Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
12/07/2012 първо гласуване

  Относно: законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (ЕВРОКОНТРОЛ) и Република България относно таксите за аеронавигационно обслужване в зоните и районите на летищата, № 202-02-24, внесен от Министерски съвет на 26.06.2012 г.
  Д О К Л А Д

  На заседание, проведено на 12 юли 2012 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Споразумението между Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (ЕВРОКОНТРОЛ) и Република България относно таксите за аеронавигационно обслужване в зоните и районите на летищата.
  На заседанието присъстваха представителите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията - Валери Борисов – заместник министър, Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна” и Венцислав Марков – финансов директор на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”.
  Законопроектът беше представен от г-н Валери Борисов.
  Законопроектът предвижда цялостният механизъм, условията и редът по „прехвърляне" събирането на таксите за аеронавигационно обслужване в зоните и районите на летищата на ЕВРОКОНТРОЛ от името на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение" да се уредят със споразумение между ЕВРОКОНТРОЛ и Република България.
  С Решение № 938 от 2011 г. Министерски съвет одобрява проекта за споразумение и упълномощава министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да проведе преговорите и да го подпише от името на Република България при условие за последваща ратификация. Проектът на споразумение е подписан на 8 май 2012 г.
  Основните моменти в споразумението са:
  1.възлагането на ЕВРОКОНТРОЛ на изчисляването, фактурирането, събирането, плащането, осчетоводяването и рекламациите на таксите в зоните и районите на летищата от името и за сметка на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение";
  2.предаването на полетни данни от Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение" на ЕВРОКОНТРОЛ във връзка с фактурирането на таксите в зоните и районите на летищата;
  3.схемата за установяване на разходите на ЕВРОКОНТРОЛ за извършваните дейности и начинът на плащане на тези разходи от страна на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение";
  4.дефинирането на отговорностите, правата и задълженията на страните;
  5.начинът на решаване на спорове чрез арбитраж;
  6.временно прекратяване на споразумението;
  7.начини на изменение на анексите към споразумението - чрез размяна на писма между генералния директор на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение" и генералния директор на ЕВРОКОНТРОЛ, при условие че бюджетните процедури, по които страните са се споразумели, са спазени.
  Одобряването на споразумението ще доведе до следните основни предимства:
  ■ регулярна отчетност, свързана с процеса на фактуриране и събиране на задълженията;
  ■ висок процент на събираемост на таксите - над 99 на сто;
  ■ ниски разходи за събирането на таксите - около 60 000 евро, като те варират в зависимост от броя на издадените фактури;
  ■ много голяма част от въздушните превозвачи ще заплащат дължимите такси за аеронавигационно обслужване с един превод (едновременно за аеронавигационно обслужване при прелитане и за аеронавигационно обслужване в зоната на летищата), което ще намали техните разходи.
  Към настоящия момент този подход е приложен от 14 страни - членки на ЕВРОКОНТРОЛ, от общо 37. Сред страните, установили този механизъм, са Хърватия, Дания, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Молдова, Холандия и Словения.
  След представяне на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 18 народни представители, „Въздържали се” – 2 народни представители, без „Против”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Споразумението между Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (ЕВРОКОНТРОЛ) и Република България относно таксите за аеронавигационно обслужване в зоните и районите на летищата, № 202-02-24, внесен от Министерски съвет на 26.06.2012 г.

  София, 13 юли 2012 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума