онцессия се превеждат по бюджета на общината по местонахождение на обекта на концесията при условията и по реда на чл. 81 от Закона за концесиите.”
  2. Алинея 2 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 10.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Искра Фидосова, Диана Йорданова, Ваня Донева, Даниела Миткова, Юлиана Колева, Емил Радев за нови параграфи:
  §…. В Закона за физическото възпитание и спорта се правят следните изменения:
  1. В чл. 47а, ал. 5 се отменя;
  2. В чл. 50в, ал. 1, изречение първо, се заличава текстът „след провеждане на процедурите по чл. 50-50б.

  §… В Закона за общинския дълг се създава т. 5:
  „5. Общински проекти за ПЧП.”

  Комисията подкрепя предложението по принцип и предлага да се създадат нови § 11 и § 12

  § 11. В Закона за физическото възпитание и спорта (Обн., ДВ., бр. 58 от 1996 г., изм., ДВ., бр. 53 от 1997 г., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г., попр., ДВ. Бр. 55 и 64 от 2000 г., изм., ДВ., бр.75, 95 и 120 от 2002г., бр. 96 от 2004 г., бр. 88 и 103 от 2005г., бр. 30, 34 и 36 от 2006г., бр. 41 и 46 от 2007г., бр. 50 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 50 и 96 от 2010 г., бр. 35 и 99 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 47, ал. 7 думите „самостоятелно или чрез публично-частно партньорство” се заличават.
  2. В чл. 47а ал. 5 се отменя.
  3. В чл. 50, ал. 2 след думите „Васил Левски” се добавя „от националните отбори по различните видове спорт”.
  4. Член 50б се изменя така:
  „Чл. 50б. (1) Финансирането, както и строителството и/или управлението и/или поддържането на спортни обекти и съоръжения и обекти за социален туризъм – държавна и общинска собственост или собственост на публичноправни организации може да се извършва чрез публично-частно партньорство при условията и по реда на Закона за публично-частното партньорство.
  (2) В случаите по ал. 1 условията за обществен достъп и ползване на обекта и съоръженията му се определят в обявлението по чл. 35 от Закона за публично-частното партньорство в съответствие с изискванията на чл. 50.
  (3) С договора за публично-частното партньорство се определят задълженията на частния партньор за изпълнение на условията по ал. 2 и последиците от тяхното неизпълнение, включително прекратяването на договора.”
  5. Член 50в се изменя така:
  „Чл. 50в. (1) Спортни обекти и съоръжения и обекти за социален туризъм – държавна или общинска собственост или собственост на публичноправни организации могат да се предоставят на концесия за строителство и/или концесия за услуга при условията и по реда на Закона за концесиите.
  (2) Съгласуването по чл. 103 от Закона за концесиите се извършва и с министъра на физическото възпитание и спорта.
  (3) Условията за обществен достъп и ползване на обекта и съоръженията му се определят с решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесия, в съответствие с изискванията на чл. 50.
  (4) С договора за концесия се определят задълженията на концесионера за изпълнение на условията по ал. 3 и последиците от тяхното неизпълнение, включително прекратяването на договора.”
  6. В § 1 от допълнителната разпоредба:
  а) точка 29 се изменя така:
  „29. „Публично-частно партньорство” е понятието, определено в Закона за публично-частното партньорство”;
  б) създава се т. 29а:
  „29а. „Публичноправна организация” е понятието, определено в Закона за обществените поръчки.”

  § 12. В Закона за общинския дълг (Обн., ДВ., бр. 34 от 2005 г., изм. ДВ., бр.105 от 2005 г., бр. 30 и 37 от 2006 г., бр. 80 от 2007 г., бр. 93 и 110 от 2008 г., бр. 99 от 2010 г., бр. 35, 93 и 99 от 2011 г.) в чл. 4 се създава т. 5:
  „5. общински проекти за публично-частно партньорство.”

  Комисията предлага да се създадат параграфи 13, 14, 15 и 16:
  § 13. В Закона за устройство на територията (Обн., ДВ., бр. 1 от 2001 г., изм., ДВ., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002г., бр. 20, 65 и 107 от 2003г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 82, 106 и108 от 2006 г., бр. 41 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19 35 54 и 80 от 2011г., доп., ДВ., бр.29 от 2012 г.) в чл. 148, ал. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се ново изречение първо: „Когато възложител е лице, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон, разрешението за строеж се издава на възложителя и на собственика на имота.”.
  2. Досегашното изречение първо става изречение второ.

  § 14. В Гражданския процесуален кодекс (Обн., ДВ, бр. 59 от 2007 г., изм. и доп., бр. 50 и, бр. 69 от 2008 г., бр. 12, бр. 19, бр. 32, бр. 42 и бр. 82 от 2009 г., бр. 13 от 16 и бр. 100 от 2010 г.) в чл. 365, т. 2 думите „или договор за концесия” се заменят с „концесионен договор или договор за публично-частно партньорство”.

  § 15 Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет, на министъра на финансите и на общинските съвети.

  § 16. Законът влиза в сила от 1 януари 2013 година, с изключение на § 4, § 5, § 7, § 8, § 9, § 10 и § 13, които влизат в сила от 1 септември 2012 г.

  ПРЕДСЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума