Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
13/09/2012 първо гласуване

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 202-01-46, внесен от Министерски съвет на 17.07.2012 г.
  Д О К Л А Д

  На заседание, проведено на 13 септември 2012 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
  На заседанието присъстваха представителите на Министерството на финансите: Владислав Горанов – заместник-министър, Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика” и Красимир Сивев – началник на отдел „Процесуално законодателство” в същата дирекция.
  Законопроектът беше представен от г-н Владислав Горанов.
  С проекта на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се предвижда изменение в действащите разпоредби на глава шестнадесета, раздел V “Процедура за взаимна помощ и обмен на информация с държавите – членки на Европейския съюз, в областта на данъците върху доходите, имуществото и застрахователните премии”, с които са въведени изискванията на Директива 77/799/ЕИО. От 1 януари 2013 г. влиза в сила Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Директива 77/799/ЕИО, до която дата държавите членки са задължени да приведат националното си законодателство в съответствие с новите изисквания.
  С новата директива е възприет изцяло нов подход, който предоставя на държавите членки правомощия за успешно сътрудничество на международно равнище с цел да се преодолеят отрицателните ефекти на постоянно нарастващата глобализация върху вътрешния пазар. Една държава членка не може сама да управлява вътрешната си данъчна система, особено по отношение на преките данъци, без да получава информация от други държави членки. Административното сътрудничество се изразява в правила и процедури, посредством които държавите членки обменят информация, която има предполагаема значимост за администриране и прилагане на националните закони на държавите членки относно преките данъци, включително местните данъци. За осъществяване на административното сътрудничество в случаите и при условията, определени в директивата, държавите членки чрез своите компетентни органи имат задължение да осигурят помежду си обмен на информация при запитване, автоматичен и спонтанен обмен на информация, връчване на документи, присъствие и участие в административните производства, както и паралелни проверки и ревизии на задължените лица.

  Основните насоки на измененията в глава шестнадесета, раздел V от ДОПК са следните:

  ■ Разширява се обхвата на данъците, за които може да се обменя информация между държавите членки, а именно за всички видове данъци, с изключение на данъка върху добавената стойност, митните сборове и акцизите, както и на задължителните осигурителни вноски, таксите за издаване на удостоверения и на други документи, издавани от държавни и местни органи и на вземания с договорен характер, включително възнаграждения по договори за услуги от обществен интерес;
  ■ Доразвиват се действащите в момента форми на обмен на информация – чрез подаване на искане, автоматичен и спонтанен обмен на информация като се уреждат точно и ясно правомощията и задълженията на националните компетентни органи в зависимост от това дали имат качеството на запитван или запитващ орган. Целта на възприетия подход при въвеждането на Директива 2011/16/ЕС е правилата на административното сътрудничество да бъдат ясно и недвусмислено дефинирани за прилагащите органи, както и да се елиминира рискът с разпоредби от българското законодателство да се въвеждат задължения за компетентни органи от други държави членки;
  ■ Разширява се обхвата на лицата, по отношение на които ще се извършва административното сътрудничество - всички физически и юридически лица, както и всички форми на правни сдружения (неперсонифицирани дружества, тръстове, фондации и др.), установени на територията на Европейския съюз;
  ■ Предвижда се националният орган, компетентен да осъществява административното сътрудничество, да бъде изпълнителният директор на Националната агенция за приходите. Той от своя страна определя звено в структурата на агенцията, оправомощено да осъществява контактите с компетентните органи на другите държави членки в областта на административното сътрудничество и да изпълнява функциите на запитан, съответно запитващ, орган, както и да осъществява контактите с Европейската комисия;
  ■ Създава се възможност длъжностни лица от запитваща държава членка да присъстват и да участват в административни производства в запитаната държава членка;
  ■ Създава се възможност в случаите, когато установяването на данъчните задължения на едно или повече задължени лица представлява взаимен интерес за две или повече държави членки, компетентните органи на тези държави по взаимно съгласие да извършат паралелни проверки или ревизии в рамките на своята компетентност с цел да обменят получената информация;
  ■ Създава се възможност за връчване на актове и на документи, издадени от компетентното длъжностно лице и свързани с прилагането на законодателството в областта на преките данъци;
  ■ Създава се възможност компетентните органи на държавите членки да поискат и да получат обратна информация за установените в резултат на действията по процедурата за административно сътрудничество задължения за преки данъци;
  ■ Създава се режим за поверителност, оценка и ограничения на информацията, която се обменя в рамките на административното сътрудничество.
  По отношение на практическото прилагане от компетентните органи на новия режим на административното сътрудничество следва да се отбележи, че към настоящия момент в Националната агенция за приходите е изградено и действа звено, което по силата на предложените промени в ДОПК ще изпълнява функциите на запитващ и запитван орган съгласно разпоредбите на директивата. Във връзка с това не са необходими допълнителни бюджетни средства за изграждане на административен капацитет и техническа осигуреност на процеса по осъществяване на административното сътрудничество в областта на данъчното облагане.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” - 14 народни представители, „Въздържали се”- 2 народни представители, без „Против”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 202-01-46, внесен от Министерски съвет на 17.07.2012 г.
  София, 14 септември 2012 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума